Kompetencecenter for reproduceret lyd

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi
Thomas Bech Hansen
Executive Vice President

Dansk lydteknologi har en lang og stolt tradition men er under pres. Industrien skal konkurrere på ny viden og innovation bl.a. pga. nye trends indenfor musikforbrug og den enorme teknologiske udvikling i Asien – også inden for lydteknologi.
Aktiviteten sigter mod at opbygge et stærkt dansk kompetencecenter for viden om og måling af fysiske og perceptuelle karakteristika af elektroakustiske systemer.
Kompetencecentret skal opbygge ny viden om og udbyde teknologiske services og tests.

Ny viden og serviceydelser
Selv om de klassiske elektroakustiske målinger ikke direkte relaterer sig til den opfattede lydkvalitet, er de stadig et vigtigt element i udvikling og bedømmelse af reproduceret lyd. Der er dog også en erkendelse af, at audio-produkter har forskellige nuancer, som har betydning for forbrugernes præferencer, alt efter f.eks. musiksmag og den kontekst produkterne bruges i. Derfor er der også behov for nye supplerende måleparametre, som i højere grad relaterer sig til den opfattede lydkvalitet og forbrugerpræferencer, og som sammen med de øvrige parametre skal give et samlet holistisk billede af lydkvaliteten.
Der er en erkendelse af, at dansk lydteknologi skal konkurrere på ny viden og innovation bl.a. pga. nye trends indenfor musikforbrug for at kunne modstå den enorme teknologiske udvikling i Asien – også inden for lydteknologi. Der sigtes mod at opbygge et stærkt dansk kompetencecenter for viden om og måling af fysiske og perceptuelle karakteristika af elektroakustiske systemer. Kompetencecentret skal opbygge ny viden om og udbyde teknologiske services og tests som eksempelvis:

 • Services for agile og hurtige målinger af reproduceret lyd til brug ved udvikling og dokumentation af elektroakustiske systemer. Validering og test af elektroakustiske systemer.
 • Fysiske og sensoriske målinger, som tilsammen kan give en såvel fysisk som perceptuel karakteristik af det aktuelle system.
 • Udvikling af perceptionsrelevante metrikker og metoder inden for elektroakustik. Sikring af parametre i forhold til tærskelmål.
 • Rådgivning på basis af test og måleresultater om perceptuelle relevante ændringer og forskelle til brug for optimering af de forhold, som reelt vil give en hørbar forbedring.
 • Karakteristik af lydbilleder i objektive termer, som kan udnyttes af udviklere og forbrugere. Dette vil understøtte en afvejning mod ikke akustiske produktegenskaber (pris, størrelse, form, trådløs…) for forskellige segmenter.
 • Semantisk beskrivelse kan give baggrund for valg af system efter personlige præferencer.
 • Udbyde holistiske og sammenvægtede bedømmelser, prædiktive modeller.
 • Udbyde komparative og intensive bedømmelser, herunder fysiske og perceptuelle benchmarking tests.

Den teknologiske udvikling inden for audioprodukter fordrer et bredere teknologisk samarbejde end alene på den klassiske elektroakustik. Den nødvendige viden integrerer signalbehandling, viden om HW/SW, viden om 3D, viden om trådløse teknologier, digitale medier, psykologi, sensorer m.m., hvilket fordrer et tværgående samarbejde – men samtidigt også kan skabe det unikke i forhold til konkurrence fra udlandet.
Centrale aktiviteter
Kompetencecentret etableres i tæt samarbejde med industrien gennem følgende centrale aktiviteter:
Kompetenceopbygning

 • Udvikling, afprøvning og oversigter på fysiske målinger/metrikker og perceptuelle og affektive attributter.
 • Forsøg med beskrevne og dokumenterede sammenhænge imellem attributter og målinger.
 • Sammenhænge mellem fysiske målinger og de sensoriske attributter etableres.
 • Viden om JND (just noticable differences) for de forskellige metrikker og attributter sammenfattes og udbygges.
 • Målinger på udvalgte kategorier – udover højtalere og forstærkere, dertil også headsets og mobilt udstyr.

