Livskvalitet baseret på grønne livsmiljøer (plants for people)

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Der er stigende fokus på livskvalitet og velvære og det har længe været kendt at grønne miljøer har en positiv indvirkning på menneskets psyke og helbred. Der er et behov for at kunne være tæt på grønne miljøer hvad enten det er i hjemmet eller på arbejdspladsen. Der har forskningsmæssigt længe været fokus på f.eks. hospitals- og terapihaver, men den gavnlige effekt af grønne miljøer bør vurderes i forhold til mange andre af vores hverdagsmiljøer f.eks. i børnehaver, skoler, kontorer, indkøbscentre osv. Der er brug for en ny type viden, som sammenholder viden om planter, biologi, teknologi, psykologi og design/arkitektur. Miljøerne som de er i dag bærer præg af at det er enkelte instanser der er kommet med løsninger uden af kæde biologien og teknologien optimal sammen. Der er behov for et videnmiljø som kan udvikle og rådgive i forhold til brug af planter i miljøer, hvor planter ikke naturligt ville trives. Der skal laves tekniske løsninger, med det mål at grønne miljøer kan placeres præcist, hvor det ønskes til fordel for os mennesker.

Aktiviteterne vil bestå i at udvikle teknologiske løsninger baseret på menneskelige og biologiske krav, således at der kan videreudvikles på eksisterende grønne miljøer, samt give mulighed for helt nye grønne miljøer.

GTS tilbyder tværfaglig specialistrådgivning, konceptudvikling og metodeudvikling byggende på eksisterende erfaringer fra plantefysiologer, landskabsarkitekter, arkitekter samt relevante forskningsmiljøer. Yderligere vil GTS identificere og initiere egnede samarbejder på tværs af virksomheder samt gennemføre kurser og vejledning om etablering af Grønne livsmiljøer.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Malmos
Mandag d. 1/6-09 kl. 08:56

Det er en god idé, at fokusere og udvikle på teknologi for dette - at kunne implementere grønne elementer i og på byggeriet, hvor vi bor, rekreere, arbejder o.s.v.. Og det kan samtidig være med til klimaforbedring, idet det kan hindre vandafstrømning fra vores tagflader, det sænker varmeafstrålingen fra tagfalderne og de fleste menneskers umiddelbare glæde ved at betragte grønne elementer er positiv for deres sind. Jeg har netop været på verdenskongres for "grønne tage" arrangeret af Igra i Nurtingen (ved Stuttgart i Tyskland), hvor der blev præsenteret mange aspekter af dette, men hvor det også afsløredes, at der mange faktorer, hvor vi skal være opmærksommme for at installationen lykkes og ikke skader bygningen. Det kunne være fint om dette initiativ kunne afdække det særlige råderum der findes i dk med hensyn til klimatiske begrænsninger og muligheder, idet disse ikke umiddelbart ens med dem der hersker i centraleuropa, hvor man i væsentlig længere periode har arbejdet med grønne tage som kompensation for høje bebyggelsesgrader.

God arbejdslyst med projektet, idet jeg håber at der herved kan rykkes i den rigtige retning.

Med venlig hilsen anlægsgartnermester Per Malmos.

pll
Onsdag d. 1/7-09 kl. 17:41

Et øget fokus på grønne planters indvirkning på mennesker samt viden om grønne miljøer i større stil og dermed brug af grønne planter, i andre sammenhænge end de der allerede eksisterer, vil være gavnligt for gartnerierhvervets konkurrenceevne. Vi skal være medspillere i produktionen af luftrensende planter og i det hele taget være i stand til nationalt at producer planter til alle former for grønne miljøer. Danske Prydplanter ser derfor med stor interesse på muligheden for at opdyrke dette nye marked, der skal sikre livskvalitet for os mennesker.

Jane Dyrhauge Thomsen
Torsdag d. 2/7-09 kl. 09:16

Jeg har som ph.d. studerende indenfor området "people-plant realtionships" oplevet stort interesse fra en amlindelige befolkning vedrørende emnet og en stor efterspørgsel på viden om hvordan planter og blomster påvirker menneskers psykiske og sociale trivsel og hvordan man kan bruge planter og blomster til at forbedere menneskers trivsel. Der eksisterer ikke meget forskning på området, men den viden som eksisterer peger på at tilstedeværelsen af planter og blomster fremmer menneskers trivsel og kan bruges aktivt til at forbedere forskellige udsatte gruppers trivsel og sundhed. Der er altså et behov for mere forskning.