Intelligent og effektiv byggelogistik

Senest opdateret d. 6/6-2017
Teknologisk Institut
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør, Materialer

Store bygge- og anlægsprojekter er ensbetydende med store leveranceflow – f.eks. materialer, som transporteres fra producenter til byggepladserne og efterfølgende flytning rundt på bygge- og anlægspladsen. I perioder betyder det trængsel og ophobninger og en uønsket, faldende effektivitet. De store anlægsentreprenører er naturligvis opmærksomme på de gevinster, der ligger i en optimeret logistik, mens den store mængde af mindre underleverandører – ofte SMV – ikke er gearet til at udnytte en stigende digitalisering af bygge- og anlægsprocesserne. Det betyder, at en logistik i det samlede leveranceflow har betydelige muligheder for at blive optimeret og dermed styrke den samlede branche.

Byggepladsen for Femern Bælt forbindelsen forventes i en årrække at blive Danmarks største bygge- og anlægsplads med en anslået bemanding på 2.500 personer. Femern Link Contractors, der er udvalgt til at bygge landanlæg og tunnel, og Aarsleff, som skal stå for en stor del af entreprenørentreprisen, har tilkendegivet, at optimering af logistikprocesserne omkring materialer og hjælpeudstyr, både i etableringsfasen og i udførelsesfasen, har potentiale til at udløse betydelige gevinster.

Formålet med denne aktivitetsplan er derfor at undersøge og skabe grundlag for implementering af nye teknologier i forbindelse med logistikopgaver omkring anlægsbyggeriet og alle de følgebyggerier, der bliver afledt heraf (leveranceflowet) – dvs. effektivt flow af materialer, medarbejdere, udstyr og serviceydelser til og fra bygge- og anlægsopgaver. Nye, robuste sporingsteknologier bringes i anvendelse – dels for at kunne forbedre og udvikle digitale logistikløsninger, dels for at etablere ”DNA” på byggematerialer til minimering af svind, højne kvalitet og øget hjælp til montage og sikkerhed.

En væsentlig forudsætning for at løse logistikopgaven mere effektivt er, at der ikke ændres ved de veletablerede PPS-systemer (f.eks. SAP, MS, IBM osv.), som allerede er uløseligt integrerede i planlægningen mellem entreprenør og deres leverandører. Udfordringen er derfor at pege på teknologier og løsninger, der kan fungere sideordnet, men alligevel kan løse udvalgte logistikproblemer mere effektivt.

Dette skal ske ved adoptere teknologi og løsninger fra andre brancher - f.eks. produktion, distribution og handel - hvor logistikløsningerne gennem årtier er udviklet til et højt og optimeret niveau. Erfaringerne og de anvendte teknologier herfra kan udvikles og tilpasses de specifikke udfordringer, bygge- og anlægsbranchen står overfor, og potentielt give erhvervet betydelige gevinster.

Indsatsen har fokus på to overordnede faglige hovedaktiviteter, hvor den primære hensigt er at optimere leveranceflowet for at opnå gevinster som større træfsikkerhed i planlægning og udførelse og en deraf følgende optimering af drift- og kapacitetsomkostninger:

• Byggelogistik(1): Udvikling og tilpasning af add-on styrings- og effektiviseringsværktøjer med henblik på at undgå og minimere svind, ventetider og trængsel. Herunder overførsel og afprøvning af koncepter, der har vist gode resultater i andre brancher (handel og logistik), eksempelvis CPFR – Collaborative Planning Forcasting and Replenishment(2), Integrated Suppliers/Collaborative Logistics(3), Continious Replenishment(4), Cross Docking/Consolidation Center(5).

• Digitalisering og sporing: Tilpasninger og afprøvning af auto-ID teknologier, som skal bruges til at udvikle sporingssystemer, der både kan optimere tilrettelæggelsen af logistikken, sikre kvaliteten og forhindre svind ved hjælp af ”DNA” på byggematerialer, men også hjælpe montage og øge sikkerheden. Der trækkes eksempelvis på teknologier, der anvendes i medicinal – og medicoindustrien, hvor der arbejdes med koncepter for opbygning af ’product passport’ og teknologier som 1D og 2D-barcodes, RFID, NFC-teknologierne og Visio-teknologier.

