Kvalitetssikring af hybridmaterialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Steen Arnfred Nielsen
Projektleder, F&U koordinator

Inspektion af store konstruktioner som f.eks. broer og vindmøller er dyrt, tidskrævende og manuelt arbejde. Derudover udføres inspektionen i udfordrende og ofte farlige miljøer. Ved at finde og udbedre fejl og skader i tide sparer producenter og ejere mange penge. Projektets mål er derfor at udvikle automatiseret teknologi til kvalitetssikring af sådanne konstruktioner. Den vil effektivisere inspektionen ved at adressere de tekniske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Europæiske og danske virksomheder, der på den ene eller anden måde arbejder med hybridmaterialer står i den nærmeste fremtid overfor nye udfordringer. I den nuværende konkurrencesituation kan virksomhederne ikke konkurrere på pris, men må fokusere på at skabe merværdi gennem høj teknologisk viden og produkter af høj kvalitet. Det bliver blandt andet tematiseret i projektet ”Industrial technologies for advanced joining and assembly processes for multi-materials”, der er en del af EU-programmet Horizon 2020.

Hybridmaterialer er sammensat af flere forskellige materialer, hvilket optimerer en konstruktions vægt, styrke og stivhed. Det er komplekse materialer som f.eks. armeret beton eller fiberforstærkede plastmaterialer fremstillet af kul- eller glasfiberlaminater. De bliver brugt til broer, vindmøllevinger og lignende konstruktioner, og er generelt velegnede til f.eks. konstruktioner i aggressive offshore miljøer.

Inspektion af hybridmaterialer - udfordringer
Traditionel inspektion af beton- og kompositkonstruktioner som broer og vindmøller er oftest en tidskrævende og omkostningstung affære. Derudover kan nogle områder være besværlige eller ligefrem umulige at nå frem til, ligesom der kan være væsentlige sikkerhedsrisici forbundet med opgaven. Skadesudbredelsen i konstruktionerne påvirkes desuden af belastningsforhold som f.eks. vindhastighed, temperaturvariation og luftfugtighed, hvilket betyder at konstruktionerne skal inspiceres regelmæssigt.

Når broer inspiceres afspærres veje helt eller delvist og trafikken omdirigeres med kø og andre trafikale gener til følge. Typiske skader er armeringskorrosion og frostangreb. Hvad angår inspektion på vindmøllevinger, vurderer Vindmølleindustrien, at det koster et tocifret millionbeløb at skifte en enkelt havvindmøllevinge. Der er derfor mange penge at spare ved at finde produktionsfejl eller fejl som opstår efter nogle år i brug i tide.

Der er derfor et behov for nye ikke-destruktive karakteriseringsmetoder til kvalitetssikring af hybridmaterialer, der adresserer de nævnte tekniske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

Potentialet for automatiserede karakteriseringsmetoder
På nuværende tidpunkt er der ikke teknologier på markedet, som muliggør automatisk inspektion, tilstandskontrol og kvalitetskontrol af hybridkonstruktioner i drift. En automatisk inspektionsmetode giver små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) den fordel og sikkerhed, der følger med at anvende en gennemprøvet metode, som er testet af en uvildig myndighed.

Målgruppen er delt op i fire grupper:

  • SMV’ere, der arbejder med serviceydelser inden for inspektion, tilstandskontrol og kvalitetskontrol af vindmøller og statslige infrastrukturer som f.eks. broer
  • SMV’ere med højteknologisk og specialiseret viden inden for produktion af komponenter til hybridkonstruktioner
  • Leverandører og producenter af højteknologiske komponenter
  • Vindmølleejere, producenter og statslige institutioner

Projektet foregår i synergi med RoboCluster Innovationsnetværket, og en væsentlig del af medlemmerne vil komme i direkte eller indirekte berøring med projektets resultater.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Projektet skal ende ud med at præsentere nye karakteriseringsmetoder til automatiseret kvalitetssikring af hybridmaterialer. Metoderne skal indgå i et samlet inspektionskoncept, som demonstreres for beton- og kompositindustrien.

