Industriel produktion og teknologi

Senest opdateret d. 7/3-2013
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Gert Holm Kristensen

Aktivitetsplanen har fokus på at understøtte økonomisk vækst for dansk vareproducerende industri og servicevirksomheder gennem forbedret håndtering af ressourcer – vand, energi, råvarer – herunder ressourcegenvinding fra affald. En særlig indsats sigter mod ydelser baseret på avanceret viden om ny renseteknologi og teknologi til genvinding af værdistoffer for derigennem at at øge kvalitet og effektivitet af innovationen hos danske leverandører af vandmiljøteknologi, hvilket vil bidrage til at disse kan erobre eksportandele på dette globalt set stærkt voksende marked.Aktivitetsplanen samler og integrerer udvikling af teknologisk service inden for to hovedtemaer:

 • Ressourceeffektiv og bæredygtig industriel produktion
 • Ny avanceret teknologi til behandling af vand og spildevand for rensning og genbrug

Koblingen mellem disse to hovedtemaer er naturlig, da øget udnyttelse af ressourcemæssige potentialer ved industriel produktion og løsning af miljømæssige problemer er to væsentlige drivere for innovation inden for miljøteknologier og miljøteknologiske koncepter.Vand indgår som en uundværlig ressource i de fleste industrielle produktionsprocesser, og vandbehandling, -transport og –rensning er typisk meget energikrævende. Reduktion af den økonomiske og økologiske intensitet fra anvendelsen af vand og energi gennem innovation og anvendelse af mere effektiv teknologi, vil bidrage til reduktion af forbruget af vand, energi og andre ressourcer, der i disse år er under stadig øget pres. De udviklede specialistydelser vil støtte dansk producerende industry i retning mod øget konkurrenceevne gennem øget udnyttelse af ressourcer og generelt øget bæredygtig adfærd i forbindelse med håndtering af restprodukter og spildevand. Danske virksomheder vil være i stand til at øge markedsandele gennem kommmunikation af den positive bæredygtighedsprofil for produkter og teknologi.Det globale marked for vand- og spildevandsteknologi er enormt og hastigt voksende.  Betydelige drivere for denne udvikling er urbanisering, klimaændringer, udbredt knaphed på vand og øget bevidsthed at beskytte miljøet. Klimaændringer med øget ekstremregn vil øge afstrømningsintensitet af spildevand i byer og den eksisterende infrastruktur vil ofte være ude af stand til at hamle op med de nye udfordringer. Ny renseteknologi, der på decentral vis kan bidrage til at løse problemerne og nyttiggøre regnvandet lokalt, vil blive stærkt efterspurgt af kommuner og vandselskaber. Leverandører af teknologi, udstyr og rådgivning har betydelige muligheder for at øge den allerede eksisterende betydelige eksport på vand- og spildevandsområdet. De nye teknologiske serviceydelser inden for avanceret procesviden vil bidrage til en effektiv teknologisk innovation – ikke mindst hos SMV’erne - baseret på et videnskabeligt solidt grundlag.Centrale aktiviteter vil omfatte:

 • Udvikling af indikatorer og IT-værktøj for vurdering af ressourceeffektivitet og bæredygtighed i industriel produktion.
 • Udviklet koncept for evaluering af bæredygtighed for vandmiljøteknologier - i funktions- og applikationssammenhæng.
 • Demonstrationsprojekter hvor procesintegreret CFD-modellering er anvendt til optimering af bioteknologisk produktion og renseteknologisk design.
 • Udvikling af teknisk baggrundsviden der kan sikre dansk indflydelse på EU lovgivning samt standardisering inden for farlighedsklassificering af affald.
 • Genvinding af ressourcer fra affald gennem identifikation af nye anvendelsesmuligheder for specifikke affaldsstrømme.
 • Udvikling af forståelsesmodeller for nye energieffektive separationsteknologier til procesoptimering, vandoptimering og/eller produktraffinering i fx bio-raffinaderier.
 • Ny viden og kompetencer vedrørende avanceret biologisk rensning – herunder mikrobiologisk fjernelse af svært-nedbrydelige organiske stoffer.
 • Udvikling og demonstration af nye teknologikoncepter for behandling og nyttiggørelse af hospitalsspildevand. således, at det offentlige kloaknet og renseanlæg friholdes for de udledte medicinrester, kontraststoffer og pathogener, mv.
 • Udvikling af specialistkompetence inden for design og performanceevaluering af nye energieffektive og vandkvalitetsuafhængige desinfektionsteknologier herunder nye metoder til karakterisering af ballastvandsteknologi.

De primære målgrupper er dansk vareproducerende industri og serviceindustri samt industriens rådgivere. Specielt har danske producenter og leverandører af teknologi til behandling af vand, industrielt procesvand, spildevand og restprodukter/affald - ikke mindst SMV’erne - i de kommende år et stort behov for avanceret viden, der er nødvendig for effektiv udvikling og afprøvning af ny konkurrencedygtig miljøteknologi samt demonstration og verifikation, der ofte vil være et afgørende markedsføringsargument – også på eksportmarkeder.