Aktivitetsplanen udvikler teknologiske serviceydelser, som skal sikre et produktivitetsløft af en bygge- og anlægsbranche, hvor reduceret spild af materialer og arbejdstid er centrale konkurrenceparametre – ikke mindst i forhold til internationale anlægsprojekter.

Det er målet, at de udviklede services kan skaleres i forhold til virksomhedsstørrelse og størrelsen af bygge- og anlægsprojekt. Derudover vil der i aktivitetsplanen blive udviklet data og viden, der vil kunne udnyttes til optimering af større fremtidige byggerier, som i sidste ende øger konkurrenceevnen for de danske aktører i bygge- og anlægsbranchen.

Referencer: 

1 Når betegnelsen ’Byggelogistik’ benyttes menes Bygge- og anlægslogistik. Ordet Byggelogistik benyttes som reference til Innovationsnetværket Femern Bælts formuleringer i udbudsnotatet fra SIU
2 Forecast og forsyningsprogrammer med materialeleverandører
3 Samarbejde for transport og forsendelse mellem materialeleverandører
4 Leverandørstyret automatisk genforsyning
5 Konsolidering af godsleverancer

Nøgleord

34 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carl Helnæs Jakobsen (Afdelingsleder, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S)
Mandag d. 8/5-17 kl. 13:57

Jeg synes det lyder som et interessant forslag, som jeg gerne vil støtte op om.
Der kan utvivlsomt hentes brugbare erfaringer i andre brancher, som kan effektivisere logistikken i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
Vores virksomhed (BWSC) møder jævnligt udfordringer med logistikken på ofte sammenpressede sites, og det vil da ikke gøre noget, hvis problematikker som fortoldning (import/eksport) også blev berørt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 10/5-17 kl. 16:57

Det ligger os på sinde at inddrage erfaringer fra andre brancher i tæt samarbejde med disse og byggeriets parter. Vi ser gerne en række demonstratorer udviklet, som grundlag for videnformidling til en branche, der grundet den ofte decentrale organisation og struktur til tider kan være vanskelig at nå ud til. Demonstratorerne skal efter vor erfaring dække hele forsyningskæder inkl. transporter og kunne op- og nedskaleres i forhold til opgavens karakter. Vi vil medtage problematikken, som du her tager op – tak.

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Mandag d. 8/5-17 kl. 14:09

GS1 Denmark støtter også op om forslaget, som berører et område præget af mange udfordringer.

Som global standardiseringsorganisation med NGO- og not-for-profit status opererer vi med logistik, sporing og autentificering inden for mange brancher verden over, og vil gerne aktivt bidrage til aktivitetsforslaget.

Ligesom Carl Helnæs Jakobsen fra BWSC skriver, er det også inden for vores scope at berøre de administrative og fiskale aspekter.

Med venlig hilsen

GS1 Denmark
Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 10/5-17 kl. 16:59

Kære Sacha
Forsyningskædetankegangen ligger os meget på sinde. Standardiseringer ligeså – vi ser her flere muligheder for at drage nytte af de erfaringer, man har fra andre brancher, som med nogle få moderationer kan overføres til byggeriet. Her kommer det til sin ret, at netop sporing og produkters autenticitet også i byggeriet er af stor betydning – som man ser det fra andre brancher. Vi takker for Jeres bidrag og ser frem til samarbejdet.

Niels Nielsen (Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører)
Tirsdag d. 9/5-17 kl. 14:42

Store og krævende projekter som den kommende faste forbindelse over Femern Bælt giver mulighed for at anvende ny teknologi til at udvikle nye muligheder fx vedrørende optimering af logistikken.

Det vil naturligvis være en stor gevinst for Femern-projektet, at der udvikles såvel styrings- og effektiviseringsværktøjer, der kan minimere svind, ventetider og trængsel, som auto-ID teknologiser til sporing.

Det er vigtigt, at den udvikling, der sker via et projekt som Femern-forbindelsen, bliver overført og nyttiggjort i andre bygge- og anlægsprojekter til forbedring af kvalitet og produktivitet. Denne overførsel kan denne aktivitetsplan bidrage til.

