Materialer i helvede

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Troels Mathiesen
Specialist

Materialer sætter grænsen for de næste danske erhvervssucceser inden for offshore og energisektoren. Udvinding af gas og olie foregår på stadigt større dybder i en undergrund med hidtil uset aggressiv kemi. FORCE vil understøtte energisektoren og dens mange underleverandører i udviklingen af innovative løsninger gennem udvikling af målrettet teknologisk service og etablering af fleksible testfaciliteter indenfor materialevalg og overfladebehandling. Hele branchen vil blive inddraget i arbejdet.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

I olie gas sektoren er tendensen at søge nye dybereliggende felter ved højere tryk og temperatur, eller at øge indvindingen i gamle felter under forhold med tiltagende aggressivitet (forsuring, højere vandindhold, syre-jobs). Samtidig er der behov for at modernisere eller udvide infrastrukturen (platforme og procesanlæg).

Ved at søge det ekstreme opnås en række fordele såsom bedre energiudnyttelse, øget udvindingsgrad og højere virkningsgrad, og tendensen til at søge mod mere udfordrende betingelser ses også i andre brancher:

 • offshore vindsektor (større møller, mere udfordrende placeringer)
 • skifergas (kemisk opløsning af formationer i undergrund)
 • geotermi og energilagring (koncentrerede saltlager/brines)
 • forbrænding og motorer (aggressive produkter ved høj temperatur)
 • brintelektrolyse (varm, aggressiv base).

Udvalget af materialeløsninger er enormt og har et stort potentiale i forhold til branchens udfordringer. Nærværende aktivitet vil skabe den nødvendige materialeteknologiske service og relevante testfaciliteter, således at danske virksomheder får det bedst mulige afsæt for at udvikle teknologi, der kan modstå ekstreme påvirkninger.

Dette er helt på linje med fremsynet ”Fremtidens Innovationsinfrastruktur” [1], der peger på GTS-systemets styrke og potentiale i forhold til at understøtte energisektoren, og herunder specifikt innovation i olie gas sektoren samt offshore vindsektoren, ved at tilbyde nye relevante testfaciliteter og teknologisk service.

En bred vifte af danske underleverandører til offshore energisektoren har behov for nye og udvidede forretningsområder, hvor de kan skabe et globalt forspring gennem innovation. Et oplagt forretningsområde er produkter, der ikke svigter under barske betingelser. I værdikæderne indgår, jf. Danmarks Statistik, en voksende industri af SMV’ere. Dansk industri og operatører i specielt Nordsøen er kendt globalt som førende på deres områder og udgør dermed en potentiel stor eksportmulighed for Danmark af fremtidens teknologier.

Offshore energisektoren beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i Danmark (2012), og det vurderes at der er potentiale for at skabe 23.000 flere arbejdspladser frem mod 2020. Regionale initiativer, blandt andet i Region Syddanmark, har fokus på jobskabelse inden for sektoren. Aktiviteten skal være med til at skabe kompetencemæssige afsæt for denne vækst.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Der er identificeret en række serviceområder, hvor FORCE’s unikke kompetencer vil blive udnyttet og videreudviklet til at fremme ovenstående. Aktiviteten vil dække opgaver fra justering af små konstruktionsdetaljer til komplicerede tests af større strukturer, eksempelvis:

Materialevalg:

 • Kvalifikation af materialer til energiudvinding eller -lagring under vanskelige forhold (HPHT, souring, downhole accessories, skifergas, geotermi, varmelegemer, brintelektrolyse).
 • Valg af overflader til slidbestandige turbine-, motor- og lejekomponenter.
 • Korrosionstest og kvalificering af nye samlingsmetoder til marine strukturer.

Overfladebehandling:

 • Udvikling af nye overflader med bedre resistens mod downhole miljø og højtemperaturkorrosion.
 • Tests og kvalificering af slidbestandige belægninger på letmetalkonstruktioner.

