Infrastruktur til sundheds- og velfærdsteknologisk innovation og test

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Service og offentlig innovation og Sundhed & fødevarer
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Den offentlige sundheds- og plejesektor er under pres pga. den demografiske udvikling. Der er behov for nye løsninger, herunder teknologier, der kan reducere presset. Efterspørgslen er global, med stort markedspotentiale for eksisterende og nye danske virksomheder. Aktiviteten vil skabe nye rammer for udvikling og test af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier, og sikre at virksomhederne får optimale betingelser for teknologisk innovation, der matcher nationale og globale behov og markeder.

Markeds- og samfundsbehov
Den demografiske udvikling vil medføre stigende sundhedsudgifter [Regeringens vækstplan, 2013[i]] og efterspørgsel på sundheds- og velfærdsteknologi inden for fx monitorering, forebyggelse, telemedicin og såkaldte velfærdsrobotter.

Teknologier forventes i fremtiden at give fx kronikere, ældre og personer med funktionsnedsættelser bedre muligheder for rehabilitering og mestring af egen sygdom og hverdag. I kombination med bedre forebyggelse kan teknologierne mindske presset på den offentlige sektor. Udviklingen betyder, at flere borgere fremover vil modtage forebyggelse og behandling i eget hjem, hvilket rejser nye spørgsmål om sikkerhed, funktionalitet, smitterisiko, robusthed, nødvendighed, support og infrastruktur.

Manglende dokumentation og evidens for velfærdsteknologier er en udfordring, som bremser udbredelse og udnyttelse af løsninger i den offentlige serviceproduktion. Nye dokumentations- og evalueringsteknologier kan anvendes til at imødegå denne udfordring ved at skabe nem adgang til store valide datamængder.

Samfundsbehovet for bedre og billigere sundheds- og velfærdsteknologi giver et stigende erhvervspotentiale for både danske og udenlandske virksomheder og såvel virksomheder som aftagere har behov for rådgivning, data og dokumentation af sundheds- og velfærdsløsninger.

Teknologisk Institut vurderer, at 1400-1500 virksomheder i Danmark fremstiller eller forhandler velfærdsteknologiske produkter i Danmark [Teknologisk Institut, 2012][ii]. Fremstillingsvirksomhederne er primært mindre virksomheder og opstartsvirksomheder, som i særlig grad har behov for adgang til fysiske innovationsfaciliteter, viden og kompetencer, der vil kunne fremme udvikling, modning, dokumentation og validering af deres produkter. Dette gælder ikke mindst ift. velfærdsrobotter til assistance og løsning af opgaver i hjemmet, som således vil være et område, der har et særligt i fokus i aktiviteten.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Teknologisk Institut vil med aktiviteten udvikle et innovations- og testcenter i europæisk topklasse. Kernekompetencerne omfatter dyb viden om den offentlige og private serviceproduktion samt hygiejne, automatisering, digitalisering og sensorer, som vil medføre et markant løft af den teknologiske service på området i Danmark.

Innovations- og testcentret for sundheds- og velfærdsteknologi vil tilvejebringe faciliteter og muligheder for beskyttet udvikling, herunder prototype- og produktudvikling, pilotproduktion i nul-serier og validering i laboratorium og driftsmiljøer mv.

Konkret vil aktiviteten fokusere på følgende hovedområder:

 1. Udvikling af ny innovationshal, pilotproduktionsfaciliteter og velfærdsindustrirådgivning til produktinnovation af sundheds- og velfærdsteknologier med sigte på nationale og internationale markeder.
 2. Udvikling og brug af nye test- og evalueringsmetoder og digitale redskaber til effektiv validering og dokumentation/evidens, herunder digitalisering af Instituttets metode til velfærdsteknologisk vurdering (VTV).
 3. Udvikling og integration af sensorer til generering af brugsdata og informationer, som sikrer minimale omkostninger til dokumentation til både udvikling og drift af nye teknologier.
 4. Produktinnovation med rengøringsvenlig og hygiejnisk design.

Aktiviteten vil med afsæt i Teknologisk Instituts laboratorium for velfærdsteknologi, CareLab, skabe nye infrastrukturer for innovation, udvikling, testning og dokumentation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier. Aktiviteten basereres på fysiske rammer og tekniske faciliteter ved Teknologisk Institut i Odense, som netop har åbnet en ny innovationshal for udvikling af robot- og velfærdsteknologi. Dokumentationsbehovet imødekommes med udgangspunkt i Teknologisk Instituts nye laboratorium, CareLab 2.0, og ved yderligere udvikling og digitalisering af Instituttets VTV-metode understøttet af sensorer til dataopsamling.