Faciliteter og forsøgsprogrammer

 • Sikring af faciliteter til hurtige fysiske og sensoriske målinger af reproduceret lyd. Herunder samling af anvendelse og aftaler med tilgængelige faciliteter i Danmark og udland.
 • Der etableres en 3. parts service tilsigtet akkreditering, således at centret kan give kvalitetsstempler for den danske audioindustri – i stil med, hvad Teknisk Audiologisk Laboratorium har gjort for høreapparatindustrien.
 • Der udvikles og designes med industrien nødvendige forsøg, der kan afdække servicebehov, -kvalitet og opsætninger.
 • Forskellige brugssegmenters præferencer undersøges sammen med forskellige markedssegmenters følsomhed for forskellige produktkarakteristika.
 • Centrets forskning tænkes udført i samarbejde med interesserede virksomheder med en eller flere erhvervs Ph.d. og et antal master studerende.

Videnhjemtagning og –spredning

 • Kompetencecentret vil søge at hjemtage viden gennem gæstebesøg fra udenlandske forsknings- og videnmiljøer. Ligeledes udstationering af såvel faglige medarbejdere og Ph.d. studerende til videnmiljøer – samt faglige ture arrangeret for industriens udviklere.
 • Etablering af formidlingssamarbejde med Innovationsnetværket for Dansk Lydteknologi omkring f.eks. konferencer, seminarer og lignende aktiviteter.

Rationale for indsatsen
Danmark har historisk været internationalt førende på elektroakustik og er globalt anerkendt for sin forskning og produkter. Denne position er dog under voldsomt pres, og analyser understreger behovet for at iværksætte nye tiltag for at udnytte og udvikle denne tradition for at sikre såvel viden, arbejdspladser samt skabe vækst i miljøet af SMV’er, der bygger på lydteknologisk viden. Industrien har igennem en årrække forsøgt at italesætte dette behov for at øge indsatsen, hvilket dette kompetencecenter skal bidrage til at sikre igennem en langsigtet opbygning af viden, services og kompetencer.
Samtidig ændrer brugen af lyd sig fra at være brugt i CD eller LP format – gennem højtalere i stuen – til nu at fungere ”on the fly” gennem headsets, i mobiltelefoner, iPod eller MP3 afspillere. Det sætter store krav til såvel oplevelse af lydkvaliteten som de tekniske løsninger til at levere denne. Samtidigt ændrer forbrugerbilledet sig kraftigt – herunder forventninger til nye produkter, kvalitet og pris. Tidligere investerede forbrugere i kvalitetshøjtalere til mere end 30.000 kr. i hjemmet – mens musik i dag downloades og forbruges på helt anden vis, tid og sted.
Målgruppen for kompetencecentret er den samlede industri, der enten direkte eller indirekte udnytter lydteknologi. Der er en fortsat stærk, men truet, branche af etablerede producenter af audioudstyr – som f.eks. B&O, Dali, Vitus Audio, System Audio og Dynaudio – men også yngre virksomheder som AiAiAi, Libratone og Scandyna, der oplever stor succes. Dertil kommer andre virksomheder, der arbejder med lydteknologi i f.eks. høreapparater, Ipod docking stationer, hovedtelefoner, ANC hovedtelefoner, ørepropper, mobiltelefoner, PA-lyd, software, komponenter m.m. Især helt nye virksomheder og SMV’er har i særlig grad har brug for integreret viden og ny teknologisk service for at komme videre i udviklingen.
Kompetencecenter for reproduceret lyd udnytter viden fra tidligere aktiviteter som innovationskonsortiet SQRU – samt det nyoprettede professorat på Aalborg Universitet inden for Audio Perception. Innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi vil dette kompetencecenter kunne udnytte og supplere med ny viden og konkrete FoU aktiviteter.
Mulige samarbejdspartnere
Kompetencecentret udnytter forskning på såvel DTU IMM, DTU CAHR og Aalborg Universitet omkring audio perception, der er oplagte samarbejdspartnere. Dertil Netværket for Dansk Lydteknologi og AES. I udlandet forventes samarbejde etableret med f.eks. University of Surrey og Tongji University (Kina).