Niels Nielsen
Danske Anlægsentreprenører

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 10/5-17 kl. 17:01

Kære Niels
Vi kvitterer for denne vigtige kommentar, og vil lægge os i selen for at skabe det nødvendige grundlag for at sikre en udvikling, der muliggør et effektivt forløb ved anlægsbyggerier. Vi tror på, at erfaringerne fra vort udviklingsprojekt I-GTS-Intelligente GodsTransport Systemer vil kunne danne udgangspunkt for rationelle og effektive løsninger, der benytter de nyeste teknologier. Videnoverførslen til andre projekter og virksomheder - ikke mindst SMV-segmentet – ser vi som en stor og vigtig opgave, og det glæder os at kunne samarbejde med Jer om denne store opgave.

John Sørensen (Fabrikschef, Monier A/S)
Onsdag d. 10/5-17 kl. 08:30

Dette forslag vedrører et område, som mange byggevirksomheder ikke fokuserer nok på. For den enkelte leverandør er logistikken sandsynligvis gennemtænkt og delvist optimeret, men det betyder nødvendigvis ikke, at hele logistikkæde er optimeret i større anlægsprojekter. Tanken om, at bruge logistikerfaringer og teknologi fra andre brancher er spændende. Dels kan løsningerne hurtigt implementeres, dels kan de givetvis tilføre effektiviseringer, som kan løfte konkurrenceevnen. Jeg støtter naturligvis aktivitetsplanen.

John Sørensen
Monier A/S

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 12:10

Kære John
Tak for kommentaren. Vor oplæg dækker netop dette at se på opgaver, processer og løsninger i et forsyningskædeperspektiv, og her er vi overbevist om, at inspiration kan hentes fra andre brancher bl.a. dagligvaresektoren, og med tilpasninger og justeringer kunne opnå øgede effektiviseringsgevinster i byggeriet, som vil komme både SMV-segmentet og de større byggerier til gavn. Heri ligger også mulighederne, som du nævner, at uddannelse og implementering kan ske hurtigere og enklere. Vi ser frem til samarbejdet.

Ulrik Havsager (Salgsdirektør, PCSYS A/S)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 15:12

PCSYS har mange års erfaring med løsninger til forsyningskæder, derfor ser vi med stor interesse på dette aktivitetsforslag for byggelogistik, herunder anlægsbyggerier.
PCSYS leverer IT systemer og hardware til lagerstyring og transport, så man har overblikket over gods og materialer, fra de bestilles til de er modtaget hos kunden.
Vi er overbevist om, at de erfaringer vi ligger inde med på området kan benyttes og at viden kan overføres til en branche som byggeriet.
Derfor vil vi gerne lægge en varm anbefaling ind for dette forslag og ser frem til at dette kan komme i gang. Mvh Ulrik Havsager, Salgsdirektør.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 15/5-17 kl. 11:45

Kære Ulrik
Vi er som jer ovebevist om, at erfaringerne fra andre brancher kan komme byggeriet til gavn. Der er tale om en ikke ubetydelig opgave at skabe et solidt grundlag for videnoverførsel til en branche, som er meget mobil og decentral i sin struktur. Derfor glæder det os at kunne drage nytte af Jeres erfaringer i fremtiden, når det drejer sig om teknologier og systemløsninger i en værdikædesammenhæng. Tak for kommentaren.

Michael Henriques (Chefrådgiver, MOE | Tetraplan /Transport DTU)
Torsdag d. 11/5-17 kl. 16:25

Vi støtter gerne projektet ud fra en vinkel om optimering af logistik og transport i forbindelse med et stort anlægsprojekt. Muligheden for at optimere byggelogistikken gennem eksempelvis et "off site konsolideringscenter" ligger i naturlig forlængelse af de aktiviteter vi tidligere har arbejdet med i tilknytning til ydretimedistribution og optimering af byggelogistiske processer.

Med venlig hilsen

Michael Henriques

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 15/5-17 kl. 11:46

Kære Michael
Tak for din opbakning og de værdifulde kommentarer. Vi ser også mulighederne i de forskellige forretningskoncepter, som du nævner og ikke mindst videnoverførslen og erfaringerne fra projekterne knyttet til effektiviseringer af logistikken og transporter, som er gennemført i de senere år. Vi ser frem til mulige samarbejder i fremtiden.