Test og overvågning:

 • Særlige testrum og –udstyr til fleksible miljøtilpassede tests ved høje tryk og temperaturer i aggressivt miljø.
 • Teknikker til tilstandsvurdering under drift, herunder ikke destruktiv prøvning (NDT), integrity management og fjernovervågning under særligt vanskelige forhold (downhole og marine strukturer).

Nye autoklave testfaciliteter til håndtering af høje tryk og temperaturer, samt aggressive miljøer og gasser er allerede efterspurgt, og vil samtidig komplementere GTS systemets ydelser inden for korrosionsprøvning. SMV’er og selv større virksomheder har ikke kompetencen eller et vedvarende behov for at etablere sådanne testfaciliteter, hvilket allerede fremhæves i fremsynet ”Fremtidens Innovationsinfrastruktur”.

Markedsmodne løsninger forventes inden for den 3-årige resultatkontraktperiode fordi serviceydelserne etableres med afsæt i aktuelle kundeopgaver og forespørgsler.

For eksempel har en virksomhed forespurgt test af en ny type brøndventil til anvendelse i særligt miljø. Flere prototyper fremstilles og afprøves i testkammer, der simulerer de virkelige forhold med højt tryk, høj temperatur og aggressivt miljø.

Det er en betydelig udfordring at overkomme dokumentations- og kvalitetskrav til nye materialer. Traditionel anvendelse bygger på mange års dokumenteret performance, mens ny teknologi ikke har samme historik. Derfor skal der fokuseres på nye metoder til dokumentation, f.eks. accelererede tests af small scale og full scale komponenter og numeriske modeller. Overvågning under drift benyttes hvis betingelserne ikke kan genskabes i tests, eller for at dokumentere værdien af den nyindførte teknologi.

3. Centrale aktiviteter

Indsatsen tænkes som udgangspunkt at omfatte nedenstående aktiviteter:

Startfase:

 • Etablere nye testfaciliteter til håndtering af høje tryk og temperaturer i aggressivt miljø.
 • Fortsat videnopbygning ved deltagelse i internationale konference og netværk
 • Opsøge underleverandører (SMV’ere) for at tydeliggøre potentialet ved udvikling af ny teknologi

Midt- og slutfase:

 • Applikation af nyudviklede koncepter til materialekvalifikation, overfladebehandling, test, overvågning og levetidsforlængelse af udstyr, herunder beskrivelser af testmetoder.
 • Rådgivning i design-, drifts- og levetidsforlængelsesfasen.
 • Udvikling af kommercielle overvågningssystemer.
 • Afholdelse af temadage og kursusaktiviteter.
 • Design og formidling af fuldskalatests.

FORCE har bl.a. positive erfaringer med at udvikle og integrere enkeltydelser rettet mod strukturer til offshore vind. Fokus i den aktuelle aktivitet er på tilsvarende vis at tilføje metoder, der støtter leverandører af udstyr til eksempelvis offshore energi ved prøvning ved høje tryk og temperaturer i korrosivt miljø.

4. Mulige samarbejdspartnere

Aktiviteten er i tråd med regionale forskningstiltag, herunder DI-DTU rapport, DHRTC og fremsynet Fremtidens Innovations infrastruktur, som understreger behovet for de nævnte prøvningsydelser. Samfundspartnerskabet om Avancerede materialer peger ligeledes på behovet for avancerede materialer til ekstremt miljø, mens EU programmet Horizon 2020 nævner avancerede materialer til energiproduktion som en Key Enabling Technology.

Parallelt med opsøgende arbejde etableres der en følgegruppe under brancheforeninger og netværksorganisationer for underleverandører til offshore energisektoren.

Referencer: 

[1] ”Fremtidens innovationsinfrastruktur”. Teknologi- og Innovationsfremsyn. Styrelsen for Forskning og Innovation. Januar 2015.