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Joel Beilin
Torsdag d. 3/5-12 kl. 09:48

Godt at se, at Delta er klar til at paatage sig opgaven at skabe et nyt kompetencecenter for lyd. Det er mit haab, at det nye center - i samarbejde med Netvaerk for lydteknologi - vil stoette den hjemlige industri i fortsat at udvikle innovative systemer og metoder til sikring af en fortsat dansk base for avanceret og konkurrencedygtig audio, og det er min opfattelse, at der er en bred interesse blandt industriens parter, for at benytte den type tilbud i udviklingen. Ogsaa blandt ikke-danske virksomheder...

Joel Beilin,
Siemens Medical Instruments,
Singapore

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 12:00

Kære Joel,
Tak for dine fine kommentarer. Det glæder mig, at du genkender behovet i industrien - og jeg håber, at du har ønske om fortsat at tage del heri - også for at få de nyeste internationale elementer med ind til gavn for danske virksomheder. Netværket som DELTA er en del, vil være en central del i aktiviteten - og dialogen er allerede godt i gang.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

jlarsen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 12:10

Netværk for Dansk Lydteknologi støtter ideen om at oprette et nyt kompetencecenter for reproduceret lyd. I samarbekde med DI-ITEK og centrale spillere i lydteknologisektoren har netværket identificeret fem danske styrkeposioner, hvor reproduktion af lyd er en af den. Vi ser det defor som en mulighed for øge denne styrkeposition at DELTA tager dette initiativ. Vi er rede som netværk at indgå i samarbejde om dette.

Som en tilføjelse kan nævnes at mit eget institut DTU Informatik (der deltager som konsortiepartner i netværket) arbejder med bl.a. med machine learning og signalbehanlingsmetoder som med fordel kan bidrage til af flere de emner som omtales i forslaget.

mvh,
Jan Larsen, lektor ph.d., direktør Netværk for Dansk Lydteknologi

Netværk for Dansk Lydteknologi er et innovationsnetværk støttet af Forsknings og Innovationsstyrelsen, som fagligt spænder over 48 forskellige brancher og repræsenterer en væsentlig global styrkeposition både inden for arbejdspladser, forskning og eksport. En central rolle for netværket har siden starten i 2009 været at samle de mange forskellige grene inden for lydteknologi og skabe tværfaglig dynamik og en fælles indgang med fokus på innovative teknologiske løsninger. Lydteknologiprodukter og services defineres bredt ved, at lyd indgår som en central del af problemet eller løsningen. Vi har struktureret netværkets aktiviteter inden for fem konkrete temaer, der skal gøre det lettere at formidle styrkeområder og kompetencer og skærpe profilen på vores aktiviteter samtidig med, at det skaber mere intern sammenhæng mellem vores tiltag. Se mere på www.lydteknologi.dk http://www.lydteknologi.dk/pa2011

