Målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 10/4-2012
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer
Simon Skjøde Jensen
Gruppeleder, PhD

Bioneer ønsker inden for immunområdet at opbygge kompetencer til gavn for danske virksomheder i biotek, medicinal, biomedico og ingrediens brancherne. Kompetencerne der ønskes opbygget involverer primære immunceller, herunder bl.a. at sortere immunceller og undersøge deres funktion, herunder forudsige potentielle toksikologiske reaktioner samt til screening af immunmodulerende stoffer. Yderligere vil vi fokusere på teknologier til målrettet behandling af immunceller der er centrale for sygdomsudvikling inden for allergi, autoimmune- samt kræftsygdomme.

Målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling
Institut: Bioneer A/S
Kontaktperson: Simon Skjøde Jensen, PhD, Cand. scient, Gruppeleder
Ny viden og serviceydelser
Menneskets immunsystem er centralt for kroppens forsvar mod infektioner og sygdomme og påvirkes af en række faktorer i hverdagen, herunder miljøpåvirkninger, individuel levevis, stress, motion og kost. Immunsystemet påvirkes også, når vi indtager lægemidler, og især under udvikling af sygdomme som kræft, leddegigt, sclerose, allergi osv.
Kroppens immunceller findes dels i blodet, dels i forskellige organer og i lymfeknuderne, hvor de medvirker til at opretholde kroppen i en rask og sund tilstand. Når immunsystemet påvirkes er det ofte specifikke celletyper i vores immunsystem, som ikke fungerer normalt, og derved opstår der ubalancer i immunsystemet, som kan forårsage udvikling af sygdomme. Nye metoder til at undersøge immuncellernes funktion i blodet fra både raske personer og forskellige patientgrupper er et vigtigt skridt i forsøget på at forebygge og helbrede sygdomme. Vi vil opbygge nye kompetencer inden for metoder til at isolere og undersøge specialiserede immunceller fra blodet og undersøge cellernes rolle i sygdomsudvikling, herunder i infektioner. Immunsystemets celler er sensitive og bliver nemt påvirket af ydre faktorer under laboratoriehåndtering. Derfor vil vi udvikle teknikker, der er skånsomme overfor immuncellerne, herunder forbedrede opbevaringsmetoder, således at der kan opnås bedre analyseresultater i laboratoriet. Vi ønsker desuden at udvikle en teknologisk platform, hvormed målrettet behandling af immunologisk relaterede sygdomme og infektioner kan realiseres, således at netop den immuncelletype, der er årsag til sygdomsudviklingen, kan behandles direkte, hvorved bivirkninger på andre celler, der ikke er involveret i sygdommen, begrænses.
Serviceydelserne vil bidrage til, at danske virksomheder kan udvikle nye og mere effektive lægemidler. Bioneers rådgivning og ydelser vil sætte virksomhederne i stand til at udvikle kandidatstoffer, der har en specifik effekt på de ønskede celler, hvorfor bivirkningsprofilerne vil være reducerede i forhold til eksisterende lægemidler og behandlingsstrategier. Bioneers kompetencer inden for immunområdet vil bidrage til, at de resultater, der opnås i udviklingsfasen af nye behandlingsstrategier, vil have et kvalitetsniveau, der sætter danske virksomheder i stand til at tage de rigtige beslutninger i forhold til den videre forskning og udvikling.
Følgende nye teknologiske serviceydelser vil blive udbudt:

  • Ekspertise i isolering og undersøgelser af specifikke celler fra immunsystemet (F.eks. monocytter, T-,  B-, NK- og dendritceller)
  • Nye metoder og teknologier til at øge immuncellers overlevelse og funktion efter udtagning fra en donor, så de efterfølgende forsøg, der skal udføres for virksomhederne, får en markant bedre kvalitet og reproducérbarhed,.
  • En generisk nanoteknologisk platform til målrettet behandling af immunceller med nye lægemiddelkandidatstoffer fra virksomheder og hospitaler.