Lars A. Reimer (Teknisk Chef, CRH Concrete A/S)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 11:05

Et spændende projekt, som har potentiale til, at skabe udvikling, som normale byggeprojekter ikke kan bære.
Som leverandør og aktør på mange store byggeprojekter er det interessant, at få belyst hvilke muligheder der ligger i anvendelsen af ny teknologi inden for identificering og logistik som forhåbentlig kan duplikeres på vore egne faciliteter også.

Med venlig hilsen
Lars A Reimer

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 12:36

Kære Lars Reimer
Tak for din kommentar. Et væsentligt område vi vil arbejde med er netop sporbarhed af materialer og ingredienser. Her regner vi med at kunne gøre brug af forskellige teknologier, men er naturligvis opmærksomme på, at der på nogle områder kan være nogle udfordringer. Vi vil, som nævnt arbejde ud fra en værdikædetankegang, og forventer også, at det vil kunne komme flere led i forsyningskæden til gavn.

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC - Maritime Development Center / TINV - Transportens Innovationsnetværk)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 12:20

Det er min klare opfattelse, at bygge- og anlægsbranchen har et stort effektiviseringspotentiale ved at øge koordineringen af logistikken vha. af nye og smarte IT løsninger og teknologier. Her vil man kunne bl.a. lære af industrier, som f.eks. dagligvare- og medicinalsektorerne, der i årtier har haft en meget større grad af integration, koordinering og styring af hele forsyningskæden. Specielt de små og mellemstore entreprenører og transport/logistikvirksomheder har et kompetencegab som kunne være interessant at være med til at lukke ved hjælp af tilpasninger og udvikling af nye innovative tiltag målrettet byggesektoren. I den forbindelse er etableringen af den faste Femernforbindelse, en oplagt mulighed for at iværksætte aktiviteter indenfor Effektiv Byggelogistik.

Jeg driver selv aktiviteten intelligent byggelogistik i Innovationsnetværket Femern Bælt (IFB) og ser oplagte synergier mellem det foreslåede RK GTS Femern projekt og de aktiviteter som jeg selv driver overfor virksomhederne i IFB.

Med venlig hilsen
Jan Boyesen

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 13:01

Kære Jan Boyesen
Tak for dine gode og værdifulde kommentarer. Som du peger på, vil der være gode effekter og synergier ved de aktiviteter, der kører i TINV- og IFB-regi både når det drejer sig om videnoverførsel fra andre brancher og udvikling af intelligente løsninger specifikt til bygge- og anlægsbranchen. Vi ser det også som en vigtig opgave at trænge igennem med løsninger og koncepter, der tilpasses de små og mellemstore virksomheder, som Danmark er så rig på. Vi ser frem til det mulige samarbejde i fremtiden.

Niels Haldor Bertelsen (Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut/AAU)
Mandag d. 22/5-17 kl. 15:49

Det projektforslag vil være en fin og naturlig forlængelse af forskningsprojektet 'Effektiv byggelogistik i praksis', som SBi/AAU, TI, MOE/Tetraplan og PKEconsult afslutter i 2017, og som er støttet af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI). Projektforslaget vil også passe godt sammen med de to erhvervsPHD'ere i byggelogistik hos MTHøjgaard og FMbygningsdrift, som er støtte af Innovationsfonden, og som er igangsat i 2017.

Storentreprenører kan nok lærer af Femern Bælt projektet, men den vigtigste spredning af erfaringer fås efter min erfaring ved at inddrage de mange underentreprenører og leverandører i et fælles innovations- og læringsnetværk, som er en hel central kerne i projektforslaget. Vi har allerede omkring 300 deltagere fra bygge- og leverandørvirksomheder i et sådan 'Byggelogistiknetværk', hvor vi har gennemført 10 innovative workshops, hvilket ville kunne fortsættes i det nye projektforslag.

Den bredeste effekt af projektforslaget kommer nok ved fokus på konkrete praktiske implementeringer, hvis de kan vise resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem entreprenører og leverandører, og at det sker både på ledelses- og medarbejderniveau. Min erfaringer er også, at det både skal tænkes up- og downstream i leverancekæden, hvor den sidste led ofte glemme i byggeriet. Det er disse forhold, som der arbejdes med i den første hovedaktivitet Byggelogistik.

