Medicinsk bioteknologi

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bo Frølund
Direktør, Life Science

Teknologisk Institut vil udvide sin platform inden for medicinsk bioteknologi til udvikling, test, dokumentation og prototypeudvikling af avancerede produkter til diagnose og behandling af sygdomme. Fokus vil være på services og faciliteter, der sikrer biotek-, medico- og farmavirksomhederne en hurtigere, billigere og mere målrettet udvikling af nye produkter.

Ny viden og serviceydelser
Med udgangspunkt i de bioteknologiske branchers fokusering på en accelereret udvikling og markedsintroduktion af nye produkter til bedre diagnose og individuel behandling af sygdomme videreudvikles Teknologisk Instituts teknologiplatform inden for medicinsk bioteknologi. Instituttet udvider sine kompetencer og serviceydelser for at bidrage til udvikling af produkter til diagnose og behandling baseret på nye teknologier og behandling af flere sygdomme. Virksomhederne kan insource Instituttets faglige spidskompetencer og state-of-the-art-faciliteter til test, udvikling, demonstration samt pilotproduktion og får derved mulighed for at fokusere på egne kernekompetencer.
De nye serviceydelser vil omfatte:

 • Faciliteter og ekspertise til udvikling og pilotproduktion af nye typer biomedicinske materialer, især til regenerativ terapi, heriblandt også avancerede kombinationsmaterialer med controlled release af aktive farmaceutiske komponenter og ved anvendelse af superkritisk CO2.
 • Afprøvning og dokumentation af biomedicinske materialers egenskaber og funktionalitet i dynamiske testsystemer.
 • Proteomics-baserede discovery-metoder til udvikling af biomarkører i flere prøvetyper (fx væv, urin, blod, cerebrospinalvæske).
 • Forbehandling af patientprøver til efterfølgende proteinkemisk analyse.
 • Ekspertise og faciliteter til test og udvikling af molekylærbiologiske assays, især til diagnose af infektioner ved fx fag-display, immuno-PCR, andre avancerede PCR-teknologier, proteomics samt billeddiagnose.
 • Screening, test og dokumentation af antimikrobielle stoffers effekt på biofilm.

Centrale aktiviteter
Teknologisk Institut vil udvide sin teknologiplatform inden for medicinsk bioteknologi til udvikling, test, dokumentation og pilotproduktion af avancerede produkter til diagnose og behandling af sygdomme. Fokus vil være på services og faciliteter, der sikrer en hurtigere, billigere og mere målrettet udvikling af nye produkter inden for medicinsk bioteknologi.
Aktiviteterne vil omfatte:

 • Udvikling af ny teknologi til produktion, karakterisering og dokumentation af avancerede og multifunktionelle medicinske biomaterialer. Dette omfatter blandt andet etablering af udstyr til anvendelse af superkritisk CO2 til fremstilling af materialer til regenerativ terapi og opbygning af dynamiske testsystemer.
 • Udvikling af nye metoder til forbehandling af patientprøver inden for proteinkemisk analyse. Dette vil især omfatte specifikke oprensningsteknologier for prøvetyper som fx urin, blod og cerebrospinalvæske.
 • Udvikling og dokumentation af nye proteomics-metoder til detektion og kvantificering af posttranslationelle modifikationer af proteiner, der kan fungere som biomarkører for fx cancer eller sygdomme i centralnervesystemet.
 • Opbygning af in vitro-biofilmtestsystemer, der anvendes til screening og dokumentation af antimikrobielle stoffers effekt over for fx resistente biofilminfektioner.
 • Udvikling af nye metoder til prøveforbehandling og efterfølgende molekylærbiologisk analyse af patientprøver til diagnose af infektioner. Dette vil blive anvendt i forbindelse med udvikling af flere prøvematricer og flere typer in vitro- og Point-of-Care-assays, som baserer sig på detektion på DNA-, RNA- og proteinniveau.

