Klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
David Tveit
Direktør

Klimaet er under forandring, og i Danmark ses et stigende behov for at tilpasse byer og infrastruktur til nye klimaforhold. Helt konkret efterspørges nye teknologier og løsninger til håndtering af både regnvand og havvand og ikke mindst dokumentation for, at løsningerne virker. Der spås derudover et potentiale for eksport af danske løsninger inden for klimatilpasning. Kernen i aktiviteten er opbygning af laboratoriefaciliteter til udvikling og dokumentation af nye klimatilpasningsløsninger.

Markeds- og samfundsbehov
Klimafremskrivninger viser, at skybrud og stormfloder vil komme oftere og være kraftigere i fremtiden. Det er derfor nødvendigt med en fokuseret indsats på området de kommende år.

Markedet for klimatilpasning er voksende i både Europa og resten af verden. RealDania har i 2013 skønnet, at der frem mod 2020 alene i Danmark skal investeres ca. 40 mia. kr. i klimatilpasning af byer. Med et forsigtigt skøn svarer det til 6-7.000 arbejdspladser årligt i direkte beskæftigelse. [www.dst.dk/pukora/epub/upload/15234/input_output.pdf]

Internationalt kan der være interessante eksportmuligheder på klimatilpasningsområdet, hvor danske virksomheder har styrkepositioner. Det internationale markedse­stimat for klimatilpasning spænder bredt, da der er tale om et umodent marked med en lang tidshorisont. UNF­FC estimerer således et markedspotentiale inden for områder relateret til regnvand på 19–141 milliarder $ i årlige investeringer i 2030. [http://www.klimaspring.dk/klimaspring/fra%20vand%20til%20vækst]. Danske virksomheder kan komme i spil med eksport af produkter, komponenter, services og processer i forbindelse med klimatilpasning af verdens bysamfund.

Den vigtigste målgruppe for aktiviteten er de virksomheder, der tilbyder klimatilpasning af bygninger, infrastruktur og bydele. Det er primært producenter, udførende entreprenører samt arkitekter og rådgivere. Det er målet, at mange SMV vil blive involveret i aktivitetsplanen bl.a. ved samarbejde om produktudvikling af nye komponenter eller systemer.

Den anden målgruppe er de bygherrer, som efterspørger løsninger. Det er fx kommuner, vandselskaber, bolig- og forsikringsselskaber samt, i mindre omfang, erhvervsdrivende og private.

Endelig er et tæt samarbejde med de vigtigste forskningsinstitutioner og brancheforeninger af afgørende betydning. Det gælder også et øget samarbejde med internationale forskere og virksomheder.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Hovedrationalet for aktiviteterne er, at kommuner og vandselskaber i høj grad efterspørger nye teknologier og løsninger i forbindelse med implementeringen af deres klimatilpasningsplaner. De løsninger, der er afprøvet indtil nu, har ofte været på forsøgsbasis med afprøvning af prototyper. Fremover skal løsningerne udføres i større skala. Det vil kræve dokumentation, specialistviden og videnformidling. Da komponenter til klimatilpasning ofte er helt nye eller sammensat af eksisterende komponenter, findes der ikke i dag et ensartet grundlag for, hvordan komponenterne skal dokumenteres. Dokumentation og specialiserede rådgivningsydelser kræver grundigt kendskab til udarbejdelse af prøvningsbetingelser og gennemførelse af testforløb.

Teknologisk Institut vil med aktivitetsplanen opbygge centrale laboratoriefaciliteter og standardiserede test til udvikling og dokumentation af nye klimatilpasningsløsninger. Det vil give adgang til laboratorietest og on-site test for bygherrer og virksomheder. Desuden opbygges nye undervisningsforløb og specialiserede rådgivningsydelser om anlæg og drift af de nye løsninger.

Teknologisk Institut arbejder allerede i dag med mange af de delelementer, som kommer til at være hjørnestenen i klimatilpasningen de kommende år. Her tænkes bl.a. på stor viden om klimatilpasningsløsninger, afløbssystemer, materialer samt stor erfaring med hvilke løsninger, der er mest velegnende i forskellige områder.

Centrale aktiviteter
Aktivitetsplanen vil have fokus på udvikling og dokumentation af nye teknologier og løsninger til klimatilpasning af byer og infrastruktur, samt at løsningerne giver mest merværdi i forhold til de investerede midler. Centrale aktiviteter i aktivitetsplanen vil være:

 • Løsninger til håndtering af regnvand på overfladen. Det kan fx være på veje, cykelstier og i grønne områder fx løsninger, der kombinerer klimatilpasning og naturhensyn
 • Udvikling og optimering af beredskabsløsninger til at holde vand tilbage ved stormflod, skybrud og fra langvarig regn. Det kan fx være mobile dæmninger
 • Udvikling af delkomponenter til kajbyggeri og kystsikring, som også har en arkitektonisk og multifunktionel værdi
 • Ensartede dokumentationskrav til klimatilpasningsprodukter, så bygherrer har en sikkerhed for produkternes styrke, sikkerhed, holdbarhed og effektivitet. Det kan fx være dokumentation af permeable belægninger og løsninger til rensning af regnvand
 • Optimal udnyttelse af det eksisterende afløbssystem i samspil med de nye klimatilpasningsløsninger samt udvidelse af kapaciteten af afløbssystemet
 • Erfaringsopsamling til branchen når skaderne efter skybrud og stormfloder er sket – hvad gør man, når bygninger har været oversvømmet med vand for at undgå skimmelsvamp, følgeskader mv.
 • Rådgivning til bygherrer og virksomheder i forhold til opfyldelse af de nye og strengere krav i det nye bygningsreglement, der bliver stillet som en del af klimatilpasningsindsatsen

Langt de fleste af aktiviteterne i aktivitetsplanen vil have en tidshorisont på 2-3 år.