Centrale aktiviteter
Innovations- og testcentret vil omfatte aktiviteter målrettet virksomheder og aftagere:

Virksomhedsrettede aktiviteter:

 • State-of-the-art (forskning) viden om og internationale rammer for innovation, herunder global behovsafdækning, konceptudvikling og etablering af proof of concept m.m.
 • Værkstedsfaciliteter til prototype- og produktudvikling (0-serie produktion) til opskalering af produktinnovation, herunder fokus på hygiejnisk design og smittereduktion
 • Integration af sensorer til dataindsamling og automatisering af dokumentation
 • Test og dokumentation (evidens) af funktionalitet, herunder dokumentation af bl.a. sikkerhed og robusthed samt økonomisk effektdokumentation (return of investment/cost of ownership)
 • Tværregionale og internationale test i bruger- og aftagermiljøer

Aftagerrettede aktiviteter:

 • Afdækning og rådgivning om teknologiske muligheder til kvalitets-, proces- og ressourceoptimering
 • Gennemførsel af demonstrations- og storskalaprojekter i den offentlige serviceproduktion med stærkt reduceret udgift til dokumentation
 • Involvering i innovation og test at fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten vil udbygge PATH-virksomhedernes muligheder for innovation og validering af prototyper og produkter. Aktiviteten vil samtidig understøtte aktiviteterne i Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi (ISV), der fokuserer på at målrette danske virksomheders produktudvikling med sigte på globale markeder. De nye rammer og faciliteter vil spille en central rolle i indfrielse af ISV’s målsætninger.

Aktiviteten vil endvidere have snitflader til aktiviteterne i den lange række af kommunale og regionale udviklingsinitiativer på området, som samlet vil kunne sikre Danmark en førende position på innovation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier. Instituttet samarbejder endvidere med førende internationale miljøer på området, såsom AIST i Japan.

Referencer: 

[i] Regeringen (2012) Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger. http://www.opiguide.dk/media/82975/VP.pdf

[ii] Teknologisk Institut (2012): Metoder til identificering af velfærdsteknologiske virksomheder i Danmark.

Nøgleord

66 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Christian Karlsmose (Designingeniør, Triagonal Information Design)
Fredag d. 17/4-15 kl. 16:29

I vores speciale undersøgte min makker og jeg hvordan man kunne udnytte sundhedspraktikernes viden i forbindelse med sundhedsinnovation. Vi udviklede et koncept omkring et fagligt, socialt netværk, der tilbyder sundhedspraktikere at sparre med hinanden på tværs af organisationer og regioner. Samtidig ville beslutningstagere og medico-udviklere kunne tilgå netværket og få et indblik i den virkelighed, der er på hospitalerne.

Jeg forestiller mig at det kunne være interessant for et nationalt innovationscenter at tænke nogle af de samme tanker for at få et indblik i den faktiske praksis på hospitalerne.

Speciale-rapporten kan tilgås på: https://www.dropbox.com/s/ikhh6tmuaphj740/Praktikerinitieret_innovation_...

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:40

Kære Christian

Tak for din kommentarer og henvisningen til jeres rapport, som jeg har læst med stor interesse.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Klaus Brock (Adm. direktør, KR Hospitalsudstyr A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:58

KR Hospitalsudstyr A/S støtter helt klart op omkring dette, da vi ser det som et meget vigtigt område både nu og i fremtiden. Vi har med udvikling og produktion af fremtidens intelligente hospitalsseng, Opus 5, taget et stort skridt og kan levere velfærdteknologi der virker og gir mening. Men da det er et område i rivende udvikling, er det vigtigt, at der er videns-kompetencer tilstede som kan hjælpe innovative virksomheder som KR og mange andre dygtige kollegaer i Danmark, med udvikling af nye produkter og teknologier, som understøtter eksisterende produkter eller skaber vejen for nye banebrydende udviklinger.
Mvh.
Klaus Brock
Adm. Direktør KR Hospitalsudstyr A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:05

Kære Klaus Brock

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i nødvendigheden af at have en innovationsinfrastruktur, der støtter op omkring udviklingen af nye produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Lars Forsberg (CEO, Nobak)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:56

Etableringen af et kraftcenter i Europæisk topklasse er en stor men vigtig ambition, som Nobak støtter hele vejen til det bliver en realitet. Verden skifter hurtigt og de ydelser vi mestrer i Danmark får hurtigt et globalt perspektiv med de hastigt voksende økonomier i Kina m fl. Jeg er overbevist om, at det netop er i samarbejdet mellem forskellige faggrupper de virkeligt banebrydende ideer opstår og jeg er sikker på vi i DK har alle de forudsætninger der kræves for at sætte os forrest i bussen på fremtidens velfærds-teknologi, næsten uanset hvilket segment vi taler om. Det vil Nobak også være et godt eksempel på.
// Lars Forsberg
CEO Nobak Aps.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:24

