Materialer der kan skifte egenskaber (stimuliresponsive materialer)

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Samfundet som helhed og industrivirksomhederne i særdeleshed efterspørger til stadighed materialer med nye egenskaber. ”Shape memory alloys”, faseskiftende materialer, energihøstende materialer m.m. er eksempler på sådanne helt nye egenskaber. Multifunktionelle materialer skal i forhold til de i dag anvendte være langt mere funktionelle, holdbare og miljøvenlige og muliggøre udvikling af helt nye produkter og funktionaliteter. Således er efterspørgslen på materialer, der kan skifte egenskaber afhængigt af eksterne påvirkninger stor inden for en lang række industrielle sektorer. Energisektoren efterspørger superstærke og alligevel ultra fleksible materialer, som bevarer egenskaber over store temperaturspænd. Brandteknisk efterspørges materialer som ved tempera-turændring kan skifte fra æstetiske til brandbekæmpende egenskaber. Mht. sensorteknologi er behovet for im-pulsresponsive materialer tilstede, idet de udgør oplagte emner til sensor-formål eller som medicotekniske medi-cindoseringsmaterialer, der afgiver medikamenter responsivt til ønskværdige koncentrationsniveauer i kroppen. Implantater, der tilpasser formen efter indsættelse vil også betyde væsentlige medicinske fremskridt.

Interdisciplinær anvendelse af nanoteknologi, bioteknologi, kemi, fysik og anvendt materialevidenskab vil give detaljeret indsigt i materialer og materialesammenhænge og muliggøre design af helt nye kompositmaterialer. Aktiviteten skal med baggrund i disse fagområder og deres krydsfelter udvikle nye materialer og koble traditio-nelle materialer med nye kompositter. Udviklingen fokuseres både på egentlig kompositudvikling og på indbyg-ning af responsive egenskaber gennem overflade- og materialemodificering samt avancerede coatingteknolo-gier. Der skal etableres nye og produktorienterede forskningssamarbejder med førende internationale miljøer, ligesom der skal opbygges rådgivnings-, test- og certificeringskompetencer og om muligt standardiseringer for anvendelsen af disse nye materialer i industriel sammenhæng.

GTS-nettet vil med sin traditionelle faste forankring i materialeteknologi, syntese og formidling styrke sin stærke position og kontinuert udbygge sine kompetencer inden for dette område relateret til erhvervsvirksomhedernes udtrykte og uudtrykte behov.

Etablerede kompetencer og resultater af ovenstående aktiviteter vil blive udbud som nye GTS services i form af materiale- og teknologirådgivning samt gennemførelse af formelle testforløb til verifikation af nye produkters, materialers og processers egenskaber.