En ny metode, der forbedrer den teknologiske service
Inspektionskonceptet vil effektivisere og forbedre den teknologiske service i Danmark ved at gøre det billigere og mere sikkert at udføre kvalitetssikring af beton- og kompositkonstruktioner, der er i drift. De nye karakteriseringsmetoder kan bruges på områder, hvor traditionelle applikationsmetoder som stilladser, kraner eller lifte enten er uanvendelige eller meget dyre at anvende.

Hvorfor er det ikke markedet selv der udvikler?
Danske virksomheder inden for serviceydelser til branchen er generelt karakteriseret ved at være små og dermed også mindre økonomisk funderet end deres udenlandske konkurrenter. Det vil derfor være meget vanskeligt for danske SMV’ere at finansiere udviklingen og teste ny teknologi og udstyr. Projektet skal sikre, at fundamentet er tilstede for SMV’erne til at benytte teknologien til nye forretningskoncepter, og dermed sikre dem en konkurrencefordel også internationalt.

3. Centrale aktiviteter

Projektet er opdelt i 5 centrale elementer:

  • Det første element går ud på at udvikle ikke-destruktive karakteriseringsmetoder (f.eks. ultralyd, georadar og aktiv termografi) til karakterisering af fejl og sammenføjninger i beton og kompositkonstruktioner.
  • Det andet element er udviklingen af et samlet inspektionskoncept for kvalitetssikring af hybridmaterialer. Dette gøres ved at kombinere de karakteriseringsmetoder, der udvikles ovenfor, med en robot udviklet til kørsel på ikke-magnetiske materialer.
  • Det tredje element går ud på at demonstrere de udvalgte inspektionskoncepter på beton- og kompositkonstruktioner. Delaktiviteten opdeles i én demonstrationscases for betonindustrien og én kompositindustrien.
  • Det fjerde element fokuserer på interaktionen med Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet om adgang til ikke-destruktive testfaciliteter. Testfaciliteterne skal understøtte uddannelsessystemets og industriens stigende behov for nyeste viden omkring kvalitetssikring af hybridmaterialer og deres sammenføjning.   
  • Det femte og sidste element er et samarbejde med Syddansk Universitet om kortlægning af barrierer og udvikling af forretningsplaner for små nichevirksomheder, som ønsker adgang til det europæiske marked.

4. Mulige samarbejdspartnere

Projektet bygger videre på et tidligere Resultat Kontrakt-forløb, som, på laboratorieniveau, etablerede ultralydmetoder til subkomponentundersøgelse af kompositemner, samt fremtog konceptstudier af en robots mekaniske opbygning. Dette har resulteret i en bedre forståelse af ultralyd i kompositemner, samt en virtuel konceptmodel af en robot, der anvender vakuum til at køre på ikke-magnetiske overflader. Projektet samarbejder desuden tæt med en videreudvikling af det nyligt etablerede Industriens Kompositlaboratorie (IKL).

Udvikling og vidensspredning
Industrien vil i projektperioden og efterfølgende drage fordel af rådgivning om automatiserede processer, kvalitetsoptimering og kvalitetsdokumentation af komponenter med vanskelige adgangsforhold. Dermed er deres rolle også at fungere som demonstrationscases.

Vidensformidling og -spredning af det samlede projekt foregår gennem deltagelse i RoboCluster Innovationsnetværket samt hjemmeside og LinkedIn. Og derudover gennem et samarbejde med Syddansk Universitet om konkurrenceanalyse og forretningsudvikling, hvilket kan udformes som bachelorprojekter eller kandidatprojekter.

Nøgleord

28 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Yde Nielsen
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 21:32

Ikke-destruktive inspektionsmetoder vil være banebrydende med hensyn til service af skibe og andre store komposit konstruktioner. Dette vil medføre en hurtigere service periode, således skibenes tid i dok minimeres. Ligeledes vil der ikke blive foretaget unødvendige udskiftninger af materialer.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:05

Tak for opbakningen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på NDT metoder til skibskonstruktioner, hvor f.eks. sandwich-konstruktioner netop er et af hybridmaterialerne vi vil have fokus på i projektet.

Tim M. Hansen (Managing Director, House of Composites ApS)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 08:27

Når jeg tænker hybridmaterialer i forbindelse med kompositter, så er det primært når man mikser flere forskellige fibertyper sammen i en hybridmåtte eller i form af hybridresin, hvor to eller flere resinteknologier blandes. Som jeg læser jeres oplæg, er det helt traditionelle kompositter, I vil undersøge.

