Industriens komposit laboratorium

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Materialeteknologi
Torben Lorentzen
Forsknings- og Udviklingschef

Målsætningen med aktiviteten er at udvikle industriens kompetencer til at arbejde med kompositmaterialer til erstatning for traditionelle metalmaterialer, for der igennem at åbne nye markeder og sikre en innovativ fremstillingsindustri og produktionsarbejdsplader i Danmark. I samarbejde med de to nationalt førende vidensmiljøer for kompositmaterialer – DTU og Aalborg Universitet –  etablerer FORCE Technology ”Industriens Komposit Laboratorium” som en, for industrien, samlet tilgang til kompetencer og faciliteter for udvikling af en kompositmateriale kapabilitet.

INDUSTRIENS KOMPOSIT LABORATORIUM

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Torben Lorentzen

Ny viden og serviceydelser
Målsætningen med nærværende aktivitetsforslag er at højne vidensindholdet og innovationen i fremstillings industriens produkter gennem at udvikle industriens kompetencer til at arbejde med kompositmaterialer til erstatning for traditionelle metalmaterialer. En kompetence til at arbejde i kompositmaterialer vil åbne helt nye markeder for den traditionelle fremstillingsindustri, det vil differentiere dem teknologisk fra konkur-renterne, og det vil bidrage til at opretholde en avanceret fremstillingsindustri og -arbejdsplader i Danmark.
FORCE Technology har, med afsæt i vore kompetencer indenfor NDT og produktionskontrol, stor berøring med komposit materiale området, hvor vi interagerer med industrien primært indenfor kvalitetskontrol. Vort engagement er i dag primært med de store vingeproducenter, og rækker kun i mindre omfang ud mod de SMVér, der kunne ønske sig, at tage et skridt ind i kompositverdenen. Med nærværende aktivitetsforslag vil vi øge vort engagement med SMVérne indenfor kompositområdet gennem at komme i dialog med industrien helt fra design stadiet og til den tidlige produktionsfase. Vi vil her udbygge vore komposit kompetencer indenfor områderne: design, beregning og produktionsteknologi.
Udbygningen af FORCE Technology´ komposit kompetencer vil ske i et strategisk samarbejde med de to førende danske vidensmiljøer indenfor kompositmaterialer; ”Institut for Mekanik og Produktion” på Aalborg Universitet og på ”Institut for Vindenergi” på DTU. Sammen med disse to vidensmiljøer vil vi etablere et nyt industrielt miljø – et ”Industriens Komposit Laboratorium” (uden mure) –, hvor SMVér, i samarbejder med dette tre-kløver, kan tage Deres første skridt ind i kompositverdenen. Gennem dette formaliserede videns- og technology transfer samarbejde vil FORCE Technology arbejde for at flere SMVér får appetit på komposit-området, vi vil, sammen med forskerne på de to institutter, hjælpe SMVérne med design og beregning, vi vil trække dem ind i universiteternes laboratorier og gennem brug af de to institutters omfangsrige udstyrs- og apparatpark, hjælpe dem med udvikling af proto-typer og pilot-produktion, og vi vil hjælpe dem med teknologi implementering.
Både ”Institut for Mekanik og Produktion” på Aalborg Universitet og ”Institut for Vindenergi” på DTU støtter behovet for, og nytten af, nærværende aktivitet, og De hár, fra ledelsernes side, udtrykt Deres vilje til at indgå i et strategiske samarbejde med det beskrevne formål og indhold.

