IT og byrumsarkitektur

Senest opdateret d. 26/3-2012
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Liselott Stenfeldt
Arkitekt

IT og byrumsarkitektur
Den stigende anvendelse af digital teknologi i samfundet har bredt sig til byrummet og har medført et øget behov for innovative metoder, teknologier og materialer, som kan indtænke de digitale teknologier heri.
Fokus vil ligge på den konkrete byplanlægningsproces og vi vender os mod den tekniske ekspertise – arkitekter og ingeniører, og sammen med disse sekundært til det offentlige.
De konkrete ydelser kan være etablering af responsive miljøer, toolkit til eksperimentel undersøgelse af byrummet og mulighed for lettere at etablere en demokratisk proces.

IT & byrumsarkitektur

Institut: Alexandra Instituttet A/S
Kontaktperson: Liselott Stenfeldt

Ny viden og serviceydelser
I de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på byrummet og hvorledes disse markante rum i byen kan beriges med it og anvendes på nye måder.  Dette har skabt byrum, der understøtter motion, socialitet, hverdagslivet, afslapning, sanselighed og mange flere formål.
 
Den stigende anvendelse af digital teknologi i samfundet har således bredt sig til det byrummet og har medført et øget behov for innovative metoder, teknologier og materialer, som kan indtænke de digitale teknologier i byrummet. Bevæggrunden herfor er, at digitale teknologier kan tilføre rummet forskellige lag, som det traditionelle fysiske rum ikke kan; det være sig mulighed for at etablere responsive miljøer, hvor brugerne påvirker stemninger, lys og lyd, mulighed for at brugerne selv kan udvikle miljøerne eller mulighed for lettere at etablere en demokratisk proces for udviklingen.
 
I forbindelse med kommercielle byrumsprojekter (såsom SwingScape, PIXLDANCE, PIXLPARK, Football Lab, den interaktive sofa, HasleInteractive, Mobile Probes etc.) har vi erfaret en stærk efterspørgsel af projekter som gentænker byrummet og ressourcer, som kan fungere som katalysator for denne proces – ud fra en teknologisk og rummelig forståelse.
 
Denne resultatkontrakt vil fokusere på at udvikle viden og services, som kan støtte aktørerne i at tænke potentialet med digital teknologi i byrummet. Videnopbygningen vil sigte både mod processuelle og teknologiske forhold, og naturligt tage sit afsæt i opbygning af viden og erfaringer om anvendelse af IT i byrumsarkitektur i tæt samarbejde med de centrale udøvende aktører. Det være sig dybdegående viden om principper og metoder bag byplanlægning, hvilke udfordringer aktørerne pt. møder i forhold til anvendelse af IT, hvilke muligheder og ønsker der eksisterer blandt aktørerne. Videnopbygningen retter sig også mod brugerne/ borgerne, og her vil fokus være på mulighederne for demokratisering af byrumsudviklingen, brugerinddragelse og dokumentation af hvilke ønsker og behov brugerne kunne have til byrummet.
 
Det teknologiske perspektiv fordrer ligeledes videnopbygning, hvilket etableres gennem undersøgelse af eksisterende produkter, som kan finde anvendelse i byrummet og ikke mindst udarbejdelse af prototyper herunder anvendelse af såvel eksisterende teknologi som udvikling af ny.
 
De konkrete serviceydelser vil derfor være:

  • Udvikling af prototyper som virksomheder kan produktmodne og føre til marked.
  • Konsulentydelser i form af rådgivning og sparring vedr. implementering af IT i byrumsarkitektur herunder evt. også opkvalificering af virksomheder.
  • Tool kit, der giver virksomheder mulighed for at undersøge IT i byrummet. Det være sig f.eks. redskaber til undersøgelser af byrum i form af brugerinddragelse eller konkrete teknologiske enheder, som virksomhederne kan anvende som test i byrummet.
  • Bygherrerådgivning om IT i byrum og deltagelse som byrumsdesignere i udbudsforretninger/projekter.