Rationale for indsatsen
Biotek-, medico- og farmaindustrierne er sunde brancher, der igennem de seneste års økonomiske turbulens også har vist en stor evne til forandring og tilpasning. Industrierne har evnet at fokusere på udvikling og styrkelse af kernekompetencer og forretningsområder, og har i den sammenhæng i stigende omfang anvendt eksterne leverandører af udvikling, test og dokumentation som en bevidst strategi.
Samtidig er der inden for sundhedssektoren en øget fokusering på både at tilbyde bedre diagnose af den individuelle patients konkrete sygdomstilstand og mere målrettet og individtilpasset behandling til lavere omkostninger. Danske virksomheder står stærkt på dette internationale marked, men især den store underskov af flere hundrede små og mellemstore virksomheder har behov for adgang til de mest moderne faciliteter til udvikling, test og dokumentation af nye produkter. Produkternes stigende kompleksitet giver et øget behov for tværfaglig viden, der rækker ud over virksomhedernes kernekompetencer, og som derfor hjemtages fra eksterne samarbejdspartnere. Aktiviteten sigter mod at give de danske virksomheder optimale muligheder for at udvikle innovative produkter, der imødekommer markedets behov.
Indsatsen i aktiviteten tager afsæt i Teknologisk Instituts etablerede samarbejde med førende danske og udenlandske forskningsinstitutioner og hospitaler samt små og store virksomheder i forbindelse med danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter.
Mulige samarbejdspartnere
Teknologisk Institut vil fortsætte med at udbygge samarbejdsrelationer med førende danske og udenlandske virksomheder inden for medicoindustrien, lægemiddeludvikling og livstilssygdomme, der er internationalt førende inden for deres felt. Små og mellemstore virksomheder inddrages i videst muligt omfang i udviklingsarbejdet for at sikre, at de nyudviklede serviceydelser matcher virksomhedernes behov optimalt.
Derudover vil Instituttet fortsætte og styrke sit samarbejde med de førende danske universiteter og universitetshospitaler inden for medico-, biotek- og farmaområderne. Teknologisk Institut vil som partner i innovationsnetværket BioPeople inddrage dette netværk aktivt i forbindelse med videnspredning, og internationalt arbejder Instituttet for at skabe kontakter og forretningsmuligheder for danske virksomheder i forbindelse med blandt andet Nanomedicine Platform.

20 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

tomasussing
Onsdag d. 18/4-12 kl. 13:06

Det beskrevne fokusområde vil understøtte de proplematikker som vi arbejder med i FluimediX. Som mindre bioteknologisk udviklingsvirksomhed er vi afhængige af samarbejdspartnere og leverandører der besidder "kritisk masse" i forhold et antal ekspertiser, da specielt mindre virksomheder - oftest arbejder relativt tværfagligt.

Tomas Ussing
FluimediX

pentabase
Fredag d. 20/4-12 kl. 13:05

Det er for os vigtigt at have en ekstern, uvildig part til at teste, validere og dokumentere vores egenudviklede assay. Det som teknologisk institut beskriver her, vil efter min opfattelse understøtte vores behov på dette område. Både behovet for at få assays valideret på flere platforme, instruktionsmanualer opdateret og gjort lettere tilgængelige og lære af deres projektstyring.

Ulf Bech Christensen
direktør
PentaBase ApS
Leverandør af oligonukleotider og udvikler af genetiske/ diagnostiske tests.

Rasmus Lundquist
Fredag d. 20/4-12 kl. 14:08

Som udvikler af medicinsk udstyr til biologisk behandling af kroniske og ofte inficerede sår finder vi stor værdi i at kunne beskrive de involverede biologiske mekanismer der er grundlaget for den kliniske effekt af produktet.
Som mindre virksomhed er det afgørende at kunne trække på stærke videnskabelige kræfter samt teknologiske muligheder for derved at underbygge værdien og validiteten af teknologien. Den vundne viden og indsigt øger chancerne for nyudviklinger ligesom den sikrer Danmarks position som udvikler af højteknologisk og troværdigt medicinsk udstyr.