Centrale aktiviteter
Centralt i etableringen af ”Industriens Komposit Laboratorium” er, at der indgås aftale om det strategiske samarbejde. Videre er det centralt at FORCE Technology ved op-normering indenfor området, dermed påbegynder at opbygge egne kompetencer i at arbejde med design, beregning og produktionsprocesser til kompositmaterialer.
For at aktiviteten opretholder en industriel nærhed og interesse, vil vi etablere en følgegruppe med repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder. Vi vil udvælge en række industri-kandidater, med relevante produkter egnet til en transformation fra det aktuelle materialevalg og produktionsforløb, til et komposit-orienteret produktionsforløb. Disse kandidat-virksomheder vil vi, sammen med de to universiteters vidensmiljøer, tage gennem et innovations- og læringsforløb, hvor De tilegner sig kompetencerne til at tage deres første skridt ind i kompositverdenen. Det at arbejde med konkrete kandidat-virksomheder, giver arbejdet et virkeligheds nært præg, hvor både virksomhederne, vidensmiljøerne og FORCE Technology udfordres af reelle problemstillinger og udfordringer, og hvor de markedsnære resultater tjener til at give flere SMV´er appetit på lignende innovationsforløb. Dermed skabes grundlaget for et fremtidigt GTS service-udbud til dansk industri. Udover dette grundlæggende arbejde, vil aktiviteten også indeholde mere videnskabeligt orienterede udvik-lingsarbejde på en række områder; specielt indenfor NDT-teknologi, hvor der vil blive arbejdet med helt nye TeraHert-baserede NDT-teknologier, og inden for sammenføjning, hvor der vil blive arbejdet med nye ultralyd assisterede limningsprocesser.
Visionen bag det strategiske samarbejde i det forslåede tre-kløver er også, at der skabes ideer og grundlag for fælles ansøgninger om midler til nye forsknings- og demonstrationsprojekter rettet mod nye kompositanven-delser i SMV-segmentet – eksempelvis med fokus på billigere produktionsprocesser, bedre NDT-metoder, optimal materialeanvendelse, bæredygtighed og genanvendelse. Tre-kløveret har også visioner om, at samar-bejdet på sigt vil kunne danne grundlag for et SPIR-platform forslag  indenfor kompositmateriale området.

Rationale for indsatsen
Mange SMVér finder at kompositter kun er for de meget avancerede industrier. De er ofte ikke klar over at det faktisk ér til at lære, at arbejde med kompositmaterialer, og at det er dybt facinerende og avler innovation, at man faktisk kan bygge sit eget nye materiale og sine egne helt nye  innovative produkter med præcis den kombination af styrke, stivhed og vægt som man ønsker.
Klassiske kompositter med fiberforstærkninger af glas eller kul, anvendes i dag bredt i high-end sektorer som fly, rumfart, motorsport, skibe og vindmøller. Og Danmark har haft sin succes med at udvikle stærke virksom-heder, der excellerer i komposit strukturer; eksempelvis VESTAS og FiberLine Composites. De senere år har budt på nogle få succeshistorier fra SMV-segmentet, hvor virksomheder har taget skridtet ind i kompositverdenen, og dermed – for flere – skridtet ind i helt nye markeder. Eksempelvis kan her nævnes i) Falck-Schmidt Composites, ii) House of Composites, iii) Tuco Yact Værft og iv) Danish Yachts. Udfordringen som disse, relativ få, virksomheder selv har måttet takle er, at den grundlæggende viden om design, beregning og fabrikation, der ligger på universiteterne, skal bringes i spil gennem små, fokuserede udviklingsforløb med kort tidshorisont. Udviklingsforløb som universiteterne på den korte bane kan finde svært ved at prioritere, og håndtere. Her er der behov for en aktør for hvem det er den primære opgave, at bibringe SMVér en appetit på opbygning af komposit fabrikations kompetencer, en aktør der hjælper Dem med at tage Deres første skridt ind i kompositverdenen, få prøvefabrikeret deres første demonstrations komponenter, få modnet interessen hos egen ledelse og kunder, få udført den først pilot-produktion, få verificeret kvalitet og økonomi, og få teknologierne implementeret i egen fabrikation.
Aktiviteten tager et vist afsæt i et allerede gennemført Innovationskonsortium kaldet ”Komposand”  gennem-ført i årende 2005-2008,  hvor tre-kløveret DTU, AU & FORCE Technolgy adresserede en række erkendel-sesmæssige udfordringer i samarbejde med de etablere kompositfabrikanter. Konsortiet rakte kun i begrænset omfang ud mod de SMV´er, der gerne ville i gang med komposit fabrikation. Det skal præciseres at et i gang værende Innovationskonsortium om nano-baserede kompositter, adresserer en helt anden delmængde af kompositmaterialerne, end de klassiske kompositmaterialer, der er fokus i nærværende aktivitetsforslag. Blandt andre argumenter for at sætte et særligt fokus på kompositter gennem nærværende aktivitet, er et igangværende sektorudviklingsprojekt om materialer, der gennemføres af DI og DTU. Igangværende work shops og spørgeskemaundersøgelser i dette regi har vist, at materialeområdet kompositmaterialer er blandt de højest prioriterede områder for en fremtidig materialesatsning. 