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 12:42

Kære Jan Larsen,
Tak for dine fine kommentarer. DELTA er også glad for den proces, der har været - og kommer at fortsætte - omkring dette og andre initiativer på lydområdet. Vi ser frem til at kunne udbygge samarbejdet. Det er centralt for os at sikre audio som en af kernefaglighederne i Danmark, hvor vi har stærke traditioner og fortsat store muligheder. Netværket vil være en central aktør i at samle branche på tværs af segmenter og fagligheder, som vil komme dette forslag til gavn i formidling, i aktualisering af nye behov og ikke mindst nye innovationsindsatser.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

rgrunnet
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 10:31

Danmarks internationale førerposition indenfor lydteknologi er velkendt og respekteret i Kina. I det arbejde Innovation Centre Denmark, Shanghai, har udført især i samarbejde med Netværk for Dansk Lydteknologi, har jeg set hvordan alle de bedste firmaer og de førende forskere er ivrige i at komme til at arbejde sammen med danske partnere. De ser især det samlede danske videns miljø inden for feltet – som spændende bredt over både forskning og rådgivning, store og små virksomheder, og samarbejde på tværs – som en enorm styrke. Ud over at være en styrke, så er det også måden vi fremtidssikre os: et verdens førende og stærkt videns miljø kan man ikke bare lige flytte!

Men det er også klart, at der skal nytænkning og nye initiativer til at vedligeholde denne position. Hvis lydteknologi i Danmark skal blive ved med at have tiltrækningseffekt over for kinesiske partnere, så skal vi konstant arbejde på at blive i førerpositionen.

Et kompetencecenter for lyd, af den slags som DELTA forslår her, vil klart være med til at profilere Danmark og styrke videns miljøet. Hvis vi kan være smarte og tænke kinesiske videns partnere ind i projektet (som det vist også er tænkt), så kan et sådanne centre – og dermed den danske lydteknologi industri – komme til at stå rigtig stærkt ift Kina.

Mvh,
/ Rasmus Duong-Grunnet
Innovation Center Denmark, Shanghai

Thomas Bech Hansen
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 10:37

Kære Rasmus,

Tak for dine kommentarer fra den fjerne øst. Jeg tror, at du har fat i en central pointe om, at vi med lydteknologi har haft og forhåbentligt fortsat har en kernekompetence med international respekt og omdømme - men også at den er truet, hvis den ikke fornys eller lukker sig om sig selv. Vi vil meget gerne fortsætte med at benytte ICDK til at udbygge de internationale relationer og videnhjemtagning til en stærkere danske lyd-klynge. Vi har i det små fået gang i samarbejde med Tongji University (Shanghai) på dette område, som vi håber at kunne udbygge gennem denne aktivitetsplan.

Tak for din deltagelse
Thomas Bech Hansen

Søren Bech
Onsdag d. 9/5-12 kl. 15:48

Det er godt at se at DELTA vil øge sin indsats inden for området så de kommer til at være en væsentlig spiller i de aktiviteter der skal sikre audio/akustik miljøet i DK. Etableringen af SenseLab og den efterfølgende succes har vist at det betaler sig at etablere services inden for de områder hvor vi har internationalt anerkendte kompetencer. Jeg synes at forslaget en en god start og et godt bidrag til de aktiviteter der allerede er igangsat f.eks. via Netværket for Dansk Lydteknologi.Det eneste jeg mangler er en indikation af hvorledes DELTA vil bidrage (funding eller arbejdskraft)til f.eks. forskningsaktiviteterne inden for området - er det f.eks. tanken at finansiere ErhvervsPhD/PostDoc projekter eller lignende inden for udvalgte områder ?

Venlig hilsen
Søren Bech

Thomas Bech Hansen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 16:31

Kære Søren,

Først og fremmest tak for din interesse og kvalificering af området - samt indspil til, hvad du ser, som vi bør fokusere på - herunder Phd/PostDoc projekter. DELTA finder det naturligt at invitere såvel interesseret industri og universiteter til direkte involvering i aktivitetsforslaget. Dermed også sagt, at denne aktivitetsplan vil kunne udvikles til, at DELTA selv har PhD/PostDoc projekter - og at universiteter eller virksomheder ligeledes tilkoble PhD-ressourcer - så den samlede kritiske masse og synergi maksimeres. Hvis industrien kan se behovet i at forfølge dette spor, er det i DELTA's vision at følge det op.

