Intelligente optimerede materialer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Udviklingen af avancerede intelligente materialer er en vigtig faktor i en bred vifte af brancher og sektorer, da materialeteknologiske landvindinger ofte vil være forudsætningen for innovation og kontinuert udvikling af nye højteknologiske produkter. ET eksempel er nye energiteknologier, hvor udviklingen inden for porøse bæremate-rialer og katalytiske materialer har været en forudsætning for mere bæredygtig energiproduktion. Et andet ek-sempel er lette og stærke kompositmaterialer, der har haft afgørende betydning for transport- og flyindustrien. Endelig er hygiejne og miljøoptimerede materialer voldsomt efterspurgt indenfor sundhedsvæsnet og ikke mindst i hele fødevareindustrien.
Generelt står industrien overfor en række rammevilkår, der omfatter miljøkrav, krav til reduktion af energiforbru-get, samt en stadig stigende råvarepris. Alle disse områder er karakteriseret ved, at en lang række af de indgå-ende materialers mikro- og makroskopiske egenskaber strækkes til det yderste. Der vil derfor være et stort er-hvervsmæssigt potentiale i at udvikle intelligente materialer, som ikke bare opfylder de funktionelle krav, men som repræsenterer et mere bæredygtigt alternativ til traditionelle materialeteknologiske løsninger.

Aktiviteterne omfatter udvikling af nye multifunktionelle engineering materialer, optimerede korrosions- og tem-peraturbestandige materialer, avancerede kompositter med forbedrede styrke/vægt og/eller stivhed/vægt for-hold, hybrid-materialer og såkaldte ”functionally graded materials”. Der skal arbejdes med en lang række kom-plimenterende materialeteknologier, som sikrer at danske virksomheder til stadighed vil have adgang til spids-kompetencer indenfor den nyeste polymer- og kompositforskning. Hjemtagning af viden fra internationale forsk-ningsmiljøer samt udvikling i samarbejde med disse miljøer vil også være vigtige aktiviteter.

Indenfor ovennævnte områder vil GTS systemet opbygge nye kompetencer og hjemtage viden fra udlandet.
Udviklingen går meget hurtigt og kompetencer og ny viden om produktions- og procesteknologi vil blive udbudt som nye rådgivnings-, udviklings- og testservices.