Klimatilpasning

Senest opdateret d. 22/8-2016
DHI
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø
Henrik Madsen
Innovationschef

Optimering af klimatilpasning i Danmark med ny innovativ teknologi til overvågning, varsling og styring af vandinfrastruktur under ekstreme vejrhændelser.

1. Markeds- og samfundsbehov

Der er et stort behov for at klimatilpasse samfundet mod effekterne af ekstreme vejrhændelser. En tilpasning som ikke kun er en investering mod effekterne af fremtidens klima men også har en betydelig økonomisk gevinst i forhold til nuværende ekstremt vejr som vi i Danmark har set adskillige eksempler på i de senere år. Kommunerne har foretaget en risikokortlægning af oversvømmelser, som vil danne grundlag for planlægning og prioritering af klimatilpasningsløsninger. Implementering af klimatilpasning kan betyde store investeringer i ny infrastruktur. Disse investeringer kan dog reduceres markant hvis de kombineres med intelligente on-line systemer til overvågning, varsling og styring. F.eks. ved ekstreme regnhændelser kan man styre regn- og spildevandsstrømme så kapaciteten af afløbssystemet udnyttes maksimalt, således at overløb uden om renseanlæg direkte til recipienter minimeres, og man kan lede vandet hen hvor det gør mindst skade.

Det overordnede mål med denne aktivitetsplan er at udviklede nye integrerede IT løsninger og teknologisk service til etablering af lokale on-line systemer til overvågning, varsling og styring af vandinfrastruktur hos de enkelte kommuner og vandselskaber. Udover on-line anvendelse vil de etablerede systemer kunne bruges som planlægnings- og beslutningsstøtteværktøjer til at vurdere fremtidige risici og investeringer i klimatilpasning. De udviklede IT værktøjer vil blive implementeret i DHI software, der muliggør skræddersyede løsninger tilpasset de individuelle behov hos den enkelte kunde.

De primære kundesegmenter i Danmark er kommuner og vandselskaber. Markedet forventes at vokse kraftigt i de kommende år i takt med implementeringen af kommunernes klimatilpasningsplaner. Den udviklede teknologi vil være central for optimering af investeringer i klimatilpasning i Danmark. Der forventes også et meget stort markedspotentiale for den udviklede teknologi på internationalt plan. Med indlejringen af teknologien i DHI software giver det en stærk position med stort vækstpotentiale i Danmark og i udlandet for den danske rådgivningsbranche. Der vil desuden skabes vækstmuligheder for danske leverandører (herunder SMV’ere) af on-line moniteringsudstyr, styrbare komponenter til vandinfrastruktur, og andre klimatilpasningsløsninger.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Prognose- og varslingssystemer

Nye IT baserede løsninger implementeret i DHI software til etablering af prognose- og varslingssystemer for ekstreme vejrhændelser, der giver detaljerede prognoser på lokal skala (ned til gadeniveau i byer). De udviklede IT løsninger vil danne grundlag for markant forbedrede lokale prognoser sammenlignet med de landsdækkende vejr- og stormflodsprognoser der er tilgængelige i dag. Det vil danne grundlag for en mere målrettet varsling, hvor borgere og beredskab kan adviseres i tide til at beskytte værdier. Systemet vil give probabilistiske prognoser, der vil muliggøre risikoanalyser i realtid og danne grundlag for en mere effektiv styring af vandinfrastruktur.

Styring af vandinfrastruktur

IT teknologier implementeret i DHI software til realtidsstyring af vandinfrastruktur for håndtering af regn- og spildevand i byerne, der bygger på nye effektive on-line simuleringsmodeller koblet med optimeringsrutiner. Sammenlignet med eksisterende teknologi, vil de udviklede IT teknologier danne grundlag for en forbedret styring til minimering af overløb af spildevand til recipienter samt minimering af skader som følge af oversvømmelser. En vigtig komponent i systemet er probabilistiske prognoser for regn og belastninger fra åer, vandløb og havet, som vil muliggøre valg af optimale løsninger selv i situationer med usikker viden om regn og øvrige belastninger.