Mulige samarbejdspartnere
Målet med denne aktivitetsplan er, at flest mulige virksomheder, og særligt SMV, vil blive inddraget i aktivitetsplanen. Dette bl.a. ved et tæt samarbejde med Vand i Byer - Innovationsnetværk for klimatilpasning. Det drejer sig bl.a. om følgende grupper:

 • Private virksomheder, herunder vandselskaber, producenter, entreprenører, rådgivere og arkitekter
 • Videninstitutioner, herunder GTS-institutter, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner
 • Offentlige parter, herunder kommuner, regioner og styrelser
 • Brancheorganisationer og partnerskaber
 • Internationale parter - både forskningsinstitutioner og virksomheder

Nøgleord

99 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars Kaalund (Markedsansvarlig Planlægning og Klima, Orbicon)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 12:40

Relevant og fokuseret, Orbicon ser sig som samarbejdspart

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:24

Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med Orbicon om klimatilpasning af danske byer og infrastruktur.

Lars Schrøder (CEO, Aarhus Vand A/S)
Tirsdag d. 7/4-15 kl. 15:33

Super godt projekt. Aarhus Vand ser frem til test/dokumentation

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:16

Teknologisk Institut er glade for at Aarhus Vand ser frem til test og dokumentation af klimatilpasningsløsninger, hvilket også er et meget centralt punkt i aktivitetsplanen.

Jens Christian Riise (Markedschef, NIRAS)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 13:59

Super relevant projekt. NIRAS ser sig som samarbejdspartner - både nationalt og internationalt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 16:04

Det er meget positivt, at NIRAS ser aktivitetsplanen som relevant. Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med NIRAS - både nationalt og internationalt.

Johannes von Siebenthal (Markedschef, Dansand A/S)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 14:14

Dansand A/S bakker aktivitetsplanen op. Her i blandt også vores egen udfordring mht. at tilføre filterjorde Alucoated sand som gjorde at kommunerne i stigende grad kunne tænkes at give tilladelse til nedsivning af vejvand i både OD og OSD og i den forbindelse også finde ud af hvor god dokumentation der skal på banen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 16:05

Teknologisk Institut ser spændende perspektiver i et samarbejde med Dansand og er glade for at Dansand bakker aktivitetsplanen op. Nye renseløsninger, herunder filterjorde med Alucoated sand, er tænkt ind i aktivitetsplanen under dokumentation af løsninger til rensning af regnvand.

John W Hansen (Kloakmester / projektleder, Bornholms forsyning)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 08:05

Bornholms Forsyning vil bakke op om planen, der er yderst relevant. Det vigtigt at få udviklet løsninger og metoder, gerne simple og robuste løsninger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 15:51

Teknologisk Institut er enige med Bornholms Forsyning i, at det er meget vigtigt at fremtidens klimatilpasningsløsninger er robuste, så de virker under så mange klimatiske forhold som muligt.

Dorthe Selmer (Vicekontorchef, projektleder på Coast to Coast Climate Challenge, Region Midtjylland)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 09:44

Region Midtjylland har ligesom Teknologisk Institut fokus på klimatilpasning og vand og bidrager til dette projekt. Regionen har i klimatilpasningsarbejdet især succes med at skabe fælles forståelse for at andre udfordringer skal håndteres samtidigt med, at vi beskytter vore værdier mod de stigende vandmængder. Regionen og de 19 kommuner arbejder ud fra en fælles vision om der tages vare på klimaudfordringerne og at vi omsætter udfordringerne til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer.

Det har faktisk været vanskeligt for os at få ordentligt hul på det med de nye forretningsmuligheder. Men netop dette projekt hjælper os til at komme dertil.

Derfor bakker Region Midtjylland fuldt op om projektet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 15:52

Det er spændende at Region Midtjylland ser nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer i sammenhæng med klimatilpasningsindsatsen. På Teknologisk Institut ser vi frem til et godt samarbejde med Region Midtjylland om disse temaer.

Jan Jeppesen (Markeds- og udviklingschef, klimatilpasning, ALECTIA)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 16:30

ALECTIA bakker op og ser sig som en samarbejdspartner

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 09:56

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra ALECTIA og ser frem til et godt samarbejde med ALECTIA omkring innovation på klimatilpasningsområdet.

Henrik Rønnest (Direktør, Watercare)
Torsdag d. 9/4-15 kl. 22:15

Watercare udvikler og producerer løsninger til rensning af regnvand, samt løsninger til opmagasinering, nedsivning, pumpning og anvendelse af regnvand. Derfor er denne aktivitetsplan direkte understøttende for vores fortsatte vækst. Watercare vil meget gerne inddrages i denne gode aktivitetsplan.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 10/4-15 kl. 09:57

Det er meget positivt, at Watercare gerne vil inddrages i aktivitetsplanen. Løsninger til opmagasinering, nedsivning, pumpning og anvendelse af regnvand er alle meget centrale som løsninger i forskellige områder - både i Danmark og internationalt.

Torben Eg Hoffmann (Salgskonsulent , Byggros)
Fredag d. 10/4-15 kl. 09:32

Som udvikler, producent af grønne og blå løsninger til håndtering af regnvand, bakker vi i Byggros projektet op.
Vi ser os afgjort som samarbejdspartner, og ser frem til at udvikle nye og robuste systemer i samarbejde med TI.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:10

Fremtidens løsninger til klimatilpasning af danske byer og infrastruktur er i høj grad grønne og blå løsninger til håndtering af regnvand, så Teknologisk Institut glæder sig til samarbejdet med Byggros.

Esben Mølgaard (Produktchef, IBF)
Fredag d. 10/4-15 kl. 13:27

Relevant projekt.
IBF udvikler og producerer mange forskellige produkter til klimatilpasning i forhold til regn- og havvand. Vi samarbejder gerne med teknologisk på dette område også.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:11

Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med IBF om løsninger til klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand.

Simon Toft Ingvertsen (Markedschef, EnviDan A/S)
Fredag d. 10/4-15 kl. 14:00

Klart! EnviDan er enig i behovet for de nævnte aktiviteter og bakker naturligvis op om planen. Vi udvikler løbende nye teknologier og løsninger indenfor klimatilpasningsområdet og anser det som naturligt at indgå i et sådan samarbejde, bl.a. med henblik på at bringe nye løsninger tættere på markedet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:12

Teknologisk Institut er glade for at EnviDan er enige i behovet for de nævnte aktiviteter i planen. Det er et vigtigt element i aktivitetsplanen, at produkter og løsninger hurtigere skal bringes tættere på markedet.

Anders Søgaard (Specialkonsulent, Region Hovedstaden Center for regional udvikling)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 07:30

Region Hovedstaden bakker initiativet op og ser frem til resultaterne.
Regionens kommuner har udfordringer både i forhold til skybrud samt kyst- og stormflodssikring. Regionen har på disse områder især succes med at få skabt fokus på en tværkommunal indsats og undersøge mulighederne for at kommende investeringer i klimatilpasningsløsninger skaber størst mulig samfundsmæssig værdi. Ligeledes er beredskabselementet også vigtige at få med og hjulpet med ny viden og evt. udstyr, der kan hjælpe i en beredskabssituation. Alle disse områder favnes af projektet og det er derfor relevant for Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har erfaring med at støtte udvikling af grønne forretningsmodeller og understøtte eksportindsatser. Indsatserne sker bl.a. via klyngeorganisationen CLEAN, men også gennem partnerskaber hvor der samles en ydelsespakke som eksporteres. Dette gør Region Hovedstaden i Kina på jordforureningsområdet. Denne viden vil regionen bl.a. kunne bidrage med i projektet med eksport af klimatilpasningsløsninger, hvor løsningerne er en kombination af viden, planlægning og implementering af teknologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:13

Implementeringen af klimatilpasningen er i høj grad en tværkommunal indsats og Teknologisk Institut er enige med Region Hovedstaden i, at det altid er vigtigt at undersøge mulighederne for at kommende investeringer i klimatilpasningsløsninger skaber størst mulig samfundsmæssig værdi. Teknologisk Institut tror også, at der i fremtiden bliver endnu mere fokus på ny viden og evt. udstyr, der kan hjælpe i beredskabssituationer.

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 09:01

I takt med stigende vandstand vil der blive brug for højvandsbarrierer og generelle forhøjelser af kajkanter, moler og lignende samt kanaler, afløbsrender og bassiner.

Efter min vurdering vil 3D-printet beton være en interessant metode til at etablere disse konstruktioner. Fiberarmering må være et oplagt alternativ til traditionel armering i denne type konstruktioner.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 15:32

Teknologisk Institut er enige i, at der er et stort behov for nye løsninger til konstruktioner af kajkanter, moler, afløbsrender, bassiner mv. Instituttet vil undersøge mulighederne for at indarbejde de spændende forslag fra EMCON om at benytte 3D-printet beton og fiberarmering i konstruktioner i den endelige udgave af aktivitetsplanen.

Gitte Normann Munch-Petersen (Lektor, VIA University College, Ingeniørskolen Horsens)
Lørdag d. 11/4-15 kl. 13:09

Et spændende program, som vi meget gerne deltager I.

VIA, Ingeniørskolen i Horsens, starter en ny forsyningsingeniør-uddannelse i august. Uddannelsen skal være med til at dække det stigende behov for specialister inden for vand- og varmeforsyning samt spildevandshåndtering.

VIA ser derfor frem til de nye samarbejdsmuligheder og ser frem til, at vi både kan formidle jeres viden og bidrage med vores viden inden for området i dette program.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 12:15

Uddannelse og generel videndeling er et vigtigt element i aktivitetsplanen. Derfor er Teknologisk Institut glade for at VIA University College ser fremtidige samarbejdsmuligheder på dette område.

Søren Brandt (Biolog, Herning Kommune)
Mandag d. 13/4-15 kl. 08:18

Klimaforandringer er en stor udfordring for en kommune som Herning, der ligger midt i Jylland.
Vi skal undgå oversvømmelser med overfladevand og derfor ikke lede det for hurtigt til de vandløb, som mange af kommunens byer enten ligger tæt på eller hvor vandløb løber igennem byerne. Vi skal sørge for at vandet ikke løber for hurtigt videre i vandløbene, så det giver problemer i byer længere ned i vandløbssystemet eller i nabokommuner. Vi skal sikre, at både kloak, veje og vandløb kan lede vandet væk så bygninger og værdifuld natur ikke tager skade i en situation med skybrud om sommeren. Vi skal sørge for at koblet regn ikke giver problemer om vinteren. Vi skal sørge for at et stigende grundvandsspejl ikke giver problemer på landet og i byerne. Og alle steder skal vi forsøge at vores løsninger samtidig kan bidrage til så mange rekreative indslag som muligt, der også kan væ-re med til øget biodiversiteten. Derfor er der et stort behov for nye løsninger i kombination med kendte løsninger. Vidensdeling er alt afgørende for at undgå, at vi alle skal finde hver vores egen løsning. Der er nok at tage fat på – både i DK men også i resten af verden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 15:34

Klimatilpasning i forhold til regnvand og havvand kræver indsatser på en lang række områder og Teknologisk Institut er enige med Herning Kommune i, at det er en stor udfordring. Der skal både håndteres skybrud, stormflod og vand fra vandløb og vandet skal håndteres, så det giver mest værdi for pengene samtidig med, at der er en del hensyn at tage til borgere, landbrug, natur mv.

Peter Hinsby (Specialkonsulent, Smith)
Mandag d. 13/4-15 kl. 11:29

Smith Innovation bakker om dette initiativ. Vi ved at iderigdommen er stor i forhold til udviklingen af nye tilpasningsløsninger i Danmark. Vi ser til gengæld et stadigt stigende behov for dokumentation, herunder faciliteter der er tilpasset løsninger som ofte sætter nye standarder og sprænger rammerne for hvad der kan gøres i forhold til de stigende vandmængder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 15:35

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra Smith Innovation. Dokumentation og opbygning af faciliteter til test af tilpassede løsninger, der sætter nye standarder, er et meget væsentligt punkt i aktivitetsplanen.

Rudi W. Jensen (Projektkonsulent, ACO Nordic A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 11:22

Løsninger til fremtidens klimaændringer

Indlandsisen smelter, vandstanden i verdens have stiger, og vores økosystem er under pres.

Dagligt konfronteres vi med fakta om, hvordan den globale CO2-udledning påvirker miljøet, og mens hele verden nu har accepteret, at klimaforandringerne er en realitet, har vi brug for folk til at tage ansvar for at udvikle løsninger til gavn for vores bygninger, infrastruktur og ikke mindst mennesker og dyr.

Det er ikke nok med langsigtede løsninger for at minimere energiforbruget. Vi har også et presserende behov for løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

Øget regnintensitet og ekstremregn må imødegås med mere komplekse og effektive afvandingsløsninger - der beskytter mennesker mod vand - og vand mod mennesker.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:59

ACO Nordic beskriver fint, hvordan den globale CO2-udledning påvirker miljøet og klimaet. Formålet med aktivitetsplanen er netop at udvikle og dokumentere løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

Martin Moneaux (Projektleder , KLIKOVAND)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:27

KLIKOVAND bakker op om aktivitetsplanen, der taler fint ind i flere af de udfordringer kommuner og vandselskaber løbende støder på.

KLIKOVAND finder særligt punktet om dokumentation aktuelt, da manglende viden og dokumentation ofte medfører lang myndighedsbehandling med risiko for afslag.

KLIKOVAND ser et reelt behov for fokus på løsninger til håndtering af regnvand på overfladen, da dette kan være med til at skabe merværdi via nye blå/grønne løsninger i byrummet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 11:16

Det er positivt, at KLIKOVAND, der jo repræsenterer mange kommuner og vandselskaber i Region Hovedstaden, bakker op om aktivitetsplanen. Teknologisk Institut ser frem til et godt samarbejde med KLIKOVAND på flere områder. Der er ingen tvivl om at løsninger til at håndtere vand på overfladen vil være velegnede mange steder, og det er også et væsentligt punkt i aktivitetsplanen.

Henrik Vest Sørensen (Afdelingschef, Orbicon)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 08:55

Orbicon bakker helt sikker op omkring dette initiativ. Vi arbejder bredt med klima og har hele tiden brug for nye løsninger i afhjælpningen af de klimaproblemer, der opstår som følge af øget nedbør. Vi er selv med i netværket omkring Vand i Byer og ser frem til samarbejdet omkring dette initiativ.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 13:52

Det er meget positivt, at Orbicon bakker aktivitetsplanen op. Idégenerering og videndeling vil ske i et tæt samarbejde med Vand i Byer - Innovationsnetværk for klimatilpasning.

Kåre Press-Kristensen (Chefkonsulent, Ecocon Miljø)
Fredag d. 17/4-15 kl. 13:11

Glimrende projekt - Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde med Teknologisk Institut igennem vores nye driftsselskab PKP Regnvandsteknik.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 14:13

Det er glædeligt, at Ecocon Miljø bakker aktivitetsplanen op. Ecocon Miljø og deres nye driftsselskab PKP Regnvandsteknik er eksempler på virksomheder, der arbejder med at realisere klimatilpasningsprojekter hos private og i boligselskaber, og Teknologisk Institut ser frem til et godt samarbejde.

Christian Ammitsøe (Projektchef, VandCenter Syd)
Fredag d. 17/4-15 kl. 17:00

VandCenter Syd finder bestemt projektet relevant og støtter op om projektet. Afgørende bliver efter VCS opfattelse at få udviklet testprocedurer der kan anvendes on-site, da lokale forhold ofte kan være afgørende for hvor godt de forskellige klimatilpasningsløsninger fungerer. Alternativt skal testprocedurerne være så tilpas fleksible at afprøvningen på TI kan simulere de lokale variationer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:19

Teknologisk Institut er glade for, at VandCenter Syd bakker op om aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen skal både give adgang til laboratorietest og on-site test for bygherrer og virksomheder.

Morten Elle (Lektor, lic. techn., DIST, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:16

Relevant og spændende forslag. Har pt. en specialestuderende, der arbejder med Jyllinge Nordmark

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 16:45

Det er glædeligt at Aalborg Universitet finder aktivitetsplanen spændende og relevant. Jyllinge er et oplagt område at tage fat på mht. klimatilpasning i forhold til havvand. Billedet i toppen af aktivitetsplanen er taget fra Jyllinge i januar 2015 og viser en mobil dæmning i brug under stormen Egon.

Thomas Gammelgaard (Markedschef, HydroSystems)
Fredag d. 24/4-15 kl. 11:23

Meget relevant forslag som HydroSystems selvfølgelig gerne deltager i, idet vi dækker flere af forslagets centrale aktiviteter med vores specialer indenfor regulering- og rensning- af overfladevand. Vi har konstant fokus på udvikling og anvendelse af nye og eksisterende løsninger til håndtering af regnvand, der giver mere effektive og rentable løsninger til klimasikring.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:05

HydroSystems anfører nogle centrale udfordringer i forhold til klimatilpasning af byer og infrastruktur, herunder regulering og rensning af overfladevand, hvor det er vigtigt med konstant fokus på udvikling og anvendelse af nye og eksisterende løsninger. Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med HydroSystems om disse emner.

martin (kloakmester, Backes ApS)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:39

Backes ApS bakker aktivitetsplanen op.
Det er ikke nok med langsigtede løsninger for at minimere energiforbruget. Vi har også et presserende behov for løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

martin (kloakmester, Backes ApS)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:41

Backes ApS bakker aktivitetsplanen op.
Det er ikke nok med langsigtede løsninger for at minimere energiforbruget. Vi har også et presserende behov for løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 26/4-15 kl. 23:03

Teknologisk Institut er helt enig med Backes ApS i, at der både er behov for langsigtede løsninger med at reducere CO2-forbruget og løsninger på kort og mellemlang sigt i forhold til at tilpasse Danmark til de ændrede klimatiske forhold med flere skybrud og stormfloder.

Dan Gabriel Jensen (Projektleder, Haveselskabet)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:40

HAVESELSKABET bakker op om aktivitetsplanen. Vi er varme fortalere for helhedstænkning på tværs af skel i klimatilpasningen. Det er godt at se, både regnvand og havvand i samme program.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:06

Teknologisk Institut takker for opbakningen fra Haveselskabet til aktivitetsplanen og er enige i, at det er vigtigt at klimatilpasning bliver implementeret med helhedstænkning som fundament.

Flemming Lind Andersen (Founder/CEO, Urban Water)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:17

I en virksomhed som vores med et helt nyt produkt, er vi afhængige af at kunne trække på specialistviden omkring afløb og kloak.
Derfor lyder det som en rigtig god ide at få opbygget et kompetencecenter med udgangspunkt i Teknologisk institut og Rørcenteret, og her ser vi aktivitetsplanen som et godt udgangspunkt.
Et ønske herfra ville være også at kunne trække på viden omkring test, dokumentation og praktiske forhold vedrørende afløb og kloak på en række udvalgte internationale markeder i EU, Asien og USA.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:07

Urban Water peger på et vigtigt aspekt ved at dokumentationen giver mest værdi, hvis den kan benyttes på tværs af grænserne i Europa. Derfor er et vigtigt element i aktivitetsplanen løbende at have kontakt til internationale parter samt danske og internationale standardiseringsudvalg.

Allan Bruus (Direktør, Middelfart Spildevand A/S / KlimaByen)
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:00

Middelfart Spildevand og KlimaByen i Middelfart bakker op om aktivitetsplanen som stemmer fint overens med de behov vi ser i de kommende år med klimatilpasning i krydsfeltet mellem havn og by (klimatilpasning og skybrudssikring af eksisterende byområder i kombination med stigende havvandsstand). Der er behov for udvikling og test af nye løsninger, der ikke bare løser tekniske problemer, men også skaber ekstra kvaliteter i byrum.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:09

Det er en meget vigtig pointe, som Middelfart Spildevand angiver i deres kommentar: At klimatilpasning, udover gode tekniske løsninger, også i høj grad handler om at skabe nye attraktive byrum.

Helle Baker Norden (Projektleder, Arkitekt MAA, KlimaByen, Middelfart Spildevand)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:20

Glimrende projektforslag, der på mange måder flugter med det strategiske udviklingsprojekt 'MIDDELFART SOM KLIMALABORATORIUM'.

Overvej, om ikke Aktivitetsplanen kan skærpes ift. en grundliggende fokus på værdiskabelse og multifunktionalitet - herunder Byudvikling gennem Klimatilpasning.

Klimatilpasning fordrer samskabelse på tværs af faggrupper. Og Danmark har nogle af verdens allerbedste landskabsarkitekter. Bring dem om bord ifm konkretisering af de enkelte aktiviteter!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:10

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra KlimaByen i Middelfart, som er et spændende projekt, hvor nye måder at håndtere vand på bliver afprøvet. Teknologisk Institut er også enige i, at hvis klimatilpasning skal blive en succes kræver det input fra en lang række aktører, herunder byplanlæggere og landskabsarkitekter.

Helle Baker Norden (Projektleder, Arkitekt MAA, KlimaByen, Middelfart Spildevand)
Mandag d. 27/4-15 kl. 13:57

-

Leif Theilgaard (Projektkoordinator, Holstebro Kommune)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:17

Løsninger, der er baseret på at klimatilpasse mod oversvømmelse gennem styrkelse af robustheden af komponenter i bygninger og infrastruktur, vil blive efterspurgt. Robusthedskoncepter vil være oplagte alternativer til løsninger baseret på tilbageholdelse af vand bag dæmninger og højvandsvægge. Alternativerne er relevante for Holstebro Kommune

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:11

Holstebro Kommune angiver i deres kommentar, at robuste løsninger er en meget væsentlig faktor, når der skal klimatilpasses i forhold til regnvand og havvand. Det er Teknologisk Institut helt enige i og det vil være en vigtig parameter, når der skal udføres dokumentation af klimatilpasningsløsninger.

Claus Møller Pedersen (Afdelingschef, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:35

Aarhus Vand ser frem til at være en del af denne udvikling indenfor klimatilpasning - og i sidste ende at være bruger af de nye dokumenterede produkter.

Claus Møller Pedersen (Afdelingschef, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:35

Aarhus Vand ser frem til at være en del af denne udvikling indenfor klimatilpasning - og i sidste ende at være bruger af de nye dokumenterede produkter.

Claus Møller Pedersen (Afdelingschef, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:35

Aarhus Vand ser frem til at være en del af denne udvikling indenfor klimatilpasning - og i sidste ende at være bruger af de nye dokumenterede produkter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:13

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra Aarhus Vand, og ser vandselskaberne som meget vigtige aktører og slutbrugere i udvikling af de kommende løsninger til klimatilpasning af danske byer og infrastruktur.

Anders Philipsen (CEO, Environment Solutions ApS)
Mandag d. 27/4-15 kl. 17:37

Environment Solutions ser frem til at deltage som aktiv samarbejdspartner.

Oversvømmelse er per kategori verdens største naturkatastrofe. I Danmark har vi flere virksomheder som kan bidrage med værdifuld viden, erfaring og konkrete løsninger. For at øge vores eksportmuligheder, er det af afgørende betydning at vi har gode test, dokumentation og cases fra Danmark, som kan danne fundament for salg i udlandet.

Jf. EU's oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande inden 2018 have implementeret konkrete handlingsplaner som kan nedbringe risikoen for oversvømmelse. Det haster derfor med danske investeringer, som kan bringe danske virksomheder i front – med mulighed for at eksportere denne ekspertise og disse løsninger til udlandet.

Environment Solutions naturligvis deltager gerne som aktiv samarbejdspartner, og deler gerne ud af vores erfaringer, hvad en vi snakker Watertubes (NoFloods Barriers) eller andre produkter og løsninger mod oversvømmelse.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:15

Beredskabsløsninger til at beskytte mod både havvand og vand i vandløb er meget vigtige for at kunne beskytte sårbare områder. Teknologisk Institut er derfor glade for, at Environment Solutions ser sig selv som samarbejdspartner i forhold til aktivitetsplanen og ser frem til et godt samarbejde.

Charlotte Frambøl (Afdelingsleder for Forsyning & Klimatilpasning, Rambøll)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:46

En meget relevant aktivitetsplan som Rambøll bakker op om og gerne bliver samarbejdspartner i. Vi kan bidrage både nationalt og internationalt. Rambølls aktiviteter inden for vand organiseres med virkning fra 1. maj 2015 i et internationalt tværgående spor, og vi har således gode muligheder for både at inspirere med internationalt input og bidrage til eksport af løsninger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 21:33

Det er meget positivt, at Rambøll finder aktivitetsplanen relevant og ser sig selv som samarbejdspartner. Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med Rambøll - både nationalt og internationalt.

Stormflodssikring.dk (Direktør, Stormflodssikring.dk)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 14:16

Stormflodssikring.dk støtter helt klart dette initiativ. Vi har siden 2008 importeret og monteret et stort antal stormflods- og skybrudsbarrierer i hele Danmark, og manglen på danskproducerede løsninger er meget synlig.
Vi er derfor i øjeblikket ved at udvikle en Automatisk Dansk Skybrudsbarriere (ADS), og det projekt er teknologisk institut allerede involveret i. De skal naturligvis teste denne barriere når den er klar til det, og snakken er allerede så småt begyndt at falde på hvilke kriterier den skal testes efter.
Vi vil gerne designe andre barrierer til brug mod stormflod og skybrud, og derfor er det klart nødvendigt at have en medspiller med testfaciliteterne til at teste disse barriere, som også kan simulere bølger.
Man bør kunne leje disse faciliteter for en dag, så man kan teste og udvikle på produkterne i de anlæg som de skal testes i senere.

Som skrevet i starten af indlægget, så er vi klar til at støtte op om initiativet.

Jan Crone Foster

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:18

Teknologisk Institut er glade for, at Stormflodssikring.dk ønsker at udvikle og teste relevante produkter i relation til aktivitetsplanen og ser frem til et godt samarbejde.
Beredskabsløsninger til at beskytte mod både havvand og vand i vandløb er meget vigtige for at kunne beskytte sårbare områder.

