Massive datamængder – datastrukturer, processering, og fortolkning

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Volumen af data stiger kraftigt i takt med at pervasive computing udbredes. Dette skaber nogle nye behov og krav, dels i forbindelse med de underliggende IKT infrastrukturer, men også i forhold til en effektiv processering og efterfølgende fortolkning af disse data. Samtidig er det afgørende at de kæmpemæssige datamængder, som skabes af ”the internet og things” kan håndteres på en effektiv, men sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Aktivitetsområdet vil fokusere på massive datamængder med udgangspunkt i problemstillinger fra forskellige anvendelsesdomæner såsom: energi, finans, grøn-it, industri, Internet, new media, oplevelser, produktion, sundhed, service, transport, o.a.
Mulige deltemaer er:

 • Privacy af massive distribuerede data
 • Distribuerede beregninger med multi-core processorer
 • Håndtering af store data mængder fra klima modellering, hav modellering, i beslutningsstøtte systemer
 • Håndtering af store data mængder i forbindelse med remote sensing og digital billedbehandling
 • Informationsfiltrering og beslutningsstøtte
 • Integreret intelligent energistyring i bygninger
 • Effektiv streaming af store datamængder til små, håndholdte apparater
 • Avanceret dataanalyse, herunder kemometrisk analyse, datamining af lys og lyd
 • Avanceret dataanalyse til at afdække, analysere, formidle og beslutningsstøtte i relation til komplekse socioøkonomiske problemstillinger og prioriteringer
 • Effektiv håndtering af miljødatabaser
 • Optimering af biologiske og kemiske reaktorer ved avancerede simuleringsmetoder
 • Overvågning (sikring af data, business continuity planning)
 • Usikkerhed og risikovurdering af komplekse systemer
 • Billede-, lyd-, tale- og håndskriftsgenkendelse - biometri
 • HydroInformatics
 • eScience – modellering og simulering, dataopsamling og –håndtering, datavisualisering og processering
 • Optimering af numeriske metoder inden for modellering af vandmiljø med fokus på udnyttelse af Hih Performance Computing teknologier – bl.a. til simulering af konsekvenser af klimaændringerne så som ændringer i havstrømninger, risiko for oversvømmelser og kystbeskyttelse.

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter indenfor de forskellige domæner, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Med udgangspunkt i konkrete anvendelser, vil der vil blive udviklet industrielle prototyper og lavet konkrete demonstrationer. De industrielle prototyper vil kunne fungere som en reference implementation for virksomheder, som ønsker at udvikle konkrete produkter. En stor del af aktiviteterne vil fokusere på målrettet videnformidling til virksomheder, som kan drage nytte af de nye muligheder omkring håndtering af massive datamængder, og som kan drage forretningsmæssig fordel af dette i deres produktudvikling. Sekundært vil der blive opbygget viden om, hvordan avancerede visualiseringsværktøjer kan understøtte analyse og beslutningsprocesser i private såvel som offentlige institutioner.

Der vil blive udført anvendelsesorienteret forskning indenfor: data streaming, datastrukturer, informationsfiltrering, biometri, videometri, beslutningsstøtte, it-sikkerhed, ikt-infrastrukturer.
På grundlag af den opbyggede viden vil GTS nettet udbyde services, herunder rådgivning vedrørende ovennævnte deltemaer.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Rune Domsten
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 23:43

Inden for en hel del af disse områder f.eks massiv paralel data behandling, remote sensing og lyd-billede- tale- og biometri- analyse og genkendelse vil der være tale om viden som opbygges på bagkant.
Indgår GTS'er i ovennævnte aktiviteter vil det være i helt eller delvist direkte i konkurrence med de service og teknologi tilbud som allerede er tilstede fra private videns-og teknologi-virksomheder.
Virksomheder der i dag tilbyder at stille viden til rådighed eller udvikle tilsvarende løsninger er f.eks Prevas, Develco og Datarespons.

Martin Møller
Onsdag d. 1/7-09 kl. 16:20

Kære Rune Domsten,

Ovenstående aktivitet er i sagens natur formuleret bredt. Det er klart, at GTS-systemet vil fokusere på de fremadrettede, forskningsnære emner. GTS-systemet vil naturligvis gerne i dialog med din og andre rådgivervirksomheder i forhold til at målrette aktiviteterne mod de behov, som I ser tegner sig i den sammenhæng.