Kære Lars Forsberg

Tak for din opbakning til initiativet. Vi ser ligeledes et stort potentiale for danske virksomheder i at udvikle fremtidens velfærdsteknologi.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Ann-Catrine Monberg (Healthcare specialist, NNIT)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 08:30

OpenTele platformen virker som et solidt fundament for at skaffe data (vitalværdier) om patienter uden at de skal møde op på hospitalet ambulant kontroltid eller til indlæggelse.
Jeg spekulere på om i har overvejet at indføre behandlings-algoritmer? Lige nu er vi afhængige af at fx en sygeplejerske visitere patienterne, og at patienterne selv kontakter sundhedsvæsnet?
Man kunne tage det skridtet videre og lave algoritme baseret visitation og evt. algoritme baseret forslag til behandling som så kunne godkendes af sundhedsfagligt personale.
Det vil vi i NNIT gerne være med til at fremme.

Mvh

Ann-Catrine

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:21

Kære Ann-Catrine Monberg

Tak for din kommentar og din interesse i aktivitetsforslaget. Vi søger med de nye muligheder at danne ramme for øget samarbejde inden for innovation og test - også på områder, hvor vi ikke selv står stærkest, så vi er meget interesseret i en dialog om perspektiverne ved algoritme baseret visitation og behandling.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Dan Betak (Architect MAA, Project Manager, Ergolet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:46

Ergolet støtter visionen om at udvikle et innovations- og testcenter i europæisk topklasse. At tage alle de gode erfaringer fra CareLab og føre dem videre i CareLab 2.0, som er gearet til at tage udfordringerne op i, blandt andet, at indsamle dokumentation og evidens for velfærdsteknologi således at det ikke længere skal bremse for udbredelse og udnyttelsen af løsninger i den offentlige serviceproduktion. Ved at være repræsenteret midt mellem alle de andre velfærdsteknologiske løsninger i et miljø som det teknologisk institut i forskerparken faciliterer, er det drømmen at der på et eller andet tidspunkt, i det flow af mennesker, som passerer igennem, kommer en, gerne flere, som kan se et sammenhæng, måske grundlaget til et nyt produkt, mellem de eksisterende teknologier, og gør brug af CareLab 2.0 til at få skabt kontakt, netværk og potentielt, lagt vejen for et endnu ukendt eventyr.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:26

Kære Dan Betak

Tak for din opbakning til vores initiativ. Vi ser også dette innovations- og testcenter som en oplagt mulighed for at få skabt samarbejder og kontakter, der kan føre til nye velfærdsteknologiske produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Henrik Kofoed (Adm. Direktør, Borringia A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:49

Den demografiske udvikling - ikke bare i Danmark, men i hele den industrialiserede verden - vil inden 2020 skabe et massivt pres på sundhedssystemerne: 30% flere med behov for hjælp og 30% færre plejere til at yde hjælp. I Danmark har vi takket være blandt andet ABT-Fonden taget de første væsentlige skridt i retning af at skabe uvildig evidens for effekten af ny velfærdsteknologi. Resultaterne taler for sig selv. Ikke alene opnås store økonomiske besparelser, men kvaliteten i plejen kan øges samtidig med, at arbejdsmiljøet forbedres markant. I Borringia har vi haft stor glæde af at være med i det oprindelige "Fra-2-til-1-Plejer" projekt og har efterfølgende været med til at implementere det i en række danske kommuner.

Der er voksende interesse fra udlandet for "Fra-2-til-1-Plejer", stor respekt for de danske resultater, men også en usikkerhed overfor, hvorvidt de danske resultater umiddelbart kan "Copy / Pastes" til et andet land.

Her vil Det nye CareLab kunne bidrage væsentligt til at øge dansk eksport. Med muligheden for gennemførelse af internationale test i bruger- og aftagermiljøer vil danske virksomheder stå betydeligt stærkere i bestræbelserne på at eksportere velfærdsteknologiske løsninger.

Vi glæder os til at følge - og benytte - det nye center.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:24

Kære Henrik Kofoed

Tak for din interesse og opbakning til vores initiativ. Vi er helt enige i, at gode og fleksible innovations- og testmiljøer, vil kunne understøtte virksomhedernes produktudvikling og eksport.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Nicolaj Iversen (Cand. scient Klinisk videnskab og teknologi, AAU)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 20:45

Jeg ligger mig i tråd med Ann-Catrine og tænker om i overvejer at arbejde mere med software platforme, da tendensen for brug af sensor teknologi fx wearables er consumerdrevet, hvilket betyder at der er behov for at anvende noget opsamlet data, og ikke nødvendigvis opsamling af data med ny teknologi. Derudover vil det i fremtiden være muligt at parre data med mange forskellige enheder fx køleskab, tv, bil, radiator, blodprøver som kan anvendes til at ændre adfærd eller lære noget om en bestem type adfærd. Her ligger en udfordring med at levere softwareløsninger til at håndtere alt den data i sundhedsvæsenet, på en smart måde, som samtidig fremtidssikres til nye teknologier.