Mulige samarbejdspartnere
De primære samarbejdspartnere vil være Aalborg Universitet og DTU. Der udover ind tænkes også Nottingham University (UK), og CFK Valley-Leading Network of Advanced Composites (DE).

26 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ekomposit
Onsdag d. 9/5-12 kl. 18:34

Meget spændende læsning. Jeg glæder mig til at følge udviklingen i fremtiden.

Mvh
Lars
Ekomposit
www.ekomposit.dk

Christian Jensen
Mandag d. 14/5-12 kl. 11:01

Der er stort potentiale og muligheder hvis vi på tværs af industrier og universiteter skubber i den samme retning.

Ser frem til hvad dette kan bringe med sig.

Venlig hilsen
Christian Jensen
FALCK SCHMIDT Defence Systems

EGO
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:52

Det giver store og vigtige fremtidsmuligheder for at udvikle danske SMV'er.
/EGO

Kjul
Mandag d. 21/5-12 kl. 10:50

Go ide at bygge videre på vores gode viden og erfaring !

TFE
Mandag d. 21/5-12 kl. 10:58

Det skyldes udviklingen af kompositmatrialer, at vi nu kan lave de meget store vindmøller uden vingerne knækker, og at flyfabrikkerne kan fremstille kæmpe fly med en hidtidig uset lastkapacitet.
Et billigt og let kompositmatriale til fremstilling af køretøjer og andre transportmidler vil muliggøre stor reduktion af CO2 udslippet.
Kan danske virksomheder levere teknologien til dette, er der stort potentiale for flere arbejdspladser og bedre miljø.

Claus Gramstrup
Lørdag d. 26/5-12 kl. 22:50

Som både rådgivende og udførende designer kan jeg uden at ryste på hånden, sige at vi her taler om et projekt der i den grad kan være med til at løfte Danmark som designnation ud af mindst 50 års dødvande. Ja, ja Danmark er stadig kendt rundt om i verden som en designnation, med det er stadig oftest Wegner og Arne Jacobsen, der refereres til - den rene klassiske og æstetiske stil. Naturligvis nævnes også Utzons Sydney Opera eller Lego og B&O's produkter mf. Fællesnævneren for alle disse ikoner er et ekstrem højt kvalitetsniveau i form og funktion, men der er behov for at designdanmark finder en ny langtidsholdbar platform at profilere sig på på global niveau.

Som jeg læser dette projekt taler vi om en aktivitet hvor designere, ingeniører, forskere, industrien (og måske endda slutbrugere?) arbejder tværfagligt, helhedsorienteret og medskabende med kompositmaterialernes uudnyttede potentialer. Og det er gennem tværfagligheden at nye de muligheder ofte findes. Det er måske også netop i kompositmaterialerne, at de danske multidisciplinære designkompetencer i forening med ingeniørkunsten og forskermiljøet, kan udnyttes til fulde og hvor begrebet "strategisk design" kan give absolut god mening – Altså at udvikle unikke helhedsorienterede løsninger på reelle udfordringer. Netop set i et makro-perspektiv og hvor form, funktion, æstetik ikke er eneste kvalitetsparametre, men også hvor relevans og differentiering er succeskriterier der skal måles på.
Danske designere har absolut noget at byde på i denne sammenhæng og vi har her en mulighed for at kunne være med til at skabe en helt ny platform for Danmark som designnation. Jeg og givetvis mange andre danske designere er med.