Nøgleord

28 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jan Larsen (Senior Production Chemist, Mærsk Olie og Gas AS)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 13:54

Det foreslåede projekt “Materialer i helvede” kan bidrage væsentligt til et højnet vidensniveau vedrørende materialer til anvendelse i korrosive miljøer. For Mærsk Olie og Gas AS er det særdeles relevante problemstillinger, der tages op her, og både udviklingen af nye materialer og overflader samt opbygning af avancerede testfaciliteter til kvalificering af materialer er efterspurgt i olie branchen. Projektet vurderes at kunne bibringe såvel olieselskaber samt underleverandører hertil væsentlig ny viden og vil ligge fint i tråd med den kompetenceopbygning, der skal ske i regi af det nyligt etablerede The Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre. Jeg ser især et stort behov for etablering af test faciliteter til prøvning ved høje temperaturer og tryk, idet sådanne faciliteter efterspørges idag og kun i meget begrænset omfang er til stede i Danmark

Kresten Andersen (Projektleder, Orbicon A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:15

Orbicon A/S har som rådgiver på udviklingsprojekt med termisk destruktion af chlorerede opløsningsmidler i forbindelse med oprensning af forurenet jord haft stor gavn af FORCE Technology ekspertise indenfor korrosion af materialer ved høje temperaturer. En løsning med egentlige testfaciliteter vil kunne bidrage yderlige til optimering af materialevalg og hermed kosteffektive løsninger hvor der ikke er behov for yderlige rensning af f. eks ekstraheret luft.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:49

Tak for ovenstående kommentarer. De understreger, at materialer udsat for ekstreme betingelser ikke er forbeholdt en enkelt industri eller produkttype. Som GTS institut, er det vigtigt, at vi kan hjælpe en bred vifte af industrier med disse udfordringer.

Lars Stæhr (Senior Mechanical Engineer/Well Completion/Welltec, Welltec)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 11:17

Ifm. Well completion projekter har vi i tiltagende omfang behov for at kunne tilbyde løsninger, hvor den korrekte kombination af materialevalg og overfladebehandling er afgørende for projektets gennemførelse og succes.

Forces initiativ ”Materialer i helvede” er et skridt i den rigtige retning og vil muliggøre en dybgående forståelse af ovenstående, samt øgede muligheder for at teste og dokumentere de relevante løsninger.

Steen Worsøe (Teknisk Direktør, MacArtney A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:48

Vi finder oplægget til projekt "materialer i helvede" meget interssant. Vores store interesse vil ligge i de korrosionsmæssige forhold vi daglig "slåes" med i forbindelse med vores subsea projekter. Vi har et større program i API certificeret elektriske og fiber optiske connector der kontrollere BOP'eren.
Der er her tale om især langtids påvirkninger samt kombinationen med de krævende fysiske betingelser disse systener skal virke under.

Adam Rubin (R&D Director, Material Technology, NOV Flexibles)
Fredag d. 24/4-15 kl. 10:25

Test af materialer i offshore og olie gas produktions miljøer er helt centralt for NOV Flexibles fremtidige udvikling. Vi ser et stort behov for korrosionstest ved høje tryk og temperaturer i CO2/H2S holdige miljøer såvel som langtids ældning af polymerer ved ekstremt høje tryk. I dag varetager vi disse opgaver dels på eget laboratorie, dels i samarbejde med internationale test institutter.
Ud over at indkøbe test udstyr og opbygge test kompetence vil det være afgørende at test kompetencen sammenkobles med teknisk og videnskabelig ekspertise på internationalt niveau. For at satsningen skal blive rigtig værdifuld, skal Force derfor bygge videre på det stærke faglige fundament også inden for de discipliner der tænkes udbygget med.