Derudover virker forslaget meget ambitiøst, og der ligger et stort uhøstet potentiale i automatisering af forskellige arbejdsgange i sundhedssektoren, samt at hjælpe SMV med udvikling, afprøvning og CE-mærkning af nye produkter.

Glæder mig til at følge det nye center.

Lasse Holm (Direktør, SingleSafe ApS)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 08:21

SingleSafe støtter op omkring dette forslag. Vi har udviklet en patenteret sensor-baseret faldalarm, som udover at have den ”klassiske” funktionalitet med 2-vejs kommunikation og nødkald, også registrerer bevægelse og reagerer på inaktivitet i nogen tid. Vi har oplevet at det er begrænset med muligheder for afprøvning af nye teknologier.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 22:34

Kære Lasse Holm

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Det er netop tanken med det nye innovations- og testcentret at skabe faciliteter til udvikling, afprøvning og dokumentation af nye velfærdsteknologiske produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

lars Møller (Salgsdirektør, Medema AS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:59

Medema AS støtter kraftigt op om forslaget visionen om at udvikle et innovations- og testcenter i europæisk topklasse Vi er pt med i patient@home og har flere samarbejdsvinkler her - vi arbejder pt med det banebrydende Mobility Monitor til monitoring af borgeren/patienteres søvn mønster og om de kan vende sig relevant ift tryksår mm, og uden et godt og innovativt sasmarbejde med TI vil dette ikke være muligt både på kort og lang sigt. Der er et stort behov for et testcenter med både forsknings og udviklingsmuligheder. Dette må gerne også indeholde en endnu bedre mulighed for at netværke og komme i kontakt med potentielle kunder, da vores og andres erfaring er at beslutningsprocesser er meget langsommelige i det offentlige Danmark, hvilket er en stor belastning for nye og skrøbelige virksomheder.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:31

Kære Lars Møller

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi er helt enige i at netværk og mulighederne for at kunne udvikle nye produkter i samarbejde med potentielle kunder er essentielt for dette område.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Henrik Andersen (Salgschef, Steppie)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:24

Hos Steppie er dette lige hvad vi mangler - da vi falder ind under dén kategori, som er nævnt i første afsnit, nederst:
"Fremstillingsvirksomhederne er primært mindre virksomheder og opstartsvirksomheder, som i særlig grad har behov for adgang til fysiske innovationsfaciliteter, viden og kompetencer, der vil kunne fremme udvikling, modning, dokumentation og validering af deres produkter."
Vi kunne ikke få tilskud iht. den tidligere ordning med "videnskuponer" og heller ikke nu under "Innovationsfonden" - da vi er for lille en virksomhed.
Det er grotesk, at fordi vi har en vis størrelse (lille) her i opstartsfasen, kan vi ikke få adgang til offentligt betalte vidensfaciliteter. Vi har givet overskud fra dag ét og er på 14 eksportmarkeder. Hvad mere kan man forlange af en lille opstartvirksomhed...?!
Hvis dette tiltag fra Teknologisk Institut kunne give os adgang til tests, evidens- og ROI-beskrivelse ville endnu flere døre stå åbne for os.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:35

Kære Henrik Andersen

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. I forbindelse med indvielse af vores nye innovationsfaciliteter i september dette år, er det netop intentionen, at kunne understøtte start up virksomheder endnu bedre end det hidtil har været muligt.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Jesper Løvbo
Søndag d. 10/5-15 kl. 13:28

GearTeam støtter gerne ovenstående forslag. Vi er en mindre virksomhed som beskæftiger os med bla. salg og implementering af mobilsprinklere hos akut brandtruede borgere.
For os er manglende dokumentation og evidens for velfærdsteknologien en udfordring, som Carelab har kunnet hjælpe os videre med.
Vi tilskriver også samarbejdet med Carelab som medvirkende til at København har udrullet vores teknologi på plejecentre for dermed at forhøje brandsikkerheden hos beboerne og trygheden hos medarbejderne.
Jesper B. Løvbo, Direktør, GearTeam

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:42

Kære Jesper Løvbo

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Netop behovet for evidens og dokumentation adresseres gennem udvikling af nye digitale test- og evalueringsmetoder, som er en af hovedtemaerne i forslaget.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Nn (Nn, nn)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:41

