IT-værktøj til effektiv og højkvalitets visuel indholdsproduktion

Senest opdateret d. 23/3-2012
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Jesper Mosegaard
Forsknings- og Innovationschef

Danmark er internationalt kendt for høj kreativitet i produktion af TV, film og reklame. Visuel indholdsproduktion ved hjælp af visualiseringsprogrammer er dog meget omkostningsfuld og der er samtidigt stigende krav til kvalitet og omfang. Der er i Danmark et særligt stort potentiale for bedre software som vil lade animatorer og grafikere skabe højere kvalitet mere effektivt med bl.a. hurtigere visuelt feedback og fysiskbaseret animation – og lade den særlige danske kreativitet komme til fuld udtryk som international konkurrenceparameter.

Ny viden og serviceydelser
Danmark er internationalt kendt for kreativitet, iderigdom og innovationsvilje i de digitale kreative industrier – f.eks. produktion af TV, film, reklame, spil, design og arkitektur. I alle disse brancher indgår animatorer og grafikere, der skaber visuelt indhold ved hjælp af kommercielt software.  Der er i Danmark et særligt stort potentiale for bedre software, som vil lade animatorer og grafikere skabe højere kvalitet mere effektivt – og lade den særlige danske kreativitet komme til fuldt udtryk som international konkurrenceparameter. Vi vil i denne resultatkontrakt hente nyeste viden hjem og opbygge serviceydelser indenfor følgende tre områder.

 1. Etablere rammerne for fælles strategisk R&D på tværs af flere virksomheder indenfor modellering, animation og visualisering – herunder udvikling af specialiserede softwareplatforme.
 2. Med udgangspunkt i nyeste forskningsresultater henter vi ny viden hjem indenfor computer grafik. På basis af denne viden udvikles software som plugins til kommercielle programmer og cloud-services. Specielt fokuseres på følgende tre områder med særligt potentiale:

  1. hurtig visuel feedback til kvalitetsvurdering og evaluering. Når der produceres en scene med lys, materialer, objekter og animation, har den grafiske designer brug for nemt at kunne eksperimentere og hurtigt at kunne evaluere en sådan opsætning. Herunder ønsker man i mange tilfælde at blande virkelige billeder med digitalt genereret indhold. Vi vil særligt se på hurtig visualisering af store dynamiske scener og sammenblanding af (og udtræk af information fra) virkelige billeder og video.
  2. resultatorienteret design af livagtig animation. I animation forsøger man at skabe en troværdig og livagtig bevægelse. Det betyder, at man skal få objekternes opførsel til at følge (eller være inspireret af) de fysiske love – samtidigt har den grafiske designer en intention om at opnå en overordnet bevægelse eller udtryk. Vi vil særligt se på fysisk baseret animation, hvor kunstnere har fuld kontrol over den ønskede bevægelse, men hvor bevægelsen samtidigt er fysisk plausibel. Vi vil se på f.eks. vand, ild og menneskekroppen.
  3. domæne-områderne sundhed, nano og bio. Der er indenfor disse områder et teknisk potentiale for domæne-afledte kvalitets- og hastighedsforbedringer i animationssoftware, som ikke realiseres i de generelle kommercielle softwarepakker. Disse domæneområder har et voksende behov for visuel kommunikation, og der er for den delmængde af de kreative industrier, som er underholdnings-fokuserede, et økonomisk potentiale i også at levere ydelser til sundhed, nano og bio-virksomheder.
 3. Løbende opdateres et teknisk roadmap over kommerciel visualiserings- og animationssoftware uafhængig af interesser i hvert enkelt stykke software. Herunder kortlækkes også langsigtede forskningstrends.

Centrale aktiviteter
Som central arbejdsform etableres et stærkt teknisk fagligt netværk til en række virksomheder, der bl.a. vil deltage i pilottests og brugerdrevet udvikling. Der vil i resultatkontrakten være fokus på to sideløbende faglige aktiviteter, der har fokus på at hente nyeste viden hjem fra forskningsverdenen og konsolidere dette i konkrete softwareudviklingskompetencer.

 1. Afsøgning og opdatering af viden fra nyeste forskningsresultater. Der skal studeres en lang række artikler fra nyeste forskningskonferencer og journals, herunder Eurographics og Siggraph. Der udarbejdes prototyper på de mest lovende forskningsresultater, hvorefter potentialet vurderes med brancherne
 2. Anvendelsesorienteret vurdering af teknikker. Indenfor animation og grafik kan et anvendelsesorienteret forskningsresultat være relativt langt fra integration i en produktionspipeline. Forskningsresultater vurderes i form af modenhed, robusthed og begrænsninger.