Anden hovedaktivitet om 'Digitalisering og sporing' er også en vigtig aktivitet, hvor de forskelligartede erfaringer med digitalisering hos entreprenører og i leverandørleddet kan supplere og forstærke hinanden og øge effekten af projektforslaget.

Jeg håber, at projektforslaget får en god start, idet vi gennem 'Effektiv byggelogistik i praksis' har erfaret, at Intelligent og effektiv byggelogistik' både i bygge- og anlægsbranchen ofte er et overset forbedringsområde, som har behov for støtte gennem et effektfuldt innovations- og læringsnetværk.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 23/5-17 kl. 11:00

Kære Niels Haldor Berthelsen
Tak for dine værdifulde og uddybende kommentarer til vort forslag om ‘Intelligent og Effektiv Byggelogistik’.
Vi ser tilsvarende muligheden i at trække på ’Byggelogistiknetværket’ og ser dit indlæg som en invitation til dette, hvilket vi selvfølgelig vil kvittere for her. Som du også nævner, er det erfaringen at gode demonstratorer, som viser en hel branche, hvordan forskellige løsninger kan flytte udviklingen på forskellige områder, er vejen frem – hvilket er et spor vi vil følge. Det ligger os også stærkt på sinde at sådanne løsninger skal kunne komme hele erhvervet til gavn, såvel små som store virksomheder i hele værdikæden. Vi ser frem til et evt. kommende samarbejde.

Allan Ruben Dam (Projektleder, Borndam)
Mandag d. 22/5-17 kl. 17:30

Byggebranchen omsætter for rundt regnet 200 mia. kr. om året. Det er en kendt sag, at fejl og svigt i byggeriet svarer til ca. 10% af omsætningen. Altså et værditab på 20 mia. kr. om året.
Der er ikke tvivl om at intelligent og effektiv byggelogistik er centrale konkurrenceparametre, og at der potentielt er betydelige gevinster at hente i erhvervet.

Der er en direkte sammenhæng mellem logistikkompetencer, digitalisering, produktivitet og konkurrenceevne. Meget tyder på, at sammenhængen i tiden fremover vil forstærkes.
Logistikbegrebet har specielt i de seneste år gennemgået meget store forandringer. Globalisering, stigende specialisering, nye industrielle strukturer og nye teoretiske indfaldsvinkler skaber et behov for afprøvning af logistikkoncepter og udvikling af en række nye logistikkompetencer.

En mere optimal og effektiv byggelogistik i praksis forudsætter, at der i byggeriets livscyklus fra vugge til vugge indgår logistik på mange niveauer og mange flere led, end tilfældet er i dag. Det indebærer logistiske krav til udbud, tilbud, udførelse, aflevering, drift, nedrivning, transport- og for affaldshåndtering. Herved får byggelogistikken en central betydning for det enkelte bygningselement og for bygningsarbejdernes tværfaglige funktioner i den daglige udførelse. Logistik er endvidere informationer, hvorfor det er muligt at digitalisere området.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 23/5-17 kl. 11:01

Kære Allan Ruben Dam
Tak for en meget givende og relevant indlæg, som vi vil tage med i det videre arbejde. Vi ser mulighederne i den foreslåede aktivitet for at udbrede logistikviden og logistikkoncepter fra andre brancher til byggeriet og gennem uddannelse, udbredelsen af demonstratorer samt ’best-practise’ i flere led og faser, at kunne øge den samlede effektivitet i hele byggeriet. Som du selv påpeger er der grundlag for betydelige gevinster ved at gennemføre disse tiltag med en struktureret indsats på tværs i erhvervet. Vi ser flere samarbejdsmuligheder i dette arbejde.

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Onsdag d. 24/5-17 kl. 08:13

I en branche hvor der konstant er pres på økonomi er det uden tvivl meget vigtigt, at man i alle led af værdikæden har stor fokus på effektivitet - og særligt i et så stort anlægsbyggeri som Femern. Med hjælp fra IT værktøjer vil det også give god mening at inddrage sporbarhed - både i forhold til leverancesikkerhed, men også for driftsikkerhed. I IFB har vi allerede fokus på intelligent byggelogistik som tema og ser frem til at kunne bruge vores netværk som sparring for fælles aktiviteter i denne RK.

