Intelligent miljøovervågning og moniteringsteknologi

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Miljøovervågning indgår som et vigtigt element i national og international miljø¬lovgivning og miljøaftaler. Desuden skal miljøovervågning kvantificere effekten af forskellige miljøtiltag i form af ændringer i miljøpolitikken og brug af nye miljøteknologier. En effektiv løbende monitering er meget nyttig til at følge udviklingen i miljøvariable grundet klimaændringer. Endelig benyttes miljøovervågning på mere lokal skala af forsyningsselskaber og industrien til monitering af forskellige kritiske miljøparametre. I dag er overvågning og monitering primært baseret på traditionelle in-situ sensorer og prøvetagning med efterfølgende tidskrævende labora¬torie¬analyser.

Aktiviteten vil inddrage nye intelligente on-line sensorer såvel som intensiv brug af remote sensing information fra satellitter og radar til effektivisering af moniterings¬indsatsen. Et bærende element i aktiviteten er integrering af målinger med fysiske, kemiske og biologiske beregningsmodeller for effektivt at interpolere viden fra målinger i tid og sted. Der vil blive udviklet generelle metoder for integrerede løsninger, der dækker forskellige miljøparametre på land og i havet. En væsentlig aktivitet er udvikling af metoder til at kvantificere usikkerheden på miljøtilstanden og tilhørende redskaber til kost-effektiv optimering af overvågningsindsatsen. De udviklede teknologier vil blive indlejret i on-line overvågningssystemer og i realtids-modelleringssystemer til realtids- styring, scenarie¬analyse og optimering.

Aktiviteten vil opbygge ny viden for en mere effektiv monitering af miljøet på forskellige skalaer, fra national miljøovervågning til analyse af effekter af miljøtiltag og on-line monitering på lokal skala.

De udviklede services vil primært henvende sig til forsynings¬selskaber og industrier samt offentlige myndigheder ansvarlige for den nationale og regionale miljøovervågning, hvor on-line monitering af kritiske miljøparametre og realtids-styring er vigtig. Der vil være et stort eksportpotentiale for de udviklede teknologier og services.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Nybroe
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:35

Indenfor området kunne følgende teknikker være relevante at indtænke:
Udvikling af nye miljømoniterings-værktøjer baseret på anvendelsen af jordbundens mikroorganismer som sensitive indikatorer for uønskede sideeffekter af pesticider og andre fremmedstoffer.
Udvikling og anvendelse af selvgenererende, gensplejsede bakterie biosensorer til følsom, hurtig og billig monitering af biologisk tilgængelige miljøgifte (f.eks. tungmetaller, pesticider og antibiotika rester) i jord og vand.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:19

Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at udvikle eller allerede udvikler tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Lars Fremerey
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:03

Kære Rune Domsten,

Tak for din kommentar. GTS’erne har ingen ambition om at konkurrere med de private virksomheder på området for intelligent miljøovervågning og moniteringsteknologi. Området er meget bredt og der er mange gode eksempler på samarbejde mellem GTS’ere og det private erhvervsliv inden for området hvor de enkelte deltageres komplementære kompetencer udnyttes og integreres. Vi vil derfor være meget interesseret i at indgå i en uddybende dialog med dit firma og de andre firmaer du nævner om udviklings- og samarbejdsmuligheder på området.

Mvh Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)
og