Det er yderst positivt, at Teknologisk Institut tager initiativ til, med højt ambitionsniveau, at udbygge satsningen på velfærdsteknologi, både i forhold til private og offentlige aktører.
Vigtigt at konstatere, at der i beskrivelsen er direkte fokus på evidens. Ligeledes vil automatisering af dokumentation virkelig øge den daglige effektivitet. Som akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel anvender vi som virksomhed utroligt meget tid på manuel dokumentation. Og uanset om Den Danske Kvalitetsmodel nedskaleres / afskaffes, vil der fortsat blive anvendt meget tid på dokumentation.
De aftagerrettede aktiviteter virker rettet mod det offentlige. Det er selvfølgelig helt naturligt, da stort set hele volumen findes her, men man kunne måske med fordel også kigge lidt på private aktører i forhold til dette område ?
Allan Wissmann, Koncern Økonomichef Vejlefjord Fonden / Vejlefjord Rehabilitering A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:54

Kære Allan Wissmann

Tak for din kommentar og din støtte til vores initiativ. Du har helt ret i, at aktiviteterne også bør adressere de private aktørers behov for digitaliseret dokumentation.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sami Hadad (Afdelingschef, Viewcare A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:14

Viewcare AS støtter kraftigt op om visionen om at udvikle et innovations- og testcenter. Vi er en virksomhed der arbejder med forskning, udvikling og salg af telemedicin og telesundhedspordukter til kommuner og hospitaler.
vi arbejder pt med en ny Hjerte Monitor til monitorering af patienternes hjerterytme
som vil give lægerne og patienterne nye muligheder. Vi kommer med et helt nyt koncept der vil ændre den måde hjertemonitorering administreres på i Danmark. Det er ofte besværligt og tidskrævende at kontakte og matche offentlige aftagere af et produkt. Det vil absolut være relevant at tænke den videre udvikling og Proof of concept ind i de nye rammer og faciliteter til innovation og test centeret.
Glæder mig til at følge det nye center.
Sami Hadad, Afdelingschef Viewcare A/S

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:58

Kære Sami Hadad

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Det er netop baggrunden for det nye innovations- og testcentret at skabe faciliteter til udvikling, Proof of Concept og dokumentation af nye ideer og produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Kim Koldby (Chefkonsulent, Videreuddannelsen, University College Lillebælt)
Mandag d. 11/5-15 kl. 22:03

Innovations- og testcentret er et kærkomment initiativ fra Teknologisk Institut. Jeg vil især rose den eksplicitte inddragelse af aftagerperspektivet. Det er mit indtryk at netop dette perspektiv hidtil har været underprioriteret. Det giver sig bl.a. til udtryk ved kommuner generelt ikke ønsker at være first-movers, men snarere fast-followers. Dette fordi de savner dokumentation af implementerbarhed og effekt in vivo. Så herfra: Velkommen til initiativet.
Kim Koldby, chefkonsulent Videreuddannelsen UCL

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:03

Kære Kim Koldby

Tak for din kommentar og din støtte til initiativet. Udvikling af nye digitale redskaber til effektiv validering og dokumentation er netop en af hovedtemaerne i aktivitetsforslaget og inddragelse af aftagerne vil være et vigtigt element heri.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Jakob Iversen (Chefkonsulent, Region H)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:30

Den Sociale Virksomhed, Region H, anser initiativet for at være det helt rigtigt i forhold til den situation mange udviklere og aftagere står i pt. Vi vil alle gerne gøre det bedste, men vi mangler en systematik og vi mangler et fælles forum som kan skabe overblik og sikre relevans. Det er vores vurdering at Teknologisk Institut er det helt rigtige sted at forankre netop en sådan aktivitet, Teknologisk Institut har en lang tradition og en solid viden i forhold til de tre vigtigste parametre; innovation, implementering og bruger adfærd.
Et rigtigt godt initiativ!

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:09

Kære Jakob Iversen

Tak for din støtte til initiativet. Vi ser netop også samspillet mellem innovation, implementering og brugeradfærd som en styrke og vil dertil gerne tilføje en stærkere digital dokumentationsplatform, der kan skabe overblik og i sidste ende evidens.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Jakob Iversen (Chefkonsulent, Region H)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:31

Den Sociale Virksomhed, Region H, anser initiativet for at være det helt rigtigt i forhold til den situation mange udviklere og aftagere står i pt. Vi vil alle gerne gøre det bedste, men vi mangler en systematik og vi mangler et fælles forum som kan skabe overblik og sikre relevans. Det er vores vurdering at Teknologisk Institut er det helt rigtige sted at forankre netop en sådan aktivitet, Teknologisk Institut har en lang tradition og en solid viden i forhold til de tre vigtigste parametre; innovation, implementering og bruger adfærd.
Et rigtigt godt initiativ!