Der vil i kontrakten være fokus på to virksomhedsrettede aktiviteter.

 1. Tekniske workshops. State-of-the art indenfor software til modellering, visualisering og animation bygger på avancerede algoritmer og vanskeligt tilgængeligt matematik. Der vil således være fokus på effektiv formidling til grafikere og animatorer – og efterfølgende inddragelse i diskussioner om tekniske realiseringer set i forhold til konkrete anvendelser og kreativ frihed.
 2. Pipeline og arbejdsstudier. Nye teknikker til kvalitetsforbedring og hurtigere produktion skal indpasses i en kompleks produktionsprocess og produktionspipeline. Det er således nødvendigt, at studere hvorledes animatorer og grafikere arbejder tværdisciplinært i de forskellige brancher; TV, film, reklame, design, arkitektur og computerspil – og under hvilke tekniske begrænsninger og organisatoriske processer.

Rationale for indsatsen
Denne resultatkontrakt retter sig mod de industrier, der anvender animatorer og grafikere til at skabe visuelt indhold – f.eks. TV, film, reklame, computerspil, design og arkitektur. Visuel indholdsproduktion er dog meget omkostningsfuld, og der er samtidigt stigende krav til kvalitet og omfang. Den internationale konkurrence er hård, og Danmark er specielt hårdt ramt på lønomkostninger og små budgetter per produktion. De fleste virksomheder er små eller mellemstore og har ingen R&D afdeling. Det betyder, at danske virksomheder er underlagt de tekniske begrænsninger i generelle kommercielle visualiserings-programmer. Større internationale virksomheder laver forskningsbaserede effektiviseringer og kvalitetsforbedringer til en bestemt produktion eller et bestemt domæne. Danmark er dog internationalt anerkendte som kreative, iderige og innovative – der er således et stort potentiale i udnyttelsen af denne kreativitet igennem en målrettet indsats for at realisere udvalgte forskningsresultater i danske visuelle indholdsproduktioner samt at skabe grobund for fælles strategiske R&D satsninger. Denne resultatkontrakt vil realisere en række serviceydelser, der samlet vil styrke kvalitet og hastighed på animatorer og grafikeres arbejde i Danmark.
De danske indholdsproducenter omsatte i 2009 for 4,3 milliarder kr, og der forventes internationalt en massiv vækst indenfor dette område. Det er målet for denne resultatkontrakt at øge Danmarks konkurrenceevne og få del i denne vækst.
Der bygges fagligt videre fra resultatkontrakten om ”Massive Data”, nu med fokus på store mængder geometrisk og billedrelateret data. I resultatkontrakten om ”Digitale Prototyper” blev der udviklet en meget præcis simulering af lys, materiale og form til industrielle formål. Denne anvendes som basis for en simplifikation og hastighedsoptimering til interaktiv software. Resultatkontrakten relaterer sig til forsk 2020 ved at fokusere på at styrke fremtidens produktionssystemer indenfor indholdsproducenterne – med særlig anvendelse af de digitale muligheder og løsninger i IKT.

Mulige samarbejdspartnere
Det forventes at fastholde og udbygge det nyetablerede samarbejde med DTU Informatik fra resultatkontrakten om ”Digitale Prototyper”. Der er på Aarhus Universitet netop hentet to internationale forskningskapaciteter indenfor henholdsvis billedsyntese og kontrol af vand-simulering hjem. Det forventes at etablere projektrelationer til disse. Det forventes ligeledes at etablere nye relationer til DIKU og den veletablerede forskningsgruppe indenfor fysisk baseret animation. Alexandra Instituttet og de ovennævnte forskningsmiljøer har gode internationale forbindelser til både forskningsmiljøer og store internationale animations- og specialeffects-firmaer, som vil danne basis for relevant videnshjemtagelse.
Animatorer og grafikere bruges i en lang række virksomheder. Bl.a. PlayDead (Limbo) og Cad-People har erkendt de udfordringer, der ligger i indholdsproduktion i Danmark, og vil indgå som samarbejdspartner.
Interesseorganisationer og netværk som Copenhagen Entertainment, Computerspilszonen og AnimationHub vil være faste samarbejdspartnere for den brede brancherepræsentation.

