Intelligent sporbarhed fra jord til bord

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed og medicoteknologi og Transport
Martin Krogstrup Nielsen
Business Development Manager

Den danske fødevarebranche har stor betydning for dansk økonomi og står i disse år over for store udfordringer i form af stigende global konkurrence, krav om reduceret miljøbelastning og bæredygtighed. Denne aktivitet vil bidrage til at løfte branchen ved at introducere sporings- og monitoreringsteknologier og services, som understøtter udviklingen af effektivitet og bæredygtighed i værdikæder for fødevarer – fra jord til bord.

1. Markeds- og samfundsbehov

Fødevareproduktion har stor betydning for dansk økonomi og Danmarks eksport. Dansk fødevareeksport stod i 2012 for 148 milliarder kr. hvilket svarer til 24 % af den samlede vareeksport[1].

Branchen står i disse år over for en række udfordringer i form af hårdere global konkurrence, krav om reduceret miljøbelastning og øget bæredygtighed[2]. Dertil kommer nye forbrugerkrav og myndighedskrav om kvalitet og øget spor-barhed[3].

Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstteam anbefaler, at Danmark fokuserer på følgende for at imødekomme ovennævnte udfordringer[4]:

 • En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst.
 • Øget ressourceeffektivitet skal gøre det muligt at producere mere med mindre.
 • Fødevareforskning og -udvikling skal i højere grad være erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere opad i værdikæden.

Aktivitetsplanen tager udgangspunkt i disse udfordringer og anbefalinger, som i høj grad kan adresseres via implementering af nye muligheder for monitorering og sporing af fødevarer, mens de bevæger sig gennem værdikæden – fra primær-producent til forbruger - eller fra jord til bord.

Fokus for aktivitetsplanen vil være at udvikle og stille teknologi til rådighed (tags), som kan spore og monitorere fødevarer, mens de bevæger sig gennem værdikæden fra primær producent til forbrugeren - eller med andre ord fra jord til bord. Dertil kommer, at aktivitetsplanen vil udvikle services omkring implementering af teknologien.

Eksisterende teknologier benyttes allerede til nogen type af monitorering, men de er udviklet til monitorering på makroniveau (fx en hel container) og kan ikke bruges til monitorering på mikroniveau (det enkelte produkt) på grund af størrelsen og prisen på løsningerne. Nutidens teknologier til håndteringen af den producerede data er desuden dyr og besværlig for især SMV’er.

Via aktiviteten vil der blive udviklet kosteffektive komponenter, som kan implementeres direkte i fødevareforsyningskæder og integreres i større systemer.

Målgruppen for aktiviteten vil primært være at finde i værdikæden for fødevareproduktion:

 • Primærproducenter (landmænd, fiskere, m.m.)
 • Forædlingsvirksomheder (mejerier, slagterier, producenter m.m.)
 • Logistikvirksomheder
 • Systemleverandører til fødevarebranchen
 • Detailhandlen
 • Myndigheder (fødevarekontrol, skat og afgift )

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Omdrejningspunktet for aktivitetsplanen vil være danske fødevarevirksomheders værdikæder og vil omfatte værdikæden fra jord til bord. Ved at give danske fødevarevirksomheder mulighed for at monitorere og spore vigtige parametre i deres værdikæder, kan hele produktions- og distributionsprocessen optimeres betydeligt, sideløbende med, at kvaliteten af produkterne kan øges.

Aktiviteten vil stille følgende teknologi og services til rådighed:

Teknologiudvikling:

 • Udvikling af fleksibel kosteffektiv teknologisk platform til sporbarhed af fødevarer, som kan måle parametre såsom temperatur, rystelser, tryk, fugt, lys, gasarter og lign. over tid.
 • Udvikling af komplette sensorsystemer, som kontinuerligt kan monitorere udvalgte parametre, hvorend de sidder og lagre data til senere udlæsning via fx trådløse teknologier.

Services:

 • Rådgivning omkring behovsafdækning for interessenter i værdikæder samt afklaring af forretningsmodeller. I forlængelse af en behovsafdækning, vil der blive udviklet simple prototyper til at vurdere behovene og mulighederne for monitorering under vanskelige eller ukendte forhold.
 • Rådgivning omkring valg af teknologi og system tilpasset individuelle virksomhedens værdikæder.
 • Rådgivning til systemudviklere omkring implementering af intelligente sensorsystemer og teknologiske muligheder.
 • Rådgivning omkring sikkerhed og pålidelighed af sensor- monitoreringssystemer.

Netværk:

 • Etablering af netværk for aktører i værdikæden for fødevareproduktion herunder: Primærproducenter forædlings-virksomheder, logistikvirksomheder, detailhandel og systemleverandører.

