Innovationstjek.dk (Innovationsagentordningen)

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut (AgroTech)
Alexandra Instituttet
Bioneer
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
DELTA
DFM
DHI
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Jane Wickmann
Direktør, Erhvervsudvikling

Innovationstjek fører til nye innovationsaktiviteter og viser virksomhederne nye veje til vækst. Virksomheder der hidtil kun i begrænset omfang har brugt innovativ teknologisk viden i deres forretningsudvikling. Innovationstjekket giver motivation, inspiration og støtte til at igangsætte innovationsprojekter i SMV. Innovationstjek.dk har siden pilotstart i 2007 formået at skabe kontakt til flere end 3.000 virksomheder og vil i december 2012 have gennemført innovationstjek hos mere end 2.000 SMV. Indsatsen nytter, og der er skabt et stærkt erfarings- og videngrundlag for en fortsættelse af ordningen.

Ny viden og serviceydelser
Vejen til værdiskabende ny viden
Innovationstjek.dk har siden pilotstarten i 2007 formået at skabe kontakt til flere end 3.000 virksomheder og vil i december 2012 have gennemført innovationstjek hos mere end 2.000 SMV. Det har resulteret i nye innovationsaktiviteter og givet fornyet mulighed for vækst hos virksomheder, der hidtil kun i begrænset grad har gjort brug af innovativ teknologisk viden i deres forretningsudvikling.
Innovationstjek.dk er et enestående projekt, igangsat af Styrelsen for Forskning og Innovation og etableret i et samarbejde på tværs af alle 9 GTS-institutter i Danmark. Projektet bringer teknologisk viden og inspiration til SMV. I innovationstjekket identificeres de indsatsområder, hvor anvendelse af viden og teknologiske løsninger kan styrke SMV’s konkurrencekraft og eksportmuligheder. De positive evalueringsresultater fortæller, at der er tale om et unikt instrument, der har en god målrettet og effektiv ressourceanvendelse. Innovationstjek.dk har i høj grad bidraget til at øge antallet af innovationsforløb hos SMV i Danmark.
Ny dansk innovationsstrategi
Danmark er i færd med at udfærdige en ny innovationsstrategi. Strategien har fokus på at øge værdien af de igangsatte innovationstiltag og støtteordninger, blandt andet med et ønske om en mere efterspørgselsdrevet indsats.
Innovationtjek.dk har allerede taget forskud på denne udfordring. Gennem sit opsøgende innovationsarbejde har ordningen formået at møde SMV der, hvor de er, og der hvor de oplever, at det brænder mest på. Samtidig har Innovationsagenterne etableret et tværgående samarbejde med andre aktører, der er relevante for teknologidreven innovation, fx universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, innovationsnetværk og det samlede GTS-område. Ordningen samarbejder desuden med brancheforeninger, private rådgivere og erhvervsfremmeaktører.
Fortsættelse af Innovationstjek.dk
Innovationstjek.dk har etableret sig som et effektivt vejledningskoncept, der siden pilotfasen i 2007 og frem til december 2012 vil have videreført mere end 1.500 virksomheder til innovationsprojekter i samarbejde med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, private rådgivere, innovationsnetværk og GTS-institutter.
Opgaven i næste fase af Innovationstjek.dk vil være 1) at udvide og styrke kendskabet til innovationsmuligheder hos SMV, 2) at understøtte erfaringsudveksling blandt innovationsagenter for at sikre en optimering af innovationstjekket, 3) at optimere koordinationen med andre erhvervs- og innovationsfremmende initiativer og 4) at medvirke til at forbedre måden hvorpå der arbejdes med innovation i SMV. Innovationstjek.dk vil derfor i fortsættelsen tage udgangspunkt både i de opnåede resultater og i de innovationsmuligheder, som identificeres for værdikæder og sektorer og direkte adresseres i innovationsstrategien. Ordningen vil blandt andet udarbejde skræddersyede indsatser mod specifikke brancher baseret på erfaringsdata.
Centrale aktiviteter
Innovationstjek.dk skal derfor:

