Kyst- og stormflodssikring samt planlægning

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Der er et udtalt behov for forbedret teknologi til implementering og forvaltning af bl.a. EU’s oversvømmelsesdirektiv, innovativ kystzoneforvaltning samt ved stormflodssikring og tilhørende beredskabsplaner. Desuden må havnes design og drift varetages i økonomisk og naturmæssigt optimalt samspil med kysten, mens der er en stigende efterspørgsel på gode og sikre badestrande til turisme og rekreative formål. Bæredygtig planlægning af arealudnyttelser i kystnære områder stiller i lyset af klimaændringer stigende krav til konsekvensovervejelser i forhold til vandstandsstigninger og ændringer i ekstreme vejrmønstre. Endelig er der erhvervsmæssig efterspørgsel efter de beskrevne teknologier til såvel national som international aktivitet i rådgivningsbranchen.

For at imødekomme dette behov må den teknologiske udvikling indeholde beskrivelser og modeller af digebrud og brudrisiko samt af langtidsmorfologi ved åbne kyster og estuarier. Desuden er der behov for en forbedret beskrivelse af brydningszonen og dens samspil med sedimentprofilet ved hjælp af multiskalamodelleringsteknikker såvel som forståelse, beskrivelse og kvantificering af erosion af strande og klitter.

Der skal etableres en fysisk dynamisk beskrivelse af især ekstreme oversvømmelseshændelser samt udvikles metoder og teknologi til beskrivelse og design af beskyttelse mod oversvømmelse i samspil med naturen.

Endelig udvikles der koncepter for kyst- og oversvømmelsesbeskyttelse, som kan opretholde og oftest forbedre den rekreative værdi af en naturlig strand eller et menneskeskabt kystmiljø.

Dette vil bidrage med en fundamentalt forbedret forståelse af samspillet mellem sediment, vandstand (såvel hav og bagland), bølger og strøm ved diger og deres brud såvel som samspil mellem bølger, strøm og sedimenttransport generelt for kystprofilets og kystlinjens langtidsudvikling og specielt i brydningszonen. Endelig forbedres og kvantificeres forståelsen erosion af strande, klitter og bagland og dets samspil med udviklingen af såvel åben kyst som estuarier. For sidstnævnte vil der særligt bidrages til viden om samspillet mellem sand, mudder og biologi.

En integration af teknologien med fysiske planlægningsovervejelser i en beslutningsproces vil understøtte beslutningsstøtteværktøjer i bredere forstand og samtidig åbne op for anvendelse og markedsføring af de anførte teknologier i bredere forvaltningsopgaver ikke mindst integreret kystzoneforvaltning. Dette kræver en tilpasning af de nævnte fysisk dynamiske hændelsesbeskrivelser så de kan vekselvirke med andre temaer i en fysisk planlægningsproces. Det vil dermed også bidrage som et vigtigt værktøj til at integrere klimabetingede konsekvensanalyser i den fysiske planlægning især i forhold til vandstandsstigning og mønstre i ekstreme vejrforhold.

Den foreslåede aktivitet vil lede til et bedre grundlag for kystforvaltning samt udvikling af værktøjer for myndigheder, havne og industri (rådgivere, entreprenører m.m.) til sikring, planlægning og forvaltning af kyster samt stormflodssikring.

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karen Edelvang
Fredag d. 15/5-09 kl. 13:54

Í den integrerede kystzoneforvaltning er det vigtigt at brugerne bliver hørt for at sikre ejerskab til de beslutninger der tages på længere sigt, bl.a. i forbindelse med tilpasning til klimaeffekter.

Per Sørensen KDI
Onsdag d. 20/5-09 kl. 08:18

I forbindelse med implementeringen af regeringens klimatilpasningsstrategi er en af hjørnestenene at der skal udvikles værktøjer til dette de kommende år. Derfor hilser vi disse forskningsinitiativer hjerteligt velkommen og ser dem som et vitalt skridt i retningen af at udvikle ovennævnte værktøjer.

Derved vil de beslutninger som vil skulle træffes angående den langsigtede udvikling af de danske kyster og havne kunne tages på et langt bedre grundlag end i dag.