Christian Graversen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:19

Dette er et godt bidrag til at understøtte hjælpemiddelproducenter i at blive mere digitale. Det internationale udsyn vil også bidrage virksomhedernes vækst. Det er også godt at initiativet styrker kommercialisering af Patient@Home og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:14

Kære Christian Graversen

Tak for kommentaren og din perspektivering af den foreslåede indsats. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Welfare Tech om at understøtte virksomhedernes internationale vækst og deres udvikling af nye velfærdsteknologiske produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Charlotte Riber
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som ny i innovationssfæren indenfor geriatrisk velfærdsteknologi er det af stor betydning, har det været af stor betydning at kunne benytte Teknologisk Instituts kvalifikationer. Det kan kun hilses velkommen, at muligheden for at flere kompetencer dvs. både innovation, udvikling, testning og dokumentation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier bliver samlet på et sted, således at vi rent faktisk kommer hele vejen rundt i produktopstarten og ikke ender med at opgive på halvvejen.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:22

Kære Charlotte Riber

Tak for din støtte til initiativet. Med det nye initiativ et det netop tanken at kunne støtte endnu mere op i forhold til udvikling af nye velfærdsteknologiske produkter ved at styrke to indsatser - den tidlige produktudvikling og digital dokumentation/evidens.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Charlotte Riber
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som ny i innovationssfæren indenfor geriatrisk velfærdsteknologi er det af stor betydning, har det været af stor betydning at kunne benytte Teknologisk Instituts kvalifikationer. Det kan kun hilses velkommen, at muligheden for at flere kompetencer dvs. både innovation, udvikling, testning og dokumentation af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier bliver samlet på et sted, således at vi rent faktisk kommer hele vejen rundt i produktopstarten og ikke ender med at opgive på halvvejen.

Ole Aasmoe (Konsulent og Executive coach, Varde Kommune)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:24

Udover at bifalde mange af de hidtidige kommentarer der bakker op om jeres direkte målretning mod SMV'ere, er det min opfattelse at de danske kommuner i høj grad skal indtænkes som behovsejere (med borgeren i hånden) på linje med regionale og private leverandører af de mange velfærdsydelser der i stigende grad understøttes af teknologiløsninger.

Vi ser derfor frem til at deltage i et fælles forum hvor vi får lejlighed til at inspirere og motivere udviklerne til at indtænke de organisatoriske og kompetencemæssige forudsætninger og udviklingspunkter i løsningerne.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:21

Kære Ole Aasmoe

Tak for din kommentar og din støtte til aktivitetsforslaget. Vi vil meget gerne medvirke til at tænke organisatoriske og kompetencemæssige forudsætninger ind i nye velfærdsteknologiske løsninger. Vi håber, at vores aktiviteter kan bidrage dertil.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Rita Ernstsen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:53

god ide og godt initiativ

Anni Søndergaard
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:53

god ide

Klaus Fogh
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:54

God ide og jeg kunne foreslå at det udvides til det specialiserede sociale område

Christina Bomholt Rasmussen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:55

Lyder spændende

Ulrik Appel (Chefkonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:18

Det er godt, at Teknologisk Institut fortsætter deres satsning med velfærdsteknologi og CareLab.

I Aalborg Kommune har vi indenfor de seneste år haft meget store gevinster ved at implementere ”kendte” teknologier på ældre- og handicapområderne. Det er derfor godt med CareLab 2.0. til at udvikle nye løsninger, som kommunerne senere kan implementere. Derfor ser jeg frem til CareLab 2.0. som et topprofessionelt sted for udvikling og test af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologier.

I Aalborg Kommune vil vi meget gerne samarbejde med CareLab om at teste de mere færdige produkter tæt på medarbejdere og borgere – Dette kan eksempelvis være på Fremtidens Plejehjem.

Ligeledes vil vi naturligvis også gerne have en løbende dialog om de nyeste produkter, således at produkterne kan udstilles på Center for Velfærdsteknologi i Aalborg kommune.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:26

Kære Ulrik Appel

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi vil meget gerne samarbejde med Aalborg Kommune om at teste udviklede produkter i borgernære miljøer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Gitte Rasborg
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:43

Et rigtigt godt initiativ!

Nikolaj M. Andersen (Projektkoordinator, Medisat)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:54

Medisat støtter op om dette initiativ, da vi mener det er essentielt at have gode muligheder for at få testet sine løsningers funktionalitet i brugermiljøer. På den måde understøttes udviklingen af løsninger af høj kvalitet, hvilket bør være et fokusområde for danske virksomheder for at konkurrere på international skala.

Vi er overbevist om at dette initiativ kan hjælpe virksomheder med at stå stærkere som leverandør til sundhedsvæsenet, samt overfor de udfordringer der findes i forbindelse med internationalisering. I tilfælde af at det bliver realiseret, vil dette initiativ være yderst attraktivt for os i Medisat.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:29

Kære Nikolaj Andersen

Tak for din opbakning til initiativet. Vi ser ligeledes gode og effektive testmiljøer som værende essentielt i forhold til at udvikle nye produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Birgitte Fridal
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:40

En meget spændende ide, som kan understøtte samarbejdet mellem de private aktører og det offentlige.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:32

Kære Birgitte Fridal

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Vi arbejder løbende på, at skabe de bedste muligheder for samarbejde mellem de forskellige aktører på området.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Birgitte Fridal
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:40

En meget spændende ide, som kan understøtte samarbejdet mellem de private aktører og det offentlige.