Med venlig hilsen

Marianne Jakobsen, Netværksleder IFB

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 10:46

Kære Marianne
Tak for dine kommentarer til vort forslag om ‘Intelligent og Effektiv Byggelogistik’.
Sporbarhed efterspørges i stigende grad i flere brancher. Selv om byggerier af denne karakter som Femern Bælt holder i mange år fremover, er det vigtigt også at tænke på materialers holdbarhed, sikkerhed og når det måtte komme dertil – tillige i genanvendelse og genbrug. Det glæder os, at IFB også har fokus på hvorledes IT og digitalisering kan medvirke til dette i temaet intelligent byggelogistik. Vi ser frem til et samarbejde i fremtiden om disse temaer sammen med IFB.

Claus Wede (Forretningschef Industri & Anlæg, Business Lolland-Falster)
Fredag d. 26/5-17 kl. 13:47

Vi vil rigtig gerne bakke op om intelligent og effektiv byggelogistik, og ser mange fremragende muligheder for at prøve nye teknologier af forud for de kommende og meget snart igangværende anlægsprojekter, flere af opgaverne har en dimension som vi hidtil kun har kunne drømme om, nu er det snart virkelighed. Der er kæmpe besparelsespotentiale i at gøre byggelogistikken meget mere intelligent og effektiv, faktisk er det måske en af de største, både direkte og indirekte faktorer der kan få et ellers godt gennemarbejdet projekt til at ”skride” i svinget. Jeg er klar til fortsætte vores nuværende og fremtidige samarbejde.

Claus Wede
Business Lolland-Falster

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 07:47

Kære Claus Wede
Tak for dine kommentarer. Både teknologier og organiseringen via forskellige logistikkoncepter vil, som du også peger på, rumme store muligheder for effektiviseringer. Muligheder, som vil komme det samlede erhvervsliv til gode, og skabe grundlag for såvel store som mindre virksomheder i lokalsamfundet. Tidspunktet gør det endvidere interessant for afprøvning af teknologier, der kan være aktuelle for kommende større byggerier og anlægsprojekter. Det vil glæde os meget at kunne fortsætte samarbejdet fremover.

Ove Holm (Underdirektør, DTL - Danske Vognmænd)
Mandag d. 29/5-17 kl. 12:17

Som repræsentant for de godskørende vognmænd i Danmark, står det klart, at transport og logistik i tilknytning til bygge- og anlægsopgaver fylder meget hos DTLs medlemsvirksomheder. Det fremgår fx af DTLs seneste konjunkturanalyse, hvor transport af byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde og grus, sten, sand, jord, cement og lignende er blandt de store aktivitetsområder.
Det er samtidig min opfattelse, at byggelogistik på den ene side er præget af traditionelle processer omvendt har der været en markant udvikling mod større enheder, dvs. større byggeelementer og maskiner, som ofte kræver specialtransporter (hvor lastbil og vogntog overskrider normale grænser for vægt og dimensioner). Samtidig er anvendelsen af kraner i forbindelse med af- og pålæsning i fortsat udvikling herunder med stadig større kraner. En væsentlig nyskabelse i de seneste år har været øget anvendelse af big bags både til levering af materialer og til afhentning af affald.
Jeg støtter forslaget om intelligent og effektiv byggelogistik i tilknytning til Femern Bælt idet jeg vil opfordre til, at ovenstående elementer tages i betragtning foruden de mere bløde, adfærdsmæssige elementer i forhold til det konkrete samspil på byggepladsen mellem byggeledelse, håndværkere og chauffører i afleverings-/modtagesituationen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 17:47

Kære Ove
Det er en interessant udvikling, du synliggør i din beskrivelse af processerne, hvor DTL’s medlemmer bliver involveret i logistikken knyttet til byggeriet. En udvikling, som også har vist sig i byggelogistikprojekt sammen med SBI. Som du rigtigt peger på, er det vigtigt at få samspillet mellem de enkelt processer og aktører til at fungere optimalt, og netop heri finder vi, der er store muligheder for effektivitetsgevinster. Det adfærdsmæssige, som du også fremhæver, ser vi som et naturlig følge af et tættere samarbejde i byggeprocesser. Vi ser frem til samarbejdet og takker for dit input til dette forslag.