Centrale aktiviteter
Udvikling af de planlagte serviceydelser involverer videreuddannelse af specialister inden for det cellebiologiske fagområde med fokus på at udvikle nye skånsomme cellesorteringsteknikker. Desuden opbygges ekspertise inden for specifikke immuncellers funktion og reaktion på immunstimulering, således at en række virksomheder med forskellige behov kan serviceres. Indsatsen vil især dreje sig om skånsom isolering af specifikke immuncelletyper, udvikling af optimale opbevaringsbetingelser for cellerne samt udvikling af sygdomsmodeller inden for især autoimmunitet og inflammation baseret på de isolerede celler.
Med udgangspunkt i danske virksomheders behov for nye teknologier inden for immuncelleområdet og behandling af immunologisk betingede sygdomme inden for autoimmun-, allergi- og kræftsygdomme vil Bioneer servicere og hjælpe virksomhederne med at udvikle forbedrede teknologier til behandling, der involverer immuncelleteknologi. Bioneer vil i tværfaglige samarbejder med danske og udenlandske universiteter og virksomheder fokusere på at udvikle sygdomsmodeller, analysemetoder og teknologier til målretning af lægemidler til immunceller.
Rationale for indsatsen
Det samfunds-/erhvervsmæssige rationale for aktiviteten, herunder aktivitetens SMV-relevans
Der er et særdeles stort behov for ny forbedret sygdomsbehandling inden for en række store sygdomsområder som autoimmunitet, kræft, infektionssygdomme og allergi. Samfundsmæssigt vil de planlagte aktiviteter medvirke til at styrke behandlings- og løsningsmulighederne med hensyn til disse alvorlige kroniske eller længerevarende sygdomme. De nuværende behandlingsmuligheder påfører Danmark store omkostninger, dels på behandlingssiden, dels på den social-økonomiske side i form af store omkostninger i forbindelse med f.eks. arbejdsfravær. Adgang til behandlingsteknologier med færre bivirkninger samt mere målrettede behandlinger, hvor primært de sygdomsinvolverede celler behandles, vil kunne bidrage væsentligt til reduktion af disse problemer.
Hvilke dele af dansk erhvervsliv forventes at efterspørge de udviklede kompetencer og serviceydelser direkte?
Målgruppen af danske virksomheder med interesse og konkrete behov for de udviklede kompetencer og serviceydelser involverer både SMVer inden for bioteknologi, kosttilskud, ingrediens og fødevarebranchen samt større medicinal- og farmaceutiske virksomheder og virksomheder inden for medico- og veterinærområdet.
Disse virksomheder efterspørger kompetencer, viden og avancerede teknologier inden for det immunologiske område. De opbyggede kompetencer vil samtidig henvende sig til hospitalsafdelinger og universitetsgrupper med behov for specialiseret viden og teknologier inden for immunområdet, herunder viden om, hvordan immunceller reagerer på forskelige behandlinger, samt teknologier til at analysere forskellige populationer af immunceller specifikt.
På videnspredningssiden vil Bioneer som noget nyt udarbejde undervisningsmateriale og udbyde kortere undervisningsmoduler på relevante fagskoler, professionshøjskoler samt enkelte specialiserede gymnasier.
De planlagte aktiviteter bygger i nogen grad videre på tidligere RK-aktiviteter involverende regulatoriske immuncellers funktion i relation til kræftbehandling samt målretning af partikler til immunceller i tarmen.
Yderligere bygger aktiviteterne på kompetencer udviklet i 2-3 innovationskonsortier i perioden 2003-2012 samt en forskningsrådsbevilling i perioden 2007-2011. Desuden vil kompetenceudviklingen bygge videre på et eksisterende Eurostars-projekt, der afsluttes ultimo 2013.
 
Mulige samarbejdspartnere
DTU Nanotech, DTU Lyngby
Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet,
Multiple Sclerose Research Unit, Rigshospitalet,
Rheumatology Unit, The Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden,
Allergiklinikken, Gentofte Universitetshospital.
Desuden vil en række virksomheder indgå i aktiviteten som samarbejdspartnere.

18 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

AndersElmPedersen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 14:45

Jeg kan som læge, lektor og forsker i cellulær immunologi ved Københavns Universitet varmt tilslutte mig initiativerne indenfor immunoscience. Området har et stort vækstpotentiale bl.a. indenfor cancer immunterapi og kronisk inflammation hvor det må forventes at både medicinalindustrien og SMV'er i biotech branchen i Øresundsregionen vil få stadig flere lægemiddelkandidater i deres pipeline. I denne lægemiddeludvikling kan Bioneers initiativer og position i det regionale netværk mellem private partnere og offentlige forskningsinstitutioner få stor betydning.

Anders Elm Pedersen
Lektor, Københavns Universitet

Annette Ekblond
Fredag d. 11/5-12 kl. 17:04

På Hjertecenteret, Rigshospitalet, hvor vi driver flere kliniske studier med autolog stamcellebehandling af hjertepatienter, ser vi det nødvendigt at kunne indgå samarbejde med et GTS institut som Bioneer.
Aktuelt bevæger klinisk stamcellebehandling sig fra autolog til allogen behandling, - fra regenerative til immunmodulerende forklaringsmekanismer og udi kombinationsbehandlinger. I alle tilfælde opstår et øget behov for at inkludere in vitro eksperimentelle undersøgelser og stærke kompetencer udi immuncellers reaktion i forbindelse med disse nye behandlingsstrategier. I erkendelse af, at translationel stamcelleforskning kræver inddragelse af mange forskellige specialer, er det essentielt for tilblivelsen af fremtidige kliniske studier, at kunne inddrage metoder og kompetencer som beskrevet i idebeskrivelsen ”Målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling”.

Annette Ekblond
Laboratorieleder
Kardiologisk Stamcellelaboratorium
Rigshospitalet

Allan
Mandag d. 14/5-12 kl. 11:49

Som mange-årig forsker indenfor immunologi og virologi kan jeg absolut støtte de foreslåede initiativer vedrørende det immunologiske områder.Indenfor de senere år er vores basale viden om immunologi øget meget substantielt, og det er på tide, at denne indsigt får større praktisk betydning i form af translatorisk forskning, klinisk afprøvning og egentlig patient-relateret anvendelse. Det drejer sig bl.a. om områderne cancerimmunterapi og udvikling af nye vaccineplatforme m.h.p. bedre T-cellebaserede vacciner mod en række infektionssygdomme. Indenfor dette områder står Øresundsregionen stærkt både akademisk og m.h.t. SMV'er. I denne kontekst vil Bioneers initiativer passe godt og sikre en godt flow til den egentlige lægemiddelindustri.

Allan Randrup Thomsen
Professor, dr. med.
Københavns Universitet

A Høg
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:26

Jeg kan som forsker i både teknologiudvikling og lægemiddeludvikling hos Santaris Pharma kun bifalde initiativerne i "Målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling". Jeg har tidligere haft fantastisk udbytte af samarbejde med Bioneer i forbindelse med in vitro forsøg på primære immunceller samt ved analyser på specifikke cellepopulationer sorteret fra in vivo prøver. Specielt for SMV'er vil denne slags samarbejde og servicefunktion være yderst relevant og vigtig da det dér kan være svært at mestre alle teknikker og specialer indenfor virksomheden.

Anja Mølhart Høg
Gruppeleder
Santaris Pharma A/S

Peter Adler
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:45

Indenfor allergiforskningen på ALK udvikler vi løbende nye teknikker til påvisning af de immunologiske ændringer under immunterapi og i vores søgen efter biomarkører til selektion af patienter og som egentlige surrogatparametre for klinisk effekt.
I øvrigt anvendes en bred vifte af immunologiske analyser og celle dyrknings teknikker indenfor immunologien generelt. Dette betyder, at vi ofte er nødt til at indgå i akademiske samarbejder eller benytte kontraktforskning på områder, hvor vi ikke selv behersker teknikkerne. Derfor vil det være en stor fordel at kunne samarbejde med Bioneer på disse områder enten i form af fælles projekter eller som CRO.

Mvh
Peter Adler Würtzen, PhD
Team Leader, Clinical Pharmacology
ALK-Abello A/S

Kirsten
Mandag d. 14/5-12 kl. 15:52

Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Bioneer i Treg konsortiet og især Bioneers innovative udvikling af avancerede cellebaserede immunologiske in vitro assays.
Yderligere udvikling af skånsomme opbevaringsteknikker samt en generisk assay platform til at adressere nye lægemiddelkandidaters effekt på subpopulationer af humane immunceller, som beskrevet i idebeskrivelsen ”målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling” rummer stort potentiale for fortsat fremtidigt samarbejde.

Kirsten Lindegaard Bovbjerg
Forsker, Ph.D. student, Zealand Pharma A/S

Christina Sylvester-Hvid
Mandag d. 14/5-12 kl. 23:05

Med godkendelsen af Ipilimumab til behandling af late-stage melanoma og Provenge til behandling af prostatakræft, har immunterapi vist at være en virksom behandlingsmulighed, der kan øge overlevelsen i kræftpatienter, hvor der kun er meget få eller ingen behandlingsmuligheder.

Biotekfirmaer som fokuserer på at udvikle nye immunterapier til kræftbehandling, har behov for adgang til unikke prekliniske in-vitro og in-vivo modeller, for at undersøge den præcise virkningsmekanisme (MoA). Dette kan f.eks. være cellulære assays, der i detaljer kan undersøge fænotypen af de relevante immunologiske celler (Treg, dendrit, T celler og NK celler). Virksomhederne fokuserer på at gøre deres immunterapi så effektiv som muligt med færrest mulige bivirkninger og til dette arbejde har de brug for adgang til unikke immunologiske modeller.

Bioneer har helt unik kompetence inden for cellulære modeller, kan der bidrage til en bedre forståelse af MoA ved udvikling af nye immunterapier til behandling af kræft.

Christina Sylvester-Hvid, Ph.D.
Partner
Wiborg Aps

Martin Jørgensen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 06:11

Af Martin Jørgensen ( Biosynergy A/S)

Biosynergy arbejder aktuelt med at dokumenterer plante baserede behandlinger af cancer.
I den forbindelse er immunsystemet, og dets virke mekanismer centralt for at kunne udvælge de bedste produkter men også for at kunne dokumenterer virknings mekanismer så det vil blive muligt at opnå patent, som ellers er et stort problem, på denne type behandlinger.

Vi har i vores tidligere samarbejde med Bioneer været meget tilfredse, med den indgang Bioneer har haft til os som SMV, og vores ide oplæg. Bioneer har bidraget med en vejledning m.m. som har ført til praktiske brugbare resultater som ellers let kunne være end i arbejde for arbejdets skyld.

Vi håber at kunne få adgang til bedre dokumentation inde for immunområdet, med dette projekt.

Martin Jørgensen

Biosynergy A/S

Pela
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 08:46

Medicinal firmaer har i dag brug for målrettede firmaer med speciale i screenings assays. Dette fremmer forståelsen for nye behandlings-strategier samt fremmer samarbejdet.
Det er vigtigt at medicinal firmaer kan få hurtige svar på prækliniske forsøg og derfra danne et overblik over forskellige stof gruppers indvirkning på immunsystemet.

Bioneer, specialiserer sig netop i disse immunassays og har stor erfaring samt god service indenfor dette område. Derfor ser vi et stort potentiale i et forsat fremtidigt samarbejde.

Forsker, Peter Hjørringgaard Larsen Ph.D.,
H. Lundbeck A/S

pkallunk
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:32

Bioneer yder en god og effektiv service med immuncelle assays. Medicinalfirmaer har brug for at outsource stor del af deres forsking og assays og vi ser potentiale i samarbejde med Bioneer.

Forsker, Pekka Kallunki, PhD
H. Lundbeck A/S

Simon S. Jensen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:13

Mange tak for kommentar.
Vi ser på Bioneer netop et behov for at stamceller til autolog behandling af hjertepatienter vil involvere og måske på længere sigt kræve en analyse af stamcellernes regulering af patientens immunsystem, således at man opnår den optimale effekt af stamcelleterapien.

Mvh Simon Skjøde Jensen
Gruppeleder, Bioneer

Simon S. Jensen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:22

Kære Anja
Tak for din kommentar omkring sortering af primære immunceller. Det er vores opfattelse at netop mange SMVer og akademiske grupper har behov for ekspertise indenfor immuncelle sortering, og netop derfor ønsker vi at udvide vores kompetencer indenfor dette område til at omfatte flere af de specifikke immunceller, således at vi hurtigere og nemmere vil kunne opfylde de behov vores kunder og samarbejdspartnere efterlyser.
Hvis der er specifikke celletyper som Santaris Pharma eller andre SMVer ønsker vi skal inddrage i vores udvikling bedes I kontakte undertegnede.

Mvh Simon Skjøde Jensen
Gruppeleder, Bioneer

Torben Østerlund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 11:51

På Zealand Pharma er vi meget opmærksomme på de muligheder for at udvikle nye lægemidler der findes indenfor der immunmodulatoriske område. Vi ser et stort potentiale i at kunne afhjælpe patienter med autoimmune sygdomme eller sygdomme hvor væv er udsat for et inflammatorisk respons. Der er stærkt brug for nye services og biologisk relevante immunologiske assays til at finde stoffer som kan afhjælpe disse sygdomme.

Jeg er meget enig med Prof. Allan Randrup Thomsen i at den megen ny viden skal omsættes til translatorisk forsking og udvikling hvor vi anvender patientmateriale og prekliniske modeller for at teste aktive stoffer.

Vi ser det som en vigtig udfordring og et stærkt værktøj at de immunomodulatoriske modeller allerede som findes, forbedres og at de suppleres med flere og bedre prekliniske modeller.

Principal Scientist, PhD Torben Østerlund
Molecular Pharmacology, Zealand Pharma A/S

jgerwien
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 18:11

The recent years have seen huge development in translating basic immunological understanding into new treatments for cancer, chronic inflammationa or transplantation. This development will even move faster in the future and will have enormous influence on health care and the research landscape.
A focussed initiative like bioneers will help to support academic and pharmaceutical collaboration, stimulate exciting biommedical research in danmark and provide the basics for different enterprises to move their ideas faster into development. I can only support bioneers effort in this area.
Dr Jens Gerwien
Principal Scientist, Immunobiology, Novo Nordisk A/S

FBC
Onsdag d. 16/5-12 kl. 12:46

MinervaX is currently developing a group B streptococcal vaccine and we are collaborating with Bioneer on the exploration novel adjuvants based on targeting specific immune cells.
Bioneer's knowledge within the fields outlined in the proposal is very valuable in this collaboration, and extending this knowledge can only be helpful with respect to the succesful outcome of the current collaboration.

Dr Per Fischer
CEO, MinervaX

clh@foss.dk
Fredag d. 18/5-12 kl. 11:50

Hos FOSS Analytical A/S udvikler, producerer og forhandler vi analyseudstyr til fødevaresektoren. Et vigtigt område for FOSS er diagnostik af celler i mælken fra køer, som giver information om koen har yverbetændelse. Som led i videreudviklingen af dette område er det vigtigt for os fortsat at have samarbejdspartnere såsom Bioneer med ekspertise i immunsystemet og som behersker de nødvendige teknologier, der anvendes til at verificere diagnostiske hurtigmetoder (herunder skånsomme celleisoleringsteknikker). Eftersom mælk i dag typisk er flere dage undervejs til laboratoriet, er området omkring nye metoder og teknologier til at øge immuncellers overlevelse også yderst interessant set fra vores vinkel. Hvis immuncellernes tilstand ved ankomsten til laboratoriet blev forbedret, ville kvaliteten af nuværende analyser kunne forbedres og analyser der ikke kan udføres i dag vil måske kunne udføres i fremtiden.

thomas.andresen
Lørdag d. 19/5-12 kl. 16:30

I min gruppe på DTU-Nanotech ser vi kompetencerne som Bioneer forventer at udbyde på immunområdet som emner vi ofte har brug for i forbindelse med udvikling af drug delivery systemer. Disse kompetencer på arbejde med primære immunceller er ofte svære at identificere samarbejdspartnere til, hvorfor DTU Nanotech er interesseret i at indgå i samarbejde på disse punkter, og evt benytte de forventede services på et tidspunkt. Samtidig er targeteringsemnet til immunceller noget der har vores store interesse, idet DTU Nanotech arbejder både med IV og oralt indgivne partikler, hvor vi ofte mangler egnede biologiske modeller at teste aktiviteten af vores drug delivery systemser.

Thomas L. Andresen,
Senior Scientist, Group Leader,
DTU Nanotech

Christina Bartholdy
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 23:17

Som seniorforsker i immunologi, med fokus på lægemiddeludvikling indenfor kronisk inflammation, kan jeg kun bifalde de foreslåede initiativer i "Målrettet behandling – immunsystemet i lægemiddeludvikling. Jeg anser det som utrolig vigtigt at forbedre avancerede teknologier indenfor det cellulære immunologiske område samt udvikle nye prekliniske modeller til at teste potentielle lægemiddelkandidater og afdække deres virkemekanisme. Et fokuseret initiativ som Bioneers vil i høj grad kunne bidrage til dette.

Christina Bartholdy
Senior Scientist
Immunopharmacology
Novo Nordisk A/S