Birgitte Fridal
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:40

En meget spændende ide, som kan understøtte samarbejdet mellem de private aktører og det offentlige.

Birgitte Fridal
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:41

En meget spændende ide, som kan understøtte samarbejdet mellem de private aktører og det offentlige.

Lars Petersen (Uddannelseskonsulent, Sosu-Fyn)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:41

Af Lars Petersen uddannelseskonsulent på SosuFyn

Jeg synes at det lyder rigtig, rigtig spændende og vil ønsker jer al mulig held med initiativet, den eneste tanke jeg får som måske kan supplere er i forbindelse med centrets centrale aktiviteter hvor I bla. skriver:

Tværregionale og internationale test i bruger- og aftagermiljøer

Aftagerrettede aktiviteter: Afdækning og rådgivning om teknologiske muligheder til kvalitets-, proces- og ressourceoptimering

Ville det være inden for centrets aktiviteter være en ide at: rådgive, undervise og faciliteter implementeringen af teknologien, således at basispersonalet vil og kan anvende teknologien.

Jeg tænker, at I allerede har gjort jer disse overvejelser , men med mine ”briller” kunne det være tydeligere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:35

Kære Lars Petersen

Vi er glade for, at I finde initiativet spændende, og vi tænker bestemt, at det vil være inden for rammerne af centerets aktiviteter at rådgive, undervise og facilitere implementering af nye teknologier.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

PJ Kuczynski (Kreativ Direktør, Gametools)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:56

Det er i mine ører noget som virkelig ville kunne gavne, ikke mindst i forbindelse med det arbejde mit firma udfører. Vi støtter helt klart op om initiativet og helt sikkert også gerne deltage i det indledende arbejde med at definere yderligere.

PJ Kuczynski/ Gametools

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:40

Kære PJ Kuczynski

Tak for din kommentar og din støtte til vores aktivitetsforslag. Anvendelse af læringsspil kunne absolut give mening i forhold til centerets aktiviteter og vi ser frem til et samarbejde.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Smarthome Smarthome
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:15

Vi er en mindre virksomhed, der har haft gode erfaringer med CareLab og synes derfor det lyder som en god ide med et bedre og større udstillervindue.
vi støtter gerne op om initiativet.

M.V.H.
Palle Bro /Adm. Direktør.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:42

Kære Palle Bro

Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Jeg er glad for at høre om jeres erfaringer med CareLab og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

John D. Heilbrunn (Næstformand, Dansk Blindesamfund)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:52

Dansk blindesamfund har med interesse gennemgået den beskrivelse for udbygning og mere hands-on faciliteter, herunder bruger tests og feedback, som synes at være nogle af komponenterne bag planerne / ønskerne om en udbygning af de eksisterende faciliteter.

Som faciliteterne nu fremstår, synes de i høj grad at være fokuseret på forebyggelse og rehabilitering og være meget sundhedsorienterede.
Desuden synes velfærdsteknologi i vidt omfang at være tænkt mere imod personer med et fysisk handicap /funktionsnedsættelse end imod andre grupper, fx personer med et synshandicap, døvblinde m.v.

En bredere tænkning, demonstration og udvikling af velfærdsteknologi imod andre situationer og områder end de konkret sundhedsrelatere ville være spændende og relevante, og desuden ville en udbredelse af tænkning, udvikling mv. til andre og breder grupper, fx dem, Dansk blindesamfund repræsenterer, være ønskelige og kunne komme vores medlemmer og andre personer med synshandicap til gavn og glæde, selv om deres funktionsnedsættelse som sådan er blevet stabil eller er progridierende i negativ retning, m.a.o. uden egentlig udsigt til forbedring.

Selv om der ikke kan ske en egentlig forbedring af den direkte funktionsnedsættelse som følge af synstabet, vil velfærdsteknologi – sådan som den tænkes udviklet og udbredt i TI´s plan – kunne åbne for muligheder i kraft af teknologi, som vil sætte grupper som vores i stand til at udføre dagligdags gøremål selvstændigt og mere selvhjulpet end tilfældet er i dag.

Med venlig hilsen
John D. Heilbrunn

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:46

Kære John D. Heilbrunn

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag og tak for din kommentar om at kigge på andre områder end de konkrete sundhedsrelaterede. Det er en meget fin pointe, som vi helt sikkert vil adressere.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

John D. Heilbrunn (Næstformand, Dansk Blindesamfund)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:53

Dansk blindesamfund har med interesse gennemgået den beskrivelse for udbygning og mere hands-on faciliteter, herunder bruger tests og feedback, som synes at være nogle af komponenterne bag planerne / ønskerne om en udbygning af de eksisterende faciliteter.