Beslutningsstøtte under usikkerhed

Værktøjer implementeret i DHI software til kvantificering af usikkerheder i modelbaserede prognoser såvel som usikkerheder i forbindelse med planlægningsstudier der inkluderer fremtidige klimaændringer. Disse værktøjer vil danne grundlag for udvikling af næste generation modelleringssoftware som ikke blot giver en model prediktion men også en prediktion af den tilhørende usikkerhed (probabilistisk modellering). Kvantificering af usikkerheder er centralt for risikovurderinger som grundlag for robust beslutningstagning.

Indenfor alle tre hovedområder udvikles software løsninger der har været testet og demonstreret på fuld skala ved afslutning af resultatkontraktperioden.

3. Centrale aktiviteter

  1. Udvikling af on-line modeller for etablering af lokale probabilistiske prognoser der integrerer forskellige hydrologiske og hydrodynamiske modelkomponenter og kobles med probabilistiske vejrprognoser og prognoser fra stor-skala stormflodsmodeller.
  2. Udvikling af data assimileringsmetoder til opdatering af hydrologiske og hydrodynamiske on-line modeller baseret på in-situ og satellitbaserede sensorer, herunder udvikling af metoder til optimering af moniteringsnetværk.
  3. Udvikling af on-line styringssystem baseret på model prediktiv styring, der udnytter prognoser for regn og andre belastninger til bestemmelse af optimal styring af vandinfrastruktur.
  4. Udvikling af statistiske værktøjer til etablering af probabilistiske prognoser såvel som til vurdering af usikkerheder for planlægningsstudier der inkluderer klimaændringer.
  5. Udvikling af risikoanalyse- og beslutningsstøtteværktøjer til robust beslutningstagning under usikkerheder.

En del af aktiviteterne bygger videre på teknologiudvikling og kompetenceopbygning under den nuværende resultatkontrakt samt aktiviteter i en række nuværende forsknings- og udviklingsprojekter, herunder HydroCast, PEARL, EmblA, Klimaspring projekt vedr. realtidsstyring af vandsystemer og MUDP projekt omkring varsling af kystnære byområder.

4. Mulige samarbejdspartnere

De foreslåede aktiviteter vil bygge videre på eksisterende forsknings- og udviklingssamarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner: DTU Miljø, DTU Space, DTU Compute, KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, AAU Institut for Byggeri og Anlæg, GEUS, DMI, TU Delft, IHE UNESCO, University of Exeter, Asian Institute of Technology. Til aftestning og fuldskala demonstration af de udviklede teknologier vil kommuner og vandselskaber blive inddraget såvel som offentlige centrale myndigheder (Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Vejdirektoratet).

Der vil blive nedsat en følgegruppe bestående af rådgivere, vandselskaber, kommuner og forskningsinstitutioner som vil medvirke til udarbejdelse af kravsspecifikationer og som løbende vil blive rådført i forbindelse med udvikling og aftestning.

Nøgleord

23 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Pernille Hagedorn-Rasmussen (Chefkonsulent, IDA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:47

I IDA mener vi at klimatilpasning er et vigtigt udviklingsområde for Danmark. netop overvågning og prognoser som DHI beskriver her er super vigtige beslutningsredskaber, når vi skal sikre vores værdier i mod de kommende klimaforandringer.

Samtidig er Danmark jo ikke det eneste land, der kommer til at opleve mere ekstreme vejrforhold og en styrkelse af det her teknologiområde er derfor både godt for vores muligheder for at beskytte vores værdier (huse og infrastruktur) og for at skabe arbejdspladser og eksport i Danmark.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 22:07

Kære Pernille,

Tak for din støtte til vores udviklingsplaner og dine betragtninger vedrørende markedspotentialet for de udviklede teknologier. Danske rådgivningsvirksomheder benytter i dag DHI software i deres rådgivning indenfor klimatilpasning. Den foreslåede teknologiudvikling og indlejring i DHI software vil give muligheder for forøget vækst indenfor området. Et tæt samarbejde med rådgivere og vandselskaber i udvikling og demonstration af teknologierne vil give et stærkt fundament for eksport.

