Laboratoriet for plantesundhed

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Dansk planteproduktion inden for både gartneri, frugtavl og landbrug er en international forretning, hvor mange planteprodukter forædles i Danmark, produceres (delvist) under varmere himmelstrøg, færdigproduceres i Danmark og efterfølgende eksporteres til det meste af verden. For at sikre en fortsat stor eksport fra Danmark er det derfor vigtigt at have laboratorier, der kan sikre sunde produktionskulturer.

Med sundhed forstås sikkerhed for, at plantematerialet ikke blot er fri for velkendte specifikke patogener, men generelt fri for alle hæmmende organismer. Indtil nu har man testet for velkendte patogener, men med den moderne DNA-teknologi er det blevet muligt at analysere meget bredere. I forbindelse med aktivitetsplanen ’I4 Det Dyrkningstekniske Servicelaboratorium’ (2016-2018) er dette arbejde igangsat inden for nogle få kulturer.

Aktiviteten tager således udgangspunkt i AgroTechs erfaring med og infrastruktur til DNA- baserede analyser af patogener og almen plantepatologi, og sigter mod at øge betydningen af dette arbejde markant, ved at skabe et øget samarbejde i innovationssystemet.

Det skal ske ved, at Teknologisk Institut – nærmere betegnet divisionen AgroTech – sammen med universiteter, erhvervsakademier, produktionshøjskoler, producenter m.m. danner en ”Analyse-faggruppe” med det formål at udbygge de DNA-baserede analyser af plantesygdomme og dokumentere sundhedstilstanden. Gruppen skal arbejde med at identificere og prioritere de vigtigste indsatsområder. Studerende skal tiltrækkes, så de sammen med Instituttet og vores unikke infrastruktur kan arbejde med DNA-baserede analyser og diagnostik. Herved sikres et større flow af viden fra universiteternes forskning til egentlige ydelser, som laboratoriet kan udbyde til gavn for danske planteproducenter.

Som resultat af arbejdet bliver Instituttet i stand til at udbyde flere DNA-baserede analyser tilpasset de danske planteproducenter, ligesom undervisningssystemet bliver i stand til at formidle mulighederne for deres studerende. Den afledte effekt er, at planteproducenter får endnu flere muligheder for DNA-baserede analyser samt at forskningen inden for området øges

Nøgleord

11 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Signe Værbak (Konsulent, Viridis Consult)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 06:22

Som selvstændig konsulent med opgaver hos flere større primærproducenter oplever jeg et stigende behov for håndtering af patologiske problemstillinger. Især behovet for at sikre plantemateriale med en god sundhed samt hjælp til at udrede sanitære problemer er helt afgørende for produktionssikkerheden og dermed for at fastholde aftagernes interesse, også internationalt. Udvikling og implementering af mere generiske teknologier til analyse og udredning af de skadegørende organismers identitet og udbredelse giver erhvervet mulighed for at være på forkant med problemerne i et større og mere velfunderet omfang. Opbygning af en sådan analyseservice i samarbejde med en referencegruppe bestående af repræsentanter for både erhvervet og udviklingsorganisationerne er derfor en yderst fornuftig disposition, som bør prioriteres.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 17:40

Vi takker for din melding vedrørende behovet for udvikling af planepatologiske analyser og din opbakning til en ”Analyse-faggruppe”. Det er især det generiske perspektiv for NGS-teknologien og muligheden for at identificere flere vidt forskellige plante belastende organismer samtidig, som vi har fokus på at udvikle. Vi er desuden fuldt ud opmærksomme på, at teknologien kan anvendes til overvågning af sundhedstilstanden i forædlingsmateriale og at forebyggelse er af største betydning for erhvervet.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Lund (Rådgivningsleder, GartneriRådgivningen A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:41

Hos GartneriRådgivningen har vi længe set en stor erhvervsrelevant mulighed i at anvende de nye DNA sekventeringsteknologier i forbindelse med plantepatologiske analyser og varsling af skadegørende belastning. Muligheden for at opnå robuste test der integrerer flere analyser i samme arbejdsgang vil sikre erhvervet mere sammenhængende information og varsling på baggrund af bedre statistisk dækning. Dette vel at bemærke uden større prisstigninger. Hos GartneriRådgivningen har vi tidligere indgået i projekter med afprøvning af pyrosekventeringsteknologi og har i den forbindelse konstateret at mulighederne er reelle og at man med passende udviklingstiltag kan indfri disse forventninger. Vi mangler imidlertid en kompetent organisation, som vil etablere en egentlig service og som vil sikre opbygning af denne under kvalitetssikringsforhold og med akkreditering som målsætning. I forbindelse med at Roche opgiver udvikling og servicering af pyrosekventeringsteknologien glæder det os, at Teknologisk Institut vil løfte opgaven med at overføre og udvikle disse erfaringer til en ny teknologisk platform. Deres erfaringer og adgang til Illumina teknologi giver mulighed for at løfte denne opgave. Etablering af en referencegruppe med repræsentanter fra erhvervet, konsulenterne og universiteterne er derfor et initiativ, som vi byder velkommen og som er af stor relevans for erhvervets fremtidige håndtering af plantesundhed og skadegørende forhold.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 17:41

Vi er taknemmelige for det afklarende projektarbejde som er gennemført med hjælp fra GartneriRådgivningens konsulenter i samarbejde med Aarhus Universitet og har studeret de publicerede data samt projektrapporteringerne med stor opmærksomhed. Det glæder os derfor, at GartneriRådgivningen også finder det relevant, at der etableres en ”Analyse-faggruppe”, som kan sikre egentlig implementering og servicering af erhvervet.