Som faciliteterne nu fremstår, synes de i høj grad at være fokuseret på forebyggelse og rehabilitering og være meget sundhedsorienterede.
Desuden synes velfærdsteknologi i vidt omfang at være tænkt mere imod personer med et fysisk handicap /funktionsnedsættelse end imod andre grupper, fx personer med et synshandicap, døvblinde m.v.

En bredere tænkning, demonstration og udvikling af velfærdsteknologi imod andre situationer og områder end de konkret sundhedsrelatere ville være spændende og relevante, og desuden ville en udbredelse af tænkning, udvikling mv. til andre og breder grupper, fx dem, Dansk blindesamfund repræsenterer, være ønskelige og kunne komme vores medlemmer og andre personer med synshandicap til gavn og glæde, selv om deres funktionsnedsættelse som sådan er blevet stabil eller er progridierende i negativ retning, m.a.o. uden egentlig udsigt til forbedring.

Selv om der ikke kan ske en egentlig forbedring af den direkte funktionsnedsættelse som følge af synstabet, vil velfærdsteknologi – sådan som den tænkes udviklet og udbredt i TI´s plan – kunne åbne for muligheder i kraft af teknologi, som vil sætte grupper som vores i stand til at udføre dagligdags gøremål selvstændigt og mere selvhjulpet end tilfældet er i dag.

Med venlig hilsen
John D. Heilbrunn

Joost Nijhoff (Business Developer IT/Robot, Udvikling Fyn)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 01:07

Iflg International Federation of Robotics IFR er service robots det helt stor vækstområde de næste år. Aktivitets forslaget ligger helt i tråd med den forventning. OdenseRobotics og UdviklingFyn IT/Robot bakker 100% op på ambitionen om at skabe et test og innovations centre i europæisk topklasse. Det vil give os konkurrencefordele når vi markedsføre Danmarks som bedste testmarked for nye teknologier. Et start up miljø med gratis adgang for iværksætter ville styrke det gode forslag endnu mere.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:48

Kære Joost Nijhoff

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget og din perspektivering i forhold til service robotområdet.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Leif Lytken (Direktør, Dansk Rehab Gruppe)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:50

Dansk Rehab Gruppe kan som udgangspunkt støtte forslaget fra Teknologisk Institut
Vi finder det vigtigt at der ved implementeringen af velfærdsteknologi er et fokus som medvirker til at fremme nytteværdien ifm det offentlige indkøb både ift bundlinje og arbejdsmiljø. Men også nytteværdien for slutbrugeren er af stor betydning ligesom et fokus der sikrer nye og innovative tiltag/produkter forsat kan udvikles og indgå den fremtidige indsats på sundheds- og velfærdsområdet. Så alt der kan medvirke til at komme væk fra laveste pris og sætte fokus på evidens og nytteværdi vil være et plus for kommuner regioner, slutbrugere og de involverede innovative virksomheder

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:52

Kære Leif Lytken

Tak for din kommentar og din støtte til forslaget. Vi er helt enige i, at vi skal synliggøre nytteværdien af produkterne/løsningerne, således at der er et økonomisk råderum til at udvikle nye innovative produkter.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Jan Larsen (Direktør, Professor PhD , Danish Sound Network/ DTU Compute)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:52

Innovationsnetværket Dansk Lyd er den del af den nationale innovations infrastruktur og faciliterer samarbejde mellem viden- og forskningsinstitutioner og private virksomheder med henblik på at fast holde Danmarks styrkeposition inden for lyd, som kan bl.a. kan eksemplificeres af en årlig samlet omsætning på mere end 30 milliarder kr.

Vi har i starten af maj igangsat nye initiativer for at koble lyd til samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, digital & kreativ lyd samt miljø & urbanisering med henblik på endnu mere fokuseret samarbejde og partnerskab blandt medlemmerne (som tæller mere end 650 personer og 300 organisationer in Danmark) og derigennem skabelse af innovative løsninger.

Vores satsning inden for lydløsninger inden for sundhed kan især bidrage til dette forslag m.h.t. udvikling og integration af sensorer til generering af brugsdata og informationer samt udvikling af ny innovationshal og pilotproduktionsfaciliteter.

Dansk Lyd vil bl.a. kunne bidrage med identifikation af aktører; resultater fra og deltagelse i ”challenge groups” (som vi er ved at etablere inden for de nævnte områder); samarbejde om videnformidling.

Jan Larsen, ph.d., lektor DTU og Direktør for Dansk Lyd

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:56

Kære Jan Larsen

Tak for din kommentar. Jeres satsning er meget spændende i forhold til dette aktivitetsforslag, og vi vil meget gerne have en yderligere dialog om muligheder for samarbejde.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre