Klimatilpasning ved beskyttelse mod kysterosion og oversvømmel-ser

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Der er stort behov for kompetencer om klimaændringers effekter og tilpasningsstrategier hos danske myn-digheder, virksomheder og jordbrug. Offentlige og private efterspørger allerede nu ny viden om klimaeffekter og tilpasningsmuligheder for kystsikring, stigende grundvand, afløbssystemer og primær produktion, som følge af de seneste års kraftige regn og oversvømmelser i danske byer.
Udviklingsbehovet er fokuseret på nye modeller til beregning af de kombinerede effekter af klimaændringer for kyster, havvand, grundvand, afløbssystemer og jordbrugsproduktion. Endvidere er der stor fokus på ud-vikling og dokumentation af nye komponenter til udbygning af diger, sikring mod stigende grundvand samt håndtering af de stigende mængder regnvand. på land og ved kyster. Denne problemstilling er yderligere aktualiseret af kravene fra EU’s nye oversvømmelsesdirektiv.

Der udvikles værktøjer til design og konsekvensberegninger af ændringer i forskellige klimatiske variable til vurdering af klimatilpasningsstrategier.
Der udvikles et state-of-the-art katalog over teknologier, som reducerer effekterne af klimaændringer – både for planlæggere, producenter samt driftsansvarlige.
Der udvikles værktøjer, metoder og state-of-the-art katalog over muligheder for at benytte primærproduktio-nen til at nedsætte klimaeffekterne.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karen Edelvang
Fredag d. 15/5-09 kl. 14:03

I debatten skal indgå en stillingtagen til hvilke områder, der skal have decideret kystsikring, og hvilke der kan tilpasse sig ændringerne gennem de naturlige morfologiske processer.

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 08:27

Der findes i dag rigtigt mange kystbeskyttelseskonstruktioner i Danmark, som beskytter mod oversvømmelse eller erosion. I fremtiden vil disse komme under pres fra klimaændringerne. Løsningen er ikke nødvendigvis den traditionelle forstærkning eller forhøjning. Fremtidens kyster er smukke med den nødvendige kystbeskyttelse tænkt i i en helhedsbetragtning, sandsynligvis som et multifunktionelt element.

For at kunne gøre denne skal der ske en udvikling af kystbeskyttelseskonstruktionerne og konsekvesnerne af disse, hvorfor vi hilser de beskrevne forskningsaktiviteter for yderst relevante.

Kim Carneiro
Torsdag d. 28/5-09 kl. 16:42

Svar til Karen Edelvang

Tak for din kommentar, som giver anledning til følgende udbybning:

Vi må i videst muligt omfang arbejde med de naturlige processer, som har skabt og fortsat udvikler vores kyster - herunder udviklingen forårsaget af klimatiske ændringer. Der skal tænkes innovativt i samspillet mellem behovet for beskyttelse, brugen af kysterne og deres værdi som naturlige perler og dermed skabes opbyggelige løsninger der rækker ud over katastrofeafværgelse. Denne tilgang til klimaforandringerne kan tages inden for hele den brede vifte af elementer i klimatilpasningen og bør søges. Når man søger løsninger for de danske kyster, så er det vigtigt at undersøge de langtids morfologiske virkninger fx pga. klimaændringer, så man på den baggrund har et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for valget mellem kystsikring og naturlig udvikling af danske kyster. GTS institutterne vil gennem forskning og udvikling sammen med danske slutbrugere, søge at udvikle de nye modeller, som kan anvendes til denne slags analyser.

Med venlig hilsen

Kim Carneiro,
Medlem af redaktionsgruppen, med ansvar for Klima