 1. Gennemføre innovationstjek i SMV for at:

  1. Identificere virksomheder, som har et potentiale for videnbaseret og teknologisk innovation
  2. Afdække innovationsbehov i den konkrete virksomhed
  3. Stimulere innovationslysten
  4. Være facilitator, så innovationspotentialerne realiseres
 2. Sikre at SMV får adgang til øvrige relevante tilbud i innovationssystemet, fx:

  1. Regionale tilbud
  2. Videnkupon og videnpilot
  3. GTS
  4. Innovationsnetværk
 3. Fungere som innovationsmentorer og sparringspartnere for SMV for at:

  1. Styrke innovationskompetencen i ledelsen
  2. Udvikle evnen til selv at identificere innovationsbehov
  3. Etablere processer der indeholder virksomhedskollektive læringsforløb
 4. Være matchmaker for at sætte SMV i kontakt med relevante eksperter, der kan hjælpe virksomhederne med at gennemføre innovationsprojekterne:

  1. Videninstitutioner
  2. Private videnrådgivere
 5. Indgå i et tæt samarbejde med andre aktører i det nationale og regionale innovationssystem, for at:

  1. Sikre sammenhæng og synergi i indsatsen (blandt andet universiteter, innovationsnetværk, væksthuse, lokal erhvervsservice, brancheforeninger mv.)
  2. Medvirke til at kortlægge hvordan der bedst arbejdes med innovation i SMV.

Den overordnede opgave skal løses gennem forløb, der dokumenteres, evalueres og koordineres med andre aktører i erhvervs- og innovationsfremmesystem. Fortsættelse af Innovationstjek.dk lægger op til fælles indsats og måltal for kampagner, henvisninger og resultater på tværs af aktører. Gerne med fælles videndelingsværktøjer der indbefatter værdistrømsanalyser for at optimere virksomhedsvejledning hen mod bedre og mere værdiskabende innovation. Det kunne fx bestå i fælles uddannelsestiltag rettet mod person der igangsætter og faciliterer innovation i SMV og samarbejdsforløb rettet mod specifikke værdikæder/sektorer.
Rationale for indsatsen
En stor del af danske SMV har stadig størst fokus på daglig drift. Samtidig viser analyser[1], at det kan betale sig at investere i innovation, forskning og udvikling. Virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner og løbende udvikler nye produkter, processer og services, opnår ganske enkelt en højere værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder, der ikke gør.
Derfor er der stadig behov for en opsøgende indsats for at inspirere og motivere virksomheder til at etablere samarbejdsrelationer med videninstitutioner og private rådgivere. Innovationstjek.dk har vist, at en målrettet opsøgende indsats hjælper virksomhederne med at identificere de relevante muligheder og knytter bånd til den relevante viden. Bånd som ikke tidligere har været etableret mellem SMV og videnmiljøer.
Innovationstjek.dk har vist, at motivation, inspiration og støtte til at igangsætte innovationsprojekter i SMV nytter, og der er skabt et stærkt erfarings- og videngrundlag for en fortsættelse af ordningen. Denne viden må ikke gå tabt. Der er i alt ca. 112.000 virksomheder inden for handel, service, byggeri og fremstilling med en 1 eller flere ansatte. Givet at ca. 53% af danske virksomheder ikke har været innovative i 2010 jf. Danmarks Statistik[2], vurderer Innovationstjek.dk, at op imod 60.000 af disse virksomheder stadig kan forventes at have et uudnyttet innovationspotentiale.
Mulige samarbejdspartnere
Grundlaget for et succesfuldt tværgående samarbejde er på plads. I de 1,5 år Innovationstjek.dk har eksisteret som en national ordning, er der skabt tætte samarbejdsrelationer med alle relevante aktører i innovations- og erhvervsfremmesystemet, inklusive private viden- og teknologirådgivere. Dette arbejde ønskes fortsat med en lang række nye projekter, organisationer, netværk og regionale aktører, fx flere innovationsnetværk, projektet Teknologiboost, Cradle2cradle-programmet i Region Midtjylland, innovationsprojektet i Region Syddanmark, etc.
Innovationstjek.dk kan levere kontakter og projektdeltagere fra virksomheder og videregive viden om, hvordan innovation lykkes i små og mellemstore virksomheder – også efter 2012.