Marc Nørgaard (Sales Executive, Scandinavian Fittings & Flanges ApS)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:48

Vi finder dette oplæg meget væsentlig for udviklingen indenfor oliebranchen, da det er nødvendigt at der forskes i materialer der sikrer øget olieproduktion. Der findes rundt omkring projekter på tegnebrættet, som på nuværende tidspunkt, ikke kan føres ud i livet, da man ikke har kompetencerne til de helt høje tryk. Vi håber derfor at dette projekt vil hjælpe til at kunne få disse projekter ført ud i livet. Dette vil tilsikre de lokale underleverandør arbejde i fremtiden heriblandt os selv.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:48

Jeres interesse i dette projekt betyder meget for os. Det bekræfter, at der er nogle fælles udfordringer i branchen, der dækker mange små firmaer op til de helt store. Et forsat højt niveau af ekspertise i nærområdet kræver nye testfaciliteter, så vi får ”fingrene i suppen” og bevarer ”hands-on” erfaringen med de materialer, der kan tåle mosten. Dette omfatter eksempelvis højtlegerede rustfri stål, titan, nikkellegeringer, tantal, nye coatingteknikker etc. På denne måde kan vi hjælpe såvel små som store virksomheder, uanset om det gælder et par råd i processen med produktudvikling eller et testprogram til kvalifikation og dokumentation af nye produkter.

Erling Hybschmann (Teamleader & FROSIO inspector, AMU-Vest, Esbjerg)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 09:07

Som uddannelses sted for både faglærte og ufaglærte overfladebehandlere, ønsker AMU-Vest gerne følge med i alt nyt indenfor området. Det er vigtigt, med ny viden om hvilken indflydelse de beskrevne miljøer har på de anvendte korrosionsbeskyttelses systemer. Hos AMU-Vest interesserer vi både for de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved nye materialer eller påføringsmetoder, samtidig med at det er vigtigt for lærlinge og kursisters forståelse af processerne, at få indsigt i korrosionsforholdene.
Vi synes projektet ”Materialer i helvede” lyder som et godt og nødvendig tiltag, for at sikre både naturen råvareudvindingen og sikkerheden ved arbejdet.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:02

Hej Erling
Godt at du nævner de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter. Dette er kun indirekte nævnt i oplægget men bestemt en vigtigt faktor for sikker drift af de kritiske komponenter, der er på tale. Ligeså vel er der mange miljømæssige aspekter i forslaget. Havari af udstyr som håndterer ekstremt miljø er uacceptabelt da konsekvenserne tit er forbundet med store sikkerheds- eller miljømæssige risici. En fortsat videnopbygning om højbestandige materialer er alfa omega i denne sammenhæng. Afholdelse af temadage og kursusaktiviteter er også højt prioriteret i projektet, så vores viden kommer ud og arbejde.
Mvh. Troels

Mikael Karstensen (QA-Manager, Belman A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 09:00

Belman sidder som kompensator producenter ret langt ude i fødekæde og har dermed ikke den store indflydelse på materiale valgene i offshore- og energi sektoren. 10 ud af 10 gange får vi dikteret hvilket materiale vi skal anvende til vores kompensatorer, da dette allerede er tage stilling til i design fasen. Det ændrer dog ikke ved, at vi synes projektet er meget relevant for os som slutbruger, da vi ved, at alle de store olieproducenter konstant forsker i, hvordan man bedst muligt, får mest muligt olie op af Nordsøen.
Jo mere forskning, der foretages i forhold til at få mere olie op – jo bedre for os som producenter og for det lokalsamfund, som vi er en del af i Esbjerg, der lever af olieproduktionen. Enten direkte eller indirekte. Og dermed har forskning og test af materialer også en stor betydning for os.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 17:10

Hej Mikael
Tak for din interesse i projektet. Selvom I ikke egenhændigt står for materialevalget til Jeres produktion, ser vi alligevel ofte, at virksomheder som Belman A/S har brug for rådgivning eller test af korrosionsbestandige materialer. Ved produktion af højt specialiseret udstyr som Jeres kompensatorer, opstår der tit spørgsmål om svejsning, varmebehandling, efterbehandling (bejdsning), kvalifikationstest, korrosionsprøvning, tolkning af standarder etc. Normalt er det ting, som kræver hurtige svar, så leverancen ikke forsinkes. Aktiviteterne i projektet ”Materialer i helvede” vil sikre en fortsat stor parathed i Danmark til at bistå i sådanne situationer, da dette kræver indgående viden om specialmetaller, såvel eksisterende som nye.
Mvh. Troels

