Lagring og konvertering af el og varme

Senest opdateret d. 4/1-2021
Aktiv
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Energilagring og -konvertering under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi

I indsatsområdet udvikles, testes og demonstreres komponenter til energilagring og -konvertering for danske komponentleverandører og -producenter inden for Power-to-X, elektrisk transport, varmepumper, elektriske og termiske lagre.

Den varierende elektricitetsproduktion fra sol og vind vil i fremtiden resultere i et stort behov for energilagring og -konvertering. I EU og i resten af verden øges investeringer i nye lagrings- og konverteringsteknologier betydeligt. Dette medfører en stigende international konkurrence på området. Danske komponentleverandører og -producenter har en international førerposition på dette område, men hvis denne skal bevares og udbygges, er det altafgørende, at danske FoU- og demonstrationsaktiviteter udbygges yderligere i et accelereret tempo, dels af hensyn til den hurtigt stigende internationale konkurrence, dels af hensyn til målsætningen om 70 % CO2 reduktion allerede i 2030. Især danske SMV’er har brug for FoU-støtte til at udvikle og demonstrere nye komponenter og løsninger til indsatsområdet.

Indsatsområdet har fokus på at udvikle og demonstrere nye komponenter og systemer til fremstilling af bæredygtige flydende og gasformige brændstoffer (e-fuels) samt grønne kemikalier baseret på el fra solceller og vindmøller. Dette sker via Power-to-X (PtX) -teknologier, hvor nye processer og materialer til elektrolyse og katalyse samt indfangning, udnyttelse og lagring af CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage) er nøgleteknologierne. Andre centrale konverterings- og lagringsteknologier, der støtter op om og øger effektiviteten af PtX, er ligeledes en del af indsatsområdet. Det drejer sig fx om konvertering af el til varme i varmepumper samt lagring af el i mobile og stationære batterier samt varme og kulde i termiske lagre. Alle disse teknologier er nødvendige at inddrage i indsatsen. Dels for at øge effektiviteten og dermed markedsværdien af PtX, dels for at opnå en forbedret udnyttelse af den varierende elproduktion fra sol og vind. Indsatsområdet resulterer i, at danske virksomheder bliver verdensførende inden for fremstilling og anvendelse af e-fuels til skibs- og luftfart, store højtemperaturvarmepumper til industri og fjernvarme samt integration af batterier til transport og stationære anvendelser. Indsatsområdets aktiviteter vil blive gearet ved inddragelse af danske virksomheder i nationale og internationale demonstrationsprojekter i EUDP, H2020 og Horizon Europe. PtX-aktiviteterne i indsatsområdet vil desuden blive tæt koordineret med aktiviteterne i den fælles GTS-PtX-indsats sammen med Force Technology, DBI og Alexandra Instituttet. Indsatsen vil ligeledes blive gennemført i tæt samarbejde med det nye Mærsk center for Zero Carbon Shipping.