 
Sigtet er at Alexandra Instituttet vil kunne positionere sig som rådgivere i forhold til interaktive byrum både nationalt og internationalt for såvel arkitekter og ingeniører, som virksomheder, der ønsker at udvikle konkrete tekniske løsninger til denne kontekst.
 

Centrale aktiviteter
 
For at opbygge den nødvendige viden og kompetencer til at kunne agere som rådgivere i forhold til interaktive byrum fordres en række centrale aktiviteter:
 

  • Etablere samarbejde med den tekniske ekspertise indenfor byplanlægning (arkitekter og ingeniører)
  • Etablere og afprøve metoder med henblik på at skabe en øget forståelse af  borgernes anvendelse og ønsker til byens rum. F.eks. kost-effektive afprøvninger af ideer, kvalitativ brugerinddragelse i byens rum (ref. Mobile Probes)
  • Udvikling af en række prototyper med sigte på etablering af en software/hardware platform, som kan danne grundlag for tests og udvikling af færdige installationer
  • Med afsæt i prototyper dannes grundlag for toolkit i form af teknologiske enheder, der giver virksomheder mulighed for at kunne afprøve nye teknologier ved at sammenkoble disse. Ud fra den eksperimenterende platform uddrages teknologier og løsninger som har en tilpas generel karakter at de kan danne grundlag for videreudvikling.

Rationale for indsats
 
Samfundsrationale: Forståelse af teknologi integreret i byrummet, kompetenceforøgende, anvendelse af teknologi som fremmende for bl.a. socialitet, tryghed, bæredygtighed og sundhed.
 
Byplanlægningen foretages traditionelt af en alliance af aktører som strukturerer processen: en offentlig administration, tværfaglige tekniske ekspertiser (arkitekter og ingeniører) og entreprenører. Byplanen som udarbejdes opstiller overordnet de fysiske rammer for socialt liv og sikrer at arealanvendelsen bliver hensigtsmæssigt udnyttet. Desværre bliver de digitale teknologiske muligheder og potentialer ofte overset, i det aktørerne i processen ikke har de nødvendige redskaber og ressourcer at trække på, for meningsfuldt at indtænke det teknologiske potentiale
 
Således ser vi et stort potentiale i at genere ny viden ved at etablere nye samarbejdsformer, med nye fælles retningslinjer og redskaber.
 
Fokus vil primært ligge på den konkrete byplanlægningsproces og vi vender os i denne forbindelse mod den tekniske ekspertise – arkitekter og ingeniører, og sammen med disse sekundært til den offentlige administration i form af anbefalinger.
 
Ydelserne vil således ikke varetage en endelig produktudvikling, men give klare retningslinjer og afprøvede prototyper, som SMV-virksomheder kan bringe videre til færdige løsninger.
 
Løsningerne forventes at kunne have et stort potentiale både på det nationale og det internationale marked, idet der på nuværende tidspunkt kun er ganske få aktører inden for dette felt.
 
Indenfor disse virksomheder påtænkes også erhverv som elektrikere, leverandører af byrumsinventar, transportsektoren (f.eks. knytte den offentlige transport tættere til byrummene via teknologi), designvirksomheder eller leverandører til undervisningssektoren.
 
Alexandra Instituttet har gennem de sidste år oparbejdet stor viden inden for byrum og urbanitet gennem en række kommercielle projekter (SwingScape, DigiDance, Interaktive Sofa, Hasle Bakker, Herning Football Lab) og har desuden været med til at udvikle metoden ”Mobile probes”, som er et redskab til brugerinddragende ift. at indsamle uerkendt viden i kontekst.
 
Erfaring fra disse projekter ville naturligvis ligge til grund for en videreudvikling af den interaktive byplanlægning.
 