Søren Svanebjerg
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:19

Dette projekt er overordentligt interessant for SiOx.
Vi oplever i dag stor interesse for at prøve vores overfladebehandling af i downhole og offshore miljøer. Som lille nystartet virksomhed, har vi udfordringer med at få testet, dokumenteret og optimeret vores teknologi mod de miljøer, som den vil blive udsat for.
Mvh
Søren Svanebjerg, SiOx

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 23:45

Hej Søren,
Tak for din kommentar. Virksomheder som din med ny teknologi er netop målgruppen for projektet. Jeg synes din overfladebehandlingsmetode lyder som et lovende produkt, en ny form for emalje, som sikkert har sine fordele i bestemte miljøer. Det kunne være interessant at undersøge i projektet.
mvh. Troels

Keld Smed (Konstruktionschef, Da´nstoker A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:05

Danstoker kan, som producent af biokedler, se et potintoiale i dette projekt. Det er både i forbindelse med overfladebehandling af overflader er er udsat for slid og/eller korrosion i konbination med tryk og temperatur påvirkningen fra afbrændingen.

Søren Eriksen (R&D Manager, Tantaline A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 17:36

For os er det selvfølgelig interessant med øget fokus på korrosion, materialevalg og afprøvning.
Tantaline leverer tantalbaserede korrosionsløsninger til ekstreme miljøer, herunder autoklaver til korrosionlaboratorier. Vi kender til nogle få af de mere spektakulære korrosionsstudier udført i saltsyre, eddikesyre og hydrogensulfid (H2S), men da vi efterhånden har leveret nogle autoklaver og et enkelt laboratorie har en håndfuld må der internationalt være et vist behov for korrosionstest i meget agressive medier. Jeg ser ingen grund til at antage at behovet er mindre i Danmark.

Torben A. Pedersen (COWI A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:17

Af Torben A. Pedersen, COWI A/S.

Kommentar til "Materialer i Helvede":

Efter mere end 40 år i branchen , ofte beskæftiget med skadesdiagnostisering og efterfølgende udvikling af ændret design er konklusionen klar:
"Der er ubetinget brug for et videncenter for korrekt brug af både eksisterende kendte materialer og for ny materialer".
Formuleringen "korrekt brug" er ikke tilfældigt valgt, idet mange skader kunne være undgået, hvis materialevalget var sket på baggrund af en "helhedsrådgivning", hvor der blev taget hensyn til alt fra miljø (kemi, elektrokemi, temperatur, slid), mekanisk påvirkning, kombinationen med andre materialer, leveringstilstande, bearbejdningsmetoder, sammenføjningsmetoder, varmebehandling, overfladebehandling etc. etc.
Det er de færreste firmaer der har en medarbejderstab, der dækker så bredt, som der i mange tilfælde er behov for, hvor de har en relevant paratviden (teoretisk såvel som praktisk) om både eksisterende og nye materialer. Ofte står man over for folk der måske partielt dækker den praktiske anvendelse eller folk der tror, at de kan "Google" sig til svarene. På lang sigt har erhvervslivet ikke råd til den slags eksperimenter.
I dag er FORCE en god "videnbank" hvor en højt specialiseret medarbejderstab i mange situationer er i stand til at give "helhedsrådgivning" bl.a. via de interne netværk som er repræsenteret i FORCE. FORCE vil derfor være et naturligt sted at videreudvikle, hvor alle aspekter i forbindelse test og anvendelse af nye materialer kan finde sted.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:10

Tak for de seneste 3 indlæg. De bringer ydereligere et par aggressive miljøer på banen fra biobrændsel til kogende saltsyre, eddikesyre og hydrogensulfid. Syrer ved høj temperatur er særdeles korrosive overfor de fleste metaller. Når det samtidig er en kompleks blanding af mange stoffer, som det f.eks. ses i biokedler, er det vanskeligt at ”læse sig til” hvordan materialerne reagerer. Så jeg er meget glad for Torbens kommentar, om at man ikke kan Google sig til alt. Vi lærer meget af de skader vi ser, men det ville være bedre om vi kunne forbygge dem med de testmetoder og den tilgang vi nævner i projektbeskrivelsen.