Claus Møller Pedersen (Afdelingschef, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 13:03

Optimering af klimatilpasning med ny innovativ teknologi er et spor som Aarhus Vand allerede er på og som vi ønsker at videreudvikle i de kommende år. Vi bakker derfor op om dette projekt og deltager og bidrager meget gerne til udviklingen inden for området.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 20:55

Kære Claus,

Tak for din støtte til vores udviklingsplaner. Medvirken af Århus Vand og andre vandselskaber er vigtig for udvikling og aftestning af teknologierne. Det er målet at de udviklede teknologier er testet og demonstreret på fuld skala ved afslutning af projektet, og vi håber Århus Vand vil deltage i dette.

Charlotte Frambøl (Afdelingsleder for Forsyning & Klimatilpasning, Rambøll)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 17:56

En meget relevant aktivitetsplan som Rambøll bakker op om og gerne bliver samarbejdspartner i. Vi kan bidrage både nationalt og internationalt. Rambølls aktiviteter inden for vand organiseres med virkning fra 1. maj 2015 i et internationalt tværgående spor, og vi har således gode muligheder for både at inspirere med internationalt input og bidrage til eksport af løsninger.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 20:58

Kære Charlotte,

Tak for din kommentar og støtte til vores udviklingsplaner. Vi ser frem til samarbejde med Rambøll omkring disse aktiviteter. Vi ser et stort markedspotentiale for de teknologier der vil blive udviklet, og medvirken fra Rambøll og andre danske rådgivere som følgegruppe og sparringspartnere er vigtig for udbredelse og implementering af teknologierne i Danmark og i udlandet.

Anders Refsgaard (Projektchef, COWI A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 21:24

Aktivitetsplanen rummer mange rigtig gode elementer som fokuserer på hydraulisk tilpasning under ekstreme vejrhændelser, dvs. ved for meget vand. COWI bakker op om disse tiltag med on-line styring og overvågning og indgår meget gerne i et samarbejde omkring aktiviteterne med erfaringen fra mange allerede gennemførte projekter med samme indhold.

Overvågning er nævnt flere gange, og her tænkes formentlig primært på hydrologiske og hydrauliske målinger. En kombination med detailopmåling med droner både før og under hændelserne kunne styrke detaljeringsgraden af kotrgrundlaget og overblikket over hændelsen. COWI råder over adskillige droner til sådant formål og går gerne ind i samarbejdet omkring sådanne anvendelser.

Et samspil mellem de hydrauliske optimeringer af vandstrømme med økonomiske/value modeller for berørte områder vil kunne styrke styringsredskaberne og sikre mere værdifulde områder i forhold til mindre værdifulde. COWI og DHI har allerede i andre sammenhænge samarbejdet om hydraulik og økonomi og vi går gerne ind i et videre samarbejde omkring disse forhold.

Det kunne måske være værd at samtænke styringen af ekstremregn med behovet for vand i andre ekstremperioder f.eks. under lange tørkeperioder. Både i Danmark og udlandet er dette en udfordring for miljøet og i andre dele af verden er det en udfordring for overlevelse p.gr.a. vandmangel til mennesker, dyr og afgrøder.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 21:20

Kære Anders

Tak for dine kommentarer og støtte til vores udviklingsplaner og interesse i samarbejde. Inddragelse af COWI’s erfaringer indenfor området vil være værdifuldt for udvikling af teknologierne. Brug af droner til overvågning vil være meget interessant at undersøge nærmere i kombination med andre typer af målinger og hydrologisk og hydraulisk modellering.

Inddragelse af økonomiske evalueringer vil være vigtig for optimering af on-line styring såvel som beslutningsstøtte for planlægning af vandinfrastruktur. Vi vil meget gerne indgå i samarbejde med COWI til integrering af økonomiske evalueringsværktøjer i udviklingen af risikoanalyse- og beslutningsstøtteværktøjer.