Mvh
Mikael Poulsen

Lisa Munk (Lektor emerita, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:54

Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr har til formål at fremme fagligt samspil mellem personer, der arbejder med plantesygdomme, skadedyr og plantesundhed. Gennem besøg og præsentationer på Teknologisk Institut har vi haft lejlighed til at debattere, hvordan jordbrugserhvervet sikres adgang til valide plantepatologiske analyser. Oprettelse af en referencegruppe med repræsentanter fra universiteterne, plantekonsulenterne og jordbrugserhvervet er et tiltag, der kan sikre relevant dialog og formidling af de nyeste teknologiske muligheder. En billigere, nemmere og mere sikker bestemmelse af planteskadegørere vil fremme mulighederne for at forebygge og iværksætte effektiv skadesbegrænsning. Implementering af Next Generation Sequencing teknologi giver helt nye muligheder for at levere eksakte analyseresultater på kort tid og af et mere repræsentativt omfang. Det glæder Selskabet, at Teknologisk Institut vil påtage sig opgaven med at udbyde denne service til alle relevante organisationer, da det vil give så vel jordbrugserhvervet som forskningen et nyt og bedre redskab.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 17:42

Tak for dine kommentarer til vores visioner og især forslaget om at etablere en ”Analyse-faggruppe”. Af vores visioner fremgår ikke, at det er tidligere generationers store arbejde med udredning af de plantebelastende organismers biologi, der i dag tillader at vi kan fokusere på anvendelsen af DNA-baserede analysesystemer. NGS-teknologien tillader i modsætning til de rene PCR teknologier en mere generisk og kombineret mulighed. Det glæder os at et serviceudbud også har relevans for forskningen og universiteterne.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Graff (CEO, Graff Breeding A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:18

Hos Graff Breeding og Graff Kristensen har vi behov for størst mulige sikkerhed omkring vores plantemateriale. Sundhed og sikkerhed omkring dette materiale er en forudsætning for vores forsatte udvikling og internationale konkurrenceevne. Som en eksporterende virksomhed konfronteres vi til stadighed med nye forventninger omkring dokumentationskrav fra lande udenfor EU. Både i forbindelse med disse eksportkrav og vores egne interne sanitetskrav har vi derfor behov for, at potentialet for NGS-teknologi overføres til en kommerciel ydelsesplatform. Vi har allerede benyttet os af tilsvarende service udbudt af udenlandske institutioner. Vi ser imidlertid gerne en konsistent danske udvikling af en sådan service, med standarder der tillader at resultater kan sammenholdes fra år til år. Desuden vil geografisk nærhed lette dialogen om hvordan analyse og dokumentationskrav integreres med de tekniske muligheder. En serviceudvikling koordineret af en referencegruppe bestående af bruger repræsentanter har derfor vores interesse og fulde støtte.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:17

Vi takker for din melding vedrørende den vigtige relation imellem konkurrencedygtig eksport og en udbygning af de sundhedsmæssige analyser. Det glæder os desuden, at I ser etablering af en ”Analyse-faggruppen”, som et tiltag der kan fremme denne udvikling. Vi har noteret os, at denne teknologiske service ikke bør stå alene, men at vejledning vedrørende sanitering er et værdifuldt og efterspurgt element.

Mvh
Mikael Poulsen

Bjarne Jørnsgård (Crop Science manager, Chr. Hansen Natural Colors AS)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:04

Chr. Hansen Natural Colors har øget fokus på udvikling af planter til produktion af naturlige farver, herunder en række arter med klonformering, der stiller særlige krav til sundt udgangsmateriale. Nye teknikker som NGS-teknologi til sikker identifikation, samt udelukkelse af sygdoms fremkaldende organismer er et væsentligt fremskridt i forhold til traditionelle identifikationsmetoder og NSG-teknologi kunne også give os også indblik i de mikroorganismer, som har positiv indvirkning på planternes udvikling og produktivitet. En sådan servicemulighed har derfor vores interesse og mulighed for udviklingen af denne sammen med repræsentanter fra erhvervet ser vi som en relevant tilgang.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:04

Tak for meldingen. Det glæder os at, at Chr. Hansen ser dette tiltag som en mulig for bedre indblik i såvel skadegørende som positivt virkende mikroorganismers samspil med planter. Det glæder os også at dannelse af ”Analyse-faggruppen” vurderes at være både interessant og relevant for virksomhedens igangværende produktudvikling.

Mvh
Mikael Poulsen

Desirée Börjesdotter (Forsøgschef, Nordic Beet Research)
Mandag d. 10/10-16 kl. 11:39

Nordic Beet Research (NBR) er en forsknings- og udviklingsvirksomhed stiftet af roedyrkere og sukkerindustri i Danmark og Sverige. Vores mission er at bidrage til en stærkere roedyrkning gennem afprøvninger, generering af ny viden samt via information og demonstration.
Teknologien Next Generation Sequencing viser nye muligheder for at tilvejebringe flere relevante plantepatologiske analyser samtidigt, og således på en ny måde identificere, hvilke skadevoldere der måtte belaste plantevækst, både anvendt i varslingsformål og som forklaringsparameter. Især nye muligheder for at kvantificere og artsbestemme både cyste- og fritlevende nematoder fra jord og planterødder igennem hele sæsonen er af interesse for NBR. Desuden vil kombinerede analyser med nematoder og jordbårne svampe også være af interesse. Hos NBR vil vi gerne støtte initiativet fra Teknologisk Institut om oprettelse af en referencegruppe med repræsentanter fra universiteterne, plantekonsulenterne og jordbrugserhvervet med mulighed for at drøfte de nye muligheder blandt interessenter.