Per Lynge Olsen (Direktør, BAC Corrosion Control A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 21:31

Projektet "Materialer i helvede" er interessant for BAC Corrosion Control A/S. Vi producerer anoder til katodisk beskyttelse af alle former for marine strukturer. I takt med at mere olie produceres via subsea brønde, mødes vi med stigende krav til holdbarhed, temperaturtolerance og dokumentation. Templates til subsea brønde er sammensat af mange forskellige metallegeringer, og nogen af disse er følsomme overfor katodisk beskyttelse, så der i visse tilfælde må tages særlige forholdsregler. FORCE Technology har tidligere assisteret i dialogen med olieselskaber og andre kunder om testmetoder, standarder, acceptkrav mm. Vi ser gerne at denne kompetence forbliver hos FORCE Technology og styrkes i de beskrevne projekt.
En udløber af ovennævnte, er stigende dokumentations krav om udledning af metalpartikler og miljøbelastning hidrørende fra vore produkter. Vi så gerne Force kunne styrke og assistere med deres kompetencer på dette område overfor myndigheder og andre interessenter.

Kristian Lund Jepsen (Senior Chefkonsulent, Ramboll Oil&Gas)
Mandag d. 11/5-15 kl. 06:08

Projektet lyder meget interessant og yderst relevant.
Et af de områder, hvor vi ser store udfordringer og meget usikkerhed er i materialevalget for trykbærende rør, ventiler og udstyr i HPHT service, hvor der samtidig optræder meget høje klorid, CO2 og svovlbrinte koncentrationer.
Specielt er en nøjere afklaring af hvornår duplex SS (22%Cr), super duplex SS (25% Cr) og hyper duplex SS (27 - 29 % Cr) kvaliteterne når grænsen for deres formåen, og hvad der så kan være alternativer, yderst relevant. For det er sådanne udfordringer vi står med i dag. Og det er desværre også et område som ligger langt udenfor hvad standarder som NACE MR0175 / ISO 15156 dækker.
Derfor ser vi meget gerne dette projekt søsat.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:08

Hej Per og Kristian
Tak for Jeres input. Begge Jeres indlæg peger på vigtigheden af deltagelse i internationale komiteer, f.eks. i korrosionsnetværkene NACE og EFC. Derudover sker der mange ting i Danmark lige nu som nævnt i beskrivelsen under samarbejdspartnere. Videnopbygning og dialog bliver her en naturlig del af projektet, så FORCE Technology kan assistere til løsning af de nævnte udfordringer, dvs. metalafgivelse eller begrænsninger i standarder for korrosionsbestandige materialer. Når sådanne spørgsmål skal angribes, er det vigtigt at have fuldt overblik over hvad der sker i branchen.
Mvh. Troels

Adam Rubin (R&D Director, Material Technology, NOV Flexibles)
Mandag d. 11/5-15 kl. 18:54

Vil gerne bakke meget op omkring aktiv deltagelse i komite arbejde. I aktuel sammenhæng syntes arbejde i NACE STG 31 og STG 32 samt ISO 15156 panelerne som oplagte steder. Det samme kan EFC og andre europæiske samarbejdsprojekter være.

Aktiv deltagelse i sådant arbejde er med til at sikre, at eksperter er på højde med den internationale faglige udvikling samt opbygge et netværk blandt specialister inden for området.

Et sådant aktivt deltagelse kræver vilje fra Forces side, til at allokerer timer til vidensopbygning; timer der ikke kan videre faktureres. Jeg håber meget at Force bl.a. gennem dette initiativ vil kunne styrke denne videns udbygning i DK.