Mulige samarbejdspartnere
Af eksterne samarbejdspartnere kan nævnes Arkitektskolen Aarhus, Digital Urban Living (DUL), byplanlægningsarkitekter, rådgivende ingeniører, designvirksomheder, udførende håndværkere samt kultur- og designinstitutioner.

11 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Martin Ludvigsen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 14:58

Dette er et vigtigt emne at få afdækket og udviklet på. En lang række teknologiske udviklinger tager udgangspunkt i effektivitetsorienterede og individualistiske problemstillinger, hvilket i sig selv er fint og nødvendigt for at drive udviklingen fremad. Men alle disse teknologier har stor og ofte uantastet virkning på det sociale rum mellem de individuelle brugere. Så mens vi alle får iPhones som vi stirer ned i mens vi traver halvblinde gennem byen, så efterlader vi byens rum uden deltagelse og engagement. Vi har brug for at sætte fokus på hvordan fremtidens teknologier kan bruges til positivt at skabe rammer for social adfærd og interaktion, og hvordan de kan udnyttes til at skabe de fremtidige byer og lokalsamfund som vi ønsker at leve i. Og her vil Design fra Arkitektskolen Aarhus gerne deltage i udvikling af nye teknologier og brugsmønstre.

Maja NP
Fredag d. 27/4-12 kl. 16:10

Interessant og relevant tema - også fra Movias perspektiv, som i den grad er tilstede i og udgør byrummet - og som oplagt kan drage fordel af en effektiv inddragelse af og deltagelse blandt vores brugere.

Rune Huvendick Jensen
Mandag d. 30/4-12 kl. 16:56

Når teknologi smelter sammen med hverdagslivet og de fysiske strukturer i byen opstår en række nye problematikker og potentialer for både fagfolk og lægfolk. Hvis vi skal forstå, udvikle og planlægge fremtidens byer og byrum, fremtidens borgerkommunikation og fremtidens 'smart cities' er det absolut nødvendigt med en målrettet og tværfaglig indsats der engagerer bredt og gør det på en kvalificeret måde. Alexandra Instituttet har tidligere vist evnen til gennem udvikling af prototyper og events at gøre netop dette. Derfor bakker vi fuldt ud op om dette projekt og bidrager gerne til formidlingen af det.

Konstantin Lassithiotakis
Mandag d. 7/5-12 kl. 20:57

Der ligger en meget stor samfundsopgave foran os ifm. fornuelse af boligmassen. Emnet er derfor meget relevant og aktuelt, og kan bidrage med viden og ekspertise, med henblik på en bæredygtig fornyelse, der inddrager teknologi, økonomi og sociale relationer. VIA University College er meget interesseret i at følge med og bidrage til udviklingen.

SofieKvist
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 09:57

Hos Gehl arbejder vi med helhedsorienteret byplanlægning med mennesket i centrum. Vi adresserer byplanmæssige problematikker og potentialer i Danmark og i udlandet gennem en empirisk analytisk tilgang. Dette gør vi for at opnå en forståelse for sammenhængen mellem det byggede miljø og livskvalitet i byerne. Byplanlægning med mennesket i centrum kræver at man opnår en forståelse for; hvordan folk bruger byen? hvem bruger byen? hvornår bruger de byen? og hvor i byen befinder de sig? Og i lige så høj grad kræver det en forståelse for hvorfor der nogle steder i byen som folk bruger mindre eller slet ikke.

Som virksomhed der arbejder både med research og design, ser vi et stort potentiale i et samarbejde omkring og en udfoldelse af emnet IT og Byrumsarkitektur. Digital teknologi vil kunne udfoldes både i forhold til udvikling af nye metoder til indsamling af viden om hvordan vi bruger byen og byrummet, såvel som i forbindelse med konkrete designopgaver omkring udformning af byens rum hvor interaktiv design kan være med til at skubbe til grænserne for hvordan fysisk udfoldelse, socialt samvær og mødet mellem mennesker udspiller sig i byen.