29 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

kresten.andersen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 11:45

Jeg er helt enig i ovenstående. Hvis vi for alvor skal gøre danske animationsfilm attraktive i udlandet, bliver vi nødt til at højne det visuelle kvalitets niveau væsentligt. Dreamworks, Sony Imageworks, Pixar og Bluesky har skyhøje budgetter og kæmpe inhouse research afdelinger. Og det kan ses på deres produktioner, som er i en helt anden liga rent visuelt.
R&D på tværs af branchen vil uden tvivl være til gavn for danske CG-studier, da vi hermed får mulighed for at effektivisere værktøjer, så man kan bruge mere tid på de artistiske aspekter af en filmproduktion og mindre på at prøve at omgå kommercielle software pakkers tekniske begrænsninger. Dette vil højne produktionskvaliteten og gøre danske animationsfilm mere konkurrencedygtige internationalt.

Vores hold har produceret 'Terkel I Knibe', 'Rejsen til Saturn' og senest 'Ronal Barbaren'. Hver gang har vi forbedret produktionskvaliteten væsentligt, men vi har hele tiden ligget et stykke under den amerikanske standard. Havde vi budget til mere R&D ville det visuelle niveau have ligget tættere på det amerikanske, hvilket efter min overbevisning har stor indflydelse på international salgbarhed.

hbach
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 14:41

Vi er her hos Redeye kun nikke genkendende til hvad Kresten skriver. For os det særligt hardware render, som CUDA og OpenCL særligt interessant, da de produktioner vi laver ikke ligger i Hollywood-klassen, hvor der er råd til store renderudgifter. Igen handler det også om at kunne bruge vores tid til det vi er gode til, det kreative, og ikke så lang tid på renders. Det vil kunne hjælpe os nationalt såvel som internationalt.

Javira
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 20:19

1. Det er ret omstændigt at forberede en kompleks 3D model til at blive printet i 3D. Så måske noget software eller plugin der kunne gøre den proces nemmere?

2. Til spil og animationsfilm synes jeg stadig der er behov for nytænkning indenfor skinning, mapping, hurtigere renderingsmetoder især ved brug af motion blur, eller bedre management af materials.

3.Der kunne også være brug for en effects generator for dummys, de der findes på markedet er omstændige at komme igang med, her tænker jeg især på røg, eksplosioner, ild osv.

Ellers kan jeg helt sikkert tilslutte mig Einstein og Redeye

Der er andre fine ideer og dialog her:
http://www.spiludvikling.dk/viewtopic.php?f=11&t=2176

Jesper Mosegaard
Onsdag d. 9/5-12 kl. 12:30

Kære Javira

Tak for dine gode ideer til emner der er relevant for branchen

1) Forslaget om forberedelse af komplekse modeller til 3D print er meget relevant for demokratiseringen af rapid prototyping - og spiller godt sammen med det forholdsvis billige 3D print udstyr der er til rådighed i dag. Det giver hurtigere test og feedback, og dermed en bedre udnyttelse af det kreative potentiale i fx. produkt design. Som du også påpeger kunne software delen forbedres på en række områder, og der er en lang række nye forskningsresultater indenfor geometry processing der kunne finde anvendelse til behandling af disse komplekse modeller - og det håber jeg vi kan gå i dialog om. Vi har et godt samarbejde fra tidligere resultatkontrakter med DTU Informatik som forsker indenfor geometry processing.

2) Der bliver løbende udviklet nye og bedre metoder til disse "basale" elementer af rendering i den internationale forskningsverden - og der er fart på (jvf. 2.1 i beskrivelsen). I mange tilfælde kommer de ikke direkte ud i de bredt anvendte kommercielle 3D pakker fordi metoden ikke er generel nok til at kunne ALT, fordi en realisering kræver væsentlige ændringer i en grundlæggende softwarearkitektur, eller fordi markedet er for snævert internationalt. Men med et stærkt samarbejde med den danske branche og et fokus på de særlige udfordringer kan vi forhånbetligt realisere det store potentiale i forskningen på området i fx. plugins eller selvstændige fokuserede it-værktøj der spiller sammen med eksisterende kommercielle 3D pakker.

3) Fluid baserede effekter, som dem du nævner, er notorisk vanskelige at kontrollere, jvf. område 2.2 i vores beskrivelse - men har også et stort potentiale for at give et stort visuelt impact med en lille indsats. På Århus Universitet har man netop hentet en forsker hjem fra Weta Digital (Tintin, The Hobbit) som der har arbejdet med fluid kontrol. Det er oplagt at bringe bl.a. hans kommende forskningsresultater i anvendelse i de danske firmaer.

Jesper Mosegaard
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:00

Kære Kresten

Mange tak for dit indlæg. Jeg har nydt jeres film i biografen - og er specielt glad for at høre at I kan se en lige forbindelse imellem international salgbarhed og fælles R&D i branchen.

