Kyst og Hav

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Formålet med dette aktivitetsområde er at imødekomme behovet for teknologisk nyudvikling, der følger med den intensiverede kommercielle, industrielle og rekreative udnyttelse af kyststrækninger og havområder.

Danmark er omgivet af kyst og hav til alle sider. Dette har været medvirkende til, at Danmark har en førende position indenfor traditionel vandbygning som fx. havnebyggeri, brobygning, marin infrastruktur, kyst og stormflodssikring.

Gennem de senere år har anvendelsen af de marine områder ændret sig i takt med udbygning af offshore vindmølleparker, marin akvakultur, større udnyttelse til rekreative formål og øget kystpåvirkning på grund af klimaændringer.

Denne udvikling vil tage til i de kommende år. I takt med den stigende udnyttelse af kysterne bliver der stillet stadig mere vidtrækkende krav til anvendeligheden, præcisionen og evnen til at forudsige og beskrive forhold i kystzonen.

Ligeledes vil den fremtidige intense udnyttelse af havområder til implementering af havbaserede energisystemer og akvakultur kræve særlige ydelser for at opnå omkostningseffektive løsninger med en minimal negativ påvirkning af miljøet.

Aktivitetsområdet indeholder følgende to delaktiviteter:

1. Teknologier til fremtidens kystzoneforvaltning
2. Udnyttelse af havets ressourcer

Når projektet er gennemført vil følgende væsentlige milepæle være opnået:

• Effekt af forskellige offshore konstruktioner parameteriseret og implementeret i spektral bølge- og strømmodel.

• Model til langtidsfremskrivning af kystlinjer.

• Metode udviklet til beregning af tidslig havbundsvariation omkring marine konstruktioner og fartøjer.

• Integration af bølge, strøm og skibsbevægelser i et forecast system og beslutningsstøttesystem.

• En styrket integration af model og måleteknologi for bølger og strøm i kystnære farvande.

Målgrupperne for aktiviteterne er et bredt udsnit af det danske erhvervsliv, der opererer i det marine miljø, herunder bl.a. rådgivere, entreprenører, udviklere, energiselskaber. Målgruppen indeholder desuden en bred vifte af danske myndigheder, der inddrages i høringer og med behov for beslutningsstøtteværktøjer fx. By- og Landskabsstyrelsen, miljøcentre, kommuner samt ikke mindst Kystdirektoratet.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.5 M
2011: 2.5 M
2012: 2.5 M
Totalt: 7.5 M

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com