Schønherr
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:03

Schønherr arbejder lige nu med ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”. Projektet retter fokus på hvordan man kan skabe god og ligeværdig tilgængelighed for alle mennesker i et historisk bymiljø, uden at smide barnet ud med badevandet. Vores indgangsvinkel er, at vi alle gennem vores liv, oplever at vores mobilitet, førlighed eller syn forandrer sig og at vi derfor, når vi taler om god tilgængelighed, ikke retter fokus på en særlig gruppe mennesker, men indretter vores byer så de kan bruges af alle, hele livet.
Det kan meget vel tænkes at IT kan være med til at udrulle dette projekt fuldt og f.eks. formidle kulturarv i et byrum. Schønherr bakker derfor projektet op, med nysgerrighed og håb om nye muligheder i vores fælles byrum.

Signe Brink
Fredag d. 18/5-12 kl. 10:26

På Roskilde Festival er vi meget fokuseret på at skabe interaktive og involverende oplevelsesscenarier i vores midlertidige by - scenarier der kan bruges som testplatform for ny byrumsarkitektur.
Derfor ser vi spændfeltet mellem it og byrumsarkitektur, som et vigtig og relevant område at udvikle og prioritere for at udvide den arkitektoniske og oplevelsesmæssige rækkevide og direkte interaktion med brugeren.

Jørgen Jakob Friis
Onsdag d. 23/5-12 kl. 12:31

Dette område har enormt potentiale for den generelle folkesundhed. At 'Fysisk aktivitet er medicin' er bevist i en række undersøgelser, som blandt andet viser at fysisk aktivitet faktisk har en større effekt end medicinsk behandling af en række sundhedstruende tilstande.

Den måde vi indretter vores omgivelser på, og den måde vi lade teknologien smelte ind i dem som motivationsfaktor, har enorm betydning for vores motivation til at være fysisk aktive. Et felt vi arbejder indgående med på Idræt og Biomekanik gennem dette initiativ: www.activelivingtechnologies.dk.

I forbindelse med at vi er i gang med at bygge og indrette et dedikeret Active Living Lab med båden indendørs og udendørs faciliteter til evaluering af videnskabelig evidens for fysisk aktivitet, vil vi i høj grad kunne have gavn af at trække på den viden, som denne forskning kan genererer.

Andreas Klok Pedersen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:58

Et vigtigt fokusområde, og et godt initiativ. BIG har gennem de sidste år arbejdet med lignende emner, både gennem byggede projekter, installationer og teoretiske visioner. Informationsteknologi vil med stor sandsynlighed forandre måden vi bruger vores byrum, på samme måde som den industrielle revolution gjorde det. Og en mere omfattende integration af IT i det offentlige rum synes at være en af nøglerne i scenarier for en bæredygtig by. Forskning inden for dette felt er vedkommende for alle.

Christina Okai Mejborn
Torsdag d. 7/6-12 kl. 12:57

Udvikling af IT og byrumsarkitektur er et negligeret felt, der bør sættes mere fokus på. Ikke kun fordi vi skal være på forkant med udviklingen, når der skal rådgives om nye teknologier i fremtidens tætte byrum. Men i høj grad fordi koblingen mellem IT og arkitektur, kan bidrage til at udvide vores bevidsthed om hvordan vi bruger vores by.
Byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, antropologer og offentlige aktører har her en enestående mulighed for at udforske dette potentiale, ved at gå sammen om at udveksle og samle praktisk viden om begrebet.
Hos Atkins ser vi frem til et samarbejde om dette relevante og tværfaglige felt.

Raahauge
Torsdag d. 7/6-12 kl. 16:31

Super spændende. Arriva har stor interesse i at deltage og bidrage hvor det giver mening og er muligt. I arbejdet med oplevelser gennem rammer, processer og mennesker er vi efterhånden kommet til, at påvirkningen af de ydre rammer - fx. byrummet - omkring busstoppesteder og lignende er et interessant område at arbejde med. og vi ser masser af muligheder i at benytte teknologi i den forbindelse.