[1] http://www.fi.dk/publikationer/2011/analyserapport-erhvervslivets-forskning-udvikling-og-offshoring

[2] http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR094.pdf

 

25 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ane Buch
Mandag d. 23/4-12 kl. 16:36

Det er en super spændende og vigtig udfordring at løfte innovationspotentialet i SMV'erne. Det er ikke den letteste udfodring, men det er måske en af de vigtigste.

Vi bør altid måle innovationspolitikken på, om det lykkes at igangsætte innovation, der ikke ville være blevet en realitet af sig selv. Det kan innovationsagenterne.

Succen afhænger helt af "agenternes" kompetencer og engagement. De skal tale virksomhedernes sprog samtidig med, at de skal kunne tilføre virksomhederne lige præcis den viden, som er afgørende for, at virksomheden kan flytte sig. Det er ikke en let opgave - men den er super, super vigtig.

Ane Buch, Håndværksrådet

Alimentas
Mandag d. 23/4-12 kl. 21:41

Der skal innovation til, hvis en virksomhed i dag skal have mulighed for at overleve. Produkternes levetid er efterhånden ganske kort, så der skal fornyelser til.

Godt med "agenter" udefra, som kan se på ens virksomhed med friske øjne. Stille spørgsmålstegn ved det man er i gang med, og se nye muligheder. Selv kan man godt "drukne" i dagligdagens rutiner, så det kan være svært at afsætte tid nok til innovation.

Vi oplever, at vi gennem innovationstjek projektet indtil videre er blevet hjulpet rigtig godt. Det ene GTS institut (Force TEcnology) spottetde hurtigt den rigtige partner (Alexandra Institut) til at hjælpe vores virksomhed.

Innovation er meget sværer end jeg lige troede, men super godt med støtte og ideer fra nogle professionelle!

Henrik Skou Pedersen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 08:31

I en turbulent tid med mange forandringer, er det vigtigt at virksomhederne løbende laver vidensbaserede omstillinger og tilpasninger, til en til tider hurtig skiftende virkelighed.

Her har innovationsagenterne en vigtig rolle i forhold til at stimulere og guide virksomhederne gennem "videns junglen" og medvirke til, at endnu flere SMV'ers innovationspotentiale bliver udfoldet.

Ove C. Andersen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 15:34

Developmentcenter UMT i Herning og Innovationsagenterne, har gennem alle de år, hvor Innovationsagenterne har eksisteret, haft et forbilledligt samarbejde.
Begge parter har gjort brug af hinandens uomtvistelige kompetencer, branchekendskab og kendskab til relevante virksomheder og disses behov i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til aktuelle tilbud til virksomheder i det ganske land.
Jeg er sikker på, at jeg dækker opfattelsen hos begge parter, når jeg påstår - et samarbejde til gensidig gavn og gevinst for virksomhedernes innovationstiltag og beskæftigelse.
Vi forventer store resultater af det fremtidige samarbejde.

Jens Nedergaard
Lørdag d. 28/4-12 kl. 11:49

Der er i dag et vist overlap mellem den nuværende innovationsagentordning og væksthusenes tilbud. Det er væsentligt at få samtænkt de gode tilbud så de i højere grad komplementerer hinanden.

Peter Dreyer
Mandag d. 30/4-12 kl. 12:48

Jeg kan ikke lade være med at smile lidt, når jeg læser Charlotte Bachmanns kommentar. Innovationsagenter fra et GTS udpeger en leverandør fra et andet GTS. Så bliver det li'som i familien.

For mig at se handler innovation om at tænke ud af boxen og spotte muligheder på tværs af faglige miljøer og forretningsfokus. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det kun er GTS'er, der kan leverer innovationsagenter - har de virkelig kvalifikationer, som andre ikke har - eller er det blot et "godt ben".

Jeg er meget enig med Jens Nedergaard i at agentordningen, som bestemt har værdi, med fordel kunne samordnes med Væksthusenes lige så udmærkede tilbud - og i den forbindelse kunne man så passende revurdere kriterierne for hvem der bør/skal være innovationsagenter.

Jane Wickmann
Mandag d. 30/4-12 kl. 17:06

Kære Peter Drejer
Tak for din kommentar.
Det er meget vigtigt, at innovationstjekkede virksomheder ikke kun henvises til "en i familien". Vi bestræber os i hvert eneste tilfælde på at henvise netop til den eller de, der er de mest relevante, uanset hvor de måtte komme fra. Og jeg kan oplyse, at vi i 2011 faktisk videreførte 151 af de i alt 439 innovationstjekkede virksomheder til private rådgivere.
Væksthusene har vi et tæt samarbejde med, netop for at sikre størst mulig samordning og koordination.
Venlig hilsen
Jane Wickmann

Jette Ditlev
Søndag d. 6/5-12 kl. 11:39

Som privat rådgivningsvirksomhed er det yderst interessant at se på den uendelig lange række af offentlige initiativer og støttekroner, der findes til diverse ordninger indenfor "vækst- og erhvervsudvikling".
En lang række af disse betragter jeg som direkte konkurrenceforvridende i forhold til private rådgivere, hvilket f.eks. gælder for en stor del af væksthusenes tiltag: de skaffer vist primært hår til egne sakse ;-)

Derimod er innovationsagentordningen lidt anderledes - er i hvert fald min umiddelbare oplevelse.
Her skal innovationsagenten ikke selv have tilbud om forløb og rådgivning, men derimod finde det bedste match "ude i byen". Og de innovationsagenter jeg er bekendt med, er godt klædt på: de kan fra helikopterhøjde se virksomhedens udfordringer inkl. nødvendig udvikling indenfor strategi og ledelse. Fundamentet skal være på plads før det overhovedet giver mening at drøfte teknologisk innovation.
Det er f.eks. her private rådgivere kommer ind - og innovationsagenterne skaffer således ikke bare hår til egne sakse!

Dorte Zacho Martinsen
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:07

Vi er en lille produktionsvirksomhed indenfor metalbranchen beliggende langt ude på landet i Vestjylland - helt derude hvor kragerne har vendt de sidste 47 år!. Ja, og hvad skal vi så med innovation? Og hvad er der nu i vejen med at gøre tingene som vi altid har gjort? Ingenting i virkligheden, ud over at det kan man bare ikke tjene penge på i Danmark mere.
For 6 år siden lavede vi et større LEAN-projekt med teknologisk Inst., og den beslutning betød at vi fordoblede vores produktionskapacitet, og blev konkurrence dygtige på eksportmarkederne, og dermed også overlevede finanskrisen. LEAN blev og er for os bare sund fornuft. Ja, og med sund fornuft kommer man langt - men kommer vi så også langt nok? Måske, måske ikke! Vi tror at vi igen skal videre, og tænke nyt i vores lille virksomhed, hvis vi skal bevarer vores arbejdspladser i Danmark. Dette venlige "spark" fik vi denne gang fra Alexandra Inst., som har lavet et gratis innovationstjek for os, med udgangspunkt i de indsats områder som vi fremlagde. Vi har fået en utrolig professionel gennemgang af vores virksomhed, og en gennem arbejdet rapport med konkrete løsningsmodeller, med alt fra tilskudsordninger, GTS'er, private samarbejdspartner og frem for alt en dialog omkring vores nye innovationsprojekter. Kort sagt, så har innovationstjekket betydet, at vi igen har fået "blod på tanden", til at investerer i ny teknologi, uddannelse af vores medarbejdere, hjælp til ansøgninger til støtteordning som vil forbedre vores eksport, marketingsforslag, netværk omkring robotteknologi mv.
Vi syntes helt bestemt at ordningen har været en succes for os, og vi kan kun anbefale den. Vi kunne selvfølgelig have et ønske om at ordningen kunne udbygges, sådan at man kunne få et gratis tjek hvert år i 2 - 3 år, for på den måde at kunne udnytte højtuddannede, GTS'er og andre fagfolk i små og mellemstore virksomheder. Tak for hjælpen!