Jens Peder Bjerg (Projektchef, Danske Fragtmænd A/S)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 13:15

Danske Fragtmænd har i dag leverancer i stort omfang til de fleste byggerier i Danmark og forventer også at det vil være tilfældet i forbindelse med Femern Bælt byggeriet i fremtiden. Fra vor deltagelse i SBI-projektet ’Effektiv Byggelogistik i praksis’ har vi fået den erfaring, at det kan være særdeles vanskeligt at komme tættere på planlægningsprocesserne i danske byggerier, da dette ofte foregår mellem materialeleverandører og byggeriets parter, der ikke nødvendigvis har den ønskede indsigt i logistiksiden. Derfor ser vi det som meget positivt, at forslaget om ’Intelligent og Effektiv Byggelogistik’ tager sit udgangspunkt i denne problemstilling, og har nogle forslag til at gøre en indsats på dette område. Danske Fragtmænd bidrager gerne i forbindelse med eventuelle afprøvninger af logistikkoncepter, der kan medvirke til en effektivisering af forsyningskæder i byggeriet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 17:48

Kære Jens Peder
Tak for dit bidrag i debatten. Som du nævner, ligger der nogle muligheder i at benytte erfaringer fra andre brancher på logistikområdet til at øge effektiviteten i byggeriet. Her hilser vi med tilfredshed, at Danske Fragtmænd stiller sig til rådighed for den praktiske afprøvning af forskellige logistikkoncepter til fælles gavn i de fleste byggerier. Vi vil glæde os til samarbejdet.

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 15:06

Et interessant og meget relevant projekt ift. at komme med løsninger til byggeriets logistik- og generelle flow-problematikker. En bedre produktivitet i byggeriet hænger uløseligt sammen med at få løst disse problemer. Fra KEA's side kunne godt tænke os, at der også ses på integrationen til forskellige typer af digitale modeller og koblingen til udviklingen inden for VDC.Vi stiller gerne med studerende til afprøvning og test af data-sæt mv. og vil selvfølgelig også gerne bistå med vidensspredningen fra projektet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 17:48

Kære Henriette
Det er glædeligt, at I gerne bidrager både med videnspredningen og med afprøvninger, hvor studerende tester forskellige løsninger og koncepter af i samspil med aktører i byggebranchen. Vi har noteret os at også integrationen mellem forskellige digitale løsninger og integration heraf vil være aktuelt og nyttigt. Vi ser frem til samarbejdet i fremtiden.

Michael Foltinger (CNO, Building Network)
Onsdag d. 31/5-17 kl. 20:35

Der tales om at skabe intelligent og effektiv logistik i en industri bestående af flere brancher som altid har eksisterede under mottoet: Alle mod alle; eller som et stort rødt hav!
Det er svært at skabe en fælles interesse og et reelt samarbejde mellem alle aktører i anlægs- og byggeri industrien, netop fordi dette omhandler mange forskellige forretningskoncepter, og hvor den enkelte aktør frygter at blive styret af en stor organisation såsom Toyota, VW etc. gør i automobil industrien samt Boing og Airbus gør indenfor Aviation industrien.
I disse industrier har innovation været drevet af at enten var man med til at konsolidere ideer og indsats eller også konsoliderede man virksomhederne, enten delvis eller helt, til at omfatte mere af værdikæden. Det sidste er nu også i gang indenfor byggeri industrien i Danmark men dog minimalt og langsomt.
Jeg mener man kan starte et udgangspunkt for alle aktørerne ved at definere den ideelle konstruktion procedure. For eksempel: " opfylde alle aktørernes krav med fokus på hele værdistrømmen, en kontinuerlige proces mod at eliminere ALT spild, perfektion i udførelsen og aflevering samt ibrugtagelse af byggeri/projekt.". Og definere: hvad der tager tid, ressourcer eller plads, i forhold til produktion men ikke tilføjer værdi til det ”product” der leveres til kunden.
Det er jo allerede kendt at i forhold til andre industriers produktionsapparater, er der enormt spild af alle arter på og omkring en byggeplads.
Man kan samle og tilføre viden ved at interview mange af dem som tidligt startede brug af Lean principper or Just in Time metoder fra hele verden og bruge alle disse oplysninger til identifikation af intelligent og effektiv byggepraksis. Man kan også anbefale mere brug af EPC aftaler. Og man kan arbejde mod at etablere egne principper for industrien, gennem teammedlemsanalyse, videndeling og dialog, som vil gavne alle aktører såvel bygherre, entreprenører og leverandør af alle type komponenter samt services. Såsom:
Kundefokus, Kultur og mennesker, Arbejdspladsorganisation og standardisering, Eliminering af alt type spild, Kontinuerlig forbedring og øget kvalitet.
De fleste af de ovenstående principper deles af mange virksomheder i Danmark og er over de sidste 3 år blevet en del af det som virksomhederne samles om, ved at være en del af Building Network.
Vi ser frem til at gøre brug af dette netværks indsats ved at få så mange som muligt aktører til deltage aktivt i den foreslået Aktivitetsplan.
De bedste netværkshilsner,
Michael Foltinger