Det kunne være spændende at undersøge og lære mere omkring, hvad der sker over tid og under belastning i et laminat (mekanisk, termisk osv.), når man mikser forskellige fibre. Især hvad der sker i interfacen mellem de to fibertyper, begynder det at revne eller sker der andre fænomener såsom bedre udmattelsesegenskaber, højere styrke osv. Så f.eks. scanne et emne løbende under test for at følge evt. defekter.

Jeg kan ikke se, at automotive eller andre masseproduktionsområder er nævnt nogle steder i oplægget. Men kunne man komme frem til, at man i et masseproduktionssetup hvor der kommer et nyt emne ud hvert 5. minut og på sigt hvert 2. minut, kan køre en automatiseret onlinekontrol, som selv analyserer resultatet ud fra nogle kriterier omkring fejl, tykkelser og f.eks. voids, ja så er det også interessant.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:11

Tak dit input. Er helt enig i betragtningerne vedr. automatiseret online kvalitetskontrol.

Thomas K. Østergaard (R&D Ingeniør, Scanfiber Composites A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:58

Den store gevinst ved at anvende de foreslåede redskaber er, som jeg ser det, større kontrol og færre usikkerheder i produktionsprocessen. Når man kombinerer hybridmaterialer, om det så er i en autoclave, eller almindelig presse, så kan man ikke "se" hvad der sker inde i elementet.

Derfor må man sætte sin lid til at man har tilført den rette mængde fiber, matrix, mv. og at trykket og temperaturen er korrekt.

Optimal opsætning af disse faktorer garanterer dog ikke at der ikke opstår kvalitetsmæssige fejl, og ved en generel visuel inspektion kan det være noget nær umuligt at detektere fejl medmindre de befinder sig i kanten af materialet. Derfor ser jeg ultralyd, røntgen mv. som et nyttigt og uforstyrrende værktøj til hurtig og effektiv kvalitetssikring.

Yderligere kan jeg se det som god input til failure mode and effects analysis (FMEA), således at man kan være proaktiv i at forstå og minimere de underliggende årsager til defekter i processen og produkterne.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:20

Tak for din positive tilbagemelding. Den proaktive tilgang, som du beskriver, vil uden tvivl være med til at reducere antallet af procesrelaterede fejl, samt dokumentere kvaliteten overfor jeres interessenter.

Flemming Sørensen (MD/CTO, SSP Technology A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:44

Karakterisering af vindmøllevinger med automatiserede ikke-destruktive metoder vil være et væsentlig fremskridt imod sikringen i opnåelsen af de tilgrundliggende design parametre. Det vil skaber et grundlag for en objektiv dokumentation af vingens bærende elementers tilstand.
Der er et stort behov for mere viden om hybridmaterialers tilstand, særligt for højtlastede composite strukturer.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:46

Mange tak for opbakning fra SSP, som har formået at bringe Danmark på verdenskortet når vi taler om fremstilling af store vindmøllevinger. Vindmølleindustrien har en lang tradition for at kunne producere konstruktioner med stor ydeevne og holdbarhed, samt skabe et grundlag for mange arbejdspladser.
I projektet vil vi bl.a. inddrage vindmølleindustriens erfaringer med fremstillingsprocesser og anvende denne viden sammen med andre, der ønsker en optimeret kvalitetssikring af deres kompositmaterialer.

Find Mølholt Jensen (CTO, Bladena)
Fredag d. 24/4-15 kl. 07:37

Karakterisering af vindmøllevinger med automatiserede ikke-destruktive metoder vil være et væsentlig fremskridt imod sikringen i opnåelsen af de tilgrundliggende design parametre. Det vil skaber et grundlag for en objektiv dokumentation af vingens bærende elementers tilstand. Specielt interfacen mellem lim og laminat, her ses ofte at der er "kontakt" mellem de to materialer men at vedhæftningen er meget ringe. Hvis der kan udvikles en metode til at adressere "kissing bonds" så vil det have stor værdi for at industrien kan nedsætte omkostninger til reparation.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 16:55

Tak for dine kommentarer og rosende ord. Vi oplever pt. en stigende efterspørgsel for ikke-destruktive metoder, der kan detektere "kissing bonds". Jeg er netop vendt tilbage fra USA, hvor der er stor fokus på denne type fejl i flyindustrien. Det er derfor en problemstilling vi meget gerne vil arbejde videre med i projektet.

Per Nielsen (Ingeniør, Siemens)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 11:08

Karakterisering af vindmøllevinger med automatiserede ikke-destruktive metoder, on site, vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning.
Ideen om at fremstille en selvkørende robot, der kan medbringe forskellige typer af inspektions udstyr og scanne interessante områder for forskellige fejltyper, vil have stor værdi for hele vindmølle branchen bredt. Både producenter, ejere og konsulent virksomheder, vil have store økonomiske fordele af et sådan udstyr.
Yderligere vil der være muligheden for at standse en fejl under udvikling, hvilket vil kunne bidrage til øget sikkerhed.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 17:03

Tak for kommentaren. Det er dejligt at høre, at projektet vil have en stor værdi for hele vindmølleindustrien og bidrage til et kompetenceløft for små- og mellemstore virksomheder. Vi er derfor glade for opbakning til projektet fra branchen.

Claus Andersen (CEO, Airtech A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:56

Som leverandør af løsninger og udstyr til dispensering, mixing og infusion af materialer til komposit- og hybridproduktion hilser vi i Airtech dette spændende projekt meget velkomment. FORCE har ved tidligere lejlighed vist sig som en seriøs og kompetent partner der er med til at sikre kvaliteten på processer hvori Airtech´s løsninger og udstyr indgår. I en branche i hastig udvikling er produkter til sikring og verificering af processer og komponenter altafgørende for den fremtidige succes.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 17:13

Mange tak for de rosende ord. Vi anser også projektet, som en driver for underleverandører til større spillere på markedet.

Christian Kjeldmark (Fabrikschef, Dencam Composite)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 12:45

Styrkeberegning af laminater. Bøjning og længdeudvidelse ved opvarmning og afkøling.
NDT af vedhæftning mellem to lamimater/lim/andet materiale.

Steffen Langmach
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 13:08

Tanken om et let og mobilt Shearografi-anlæg til inspektion af kompositdele, vil lette arbejdsgangen, samt minimere omkostningerne i forbindelse med inspektioner - og værste fald, reperationer.

Jeg tror at Per Nielsen og jeg, danner fælles front. Et kæmpe "Thumbs up" til denne udvikling.

Kim Agersø Nielsen (Teknisk Chef, Konstruktioner og Anlæg, Sund & Bælt A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 13:23

Kombinationen med en robot der kan køre på betonoverflader og egnet NDT udstyr vil være rigtig interessant på store infrastrukturanlæg, som f.eks. Storebæltsbroen. Det vil kunne spare tid og penge ved undersøgelser vanskeligt tilgængelige steder. På broen vil der naturligvis være særlig fokus på om udstyret er sikret mod at falde ned på vejbanen.

Finn Jensen (Ingeniør, COWI)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:01

COWI arbejder med tilsyn og inspektion af infrastrukturkonstruktioner udført i beton i det meste af verden og ser et stort potentiale i det aktuelle projekt. Danmark er et foregangsland inden for dette område via en mangeårig prioritering af området fra Vejdirektorat, Banedanmark, Teknologisk Institut, FORCE samt større og mindre danske rådgivere. Jeg er enig i at udvikling inden for dette område er påkrævet – både for at sikre Danmarks position og for at sikre opgaver i udlandet i et umætteligt marked for inspektion af større infrastrukturkonstruktioner i beton (broer, tunneller, havne, osv.). I andre dele af verden er der dagligt broer der falder sammen pga. manglende inspektion og ringe vedligehold.

Inspektion af disse store bygværker er tidskrævende og kræver høj koncentration og ekspertise af de udførende. Et delvist automatiseret koncept for inspektion af større betonkonstruktioner – herunder autonome robotter til udførsel af inspektioner – er vejen frem. Dette vil gøre inspektioner bedre, billigere og vil overlade ekstra tid til eksperterne hvor de kan fokusere på de skader og defekter som den automatisere inspektioner identificerer.