Niels Fiil Brønnum
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 17:49

Innovation kan forekomme som et vel luftig tema, svært at være uenig i berettigelsen af men vanskeligt og krævende at omsætte i konkrete planer. Det var den på den opfattelse vi mødes med Innovationsagenterne første gang efter en god netværksrelations opfordring om at det nok var relevant for vores virksomhed. Jeg oplevede afklaringsprocessen og den sparring det viste sig at give vores virksomhed som meget værdifuld. Innovationsagenterne formåede at stille skarpe og kritiske spørgsmål hele vejen rundt til det vi ikke var lykkedes så godt med (endnu) på en meget konstruktiv og motiverende måde. Innovationshjulet er et godt værktøj til at afsøge hvor skoen klemmer mest, og vi har idag et inspirationskatalog over vigtige ting vi skal forholde os til samt ikke mindst hvor vi kan finde kompetent hjælp. Jeg oplever produktet - en handlingsorienteret udviklingsplan - og konsulenternes kompetente øje som et meget stærkt og værdiskabende tilbud for virksomheder på vej. Jeg giver Innovationsagenterne en varm anbefaling !

Kim Møller Rasmussen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 09:43

Jeg er over det seneste år flere gange blevet kontaktet af Innovationsagenter, for at høre om jeg som privat rådgiver kan støtte og hjælpe konkrete virksomheder med deres udfordringer.

Det har i alle tilfælde været en yderst positiv oplevelse. Der har været gjort et godt forarbejde, og match af både faglige og personlige kompetencer i forhold til opgaven har været godt.

Det har betydet, at den efterfølgende kontakt til virksomhederne har været en succes og i de tilfælde, hvor der har været et videre samarbejde, har det givet rigtig gode resultater.

Jeg håber at ordningen fortsætter i den udstrækning at der fortsat er lagt op til samarbejde - og ikke konkurrence - imellem Innovationsagenter og private rådgivere.

kongiversen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 20:48

Innovationsevnen hos små og mellemstore danske virksomheder skal øges markant for at styrke konkurrenceevnen, øge væksten samt skabe flere arbejdspladser. Innovationsagentordningen er et vigtigt værktøj til at åbne op for innovationsevnen i små og mellemstore virksomheder. Hvis man skal øge væksten markant i Danmark er det så vigtigt at nå ud til de mindre virksomheder og her er ordning helt central. Forbinde disse virksomheder med universiteter og andre vindensorganisationer er kimen til innovation og dermed vækst. Dette initiativ har allerede vist rigtig gode resultater og har også bragt mange private rådgivere på banen. De har fået spændende opgaver, som de ikke anede eksisterede. De private rådgivere bør se denne ordning som en måde at skalere deres forretning på.

Erling Uldall-Jessen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 11:25

I årene 1983 og til 2008 (25 år) opbyggede jeg sammen med en partner en virksomhed som sluttelig beskæftigede 125 ansatte. I alle årene lige fra start have vi kontakt med rådgiver fra Teknologisk institut. Først som iværksætter og senere som forsætter.
De sidste 10 år op til salget af virksomheden i 2008 deltog vi i flere projekter ledet af dygtige medarbejder fra Teknologisk institut om innovative ledelse, hvilket var meget spændende, og medførte også, at virksomheden var veldrevet med medarbejder indflydelse, op til salget.
Efterfølgende har jeg slået mig ned som virksomhedsrådgiver og bestyrelse og mentor opgaver, hvor jeg gør brug af de ting som jeg lærte af medarbejderne fra Teknologisk Institut, og de erfaringer som jeg fik som selvstændig.
Jeg har over de seneste år haft kontakt med speciel en Innovationsagent fra Teknologisk Institut hvor jeg som privat rådgiver har et godt samarbejde med hende hvor jeg kan gøre brug af denne hjælp og støtte for, at kunne hjælpe konkrete virksomheder med deres udfordringer.
Dette samarbejde har i alle tilfælde været en yderst positiv oplevelse. Der har altid været gjort et godt forarbejde, fra hendes side, og det har betydet, at den efterfølgende kontakt til virksomhederne har været en succes og i de tilfælde, hvor der har været et videre samarbejde, har det givet rigtig gode resultater.
Jeg kan derfor kun anbefale at ordningen fortsætter i den udstrækning, at der fortsat er lagt op til samarbejde imellem Innovationsagenter og private rådgivere.