Marina Bergen Jensen (Professor, KU)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:49

Afprøvning af løsninger under laboratorieforhold før implementering vil speede innovationsprocessen op. Teknologisk Institut har et godt erfaringsgrundlag, og er gode til at indgå i innovationsprocessen og samarbejde på tværs af institutioner. Vi vil herfra KU hilse opbygningen af et testlaboratorium velkommen. En standardisering af hvilke parametre der skal kunne beskrives efter en test vil være et stort skridt fremad,også hvis det viser sig umuligt at standardisere selve testen. På KU har vi i 2014 udviklet en test til dokumentation af renseløsninger, der kan gennemføres under tørvejr. Denne kan måske kombineres med test af hydraulisk performance.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 19:36

Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med Københavns Universitet - både når det gælder standardisering af hvilke parametre, der skal kunne beskrives efter en test samt udvikling af laboratorietest for renseteknologier og hydraulisk performance.

Mads Leerbech Jensen (Projektleder, Dansk Miljøteknologi)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:44

Klimatilpasning mod oversvømmelser af infrastrukturer, byområder og andre værdifulde arealer er en meget væsentlig samfundsudfordring. De fleste kommuner har nu en klimatilpasningsplan at tage afsæt i. Næste fase handler om valg af de samfundsøkonomisk mest optimale løsninger og teknologier, der kan minimere skadesomkostninger ved skybrud, længerevarende regnhændelser og ved stormflod. Her spiller test og dokumentation af løsninger både i og uden for afløbssystemerne er meget væsentlig rolle og Dansk Miljøteknologi bakker derfor fuldt op omkring denne aktivitetsplan.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 19:37

Det er meget positivt, at Dansk Miljøteknologi bakker aktivitetsplanen op. Teknologisk Institut er enige med Dansk Miljøteknologi i, at den næste fase af klimatilpasningsindsatsen i Danmark handler om valg af de samfundsøkonomisk mest optimale løsninger og teknologier, der kan minimere skadesomkostninger ved skybrud, længerevarende regnhændelser og ved stormflod.

Jesper Høgh (Kloakmester/Projektleder , Hørsholm Vand)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:49

Jeg bakker op omkring aktivitetplanen da det er vigtigt at få udviklet holdbare løsninger, med fokus på håndtering af fremtidens regnvand og havvand.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 19:40

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra Hørsholm Vand og ser frem til et godt samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Pernille Sloth (Projektleder, Landskabsarkitekt, Forsyning Ballerup)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:19

Forsyning Ballerup finder bestemt aktivitetsplanen relevant og støtter op om den. Udvikling, test og dokumentation af løsninger til klimatilpasning er vigtige elementer for implementering af klimatilpasningsløsningerne i vandselskaberne. I samspil med en optimal udnyttelse af det eksisterende afløbssystem er klimatilpasningsløsninger et vigtigt element og løsningen skal derfor kunne dokumenteres på ligefod med mere traditionelle løsninger for at få det bredeste mulige fundament.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:59

Forsyning Ballerup påpeger et meget vigtigt element i forbindelse med dokumentation af nye klimatilpasningsløsninger. Det er, at de nye løsninger skal kunne fungere, så det eksisterende afløbssystem udnyttes optimalt, og at nye klimatilpasningsløsninger skal kunne dokumenteres på lige fod med mere traditionelle løsninger. Det er Teknologisk Institut helt enige i.

Kim Gissel (Miljøkordinator, Nyrup Plast)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:23

Som seriøs leverandør af produkter inden for Stormwater management (opstuvning, nedsivning, rensning og genbrug af regnvand), bakker nyrup plast op om projektet.
Vi har et godt samarbejde med TI, som vi gerne bygger videre på.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 19:50

Teknologisk Institut ser frem til et fortsat godt samarbejde med Nyrup Plast om Stormwater management herunder nedsivning, rensning og genbrug af regnvand.

Helle Kayerød (Konsulent, DANVA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:49

DANVA finder aktivitetsplanen yderst interessant og relevant for branchen. At få udviklet robuste og driftssikre løsninger vil være en gevinst for vandselskaberne og helt i tråd med DANVAs fremadrettede arbejde omkring klimatilpasning.
Vi glæder os til samarbejdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 19:51

Teknologisk Institut glæder sig til samarbejdet med DANVA og alle de vandselskaber, som DANVA repræsenterer, om udvikling af robuste og driftssikre løsninger til klimatilpasning af byer og infrastruktur.

Bettina (Forsker, brugerdreven innovation)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 17:39

Rigtig vigtigt projekt med stort internationalt potentiale, selv om de største havstigninger ser ud til at ville ske i de fattigste områder. Har et meget spændende og helt analog projektforslag samt et speciale fra en af mine studerende - begge dele om tiltag blandt/til borgerne ift. vandstigning. Kan sende det, hvis du er interesseret. Mvh. Bettina Hauge

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:31

Tak for opbakningen til aktivitetsforslaget.
Teknologisk Institut vil meget gerne se specialet om tiltag blandt/til borgerne ift. vandstigning.

Jan Burgdorf Nielsen (Projektleder, Københavns Kommune)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:41

Københavns Kommune støtter op om forslagene til aktiviteter, som alle er superrelevante. København er specielt interesseret i løsninger der håndterer regnvand i tætte byområder, hvor udvikling af byens rum og dens grønne områder indgår i løsningen. Derved får vandkvaliteten og rensemetoder også stor betydning for byens rekreative anvendelse. Etablering af et testlaboratorium, hvor større enheder kan testes, uden at man skal vente på regnvejret, vil give udviklingen af mange metoder et “burst”, da udviklingen vil forløbe meget hurtigere.