COWI håber at der gives støtte til dette projekt og håber at rådgivere og eksperter inden for området inddrages fra start således at de udviklede metoder og koncepter er tilpasset de behov og de konstruktioner som branchen står med i dag. Eks. så er stenreder, AKR, revner og deformationer ofte vigtigere end frostangreb og korrosionsskader. Robotter til eftersyn af overside af vandrette betonflader er udviklet og bruges primært på betondæk (veje og P-huse). Derimod savnes robotter til lodrette flader (piller, pyloner, tårne) samt til inspektion af undersiden af vandrette flader (broer, P-dæk, osv.).

lars lilleheden (CTO, fiberline)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 19:22

jeg er ganske enig i de kommentarer der allerede er givet, særligt Tim M. Hansens kommentar vedrørende udvikling af metoder til on-line kvalitetskontrol af masseproducerede emner. Et bidrag i denne retning vil være et væsentligt skridt fremad i retningen af industrialisering af kompositfremstilling.

Steen Martinsen (Projekt & Salgschef, MM Composite A/S)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 16:21

Ikke destruktive metoder til karakterisering af kompositkonstruktioner er ikke nyt og banebrydende, men teknikker, metoder og udstyr der på simpel, enkel og billig vis kan detektere fejl både i forbindelse med fremstilling af emner (store enkelstyks og små masse producerede) samt ved konstruktionernes service liv, er ikke pt enkelt tilgængeligt. Eksisterende udstyr er fremstillet til den enkelte opgave og dermed oftest meget kostbart.
Kunne et projekt som dette være med til at komme nærmere en opfyldelse af ovenstående er det bare "go ahead"

Per Langfeldt
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:51

Udvikling af simpelt og let udstyr til inspektion af vindmøllevinger vil være til stor gavn for alle der beskæftiger sig med vindmøller. Ved fremstillingen af glasfiber og kulfiber vinger kan der opstå områder som ønskes undersøgt. Kan dette gøres hurtigt og med høj detaljeringsgrad omkring en evt. skade vil det betyde en øget udnyttelse af NDT og dermed sikre en højere sikkerhed af vindmøllevinger. Hvis systemet kan udvides til automatiseret systematisk kontrol, kan man ultimativt forestille sig at partialkoefficienter kan justeres med billigere vindmøller til følge. Derudover er der utallige situationer hvor NDT inspektion er ønskelig, f.eks. ved transport- og håndteringsskader. On-site inspektion er nok det område hvor det i dag er sværest at foretage NDT-inspektion af vinger, her ser jeg et stort potential i at kunne detektere mindre skader, som kan udbedres for en lav omkostning sammenlignet med den omkostning der kan være forbundet med skader der uopdaget får lov til at udvikle sig.

Signe Arnklit (Projektleder, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:39

Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk bakker op om projektet og bidrager gerne til vidensformidling, da projektet kan være et relevant bidrag til at reducere omkostningerne inden for drift og vedligehold af havvindmøller.

Birgit Junker (Blade Specialist, E.ON)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:31

Test af vindmøllevinger in-situ vil give os en mulighed for finde fejl, mens de stadigvæk kan laves og ikke kræver at vingen skal skiftes. Alene dette er en meget stor besparelse.
Hvis det samtidigt kan gøres på en sådan måde, at vi kan gøre det up-tower og automatiseret vil det yderligere nedbring udgifterne.

Lars Hallkvist (Global Account Manager - Wind Energy, DIAB International AB)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:11

Udviklingen af automatiserede NDT-metoder, som tillader nem og billig inspektion vil bidrage til:
- Åbne op markeder for fiberkompositter og sandwichstrukturer for nye kunder og industrier, der muligvis har en vis skepsis for produkter fremstillet af komposit. Ved at konsekvent kunne fremvise ensartet kvalitet, øger klart tilliden hos de producenter, der mangler nødvendig baggrundsviden.
- Mulighed for at i detalje dokumentere kvaliteten med kortere mellemrum kan i sidste ende bidrage til at reducere sikkerhedsfaktorer i konstruktionsfasen, eller optimere produktionsprocessen for en mere ensartet kvalitet.
- Efterkontrol af eksisterende strukturer for at tillade en forlænget levetid.
- Forøget industrialisering af kompositmateriale og sandwichstrukturer.