En stor del af de planlagte aktiviteter er relateret til varsling og styring af vandinfrastruktur under ekstremregn. De udviklede teknologoer er dog af generel karakter og vil også kunne anvendes i forbindelse med andre planlægnings- og styringsformål, såsom vandmangel og tørke. Disse aspekter indgår i en anden af DHI’s aktivitetsplaner: Vandressourcer: Benyttelse og beskyttelse for vækst.

Michael R. Rasmussen (Professor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:06

Det er en gennemtænkt og logisk forlængelse af DHI's kernekompetencer. Ligeledes er der ingen tvivl om at denne fortløbende indsat omkring overvågning, varsling og styring er vigtig og central i den fremtidige håndtering af vand.

Set fra Aalborg Universitet er det vigtigt at DHI forsat arbejder med at udvikle metoder og modeller inden for probabilistiske modellering, assimilering af målinger samt realtidssystemer. Vi ser DHI som en vigtig samarbejdspartner inden for forskning, udvikling og innovation på dette område.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 22:02

Kære Michael,

Tak for dine kommentarer og betragtninger omkring de foreslåede teknologiudviklinger til forbedret håndtering af vand. De metoder du refererer til vedrørende probabilistisk modellering og data assimilering er centrale elementer i den foreslåede udvikling af prognose– og varslingssystemer og som grundlag for en mere effektiv styring af vandstrømme. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Aalborg universitet omkring dette.

Karsten Arnbjerg-Nielsen (Professor, DTU)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 18:20

Styring af vandets kredsløb både i planlægning og i real tid vil være afgørende for at sikre robuste byer i både nutidens og fremtidens klima. Udvikling af styringsværktøjer har været underprioriteret i en række år og der er den fornødne forbedring i monitering og beregningseffektivitet til at forbedre metoderne væsentligt i forhold til state-of-the-art. DHIs arbejde med fortsat at udvikle metoder og værktøjer til en fleksibel og innovativ vandhåndtering er værdsat af branchen og nødvendig for at holde sig i fronten internationalt.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:52

Kære Karsten

Tak for dine kommentarer. Vi er enige i behovet for udvikling af de foreslåede teknologier til at gøre byer mere robuste overfor vand. Udvikling af styringsværktøjer skal ikke ses isoleret som et redskab til håndtering af vand i real tid men skal indgå som en integreret del af planlægning af byudvikling og klimatilpasning. DHI’s samarbejde med DTU Miljø og andre danske forskningsinstitutioner er vigtig for fortsat udvikling af nye metoder til effektiv vandhåndtering.

Jens Christian Refsgaard (Professor, GEUS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:26

Emnet klimatilpasning er meget relevant for det danske samfund såvel som internationalt. GEUS kan fuldt ud støtte at DHI videreudvikler viden og software på de foreslåede emner som on-line modellering, data assimilering, probabilistiske prognoser.

Vi har et ønske om at DHI software fremover bliver mere fleksibelt for de brugere der ikke kun er "slutbrugere" men som ønsker at udvikle nye applikationer baseret på DHI's software platform. Det vil være relevant for forsknignsinstitutioner som GEUS, men givet vis også for mange virksomheder. I den forbindelse vil det være nyttigt hvis DHI prioriterer fremover at lave bedre muligheder for at koble egne algoritmer sammen med DHI software (FEFLOW APIs er et godt eksempel). GEUS vil meget gerne tages med på råd i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:37

Kære Jens Christian

Tak for dine kommentarer og støtte til vores udviklingsplan. On-line modellering, data assimilering og probabilistiske prognoser er centrale elementer i vores udviklingsplan. Vi har i indeværende resultatkontrakt påbegyndt aktiviteter indenfor disse områder, bl.a. som del af HydroCast projektet. Der er et stort behov for yderligere forskning og udvikling og operationalisering af teknologierne, og det er målet at implementere dem i alle DHI’s software modeller.

Mht. fleksibilitet af brug af DHI software til udvikling af nye applikationer har vi i de senere år udviklet softwaregrænseflader (API) og Software Development Kit (SDK) til vores software. Det er ikke fuldt udviklet og implementeret i alt DHI software men er en aktivitet der også prioriteres i den kommende resultatkontrakt.