Per Bach
Mandag d. 21/5-12 kl. 08:49

Som direktør og ejer af ART Service A/S har jeg gjort brug af innovationsagent-ordningen.
Dette har hjulpet mig til at tage nogle vigtige udviklings mæssige beslutninger, ART Service A/S er p.t igang med at blive OHSAS 18001 certificeret denne proces ville have krævet flere ressourcer og know how end vi har i virksomheden.
Med hjælp fra innovations agent fra FORCE har virksomheden taget nye tiltag som er med til at differentiere os fra andre tilsvarende virksomheder, derfor kan jeg kun anbefale denne ordning som jeg er sikker på kan bidrage til fortsat vækst og udvikling af mange mindre og mellemstore virksomheder.
Med venlig hilsen
Per Bach
Direktør
ART Service A/S

Peter Blach
Mandag d. 21/5-12 kl. 09:30

Vi har i innovationsnetværket Offshore Center Danmark været godt tilfredse med Innovationsagent ordningen.
I en række tilfælde har innovationsagenterne kontaktet centeret, med henvisninger og med ideer til ny innovation samt med potentielle nye interessenter til vores hastigt voksende offshore sektor - hvilken vores center repræsenterer.
Vi har også i flere tilfælde anvendt innovationsagenterne, til at udføre egentlige innovations check af virksomhederne, og har eksempelvis indledt at samarbejde med Force Technology omkring en større gruppe virksomheder, som dette GTS institut har gennemført innovations check af. Tilsvarende har vi været tæt på Delta og TI.
Samarbejdet har været godt, vi kan anbefale ordningen.
Med venlig hilsen
Peter Blach
Direktør
Offshore Center Danmark
Niels Bohrsvej 6
6700 Esbjerg

bjarke
Mandag d. 21/5-12 kl. 12:49

Innovationsnetværket RoboCluster har haft et godt samarbejde med innovationsagent ordningen og har i flere tilfælde fået rigtig gode leads og er pt ved at løfte en robotleverandør ind på et nyt marked vha et af disse links.
Min største bekymring er at de private virksomheder synes at de bliver oversvømmet af konsulenter der vil snakke med dem. Derfor er min bøn til den nye innovationsstrategi at hele systemet tænkes sammen på tværs af regionshuse GTS'er osv.
Og så naturligvis ikke tager brødet ud af munden på de private udbydere.
desuden opfordrer jeg til at innovationsagenter linkes tættere sammen med innovationsnetværk. De er jo i samme familie.
Skab en struktur som virksomhderen kan gennemskue, så er vi nået langt.

mvh
Bjarke Nielsen
Leder af Innovationsnetværket RoboCluster

Brahe design
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 15:11

Den overordnede hindring for innovation og realisering af gode og opfindsomme produktideer i Danmark er fremskaffelse af nødvendig kapital uden først at skulle gennem dyre advokater og andre administrative instanser for at skaffe den nødvendige kapital.
Agenternes kompetancer og engagement fejler ikke noget - tvært imod..

Toke Stub Barter
Torsdag d. 24/5-12 kl. 22:52

Det nyopstartet TekBoost er et glimerende eksempel på hvordan innovationsagentordningen kan sammentænkes med fx Væksthusets aktiviteter. TeknologiBoost bygger bro mellem velfærdsvirksomheder og videninstitutter for at løfte innovationshøjden for alle parter. Det gør vi med udgangspunkt i en række videnpaneler, specifikt sammensat i forhold til den enkelte virksomheds behov.