Mvh.
Jesper Mosegaard

Michael Nielsen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 16:38

Hej Jesper og Javira,

Jesper nævnte mig ovenfor, så jeg vil lige give en kommentar med på vejen. Jeg arbejdede hos Weta Digital i to år hvor jeg forskede i kontrol af fysisk baserede simuleringer af vand osv til f.eks den nye Tintin film. Jeg tror at denne forskning er relevant for at skabe en "effects generator for dummies" (som nævnt ovenfor), men det er min erfaring fra Weta Digital, at der er et langt stykke vej fra forskning til et værktøj. Her mener jeg at forslaget fra Alexandra instituttet er et meget vigtigt skridt på vejen til at gøre fysisk baseret simulering mere anvendeligt for danske virksomheder og dermed gøre produktions omkostningerne mindre. Jeg ville gerne deltage i et samarbejde med Alexandra indenfor dette område - det er altid motiverende at se forskningsresultater komme ud i anvendelse.

Mvh Michael

Cadesign Form
Torsdag d. 10/5-12 kl. 16:03

Umiddelbart lyder det rigtig spændende for os. Lige de konkrete ideoplæge osv. vil vi afvente lidt med at skyde ind med, men ser et helt klart behov for tiltag.
Specielt også på kommunikations delen i produktions processen ser vi store muligheder for udvikling.

Allan Andersen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 20:24

Det er fantastisk at se at der kommer tiltag der forsøger at promovere innovation og udvikling der gavner erhvervslivet. Innovation og udvikling er altid en svær substans at håndtere i erhvervslivet på grund af deadlines og økonomiske rammer.

Jeg har fingrene i både applikationsudvikling, 3d visualisering, spiludvikling, reklame og design & arkitektur. Og det er altid en udfordring af finde resourcer og midler til at udvikle.

Så med spænding ser jeg frem til hvad denne indsats byder på af spændende ting og eventuelt samarbejde.

Mvh Allan

Jesper Mosegaard
Torsdag d. 10/5-12 kl. 22:07

Kære Henrik

Jeg er helt enig i det store potentiale i hurtigere rendering (jvf. 1.1 i vores forslag). Jeg høre tit om at man sætter renderinger til at køre natten over - men tænkt hvis I kunne lave ændringer i scenen sammen med jeres kunde, og få et resultat "live" ? Eller hvis man effektivt kunne genbruge dele af en rendering, eller sågar et fotografi der er lavet tidligere ?

Eet af de forskningsresultater vi godt kunne tænke os at diskutere med branchen er f.eks. denne fra SIGGRAPH Asia 2011 hvor virtuelle objekter kan indsættes i helt almindelige fotografier

http://vimeo.com/28962540

Igennem CUDA og OpenCL kan vi få adgang til den enorme hastighedsgevinst der er ved at udnytte moderne grafikkort som "super-computer". Det er oplagt at bruge denne hastighedsgevinst til at give branchen mulighed for at arbejde med langt kortere ventetid - og derfor en hurtigere vej fra ide til test.

Arbejdet med CUDA og OpenCL passer i øvrigt godt ind i vores forslag om at bygge viden op til håndtering af fremtidens processor (lidt mere generelt end "bare" til grafik)

http://www.bedreinnovation.dk/aktivitet/softwareudvikling-til-fremtidens...

fleng
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:45

Projektet er meget relevant for den danske animationsbranche, og i særdeleshed for Happy Flyfish. Vi arbejder i Happy Flyfish primært som producenter af animation til tv serier (heriblandt den kommende Angry Bird TV-serie for Rovio Entertainment Ltd.). Vi anvender freelancere til mange af vores aktiviteter, og har brug for en uafhængig rådgiver på state-of-the-art teknikker indenfor specielt karakteranimation og rendering. Vi ser derfor meget positivt på dette forslag, og ser et konkret forretningspotentiale vores vores firma.

Derudover har vi fra tidligere interaktion med Alexandra Instituttet erfaret af de har fingeren på pulsen, og også formår at inspirere os som virksomhed med ting fra forskningen vi ikke anede eksisterede, men som åbner op for nye kreative områder.

Vi glæder os til et eventuelt samarbejde!

Mvh.

Søren Fleng

Gungho VFX
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:05

Projektet lyder interessant, mere innovation indenfor 3D animation vil vi hilse velkommen hos Gungho VFX.

Der stadig er mange processer og problemstillinger indenfor vores forholdsvist nye fag der mangler ordentlige løsninger.

Mvh.
David Lessel
Gungho VFX

Birthe Ritter
Fredag d. 11/5-12 kl. 16:25

DI ITEK arbejder for, at skabe optimale forretningsbetingelser og forretningsmuligheder for de kreative digitale industrier.