- Danmark som kompositdesignnation !

Per Nielsen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 07:55

Når konstruktørerne af kompositemner bliver mere og mere kreative med materialekombinationer, og nye processer, dukker der nye udfordringer op med hensyn til verifikation af kvalitet. Derfor hilser jeg udviklingsprojekter på dette område velkommen.

Michael Yde Nielsen
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 12:52

Umiddelbart kan der være et stort potentiale i ”Industriens Komposit Laboratorium”. De samarbejdspartnere der er nævnt i projektet sidder inde med stor teknologisk viden, og det kan være særdeles nyttigt for danske SMV'ere, at kunne inddrage specialister til løsning af en problemstilling – både teoretisk men også eksperimentelt.

fmj
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:35

Som nystartet spin-out firma fra DTU, hvis primære opgave er kommercialisere en række patenteret løsning inden for vindmøllevingedesign, er dette initiativ vigtig da det vil give os mulighed for at opretholde og udbygge ens netværk inden kompositindustrien i DK. Specielt den megen viden der er på universiteterne og GTS-instituterne (Force) ser vi en stor værdi i at få "systematiseret" i et netværk. Endvidere regner vi med at sådan et netværk giver en række synegier med andre danske firmaer og forhåbentlig opstår der nogle samarbejdsrelationer. Som eksempel kan nævnes at Bladena har know-how'en til at designe forskellige komposit løsninger men hverken viden eller adgang til produktionsfaciliteter. Dette tror vi med et netværk som dette vil få skab de relevante kontakter så en samarbejdsrelation kan opbygges.

mvh. Find Jensen, CTO og stifter af Bladena

fmj
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:35

Som nystartet spin-out firma fra DTU, hvis primære opgave er kommercialisere en række patenteret løsning inden for vindmøllevingedesign, er dette initiativ vigtig da det vil give os mulighed for at opretholde og udbygge ens netværk inden kompositindustrien i DK. Specielt den megen viden der er på universiteterne og GTS-instituterne (Force) ser vi en stor værdi i at få "systematiseret" i et netværk. Endvidere regner vi med at sådan et netværk giver en række synegier med andre danske firmaer og forhåbentlig opstår der nogle samarbejdsrelationer. Som eksempel kan nævnes at Bladena har know-how'en til at designe forskellige komposit løsninger men hverken viden eller adgang til produktionsfaciliteter. Dette tror vi med et netværk som dette vil få skab de relevante kontakter så en samarbejdsrelation kan opbygges.

mvh. Find Jensen, CTO og stifter af Bladena

Fsr
Torsdag d. 31/5-12 kl. 22:07

I see a major change for a potential center to facilitate, develop, establish and/or conduct programs to respond to new opportunities within the combination of composite and production and thereby to undertake research in support of the reliable and the economical cost benefits of composite materials in onshore and offshore operations.

wr
Torsdag d. 31/5-12 kl. 23:51

Excellent initiative, getting access to the know-how to design right and the facilities to create excellent prototypes affordably and with few iterations will be very helpful for Danish SMVs.
The same holds for targeted use of testing facilities to reduce structural risks on new projects and build up well correlated modelling methods.

tomaziu
Fredag d. 1/6-12 kl. 09:15

Specielt indenfor offshore vindkraft, udskiftning af vinger er en ret omkostningstung affære - herfra behovet for 100% pålidelighed i (1) tilstandskontrol i produktionen samt (2) risk baseret inspektion in situ. Vingerotoren skal opretholde sin tekniske integritet i mindst 20 år - eller 25 år hvis muligt.
Kompositmaterialer har ellers en kæmpestor potentiale. Det har bla. Kina tilsyneladende allerede fundet ud af og er idag producenter af en række ret "interessante" nyteknologiske materialer.
Det gælder om at komme igang med et nyskabende samarbejde, som kan præstere resultater.