På baggrund af den store berøringsflade innovationsagenterne allerede har med danske virksomheder er det muligt at identificere og indsluse netop de virksomheder, der kan drage størst nytte af at samarbejde med landets førende forskere på både kort og lang sigt. Panelets deltagere er ikke kun videnpersoner fra GTS'erne, men udvalgt fra alle landets universiteter og videninstitutioner på baggrund af deres konkrete viden og forskning inden for det virksomhedsrelevante emne.

pmousten
Torsdag d. 24/5-12 kl. 22:52

Som specialister i software drivere til displays og embeddede systemer og dertil hørende testudstyr, hvor kunderne er udviklere og apparatproducenter, havde vi på forhånd ikke så store forventninger til bidraget fra et innovationstjek.
Overfor Deltas innovationsagenter havde vi nogle konkrete spørgsmål indenfor e-handel. Agenterne kom så med referencer til mulige leverandører.
Agenterne påpegede desuden nogle muligheder indenfor bl.a. mulig kundeservice og produkt kombinationer, som vi ikke selv havde fokus på.
Efterfølgende har agenterne skabt nyttige kontakter - både til en GTS'er og til flere private virksomheder. Især den kontakt skabende aktivitet mellem virksomheder, ser vi et stort potentiale i.

med venlig hilsen

Peder Mousten
Direktør
RAMTEX Engineering ApS
www.ramtex.dk

Mark Jespersen
Fredag d. 25/5-12 kl. 10:53

Printline A/S der er en af europas førende og hurtigst producenter af PCB'er har haft meget stor glæde af et innovationscheck der førte direkte til gennemførelse af et kvalitetsforbedringsprojekt. Resultatet udeblev ikke. Markant forbedringer på alle KPI'er og en række afledte mindre projekter der samlet kan bringe Printline endnu længere frem når det gælder målet om at lavere den bedste kvalitet.

Med venlig hilsen
www.printline.dk
Printline A/S

Mark Jespersen, CEO

Innovirk
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 09:28

At sætte innovationsaktiviteter i gang kan være en uoverskuelig opgave for virksomheder. Formålet med vores projekt er at målrette kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter for virksomheder således, at de håndgribeligt kan mærke forskellen i deres daglige drift. I denne sammenhæng har vi haft flere konkrete erfaringer med virksomheder, den lokale Erhvevsafdeling, samt uddannelsesinstitutioner og innovationsagenter. Dette tværfaglige samarbejde er komplemetært af natur og vi har haft meget glæde af innovationsagenternes specifikke viden og evnen til at inddrage anden specialviden efter behov. Vi ser frem til fortsat innovativt samarbejde med innovationsagenterne.

Med venlig hilsen
www.innovirk.dk

John Herbst Hansen
Projektleder

FDIH
Onsdag d. 30/5-12 kl. 09:00

Vi har i FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel – i flere år haft et meget positivt samarbejde med innovationsagenterne. Ikke mindst har vi formidlet kontakten mellem vores medlemmer og ”agenterne”, der med Innovationstjek har sat fokus på mulighederne i de enkelte virksomheder.

Innovationstjek har været en øjenåbner for de enkelte netbutikker, der har erkendt, at selv om de har været innovative i deres oprindelige forretningside, så er mulighederne langt fra udtømte.

Nye forretningsområder, effektivisering af virksomheden og hjælp til webafdelingens oplæg til bestyrelsen om nye strategiske mål er bare nogle af de værdifulde resultater, som agenterne har leveret med deres analyser og handlingsplaner.

Vi tilslutter os helt og fuldt de mange positive kommentarer, der allerede er i de foregående kommentarer.

Vores anbefaling til innovationsagentordningen er, at de fortsat skal arbejde på at gøre opmærksomme på sig selv.

Der er en lang række offentlige tilbud til nystartede og SMV’ere, hvor man kan få hjælp til at løse konkrete opgaver og/eller få øje på de muligheder, der er i ens virksomhed. Tilbuddene er spredt ud over en række forskellige offentlige instanser fra Eksportrådet i Udenrigsministeriet over Center for Indre Marked i Erhvervsstyrelsen til Væksthusene, IBIZ og Innovationsagenterne. FDIH savner en samlet oversigt over, hvem der tilbyder hvad og til hvilke målgrupper.

Det kan også hjælpe innovationsagenterne og andre, at de kan henvise til den instans, der kan hjælpe i næste trin, fx fra effektivisering af produktion (LEAN), mere struktureret salg, valg af salgskanaler til identifikation af nye markeder – også uden for Danmark.