Udviklingen af sensorsystemer, som er både pålidelige og kosteffektive, er et omfattende arbejde, som kræver et bredt spektrum af kompetencer. DELTA har via sine aktiviteter inden for lyd, lys, ASIC og sensornetværk mange af disse kompetencer. Den udviklede teknologi vil desuden skulle passe ind i eksisterende logistiksystemer, det ses derfor som en fordel at et upartisk GTS institut kan samle relevante spillere på markedet om teknologien.

3. Centrale aktiviteter

For at kunnelevere ovenstående services og teknologiske platforme, vil der blive gennemført en række aktiviteter - herunder:

 • Opbygning af viden om parametre, som er relevante for monitorering af fødevarer samt viden om lovgivning i forsyningskæder inden for fødevareproduktion, -bearbejdning og -transport.
 • Opsamling af viden på eksisterende løsninger og eksisterende styringsværktøjer i forsyningskæder for fødevarer.
 • Udvikling af komponenter i form af intelligente sensortags til opsamling af interim data om parametre i fødevare- produktion-, transport-, og lagermiljøer. Herunder test af forskellige parametre såsom temperatur og fugt. Dertil kommer, at tagsene vil blive udviklet og testet i forhold til levetid i forskellige relevante miljøer.
 • Udvikling af demonstratorer og implementering af disse mindst 10 værdikæder fra primær producent til detailhandel og forbruger. Disse demonstratorer skal udvikles med henblik på kompetenceudvikling samt være demonstrationscases for danske virksomheder. Demonstratorerne vil blive udviklet i samarbejde med systemudviklere og interessenter i forsyningskæden.
 • Opbygning af netværk til relevante interessenter inden for området - herunder landmænd (producenter), forædlings-virksomheder, detailhandlen, systemudviklere og myndigheder.

Services vil blive testet og udviklet i forbindelse med ovenstående. Dertil kommer, at demonstrationsprojekterne skal være katalysatorer for opstart af samarbejde med systemudviklere og fødevarevirksomheder.

Aktivitetsplanen bygger videre på eksisterende kompetencer i DELTA inden for ASIC, lys, wireless, mikroelektronik, energy harvesting og low-power elektronik og bygger specifikt videre på DELTA´s tillægsresultatkontrakt 2013–15 om Trådløse Sensornetværk og Datastrømme.

4. Mulige samarbejdspartnere

Som led i aktivitetsplanen vil DELTA etablere samarbejde med virksomheder inden for produktion og transport af fødevarer. Gennem aktiviteten vil DELTA samarbejde tæt med leverandører og udviklere af logistiksystemer til fødevareindustrien omkring implementering i eksisterende systemer.

Dertil kommer, at DELTA vil samarbejde med relevante interessenter - herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Landbrug og Fødevarer omkring lovgivning og videnspredning.

Referencer: 

[1] Vækstteam for Fødevarer – fakta: aftale om en Vækstplan for fødevare, Erhvervs- og Vækstministeriet, april 2014

[2] Vækstteam for Fødevarer – anbefalinger, Erhvervs- og Vækstministeriet, april 2013.

[3] Inno+ Det innovative Danmark, Et Inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategisk investering i innovation, Uddannelses- og Forskningsministeriet, september 2013. 2. Innovativ fødevareproduktion og bioøkonomi s. 31

[4] Vækstteam for Fødevarer – anbefalinger, Erhvervs- og Vækstministeriet, april 2013.

Nøgleord

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:13

Tak for et ikke bare interessant, men også meget tidssvarende aktivitetsforslag.

Det er med stor interesse jeg læser oplægget, og vil gerne tilføje at GS1 Denmark som et ud af 111 landekontorer i den globale not-for-profit NGO, gerne vil støtte op omkring forslaget.

Som det er nævnt, sker der på lovgivningssiden mange tiltag i disse dage, og sporbarhed af fødevarer "fra jord til bord" er mere aktuelt end nogensinde.

GS1 er bedst kendt for stregkoden, der har fungeret som identifikationssstandard inden for en række sektorer siden 1973, hvor det vurderes at det i dag siger bip 6 milliarder gange om dagen alene fra identifikation af varer, lokationer, personer og transaktioner verden over.

Det er korrekt, at når scopet er at opsamle eksempelvis sensordata, er det relevant at bruge RFID-teknologi. Der sker en kæmpe udvikling på området, både teknologisk og kommercielt, som er værd at holde sig opdateret på. Jeg oplever bare i Danmark, at en række detailvirksomheder begynder at implementere RFID-teknologi, og begynder således at rette et ønske mod producenter om at mærke deres varer op med RFID-tags "fra fødslen". Det kan være værd at tage med i videre overvejelser omkring anvendelse af RFID.