Jan Burgdorf Nielsen (Projektleder, Københavns Kommune)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:41

Københavns Kommune støtter op om forslagene til aktiviteter, som alle er superrelevante. København er specielt interesseret i løsninger der håndterer regnvand i tætte byområder, hvor udvikling af byens rum og dens grønne områder indgår i løsningen. Derved får vandkvaliteten og rensemetoder også stor betydning for byens rekreative anvendelse. Etablering af et testlaboratorium, hvor større enheder kan testes, uden at man skal vente på regnvejret, vil give udviklingen af mange metoder et “burst”, da udviklingen vil forløbe meget hurtigere.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:27

Københavns Kommune er foregangskommune på klimatilpasningsområdet og de kommende år skal der etableres en lang række spændende projekter i København, der kombinerer klimatilpasning og en række andre formål.
Derfor er Teknologisk Institut meget glade for at Københavns Kommune bakker aktivitetsplanen op og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Københavns Kommune på klimatilpasningsområdet.

Marie-Louise Sune Andersen (Projektleder, Frederiksberg Kommune)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:59

Frederiksberg Kommune bakker aktivitetsplanen op. Frederiksberg står over for en kæmpe udfordring med at håndterer regnvandet i byens rum, hvor nedsivning ikke er et brugbart alternativ. Derfor er vi særligt interesseret i sammenkoblede løsninger til transport af overfladevand,rensmetoder og genbrug af regnvand.
Vi glæder os til samarbejdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:29

Teknologisk Institut takker for opbakningen fra Frederiksberg Kommune.
Der er en del steder i byer, hvor nedsivning ikke er en mulighed, så derfor er Teknologisk Institut enige i, at der også skal udvikles sammenkoblede løsninger til transport af overfladevand, rensemetoder og genbrug af regnvand.

Søren Hansen (Planlægger, HOFOR)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:30

HOFOR bakker også op om aktivitetsplanen. Meget relevant fokus i indsatserne. Et supplement til aktiviteter fra vores perspektiv kunne være at samle den nyeste viden i anvisninger, der angiver normer, retningslinjer og anbefalinger på klimatilpasningsområdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:19

HOFOR står de kommende år overfor at skulle etablere en lang række spændende klimatilpasningsprojekter i København og en række omegnskommuner, der kombinerer klimatilpasning med forbedrede byrum.
Teknologisk Institut vil gerne, som en del af aktivitetsplanen, formidle den nyeste viden på klimatilpasningsområdet i anvisninger, der angiver regler, retningslinjer og anbefalinger.

Michael Brask (Salgschef / Projektchef PermaVej, NCC Industry A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:51

NCC Roads bakker også op om aktivitetsplanen og stiller gerne vores viden om permeable belægninger og bærelag til brug for skybrud og regnhåndtering til rådighed. Specielt mangles der yderligere tests/erfaring med levetider, rensning, udledning mv. Desuden også sammenkobling af nuværende og kommende metoder mellem de forskellige producenter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:21

NCC Roads påpeger, at der mangler mere viden om tests/erfaring med levetider, rensning, udledning og hvordan man bedst sammenkobler nuværende og kommende metoder fra forskellige producenter. Det er Teknologisk Institut enige i og ser frem til samarbejde med NCC Roads om disse emner.

lars briggs (direktor, fauna passage)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:14

Amphi Consult bakker op om aktivitetplanen. Vi har gode erfaringer med Teknologisk Instituts test laboratorium i Real Dania klimaspring projektet for udvikling af det klimatilpassede gadekær. Et modulbaseret vandhul som forsinkelsesbassin med til bevarelse af padder og vandinsekter og udvikling af rekreative værdier der kan kobles til alle bygninger ogsaa i den indre by. Den hydrologiske funktion testes og tilpasses løbende hos TI saa produktet har dokumenteret hydrologisk funktion. TIs andre afdelinger bedrager med matriale valg da de har special adfdelinger i plast og beton produktion. Samarbejde med TI og deres viden om kloak og afløbsystemer systemer og LAR er afgørende for at produktet kommer hurtig ud og bliver bygget bla i AArhus og Polen.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:23

Teknologisk Institut er glade for opbakningen fra Fauna Passage og ser frem til et fortsat godt samarbejde om løsninger, der kombinerer klimatilpasning med naturhensyn i forhold til forbedrede forhold for dyr og planter.

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 19:23

Relevant og interessant projekt.Aktivitetsplanen er yderst relevant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:13

Teknologisk Institut er glade for at Forsikring & Pension finder aktivitetsplanen relevant og ser frem til et godt samarbejde på klimatilpasningsområdet.

Tommy Bisgaard (Direktør, Kalk- og Teglværksforeningen)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:00

Kalk- og Teglværksforeningen finder projektet interessant og relevant. Der er behov for fokus på effektive løsninger og viden om robuste og ’rigtige’ løsninger byggende på ægte bæredygtighed. Vi støtter dette fuldt ud.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:53

Teknologisk Institut er enige med Kalk- og Teglværksforeningen i, at der er behov for at udvikle effektive løsninger på klimatilpasningsområdet, der samtidig er både robuste og bæredygtige.