Steen Arnfred Nielsen (Projektleder, F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:21

Mange tak for de mange positive tilkendegivelser og konstruktive kommentarer. Vi ser et stort potentiale for udvikling af ikke-destruktive karakteriseringsmetoder til inspektion fejl i hybridmaterialer, f.eks. som komposit- og betonkonstruktioner.
Det globale markedspotentiale vil kunne åbne op for nye forretningsområder for danske SMV'er, ikke kun inden for inspektionsområdet, men også som underleverandør der kan servicere offshore-branchen.

Christian Berggreen (Lektor og laboratorie-leder (CASMaT - DTU Structural Lab), DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:51

DTU Mekanik støtter varmt dette aktivitetsforslag, og kan via dels omfattende avancerede mekaniske test-faciliteter i regi af DTU Structural Lab (Center for Mechanical Testing of Structures and Materials - et fælles center mellem DTU Mekanik og DTU Byg på Lyngby Campus), og dels via samarbejde og vidensdeling indenfor skader og deres udvikling og konsekvenser i og for komposit-materialer og konstruktioner, bidrage med komplimentære ekspertiser, aktiviteter og input til gensidig gavn og nytte for aktiviteten og dansk industri.

Vi ser frem til et tæt fremadrettet samarbejde og håber at aktiviteten opnår støtte fra BedreInnovation.

Mvh.

Christian Berggreen
Lektor og gruppeleder (Let-konstruktioner)
DTU Mekanik

Morgan Troedsson (Produktchef, MacTeen Consulting)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 03:24

Enhver producent af vinger til nutidens vindmøller beskæftiger sig med effektiv og sikker kvalitetssikring (QA) af vingens integritet. Fremstillingen af ​​vinger er stadig en temmelig manuel layup og samleproces, hvor variationen i kvalitet er et centralt spørgsmål for vingens ultimative styrke, pålidelighed og ydeevne.

Automatiserede ultralydbaserde kontrolsystemer er blevet anvendt med succes i en række år. De følger en kontinuerlig evolution, fra ukomplicerede manuelle kontrolsystemer, til mere avancerede automatiske scannere og kravlende scannerkoncept - også for on-site tilstandskontrol.

Når man kikker ind i fremtiden, er der i dag en heldig tendens i OEM vingeindustrien at overveje at investere i intelligent automatisering i forskellige trin under vingeproduktion:

- Fiber layup for kompositskal, styrkebærende bjælker og shear webs.
- Infusion og støbning af vingeskal og bjælkestruktur.
- Sammenføjning og limning af den komplette møllevinge.
- Efterbehandling med fræsning, overfladeslibning og beskyttende maling.
- Endelig kvalitetskontrol inklusive ikke-destruktiv inspektion (NDT) med automatiske scannersystem.

Fremtiden se lys ud, hvis vidensprojektet Kvalitetssikring af Hybridmaterialer udvikler sig til et bredt samarbejde, med mange industrielle interessenter. Support fra BedreInnovation er en vigtig hjørnesten!

Morgan Troedsson
Produktchef - Wind Energy

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:30

Dette projekt er relevant og interessant for vindmølleindustrien, og vingerne nok umiddelbart den mest oplagte komponent at fokusere på i projektet.

Udvikling af nye og større møller kræver i sagens natur stadig større og længere vinger, og det stiller blandt andet store krav til designet og til kompositmaterialernes vægt, brudstyrke, udmattelsesstyrke, overfladeruhed og -holdbarhed, m.m.

Hvis projektet skal indfri ambitionerne i relation til vindmølleindustrien, er det vigtigt, at projektet gennemføres i tæt dialog med industrien, så behov og ønsker forstås og imødekommes.

For DONG Energy Wind Power er det interessant, hvis vingedesigns kan valideres i både design- og produktionsfasen, samt med hensyn til de parametre, der er vigtige for holdbarheden i driftsfasen.

DONG Energy indgår gerne i en dialog om vores ønsker og behov i relation til projektet.

Venlig hilsen
Jørn Scharling Holm
Technology Partnership Manager
DONG Energy Wind Power