Når det er sagt, er det vigtigt at bygge videre på den infrastruktur, der allerede fungerer på stregkoder og EDI. I disse dage udvikles denne platform også, i takt med at især lovgivning stiller øgede krav til, hvilke data skal tilvejebringes i hele forsyningskæden.

GS1 arbejder - udover identifikation - også med datadeling, som er et væsentligt element, når alskens data (logistik, produktindhold m.v.) skal gøres tilgængelig i hele værdikæden. Dette er ikke kun på lokalt plan men med et globalt perspektiv, således at data er tilgængelig uanset parterne i værdikæden. Et perspektiv, som afspejler samhandlens virkelige verden.

I Danmark har GS1 medlemsvirksomheder inden for logistik, fødevareproducenter, detailhandlen samt myndigheder, i alt 7.500 medlemmer.

Udover at arbejde i GS1 Denmark, sidder jeg også i bestyrelsen for to industriforeninger, AIM Denmark (som repræsenterer virksomheder, der laver udstyr til automatisk identifikation, såsom scannere m.v.) samt RFID i Danmark (virksomheder med kompetencer inden for RFID-teknologi).

Det ville glæde os at kunne bidrage til aktivitetsforslaget.

Med venlig hilsen
GS1 Denmark

Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations
ssi@gs1.dk

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:21

Kære Sacha,

tak for din kommentar og god dialog pr. telefon. vi vil bestemt tage dine kommentarer med videre og ser frem til den videre dialog.

integration og kompatibilitet med eksisterende systemer er nok det vigtigste punkt i udviklingen af nye teknologier inden for området.

de bedste hilsner

Martin

Anke Stubsgaard (Konsulent, SEGES)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:17

Meget relevant projekt!
SEGES sidder centralt placeret i arbejdet med udvikling af bæredygtig landbrugspraksis specifikt til vores klima, jordbundstyper, grundvand og overfladevande, kultur, økonomisk situation osv. Vi bidrager gerne med indsigt i landbruget ved opbygning af intelligent sporbarhed fra jord til bord, for det er vores erfaring, at forbrugerne gerne vil vide, hvad det er de, køber.
VH Anke Stubsgaard, SEGES, aks@seges.dk

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:25

Kære Anke,

mange tak for din kommentar og SEGES interesse. I er en meget vigtig interessent og vi vil naturligvis inddrage jer i forslaget.

med venlig hilsen

Martin

Henrik Granau (Formand, RFID i Danmark)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:43

Super relevant!
I en fælles holdningstilkendegivelse om vores opbakning fra AIM Denmarks og RFID i Danmarks sekretariater, tilbyder vi vores deltagelse.
Det er et fokusområde internationalt og selvfølgelig skal Danmark rykke på området.
Vi støtter aktivitetsforslaget.

mvh
Henrik Granau
Sekretariatschef(er)

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:27

Kære Henrik,

mange tak for din kommentar og efterfølgende dialog pr. mail. Vi vil naturligvis inddrage jer, hvis forslaget går videre.

med venlig hilsen

Martin

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:18

#AAl #smartercities #smarterplanet from fork to farm was an EU research project from FP7 which is now nearing its end. It is one of the few smartercities projects in Dk which actually works! We should use the results from the project to increase availability of urban data, smarter healthcare data, and energy data to include other aspects of life than agriculture...
www.ssmarterplanet.com

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:10

Dear Scott.

thank you for your comment. we will look further into the project.

Best, Martin

wright
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:50

Meget interessant projekt!
Jeg tror helt sikkert denne form for sensor tag's kan finde anvendelse andre steder, også udenfor fødevare industrien. Indenfor fx overfladebehandling er der typisk strenge krav til luftfugtighed og temperatur, da disse direkte influerer på kvaliteten og i nogle tilfælde maling-producentens garanti. Her kan det være svært som kunde, i en global verden, at sikre sig at alle disse parametre overholdes af underleverandører. Kan disse data kobles sammen med tid og lokation, vil det være relativt nemt at kontrollere at leverandørerne overholder specifikationerne.
Dog er det et "must" at tags rammer et prisniveau, hvor der reelt er tale om "brug-og-smid-væk" tags og hvor der ligeledes er tale om en vis aktionsradius/tid

Mvh
Thomas Wright

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:12

Hej Thomas,

tak for din kommentar. det er bestemt interessant at se på relevansen af sporbarhed inden for andre segmenter end fødevare. går projektet videre vil vi være meget interesserede i potentielle test-cases.

jeg vil tillade mig at kontakte dig, hvis vi går videre.

med venlig hilsen

Martin