Michael Quist (Miljøkoordinator, Vejdirektoratet)
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:21

Klimatilpasningen er for samfundet meget vigtigt på mange planer i samfundet og dette arbejde her, som der er lagt op til vil klart kunne fremme forstående til sikre af den danske infrastruktur som både består for veje og bane. Dette sker i løbende udvikling som her er beskrevet af Henrik Madsen DHI. Samspillet har Vejdirektoratet haft på forskellige projekter af samme kararter og Vejdirektoratet vil stadig støtte op om denne form for forskning og udvikling, ved et sådan projekt og liggende arbejde med forskellige samarbejdsparter på både planlægning, anlæg og drift af veje på alle niveauer af samfundet.

Dette vil kunne ske ved, at DHI vil kunne videreudvikle noget af det arbejde, der er kommet ud af HYDROCAST mm. som Vejdirektoratet har været en del af og stadig har et samspil med, via AAU og GEUS i forhold til on-line varsling via radarsystemer ved et fælles projekt hvor Vejdirektoratet har investeret i både tid og penge på en Radar til videre udvikling af arbejdet med klimasikring af veje både i anlæg og drift.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 19:14

Kære Michael

Tak for dine kommentarer og støtte til vores udviklingsplan. Som du beskriver har DHI i samarbejde med Vejdirektoratet og andre partnere i HydroCast projektet påbegyndt aktiviteter omkring udvikling af varslingsservice for vejinfrastruktur i Danmark. Vi ser Vejdirektoratet som en vigtig samarbejdspartner til videre udvikling og operationalisering af denne service til udbredelse i Danmark og som grundlag for eksport til udlandet.

Jan Jeppesen (Markeds- og udviklingschef, klimatilpasning, ALECTIA)
Søndag d. 10/5-15 kl. 20:35

Ingen tvivl om at videre forskning omkring overvågning, varsling og styring er vigtig og central i den fremtidige håndtering af vandsystemer – og det er logisk at DHI udbygger disse kernekompetencer. Derfor kan Alectia støtte at DHI videreudvikler viden og software på de foreslåede emner. Som det er nævnt ovenfor af GEUS er det også Alectia’s ønske at DHI’s software fremover bliver mere åbent for at brugere kan udvikle egne applikationer baseret på DHI’s software.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:01

Kære Jan

Tak for din støtte til vores udviklingsplaner. Vi ser meget gerne en medvirken fra Alectia og andre danske rådgivere som følgegruppe og sparringspartnere. Det vil være vigtigt for udbredelse og implementering af teknologierne i Danmark og eksport til udlandet.

DHI har i de senere år udviklet softwaregrænseflader (API) og Software Development Kit (SDK) til at gøre vores software åbent for udvikling af egne applikationer. Det er ikke fuldt udviklet og implementeret i alt DHI software men er en aktivitet der også prioriteres i den kommende resultatkontrakt.

Niels Philip Jensen (konsulent, KL)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:23

Aktivitetsforslagene vil give kommunerne adgang til bedre modelværktøjer, det er naturligvis positivt, især hvis de bliver til at betale.
Herudover er det vigtigt at udvikle data assimileringsmetoder (aktivitet 2), i mange tilfælde begrænses vurderingen ikke af dårlige modeller, men af manglende data. Det er meget vigtigt at udvikle værktøjer til robust beslutningstagen under usikkerheder (aktiviteterne 4 og -5). Det er både vigtigt for at sikre en ærlig politisk dialog om de nødvendige valg, og for at handle klogt for at reducere usikkerheden på sigt.
venlig hilsen Niels Philip

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 19:15

Kære Niels Philip

Tak for dine kommentarer. Udvikling af data assimileringsmetoder er en vigtig aktivitet for optimal udnyttelse af data og kombination med beregningsmodeller til mere effektiv monitering og som grundlag for bedre prognoser. Der er behov for udvikling af metoder der kan udnytte forskellige typer af data fra både in-situ sensorer og remote sensing.

Kvantificering og kommunikation af usikkerheder er et vigtigt grundlag for robust beslutningstagning. Her vil vi udvikle værktøjer der dels vil give et transparent grundlag for beslutningstagere til planlægning af klimatilpasningstiltag og dels vil give grundlag for effektiv risikohåndtering af styring af vandstrømme i real tid.

