LCA/LCM: Life Cycle Assessment/Life Cycle Management til sikring af optimal udnyttelse af energi- og råstoffer, herunder genanvendelse

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Alene byggebranchen anvender årligt ca. 10 mill. tons byggematerialer. Samfundsmæssigt er det en betragtelig belastning både økonomisk (ca. 5 % af bruttonationalproduktet) og miljømæssigt.

Udfordringen er både i fremskaffelsen (råstoffer) og som affaldsprodukt i nedbrydningsfasen. Herudover er der en kraftig materialestrøm inden for andre produktkategorier som fx elektronik og fødevareprodukter. Livstiden for elektronik har en nedadgående tendens og viden om fødevarers klimaperformance er rykket i forbrugernes prioritet. Fokus på udviklingen af elektronik og fremstilling af fødevarer understreges af diverse EU direktiver, krav fra supermarkeder og reguleringer om råstoffer, kemikalier og affald.

Endelig så har mange typer affald en stor brændværdi, men indeholder desværre også ofte stoffer, som enten umuliggør en effektiv forbrænding, eller som vil medføre dannelse af uønskede emissioner eller restprodukter. Dansk lovgivning har åbnet mulighed for, at sorteret affald med en veldefineret sammensætning og brændværdi kan klassificeres som et brændsel og ikke som tidligere blot en ny type affald.

Der er derfor stor fokus på at kunne sortere industri- og erhvervsaffald for at kunne fremstille CO2-neutrale brændsler med høj værdi, som kan erstatte fossile brændsler i vores effektive kraftværker. Herved medvirker man til at løse både et affalds- og et klimaproblem.

GTS-institutterne har fokus på renere teknologier, hvor der tilstræbes at genanvende affald, minimering af energiforbrug og fremstilling af renere produkter til forbrugerne. En styrket indsats indenfor sortering af affaldsstrømme fra produktionen vil kunne give både økonomiske, miljømæssige, markedsmæssige og energimæssige fordele. Et eksempel er udviklingen i byggebranchen med at substituere råstoffer med ”affald” fra tidligere processer eller
nedbrydningsmateriale.

Aktiviteter omfatter systemtilgang, adresserer teknologifelter, som i et holistisk perspektiv kan anvise metoder og/eller teknologier, som indbyrdes afstemmes og sammentænkes for at opnå en optimal og bred effekt. Det kan fx. være teknologier, der har fokus på ressourcebeskyttelse og livscyklusanalyser.

Endelig foreslås der aktiviteter til udvikling af metoder til udsortering af de relevante affaldsfraktioner og måling af biogent CO2 i røggassen, så der opnås en mere kosteffektiv sortering af affaldstyper, som indeholder fossilt kulstof (plast, olieprodukter), og biogent kulstof. Dvs. udnyttelse af affald som et råstof, der under optimalt design bliver til en fornuftig energikilde

Der vil udvikles viden om nye materialekombinationer og tilhørende miljøfaktorer. Risikovurderinger vil blive metodisk udviklet ligesom repræsentative prøvetagningsmetoder for dokumentation. Mange nye tværsektorielle og – faglige teknologier vil blive udviklet for at opfylde kravene til innovationer, som giver væsentligt bedre LCA resultater. Metoder til inddragelse af LCM i almindelig drift og produktudvikling vil udvikles yderligere.

For GTS-institutterne ligger der derfor et væsentligt potentiale i at understøtte og styrke danske virksomheders konkurrenceevne inden for udvikling af energi- og miljøvenlige teknologier, systemer og produkter. Affaldssortering, håndtering og genbrug adresserer teknologifelter, der understøtter symbiosen mellem samfundsinteresse og virksomheders fremtidige konkurrenceevne.