Som en naturlig del heraf finder vi denne kontrakt særdeles relevant. Dels i forhold til at skabe forbedrede produktionsredskaber for branchen, så den bliver i stand til at kunne levere bedre produkter hurtigere og billigere og dermed være i stand til at konkurrere med udlandet. Dels i forhold til, at et Innovaitonsnetværk naturligt skal støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter, der understøtter virksomhedernes vækstmuligheder.

Birthe Ritter
Projektleder
DI ITEK

irenesparre
Lørdag d. 12/5-12 kl. 12:29

Nordic Techincal Directors Forum byder dette initiv varmt velkommen!
Vidensdeling, innovation og ikke mindst R&D på højt, akademisk niveau er hele kernen i vores forenings arbejde og vores medlemmers daglige virke. Det vil være en stor fornøjelse at se dette initiativ udvikle sig. Og vi vil meget gerne deltage i det omfang, det kunne være aktuelt.

For NTDF er der ingen tvivl om at research and development er alfa omega for den danske animationsindustri, hvis vi vil fastholde vores gode position globalt.

Som historiefortællere er vi i Europa utroligt stærke. Bare se på de historier/eventyr amerikanerne vælger at filmatisere - H.C.Andersen, Grimms osv.
Som produktionsenheder har vi for længe siden forstået nødvendigheden af at co-producere. Og har lært at navigere indenfor et udfordrende set-up af partnerskaber og forskellige kulturelle krav. En egenskab der ikke findes mange steder i verden.
Men vi kommer til kort, når vi skal matche store amerikanske produktioner budgetmæssigt og teknisk. Men i stedet for at klage over, vi ikke har penge nok, skal vi vise os fra vores stærkeste side... nemlig den innovative!
Det gamle ordsprog "nød lærer nøgen kvinde at spinde" passer utrolig godt på især den danske animations branche - vi er simplethen nød til at være klogere, tænke smartere, mere cost effektivt for at kunne være med helt fremme. Vi skal være maksimalt konkurrencedygtige for at forblive i spil globalt - og globalt er hvor pengene er.

Af natur er den danske filmindustri nysgerrig. Vi er små, men alligevel verdenskendte. Dansk animationsindustri er kendetegnet ved altid at forsøge at optimere performance til nye højder. Fordi vi alle presses på budgettet, men også fordi vi har den særlige drivkraft, der siger "nok er vi små, men vi kan noget helt særligt". Samtidig med at vi bevarer vores åbne form for komunikation og tradition for vidensdeling. Det er et utroligt vigtigt redskab i kampen for at blive klogere.

Glæder mig meget til at se hvor dette kan føre os hen.

Med venlig hilsen

Irene Sparre Hjorthøj
Facilitator and Founder

Nordic TD Forum
Thorvaldsensvej 3, 2.th.
1871 Frederiksberg
Denmark

Jakob Steffensen
Søndag d. 13/5-12 kl. 23:21

A. Film arbejder hele tiden på at højne kvaliteten af de film vi laver, og selv om vi udvikler vore egne pipeline værktøjer er vi meget opmærksomme på at der ofte, i vores branche, ikke er mulighed for de store resourcer/tid til mere hardcore grundlæggende udvikling.

Derfor ser jeg det som en rigtig god ide at udvikle samarbejdet på tværs af branchen og dele værktøjer så vidt det er muligt.

For os sker det allerede i de tilfælde hvor vi er involveret i co-produktioner hvor både viden og tools deles, men der kunnes godt bruges et mere grundlæggende samarbejde på tværs af branchen.

Der er i den seneste tid været mange eksempler på af store udenlandske studier er villige til at dele ud af kerne teknologier for at sikre sig at så mange så mulig hjælper med i udviklingen, og at disse bliver standarder.

Man kunne godt forestille sig lignende ting ske iden for den danske animations/vfx branche, hvilket kunne gøre os bedre i stand til at løfte større projekter sammen.

Samtidig tror jeg at det kunne være godt hvis man kunne gøre mere brug af de relevante universitets uddannelser til at hjælpe med udviklingen af de mere tricky teknologiske værktøjer som man ikke bare lige kan hive ned fra hylderne, hvilket jo er en metode som er meget brugt i udlandet også.

Jeg kunne foresætte, men mange af de tidligere kommentarer dækker meget godt mine tanker...

Rigtig godt initiativ.