Mvh
Adam

Lars Thorslund Pedersen (Hempel A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:08

Projektet er yderst relevant for Hempel. Olie & gas markedet er et central område og vi har i nogen grad produkter (beskyttende malinger) allerede til de omtalte områder. Bl.a. til rør el tanke under forhøjet tryk og temperatur (vand, hydrocarbon og gas fase etc med CO2 og H2S), isolerede rør (yderst aggressivt miljø) og aminopløsninger til afsvovling af naturgas. Inden for alle områder ser vi et behov dels for yderligere produktudvikling og dels for dokumentation af de eksisterende produkter.
Mvh Lars Thorslund

Jakob Mølholm (Korrosionsingeniør, Mærsk Olie og Gas)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:06

Projektet er også yderst interessant for Mærsk Olie og Gas. Efterhånden som olien bliver sværere og sværere at hive op, bliver kravene til materialer, mere og mere ekstreme. Muligheden for materialetests og faglig sparring med lokale eksperter er klart at foretrække fremfor udenlandske alternativer. Ser frem til at høre nærmere.
Mvh
Jakob Mølholm

Anders Nyboe (Senior Key Expert, Siemens Wind Power A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:39

Jens S. Thomsen (Siemens Wind Power; Senior Key Expert, Steel Constructions, Towers & Operations)
Anders Nyboe (Siemens Wind Power; Senior Key Expert, Surface Treatment)

Det har været interessant at læse alle kommentarerne fra Olie & Gas.
For vindmølleindustrien er fokus primært som følger:
For korrosionsbeskyttelse af offshore-vindmøller og sub-stål-strukturer skal dette ske med henblik på en minimal (helst ingen) vedligeholdelse i hele designets levetid. Offshore vindmøller er for nuværende designet for >25 års levetid. For at kunne sikre den længere levetid uden vedligeholdelse, vil det være en fordel for industrien at kunne trække på videns basis fra institutterne i GTS-systemet og at GTS-Institutterne også understøtter visionen/målet for Siemens Wind Power med hensyn til opnåelse af en længere levetid gennem et optimeret korrosionsbeskyttelsessystem.

For Onshore vindmøller har branchen opnået empirisk belæg for at ISO12944 bør kunne ændres så levetid (”høj”) kan ændres fra ”mere end 15 år” levetid til ”mere end 20 års levetid” uden vedligeholdelse af vindmøllens generelle korrosionsbeskyttelse. Det samme bør vi kunne sikre for Offshore vindmøller!

Jesper Lauridsen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:51

Et meget spændende initiativ. Vi forsøger konstant at være i dialog med kunderne for at kende kravene. Den støtte vi vil kunne hente ifm ny design, er uvurderlig for at kunne udfordre komponent producenter og derved hjælpe vores danske og udenlandske kunder.

Troels Mathiesen (Specialist, Materials and Product Testing, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:42

Rart at se opbakning fra både offshore vind og olie/gas branchen. Det kan måske være svært at se hvordan projektet kan dække begge disse områder, men Jeres kommentarer bekræfter vores antagelse om fælles overlappende udfordringer. Vi betjener i dag begge brancher og oplever tiltider, at løsninger som er en selvfølge i én branche kan være fuldstændigt overset i den anden branche. Projektet vil til en vis grad kunne forebygge at den "dybe tallerken" opfindes to gange.

Michael Løwe Jensen (Proces & Flow Assurance Engineer, Hess Denmark)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:50

Der findes meget begrænsede testfaciliteter ved høj temperatur og tryk i Danmark. Det er interessant at dette tages op i forbindelse med dette projekt, da innovationer omkring eksempelvis brøndkonstruktion kræver betydelige test før de kan implementeres. Dette projekt vil være med til at skabe mulighederne for at lave disse projekter i Danmark. Syre bruges intensivt for at skabe bedre produktivitet fra brøndene, men ofte er viden omkring konsekvenserne og hvorvidt inhibiring med corrosion inhibitors fungerer.
Spændende projekt, der bestemt er relevant i forhold til offshore industrien.