Bjarne Haxgart
Fredag d. 1/6-12 kl. 11:18

Jeg kan absolut tilslutte mig Tomaziu`s kommentarer.
Vores vindmøller bliver større og større og dermed tungere og tungere.
Det er en udfordring for branchen at finde udstyr, der kan håndtere disse vægte.
Hvis vi med "bedre viden" på kompositmaterialer stadig kan øge møllestørelserne men uden at vægten væsenligt forøges, så vil det gavne vind industrien.
Når vi får stærkere og bedre materialer vil der sikkert også kunne skiftes div. traditionelle materialer ud med disse nye materialer og dermed opnå bedre vægt og større restistens imod det agressive miljø, som findes på havmøller.
Det er naturligvis meget vigtigt at man kan styre processerne i fabrikationen så vi opnår den rette kvalitet og således at vi som mølle ejere kan forvente en levetid, der matcher resten af møllen.
Det er tilsvarende vigtigt at vi har mulighed for in situ at lave tilstands kontrol og kan vi udvikle metoder, som ikke kræver "for meget" manuel handling, så vil dette bidrage til omkostnings reduktion for O & M organisationen.
Jeg vil se frem til disse nye tiltag i vind industrien

Niller777
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:20

Udviklingen af komposit materialer er en nødvendighed til vindmølleindustrien, i vores dagligdag arbejder vi med komposit materialer i form af vinge reperation, vi ser en nødvendighed af udvikling på netop dette område og glæder os til at følge udviklingen.

Niels Therkildsen
Total Wind Blades Aps

d-velop
Fredag d. 1/6-12 kl. 18:12

Som aktør inden for salg af udstyr til vindmølle og olie industri i Brasilien er vores erfaring, at Danmark er kendt for kompetencer på området omkring udvikling og industriel brug af kompositter. Hidtil har mange kunders fokus været på få større danske producenter og jeg ser det derfor som en stor gevinst, hvis danske SMV'er kan få hjælp til at udvikle flere innovative danske kompositprodukter gennem lettere adgang til viden og faciliteter.
Øjnene er allerede på Danmark og et "Industriens komposit laboratorium" vil kunne hjælpe flere virksomheder udnytte eksportpotentialet som kreative kompositløsninger repræsenterer.

Jeg ser frem til at kunne anbefale flere innovative danske virksomheder som leverandører af kompositterkomponenter til brasiliansk industri.

Jonas Degn
Leder og stifter af D-velop Engineering

House of Composites
Mandag d. 4/6-12 kl. 12:03

Som SMV indenfor kompositbranchen, kan jeg kun bekræfte, at samarbejde af denne type er meget afgørende for succes, da små virksoimheder som os, ikke selv kan bære både test og dokumentationsbyrden alene sammen med materiale- og produktudviklingsarbejde.

Jeg glæder mig til at høre mere, og opfordrer samtidig til at forsøge at gøre systemerne smidige, da alt administration er tidskrævende og går fra den effektive tid i virksomheden.

Mvh.
Tim M. Hansen
www.houseofComposites.com

peter sejer
Mandag d. 4/6-12 kl. 13:50

Som leverandør af testudstyr til plast og kompositbranchen er dette interessant, da der i DK stort set ingen specialiseret viden er omkring dette. Der vil kunne afledes viden til vækst og afledt innovation.

Fikon
Onsdag d. 6/6-12 kl. 17:09

Der er et stort behov for mere viden om kompositmaterialer, herunder specielt reparationsprocesser af vindmøllevinger. FIKON ser en nødvendighed i mere udvikling på området og følger området med stor interesse.

Mvh.