Bedste Hilsner

Jakob Steffensen
Lead Pipeline Developer / A. Film Productions
Indehaver / Animation Invasion

Carl Zahlmannsvej 30
3400 Hillerød
Danmark

soerent
Mandag d. 14/5-12 kl. 11:08

Danmark har de seneste år haft en række succeser indenfor den kreative, digitale branche, og er international kendt for udvikling af innovative design og it-baserede løsninger.

Den danske kreative, digitale industri består dog primært af en langt række små spillere, hvilket gør det vanskeligt at sælge vores kompetencer og know-how i forhold til udlandske investeringer.

Ovenstående RK-forslag vil gøre det muligt at samarbejdet på tværs af branchen og at udvikle nogle fælles værktøjer, der vil gøre nemmere for Danmark at stå stærk i konkurrencen overfor udlandet.
Ved at opbygge en kritisk masse via et fælles projekt, vil alt andet lige, gøre det mere attraktivt at tiltrække udenlandske investeringer til landet og samtidigt vil der være et konkret tilbud til virksomheder der overvejer at placere sig i Danmark.

Mvh
Søren Tranberg
InvestInDenmark

VJJ
Mandag d. 14/5-12 kl. 23:36

Innovationsnetværket Animation Hub bakker op om de skitserede ideer til indsatsområder.

Animationsbranchen er stærkt afhængig af konstant udvikling af software, både for at skabe idemæssige og opleverlsesmæssige gennembrud, men også for at optimere arbejdsgange, processer og ressourcer. Begge perspektiver kan understøtte øget - og klogere/mere effektiv - brug af animation, herunder sikre vi får udbygget det forspring, vi har indenfor animation (målt i forhold til Nationens beskedne størrelse, er kun Frankrig mere animations-produktiv, end DK).

I relation til "oplevelsesdimensionen" kunne det eventuelt overvejes at supplere planerne med "tvær-sensoriske alliancer", eksempelvis med fagfolk og institutioner indenfor fx lydteknologiske eller arkitekturfaglige domæner. - Vi savner generelt viden i mellemrummet mellem øjet (visuel oplevelse) og perception - ikke mindst i relation til levende billeder/animation.

Pipeline og renderingsteknologiske gennembrud er også stærkt efterspurgte - ikke mindst fordi der her er en direkte forbindelse til omkostningsniveauet for produktion af animation. Vi skal ha´ gjort animation endnu mere attraktiv, for både offentlige aktører og private virksomheder - ikke bare som Det Kloge Valg, men også gerne som Den Sunde, Økonomiske Løsning ;-)

Spændende - netværkets virksomheder er klar på kommende samarbejder!

Viggo J Jensen,
Network Manager
Animation Hub
28509864
www.visuelleveje.dk
www.animwork.dk
www.animationhub.dk

Peter Dyring-Olsen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 09:59

The Animation Workshop bakker op om projektet, der ser ud til at adressere en lang række af de problemstillinger, vi arbejder med i det daglige.
Vi er klar på at indgå i nye interessante samarbejder i projektet.

Magnus Igland Møller
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:27

Som Kresten nevner har de store studiene i Europa og USA egne R&D avdelinger som gør at de kan få deres prokuksjoner opp på et nivå som er mye høyere enn hva mindre animasjons studier kan. Jeg synes spesielt rigging har et stort potensiale. Dette er en komplisert og uintuitiv prosess som jeg gjerne skulle sett en bedre løsning på. Det samme med effekter.

Mht. rendering ville det være fantastisk at få tilgang til et software som renderer hurtigere enn de kommercielle produkter. Samtidig ville jeg tro det ville være meget omstendigt at lave noget der renderer bedre enn f.eks. Solidangle's Arnold Render, men dette er noget jeg ikke har meget forstand på.

Jeg ser også et potensiale i at streamline måden programmer som Maya, Zbrush, TVPaint, Photoshop, Nuke osv. snakker sammen. Moske man kunne lave et "easy to use interface" hvor man meget hurtig kan sende informasjon mellem programmene. Man har for eks GoZ til Zbrush, men det har stort potensiale, for eks til et "corrective blend shappe" workflow eller moske til brug i animasjon... Brainstorm....

Anyways, jeg synes det lyder som et fantastisk godt initiativ, og jeg håper virkelig dette kan blive til noget. Der er ihvertfald et kæmpe behov for det.

mvh Magnus

Jesper Mosegaard
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:40

Hej Allan

Mange tak for din interessetilkendegivelse. Vi ser også frem til et potentielt samarbejde i krydsfeltet imellem kreativitet og teknologi. Du nævner "spændende ting" - og jeg tror der er et stort potentiale i interaktionen imellem det behov I som kreative allerede kan se, og de forskningsbaserede muligheder vi kan se i horisonten.