Et øget samarbejde mellem alle, der arbejder for at fremme virksomhedernes vækstvilkår, kan kun blive en succes.

Tevin Lac
Projektchef, FDIH

Anna Haldrup
Onsdag d. 30/5-12 kl. 18:19

Vi har på Københavns Universitet udfærdiget en handleplan og MoU for samarbejde med GTS for at øge vores samarbejde med SMV uden R&D afdelinger. Herunder fokuserer vi også på en styrket dialog med innovationsagenterne, så flere henvisninger går til universiteter, da vi ønsker at universitets viden kommer i spil. Herunder også studenterprojekter.

Det kræver at innovationsagenterne kender relevante miljøer på universiteterne. Udover henvisning til forskermiljøer, vil vi også gerne tilbyde virksomheder at bruge vores infrastruktur - apparatur inkl. ekspertiser. Vi går derfor i direkte dialog med innovationsagenterne og har mødt stor velvilje og imødekommenhed.

Af konkrete initiativer:
Præsentation af innovationer/forsknings/udstyr med SMV potentiale
Møder med Tech Trans enhed til facilitering af samarbejde
Løbende orientering om nye videns/teknologiområder
Fælles workshops mellem forskere med interesse for SMV samarbejde og innovationsagenter
Fælles arrangementer rettet mod specifikeke SMV målgrupper med deltagelse af forskere, phD'er og studerende

Anna Haldrup
Vicedirektør, Forskning & Innovation
Københavns Universitet

Birgit la Cour Madsen
Fredag d. 8/6-12 kl. 13:23

Øget innovationsevne hos danske SMVer er essentiel for igen at sætte gang i væksten i Danmark og fremtidssikre det danske velfærdssamfund. Innovationsagentordningen er et godt konkret initiativ, der trækker i den rigtige retning og som har vist gode resultatet. Men, den internationale dimension mangler.

Innovation Centre Denmark er til stede i førende internationale innovations- og videnscentre som München, Shanghai og Silicon Valley. Vi faciliterer danske virksomheders og forskeres adgang til netværk og forsknings- og udviklingspartnere lokalt og hjælper teknologidrevne SMVer til at skalere deres forretningsidé internationalt.

Innovation Centre Denmark har indgået samarbejdsaftale med GTS sekretariatet og samarbejder allerede med mange af GTS institutterne på forskellige dele af deres forretning. Et tættere samarbejde med innovationsagenterne om at tilføre ordningen en international vinkel kunne være en rigtig spændende udbygning af samarbejdet.

Et indgående kendskab blandt innovationsagenterne til Innovation Centre Denmarks palette af SMV rettede ydelser kunne være et første skridt. Et tættere samarbejde om et fx 'internationalt skalerings tjek' af relevante virksomheder, som en integreret del af innovationsagentordningen, et andet.

Birgit la Cour Madsen
Fuldmægtig,
Kontoret for investeringsfremme, innovation og partnerskaber
Eksportrådet
www.icdk.um.dk

aroniabær.dk
Torsdag d. 14/6-12 kl. 12:48

I foråret 2011 kontaktede vil Væksthus Danmark, med henblik på at få sparring til vores ideer om at udvikle Aronia Shot. Til de to møder vi havde med Væksthus Danmark var innovationsagent Annette Damgård, Force Institute inviteret med. Hendes deltagelse i møderne viste sig at blive helt afgørende for, at vi kom i kontakt med PhD Annette Baltzer Larsen, Force Institute. Sammen indsendte vi - og fik bevilget - en videnskupon omhandlende hele procesopbygningen af vores projekt. Projektet har været uvurderligt. Uden den faglige sparring og rådgivning fra Annette, havde vi aldrig fået godkendt vores proces i FST. Et delprojekt i projektet var udvikling af vores markedsføringsplan for produktet, hvilket blev afgørende for vores forståelse for dét produkt, som vi er/var ved at udvikle.

Så alt i alt. Uden innovationsagentens mellemværende, havde vi endnu ikke været på markedet, med vores eget, unikke produkt.

Velig hilsen
Dorthe Søeberg
aroniabær.dk