Rasmus Okkels

www.fikon.dk

Truels
Torsdag d. 7/6-12 kl. 12:43

Vi i forsikringsbranchen finder det er af stor betydning at udvikle metoder til forståelse af kompositmaterialers opførsel under brug. Her primært relateret til møllevinger. Vi hilser projektet velkommen.
mvh Truels Kjer, Codan

Svend Erik Nissen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 19:20

Det er et interessant initiativ, som Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning gerne vil bakke op om, fordi vi i vores sekretariatssted, Development Centre UMT, har folk, der arbejder med Nye materialer som innovationsdriver i virksomheder og fra dette strategiske arbejde i især SMV har erfaret stor eftersåørgsel efter mere konkret omgang og afprøvning af nye, kompositbaserede materialer til erstatning af traditionelle typer.
I vores konkrete arbejde med virksomheder der vil følge tankegangen bag en cirkulær økonomi, er substituering af gammelkendte materialer også tit nødvendige for at tage hensyn til mindre energiforbrug og reduktion af miljøskadelige virksoninger. Kompositter er mange gange eninteressant løsning, men virkningerne ikke altid gennemprøvet.
I det nye innovationskonsortie, GenVind, som I er projektleder på og, som vi også er med i, vil der kunne dannes et spændende samarbejde med kompositlaboratoriet, idet vi i GenVind netop skal bevise, hvordan de gamle brugte glasfiberdele kan genanvendes i helt nye produktsammenhænge og redesignes i en upcyclingsproces.

Manta
Torsdag d. 7/6-12 kl. 20:35

Som SMV'er med mange års erfaring fra den maritime industri, ser vi meget frem til et samarbejde der kan føre Danske virksomheder forrest i front allerede i udviklingsfasen af ny teknologi. Der er endnu ikke fælles standarder for Non Destructive Testing på komposit materialer, og et marked med så stort potentiale giver allerede nu store udfordringer. Vi er nød til være de førende på området og anvende den nyeste teknologi, hvis vi skal konkurrere internationalt.

Peter Sørensen
Manta Contractors

jakob_eltronic
Fredag d. 8/6-12 kl. 14:22

Dette er et spændende initiativ, som kan medføre mange muligheder fremadrettet i forbindelse med øget produktkvalitet, flere designparametre og forbedret konkurrencedygtighed.

Jakob Pedersen
Eltronic A/S

Peter Graversen
Fredag d. 1/6-12 kl. 12:31

PP Techniq ApS har udviklet en arbejdsplatform til brug ved inspektion og vedligehold af vindmøllevinger. Produktet er innovativt i form og funktion - materialevalget er ud fra en række overvejelser traditionelt.
Vægt er en væsentlig begrænsning, når der skal arbejdes i højden, som tilfældet er med vindmøllevinger. En hurtig og nem SMV adgang til et komposit videns- og teknologimiljø med en bred berøringsflade og fokus på udvikling ville konkret have givet mulighed for at flytte grænserne for funktionsmuligheder og performance endnu længere end tilfældet er.
Set i min optik er tiltag som "Industriens Komposit Laboratorium" kritisk vigtige for danske SMV'ers evne til fortsat at levere og maksimere innovationen, og jeg ser derfor frem til, at intiativet tager fart.

pakr
Torsdag d. 14/6-12 kl. 12:07

Det lyder som et spændende initiativ, og vi som udviklingshus oplever selv udfordringerne med at få nye teknologier bragt sikkert ind i SMV’er.

Så målet om at få bragt den specialiserede viden om kompositmaterialer ud fra universiteterne og ind i SMV hilser vi velkommen.

Mvh

Peter Kristensen
www.prevas.dk

Bent F. Sørensen
Fredag d. 15/6-12 kl. 06:56

Som Tim M. Hansen, House of Composites skriver, er det vigtigt at systemet bliver smidigt og effektivt. Det kunne måske være meget nyttigt tidligt i forløbet at få indhøstet forventninger fra SMVer om hvordan man helst ser "Industriens Kompositlaboratorium" fungere i praksis.