Mvh. Jesper

Jesper Mosegaard
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:57

Hej Søren

Tak for dit indlæg. Du nævner freelancere - og det er mit indtryk at jeres branche i høj grad er karakteriseret ved mange freelancere, høj grad af specialisering i det enkelte firma, lyst til at lære nyt, og stor grad af samarbejde. Det er et komplekst system, men også en stærk grobund for introduktionen af nye innovative teknologier.

Mvh. Jesper

Nick Price
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:54

Ovenstående forslag giver set fra et spilbranche-perspektiv god mening, hvis man kan udnytte genereret knowhow eller værktøjer til at skabe et bedre output.

Det er nok væsentligt, at der er tale om værktøjer, der er solidt kompatible med grundlæggende softwarepakker som eksempelvis Unity, hvis den danske spilbranche over en bred kam skal drage alvorlig nyttet af dem. Indholdsproduktion, og især udvikling af nye værktøjer, er rigtig dyrt i spilindustrien og en bred formaliseret tilgang til R&D vil formentlig være brugbart for mange i industrien - igen såfremt det kan kobles til eksisterende softwareløsninger.

Ligeledes er det især interessant at få set på, om man kan krydse klinger på tværs af brancherne og dele især viden og udviklingserfaring. Der er formentlig meget vi alle kan lære af hinanden i forhold til optimering af processor, best practice og deslige.

Nick Price
Kommunikationsansvarlig
IO Interactive

andreas bærentzen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 15:46

Vi (fra DTU Informatiks billed og grafikgruppe) vil naturligvis gerne fortsætte det samarbejde, der startede med Digitale Prototyper.

Det skitserede projekt har med sit fokus på indholdsproduktion og bedre redskaber til artists et stort potentiale for mig at se, og jeg tror det ligger fint i tråd med den forskning, der sker i Danmark i computergrafik og relaterede emner (fysisk simulering f.eks.).

Som det nævnes herover er det ikke altid let at få forskningsresultater omsat til praktisk anvendelse - og ikke mindst derfor er det et stærkt initiativ.

Andreas Bærentzen,
DTU Informatik

Michael Kirketerp Tastesen
Mandag d. 21/5-12 kl. 09:32

Det her projekt adresserer et centralt område i udviklingen af den indholdsproducerende branche.

Det er væsentlig for branchens fremtidige vækst at vi kan blive ved med at udvikle værktøjer, der forstærker vores kernekompetencer og udnytter dem bedst muligt. Specielt interessant er det, at der bliver fokuseret på faglige formidlingsopgaver fremfor underholdning. Vi deler i høj grad den holdning at landets kreative ressourcer skal udnyttes i langt større grad i de nævnte sektorer.
Vi ser frem til resultaterne.

Michael Tastesen
Leder af væksthuset Arsenalet

Thomas-Bo Huusmann
Torsdag d. 24/5-12 kl. 12:37

Kære Jesper

Hvor er det godt at der fra forskningssiden, bliver sat øget fokus på at optimerer processerne indenfor de kreative felter.

Er enig i Alexandra Institutets tanker om, at det er væsentlig for den "kreative" fremtid, at styrke den Danske konkurrenceevne internationalt, indenfor film og animation.

Ser meget frem til at følge og deltage i den øgede indsats omkring styrkelsen af den danske Animation/Film industri.

Ser rigtig godt ud med den professionelle tilslutning / interesse.

Med venlig hilsen

Thomas-Bo Huusmann
Kreativ Leder

HuusmannGarff-Stories
-leg der formidler

IoSim
Onsdag d. 30/5-12 kl. 11:19

Lige kort om IoSim.

IoSim indtager en ren R&D og "Toolmaker" funktion og indgår i eksterne roller med Internationale kunder og samarbejdspartnere.

"Toolmaker", forstået på den måde at vi arbejder på at udvikle de værktøjer (plugins) som skal anvendes til at opnå en bestemt effekt, ofte relateret specifikt til et bestemt projekt.

Det være sig f,eks, indenfor Metoder til at "Sculpting fluids", at formgive fluid simuleringer på en måde der ellers strider mod simuleringens naturlige ønske om at bevæge sig.

IoSim er altså på en måde ude i sidste led af kæden

Jeg ser dette initiativ som ekstremt interessant og værdifuldt for den danske branche. Det er en mulighed for at højne standarden i Danmark og for mig personligt arbejde mere med de kreative danske firmaer

I Danmark er der så utroligt mange dygtige folk og man kan kun begynde at forestille sig, hvad de kunne opnå herhjemme under de rette forhold og her tænker jeg bl.a på udfordringer og ressourcer.