Lad os drøfte modeller og indhold videre i den kommende tid.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

odyrlund
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:31

Vi kan varmt støtte initiativet omkring "Kompetencecenter for reproduceret lyd" Vi har været involveret i etablering af et SenseLab lyttepanel bestående af hørehæmmede personer, og forventer at dette kan bidrage til hurtige og mere kvalificeret evaluering af nye høreapparater.

Ole Dyrlund
GN Resound

lbramslow
Torsdag d. 10/5-12 kl. 17:00

Forslaget rummer næsten 'alt hvad du nogensinde ønskede' at vide om reproduceret lyd. Nogle områder er ganske vanskelige at kvantificere, fx sammenhæng mellem objektive parametre og opfattet lydkvalitet. Men DELTA burde have adgang til både de relevante problematikker og til et netværk af viden med mulige løsninger. I forslaget ser jeg mest lydkvalitet, hvilket er meget relevant, men man kunne jo også udvide paletten med objektive og subjektive mål for taleforståelighed. Der findes jo gode, standardiserede tale-tests på flere sprog, som vi fx benytter i høreapparat industrien.

mvh Lars Bramsløw, Oticon

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 11/5-12 kl. 08:54

Kære Ole Dyrlund,

Tak for din opbakning og for at bidrage til at kvalificere behovet for aktiviteten. Vi håber, at I vil deltage i videre udformning af forslaget - herunder at retningsgive den nødvendige kompetenceopbygning.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 11/5-12 kl. 08:56

Kære Lars Bramsløw,

Tak for dine input. Det er rigtigt vigtigt for os, at industrien kan se behovet for ny viden og services inden for området for reproduceret lyd. Vi er også rigtigt glade for, at du peger i retning af supplerende områder for objektive og subjektive mål for taleforståelse, som vi vil inddrage videre. Lad os fortsætte dialogen for at komme det nærmere.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

Eddy B. Brixen
Mandag d. 14/5-12 kl. 00:21

Når man kigger på dansk lydteknologis historie, så må man ikke glemme, at rigtig mange ideer er opstået pga. kreative enkeltpersoner eller små firmaer. Selv om det generelt er mest almindeligt, at idegenerering er noget der planlægges og forventes at ankomme efter en tidsplan, så er der stadig individuelle lyse hoveder, der kan tænke det geniale.

Jeg håber at at de traditionelle dyder på det (lyd-)teknologiske serviceområde må være til gavn for både store og små virksomheder lige så vel som for de enkelte kreative individer, der har fået en tanke....

Bortset fra det, hvorfor kun "reproduceret" lyd. Er det ikke mindst lige så spændende at producere lyd? I en række af DELTA's tidligere projekter har det været opgaven at generere lyd (sirener, el-biler, produktlyd, mv.) Er det ikke mindst lige så godt, spændende og kreativt at give lyd, som bare at gengive lyd?

Nåm' go for it.

Bedste hilsen
Eddy Bøgh Brixen
EBB-consult

Niels Ole Knudsen
Mandag d. 14/5-12 kl. 13:32

Der kan ikke herske tvivl om, at dette forskningsfelt er vigtig for brugernes oplevelse af et audioprodukts kvalitet. Som udvikler af audioprodukter arbejder man i blinde, hvis man ikke ved hvilke objektive egenskaber, man skal sigte efter. Jeg er derfor meget enig i, at dette er en vigtig konkurrenceparameter for dansk lydteknologi.

Venlig hilsen
Niels Ole Knudsen, Widex

carstent
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 08:41

Enig, de fleste nye ideer kommer fra enkelt personer, om de er ansat i en lille eller stor virksomhed gør ingen forskel.

Derudover arbejder vi også på ideer til at give enkelte personer mulighed for at have indflydelse på lyd kvalitet. Hvis du læser om forslaget Cloud iQ vil du se at heri ligger muligheder for upload og analyse af lydoptagelser fra "folket", at skabe data baser af god/dårlig lyd fra spillesteder, lufthavne, tranportmidlger osv.