Georg Bergeton Larsen (Service Koordinator, DMI)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:54

Klimatilpasning er en vigtig samfundsmæssig opgave hvor udvikling og innovation af nye produkter til styring af vand er et område med et stort potentiale. Styring og forudsigelser af konkrete hændelser helt ned på adresse niveau kræver som input præcise vejrforudsigelser. DMI har et strategisk mål om at forbedre både korttidsprognoser af nedbør samt forbedre ensemble prognoser der muliggør en kvantitativ bestemmelse af middelværdi, usikkerhed og spredning på prognoserne, og gør at DMI kan forbedre varsling af farligt vejr. Dertil kommer vandstandsprognoser og varsling af stormflod der også er DMIs myndighedsopgave og vi samarbejder med bla. DHI på udviklingen af dette område. En af nøglerne til succes er en præcis beskrivelse af de usikkerheder der er på forudsigelserne både på vejrdelen og på strømingen på og under overfladen.

Henrik Madsen (Technical Director, DHI)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 19:17

Kære Georg

Tak for dine kommentarer. Vi er enige i at præcise vejrprognoser og vandstandsprognoser er essentielle for varsling og styring af vandstrømme, og DMI’s målsætning om at forbedre korttidsprognoser inklusiv usikkerheder på prognoserne er derfor vigtig for de planlagte udviklingsaktiviteter. Vi ser gerne at DMI indgår som en samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af lokale on-line systemer til overvågning, varsling og styring af vandinfrastruktur baseret på DMI’s prognoseprodukter.

Peter Steen Mikkelsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:20

Intelligente on-line systemer til overvågning, varsling og styring ifm. store regnhændelser har vi fokuseret på gennem nogle år i blandt andet ”Storm- and Wastewater informatics” projektet (SWI), hvor DHI var blandt partnerne, og vi deltager også sammen med DHI, Aarhus Vand og DTU Compute i Klimaspring projektet vedr. realtidsstyring af vandsystemer. De fem centrale aktiviteter som er nævnt i aktivitetsforslaget fra DHI er alle vigtige, og den hidtidige forskning peger på en række udfordringer som kommer til at holde forskere og udviklingsorienterede virksomheder i Danmark og internationalt beskæftigede i en årrække fremover. Afløbssystemerne under jorden, og vejsystemerne over jorden som vandet løber i under kraftige regnskyl er hydrologisk og hydraulisk set meget komplekse, og modeller hvor alle detaljer beskrives vil være alt for krævende at benytte i realtids applikationer. Desuden er tilgængeligheden af on-line målinger af f.eks. vandstand, flow og vandkvalitet i kraftig vækst og disse kan undertiden give bedre information om systemernes tilstand end selv den bedste model. Der er derfor brug for en hel ny generation af ”surrogat” modeller som er tilpasset til formålet. Beskrivelsen af de hydrologiske og hydrauliske fænomener skal kunne reduceres til det absolut nødvendige, data fra online sensorer på jorden og i luften/atmosfæren skal kunne udnyttes til at opdatere modellerne i realtid (data assimilering), og usikkerheden på både målinger og modeller skal kunne beskrives dynamisk. Ved at udnytte probabilistiske fremskrivninger af vigtige modelinput -f.eks. fremtidig regn baseret på vejrradar, satellitobservationer og vejmodeller - kan vi løbende opdatere det bedst mulige beslutningsgrundlag, som kan udnyttes til f.eks. varsling af forureningshændelser eller oversvømmelser og til optimering af systemernes styring baseret på risikoovervejelser hvor der balanceres mellem sandsynlighed og konsekvens. Det er et komplekst problemområde, ikke mindst hvis der sigtes på integreret varsling og styring hvor det tages højde for både regn, vandløbsafstrømning og stormflod og hvis der inddrages overvejelser om vandkvalitet, så der er behov for et bredt samarbejde mellem mange faggrupper. Det bliver spændende!
Peter Steen Mikkelsen, Professor på DTU Miljø