Ole Mark
Søndag d. 7/6-09 kl. 23:18

Kære Karen og Per,

Mange tak for jeres kommentarer om integreret kystzoneforvaltning.
Inddragelse af brugerne såvel som andre interessenter i den integrerede kystzoneforvaltning er et meget vigtigt element, når der søges succesfulde løsninger med maximalt medejerskab. Samspillet mellem samfundsmæssige begrænsninger, behov og muligheder på den ene side og forståelse samt inddragelse af naturens fysiske og biologiske spilleregler på den anden side udgør netop det krydsfelt som fortsat skal udforskes.

Som led i dette vil vi derfor fortsætte udviklingen af effektive værktøjer til kyst og stormflodssikring ved udnyttelse og udvikling af såvel ny procesmæssig forståelse, matematiske metoder, måle teknikker og implementering i primært software- og rådgivningsløsninger samt services. Vi sætter stor pris på jeres input og opbakningen til dette.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

Erik Clausen
Torsdag d. 18/6-09 kl. 16:55

Der er også brug for fleksible løsninger til sikring mod stigende vandstande, således at konstruktioner og anlæg kan justeres, når der bliver behov herfor.
Det er også meget vigtigt, som det anføres, at opretholde, og gerne forbedre, den rekreative værdi af kystmiljøer, hvad enten det drejer sig om den åbne kyst, havne eller andre kulturmiljøer.

Gisli
Mandag d. 22/6-09 kl. 16:22

Kyst- og stormflodsikring samt planlægning

I dag aksepteres stormflod opp til en vis grænse, men det mangler et verktøy som beskriver konsekvensene, - stormflodene for hver given hendelse av offshore bølgehøyde og vandstand for de akuelle lokaliteter. Det foreligger bølge- og tidevandvarslinger årtíer til bake sammen med bølgemålinger både offshore og inshore. Derfor kan man kalibere wave modeller indtil kysten. Man kender bundtopografien og kystens profile og dens karakteristik, enten den er naturlig eller med kystforsikring av hvilken som helst type. Man kan derfor simulere stormflod, wave overtopping og oversvømmelser for akuelle lokaliteter. Men konsekvensene som følger stormflodene er ikke kjennte. Derfor har vi forventninger til forskningsinitiativet ”kyst- og stormflodsikring samt planlægging” som et viktig skridt i udviklingen.

Gisli
Mandag d. 22/6-09 kl. 16:23

Kyst- og stormflodsikring samt planlægning

I dag aksepteres stormflod opp til en vis grænse, men det mangler et verktøy som beskriver konsekvensene, - stormflodene for hver given hendelse av offshore bølgehøyde og vandstand for de akuelle lokaliteter. Det foreligger bølge- og tidevandvarslinger årtíer til bake sammen med bølgemålinger både offshore og inshore. Derfor kan man kalibere wave modeller indtil kysten. Man kender bundtopografien og kystens profile og dens karakteristik, enten den er naturlig eller med kystforsikring av hvilken som helst type. Man kan derfor simulere stormflod, wave overtopping og oversvømmelser for akuelle lokaliteter. Men konsekvensene som følger stormflodene er ikke kjennte. Derfor har vi forventninger til forskningsinitiativet ”kyst- og stormflodsikring samt planlægging” som et viktig skridt i udviklingen.

Gisli
Mandag d. 22/6-09 kl. 16:28

Kyst- og stormflodsikring samt planlægning

I dag aksepteres stormflod opp til en vis grænse, men det mangler et verktøy som beskriver konsekvensene, - stormflodene for hver given hendelse av offshore bølgehøyde og vandstand for de akuelle lokaliteter. Det foreligger bølge- og tidevandvarslinger årtíer til bake sammen med bølgemålinger både offshore og inshore. Derfor kan man kalibere wave modeller indtil kysten. Man kender bundtopografien og kystens profile og dens karakteristik, enten den er naturlig eller med kystforsikring av hvilken som helst type. Man kan derfor simulere stormflod, wave overtopping og oversvømmelser for akuelle lokaliteter. Men konsekvensene som følger stormflodene er ikke kjennte. Derfor har vi forventninger til forskningsinitiativet ”kyst- og stormflodsikring samt planlægging” som et viktig skridt i udviklingen.

Gísli Viggósson
Director of Research and Development
Siglingastofnun Íslands
Icelandic Maritime Adiministration
Vesturvör 2 Pósthólf 120
202 Kópvavogi / Iceland
Tel. +354-560 0000
Fax +354-560 0060
E-mail: gisli@sigling.is