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 1/6-17 kl. 17:50

Kære Michael Foltinger
Tak for dine meget interessante betragtninger, som du fremfører i dit indlæg. Vi tror på at både kultur og struktur i byggeriet i dag til tider, gør det vanskeligt at finde veje til udvikling og innovation. Dine synspunkter om, at erfaringer fra andre industrier også burde kunne komme byggebranchen til gavn, er både rigtige og nyttige. Vi er enige i, at der ligger en stor opgave her for fremtiden. Det er med stor glæde vi ser at du indbyder til samarbejde i netværket Building Network, og at vi via dette kan få øget videnspredningen samt basis for afprøvninger af forskellige teknologier, løsninger og koncepter til gavn for byggeriet. Vi ser frem til samarbejdet.

Jeppe W. Jensen (Udviklingschef, M. Larsen vognmandsfirma A/S)
Fredag d. 2/6-17 kl. 13:30

Dette aktivitetsforslag er uhyre relevant da effektiv styring og logistik af et anlægsprojekt i denne størrelse kan have en ikke-ubetydelig indflydelse på den endelige pris.

Jeg støtter gerne op om at deltage i dette projekt med den viden og den naturlige fokus jeg har på netop returlogistikken i en sådan opgave.

Ove Holm påpeger netop at levering af gods i dag kræver special materiel i form af blokvogne, nedbyggede trailere og kranbiler. Dette er ikke noget som umuliggør at effektiviteten udnyttes bedre. Dog stiller det store krav til logistikudbyderen.

Set på enkelte distributører er alle leverancer nøje passet ind i et finmasket rutenetværk, på et egnet køretøj - hvadenten den kommer med et helt læs eller med del-leverancer. Er der ikke mulighed for at se det totalt udbud af transporter / ordrer vil en transportør ikke have muligheden for at udvise fleksibilitet og medtage et returlæs på en bil som ikke er 100% forhåndsdefineret til opgaven.
Eksempelvis kunne en fragtmand med et læs stål på en kran-trailer sagtens tage et læs big-bags med retur med affald, traditionelt set ligger transport af affald ikke i samme "kategori" som distribution af færdigvarer, og disse to opgaver bliver oftest udbudt separat (eller leveringen af varer er forbeholdt leverandør eller entreprenør), hvorfor muligheden sjældent foreligger.

VH Jeppe

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 6/6-17 kl. 07:23

Kære Jeppe
Tak for dit bidrag. Som du fremhæver er logistikprocesserne sammenhængende opgaver, der ofte er bundet i netværk og i indbyrdes samarbejde mellem flere aktører. Specialudstyr kan være nødvendig for at gennemføre flere processer, men der ligger tilsvarende muligheder i at kunne sammentænke situationer og løsninger f.eks. som du nævner med big-bags til at returnere affald o. lign. I byggeriet er der et særligt stort behov for at kunne styre returlogistikken pga. ofte begrænsede pladsforhold, derfor er det meget interessant med dine forslag om at bidrage hertil. Vi ser frem til det mulige samarbejde.