Klimaeffekter og klimatilpasning

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi

I denne aktivitetsplan fortsættes og udbygges de aktiviteter, som blev igangsat ifm med DHI’s RK tillægsbevilling for 2008-2009 på området ”Intelligent Klimatilpasning”. I perioden 2010-2012 er der særligt fokus på nyligt opståede videnbehov mht. effekter af klimaændringer på det
danske samfund.

Kraftigere nedbør, vandspejlsstigninger og voldsommere stormfloder vil være nogle af de effekter, som vil ramme Danmark som følge af klimaændringer.

Påvirkningerne af det hydrologiske system omfatter bl.a. forøget risiko for oversvømmelser i byer, ændringer i grundvandsdannelse og grundvandsstand, forøgede problemer omkring saltvandsindtrængning i grundvandet i kystnære områder, ændret afstrømning i åer med mindre vandføring om sommeren og derved påvirkning af vandkvaliteten i åer og recipienter.

Klimaændringer får også indflydelse på meteorologiske og oceanografiske (metocean) forhold i havet omkring Danmark. Udover en forventet havspejlsstigning vil ændringer i stormes intensitet og vindretning påvirke offshore og kystnære bølgeforhold.

Aktivitetsplanen er opdelt i følgende delaktiviteter:

1. Udvikling af metoder til analyse af oversvømmelser i byer under klimaændringer og analyse af klimatilpasningstiltag til reduktion af skader fra oversvømmelser.
2. Udvikling af værktøjer til web-baseret beslutningsstøtte til forvaltning af Danmarks vandressourcer med inddragelse af klimaændringer.
3. Udvikling af koncepter til beskyttelse mod oversvømmelse af og erosion på kyster med fokus på løsninger, der er fleksible med hensyn til klimatilpasning.
4. Udvikling af system til effektiv gennemførelse af projektion af klimascenarier i havet omkring Danmark med henblik på kvantificering af ændringer i vandstand, bølger og strøm.
5. Udvikling af nye metoder til nedskalering af globale og regionale klimamodeller til effekt analyser og kvantificering af klimausikkerheder og risici.

Aktivitetsplanen har følgende milepæle:

• Værktøjer til analyse af oversvømmelsesrisiko i byområder, herunder analyse af kombinerede effekter af ekstremnedbør, havvandsspejlsstigning og stormfloder i kystnære områder.
• Web-baseret beslutningsstøttesystem til kvantificering og formidling af klimaeffekter med tilhørende usikkerheder og risici.
• Katalog med beskrivelser af klimatilpasningsmetoder til reduktion af oversvømmelsesskader og nye kystbeskyttelsesmetoder til afbødning af klimaeffekter.
• Morfologisk simuleringsværktøj med dige- og klitbrudsbeskrivelse til vurdering af risiko for digebrud og oversvømmelse.
• Projekterede klimascenarier for vandstand, bølger og strøm i havet omkring Danmark.
• Statistiske nedskalerings- og usikkerhedsværktøjer til evaluering af effekter af klimaændringer relateret til vandressourceforvaltning og håndtering af vand i byer.
• Metoder til risikobaseret design under klimaændringer.

Målgruppen er alle danske kommuner, vandselskaber og forsyningsvirksomheder – offentlige som private – disses leverandører og rådgivere, samt primærerhverv og danske virksomheder med udvikling, produktion og eksport af vandteknologier som speciale. Det forventes, at kommunerne har brug for en kraftig forøgelse af investeringer inden for klimateknologiområdet. Fx. skal efterslæbet på 2,3 milliarder kr/år i kloakinvesteringer indhentes. Udvalgte kyststrækninger og kystnære boligområder skal sikres mod effekter af øget vandstand, nedbør og ændrede vind-, bølge- og strømforhold, hvilket vil kræve øgede investeringer og dermed forøget omsætning indenfor dette område.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4.4 M
2011: 4.4 M
2012: 4.4 M
Totalt: 13.2 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com