At etablere et slags samarbejde med det formål at dele R&D og udviklingen af værktøjer kunne være en af de ting som kunne få os op på et endnu højere niveau.

Mvh
Ole Lemming
IoSim - Creative Thinking
IoSim.dk
2068 1980

DN Group
Torsdag d. 31/5-12 kl. 11:26

Jeg kan se, at langt størstedelen af kommentarerne her kommer fra animations- og spil-folk, så her er en kommentar fra et andet felt: Designbranchen. Vi har i vores virke tit og ofte brug for hurtige visualiseringer - både still-billeder og animation. Tiltaget lyder spændende og vi vil hjertens gerne involveres, hvis input fra en mindre "teknisk" branche kan bruges. Jeg kan se på de andre indlæg her, at opbakningen fra den indholdsproducerende branche er stor, men også designbranchen kan potentielt drage nytte af både viden og serviceydelser i denne kategori.

Mvh,
Jakob Normand
Senior Designer - Partner
DN Group
www.dngroup.dk
70 22 10 12

Per Kristensen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 13:23

Vi ser med stor interesse på dette forskningsprojekt, som kan komme de visuelle talenter til gode i vores kreative værksted. En optimering af den software vi benytter, vil medføre at ”teknikken” bedre kan følge med kunstnernes idéer og visioner.

Vores kunstneres projekter er for det meste lavbudget kortfilm, TV serier, eller transmedia projekter, hvor kunstnerne er afhængige er allerede eksisterende software, og det er især renderings- og karakteranimationsaspekterne i forskningsprojektet der har vores primære interessere, men også den nævnte kortlægning af visualiserings- og animationssoftware.

Det bliver spændende at følge projektet.

Med venlig hilsen,
Per Kristensen
Open Workshop koordinator

Henrik Bjerregaard Clausen
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:46

Her er mine strøtanker - i tilfældig rækkefølge:

- FX (smoke, fluids, etc.) tool for dummies, ville være mega nice. Har svært ved at se hvordan man skulle lave det i praksis, men så er det jo heldigt at jeg ikke er udvikler. Som bruger vil jeg gerne hurtigt kunne sætte et system op der ser ud og opfører sig forhv. forudsigeligt. Det er fedt at kunne customize og give en effekt et præg, men mange gange ville er godt udgangspunkt/preset der fungerer og kan scales fysisk op i scenen, være lækkert.

Det næste er hvordan det bliver crossplatform/render kompatibelt.

- Hvilket bringer mig til et andet punkt. Selv bruger jeg 3ds max - det gør den største del af vfx branchen ikke (som primært værktøj anyway). Når man arbejder flere på et projekt, er det stadig årsag til gnidningerne. Modeller inkl. UV mapping er ret nemme at få frem og tilbage - når der så er skinning på en character, bliver det værre. Så skal hver frame typisk bakes til et individuelt mesh (ala Realflow) - det er mig bekendt den mest sikre måde at gøre det på, men det er bare pokkers tungt at danse med.

- Jeg er, som mange af mine kolleger, en mini-enmands-hær (generalist) der er specialiceret i alt og intet. Jeg kan nok inden for modellering, texturering/materials, lyssætning, fx-animation, rendering og compositing, at jeg ofte agerer som et mikro fullservice produktionshus for mine kunder.

Der forelægger ikke nogen specifik forespørgsel i den sammenhæng - endnu - men jeg vil blot bringe det til bordet, da min fornemmelse er, at der er rigtigt mange i den Danske branche der arbejder på samme vilkår som jeg. Til forskel fra en gigantisk Hollywood pipeline, hvor der er folk som KUN maler textures hver dag. Men vidensdeling er selvfølgelig ikke mindre interessant for mig af den grund. :)

----

Glæder mig til at se hvad der kan komme ud af tiltaget!

Edit:
Spottede denne et eller andet sted - ser bestemt interessant ud:
http://www.youtube.com/watch?v=ZMu9JRX7Pps&feature=g-hist

bojen
Søndag d. 3/6-12 kl. 22:34

Fra uddannelsesverdenen ser vi et stort behov for dette initiativ.

Mange af vores multimedie studerende arbejder med VFX og 3D i deres projekter, hvor de ofte møder flaskehalsproblemer ved fx renderingsprocesser.
Endvidere er de studerende ofte i praktik hos SMV og startups, der tumler med samme udfordringer, der er beskrevet i flere af indlæggene.

Mvh
Lars Bojen,
EAL