Carsten Thomsen
DELTA

carstent
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:16

Tak for dit indlæg.

Mapning fra objectiv til subjektiv eller modsat retning er en stor udfordring, både for at få det ønskede resultat for brugeren, men også for at få det ønskede resultat for fabrikanten: image mæssigt og økonomisk.

Carsten Thomsen
DELTA

birger.schneider
Torsdag d. 24/5-12 kl. 11:11

En øget dansk forsknings-og serviceaktivitet omkring lydkvalitet, ikke mindst koblingen mellem opfattet lyd og objektive egenskaber er højaktuel. Der ofres i disse år enorme summer på produkter med forbedret lydkvalitet i store dele af verden. Konsumer markedet og høreapparatmarkedet er et par af de områder, hvor der forbedret lydkvalitet er væsentlige konkurrenceparametre. I mit tidligere virke som Director, Business Development for Media Test Solutions for en førende udbyder af test løsninger på området, National Instruments, USA, har jeg på nært hold oplevet, hvorledes firmaer rundt om i verden ofrer meget store summer på lydkvalitet. På trods af dette savner, og efterspørger man dog stadigt helt grundlæggende løsninger mellem netop opfattet lyd og objektive, altså let målbare, egenskaber.

Mærkeligt nok er det forholdsvis få, og små, forskningsgrupper, som arbejder på området. En aktivitet som det foreslåede "Kompetencecenter for reproduceret lyd" vil efter min opfattelse have en stor mulighed for at kunne bidrage med metodikker, service, mv. på området til gavn for ikke mindst dansk industri ved at levere løsninger, som er på forkant med industriens behov. Danmark og dansk industri har stadig, sin størrelse taget i betragtning, en ganske unik stilling på netop områderne lyd og lydkvalitet. Ved at favne øvrige danske F&U aktiviteter på områderne gennem et nært samarbejde med vore øvrige meget dygtige forskningsmiljøer, og industrien kan centeraktiviteten bidrage væsentligt som brobygger mellem de forskellige interessenter i fremme af danske interesser. I en globaliseret verden må dette i sagens natur ske i nær tilknytning til også førende udenlandske miljøer på området, ikke mindst til forsknings-og udviklingscentre.

Jeg er overbevist om, at DELTA kan løfte denne opgave på dygtig vis, bl.a. gennem ErhvervsPhD/PostDoc projekter, som foreslået af Søren Bech fra Bang & Olufsen/Aalborg Universitet.

Mvh.
Birger Schneider
Chamaj Consult

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 11:22

Kære Birger,

Tak for dine gode kommentarer og dit internationale udsyn heri. Det er yderst relevant at høre, at de oplevelser vi har i Danmark - også gør sig gældende internationalt - men også, at Danmark har en unik stilling at kunne tage udgangspunkt i. Samtidigt gør det mulighederne for internationalt samarbejde større og skabelsen af kritisk masse på området muligt. Vi er i dialog med flere virksomheder omkring disse behov - og Netværk for Dansk Lydteknologi afholder 4. juni et seminar relateret omkring skabelsen af et Nationalt Transducerudviklingscenter.

Bedste hilsner
Thomas Bech Hansen
DELTA

Qingshan Yao
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:38

Hi Thomas and Jan:

I wish the team work in Denmark can be much stronger integrating competances from different companies in Acoustics in order to have an amplified market influence toward Asian market including China.

I feel this activity is not fully supported by some of the companies, e.g., B&O, B&K and some other producted forcused companies. Someone need to convince these company to take this advantage for their market strategy planning.

As far as I know, B&K will also started selling consulting. That means they have or will have problem for not pay attention to marketing.

The impact to the market will be much stronger if the acoustic imagine companies could join and they will gain much more than they do it alone.

Br.

Yao, Qingshan