Per Stobbe
Søndag d. 22/4-12 kl. 07:40

Især focus området "Afprøvning og dokumentation af biomedicinske materialers egenskaber og funktionalitet i dynamiske testsystemer" har CerCell´s interesse. Vi anser scaffoldings (porøse materialer) anvendt i perfusion som en vigtig del af fremtidens produktions platform for expression og proliferation af biologiske produkter. Ved første lejlighed vil CerCell indgå i samarbejder med TI med formålet at forbedre afsætning af virksomhedens single-use produkter globalt.

CEO, Per Stobbe, CerCell

Søren Overgaard
Mandag d. 23/4-12 kl. 13:39

Den ortopækirurgiske forskningsenhed under Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet stiller sig til rådighed som samarbejdspartner i forbindelse med udvikling og testning, både præ-klinisk og klinisk, af nye produkter/metoder.

TI er en vigtig spiller indenfor området og kan væe med til at bygge bro fra det industrielle til det klinsike område.

Søren Overgaard
Professor, overlæge, dr. med., forskningsleder

AdvanDx
Mandag d. 23/4-12 kl. 13:54

Som mindre diagnostisk firma er det vigtig, at kunne trække på videnskabelige leverandører uden for vores kernekompetencer for at opnå optimal udvikling af innovative produkter, der imødekommer markedets behov.

Anne Karin I Rasmussen, Ph.D.
Director of Research & Development
AdvanDx A/S

Henrik Dörge
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 09:10

Som mindre firma med fokus på mediko og regenerativ medicin med national produktudvikling og internationale produktionssamarbejder er det vigtigt at kunne trække på nationale eksperter i relation til produktudvikling samt troubleshooting i relation til produktions-issues.

DTIs fokus på nye typer af biomedicinske materialer sammenholdt med deres årelange erfaring indefor produktion af disse samt evnen og viljen til hurtig kompetent assistance nationalt og internationalt gør DTI til en vigtig spiller i brobygning mellem teknologi og kommercialisering indenfor dette felt.

Henrik Dörge, Ph.D., MBA
CEO
Origo Biotech ApS

Maria Werthen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 13:23

Sjukvården idag möter stora utmaningar och en av dem är de vårdrelaterade infektionerna. Trots satsningar på bättre hygien förbättras inte infektionsstatistiken och vi ser idag också ökad resistensutveckling mot antibiotika. Vi behöver m a o nya strategier för att bekämpa infektionssjukdomar. I mötet mellan vård, akademi och företag finns goda möjligheter till framgångsrik innovation som faktiskt kan nå ända fram till patienten och i den processen har den här typen av teknologiplattformar för preklinisk forskning och konceptutveckling en mycket stor roll att spela.

Thomsen
Mandag d. 30/4-12 kl. 08:07

Et godt initiativ, som ikke blot vil være styrkende for virksomhederne, der vil gøre brug heraf, men også i det internationale aspekt.
Globalt står vi ved en milesten, hvor der er brug for nye kvantespring i teknologien. Synergien af dette samarbejde kan enten kan være med til at give et skub i den rigtige retning, eller føre direkte til nye kvantespring.

Valdemar Thomsen
Produktionsteknolog

PerHNielsen
Mandag d. 30/4-12 kl. 20:29

Mange års samarbejde mellem TI og AAU har været meget givende for begge partner både med hensyn til forskning i mere grundlæggene forhold indenfor medicinsk bioteknologi og indenfor de mere innovative områder. Vi vil gerne udvide og styrke dette samarbejde og med den teknologiplatform, som TI er ved at oparbejde, vil der være gode muligheder herfor fremover.

Per Halkjær Nielsen
Professor
Aalborg Universitet

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:25

Kære Ulf Bech Christensen
Tak for din kommentar. Vi ser det som en meget vigtig opgave for Teknologisk Institut at kunne fungere både som udenforstående sparringspartner i forbindelse med at gøre produkter mere brugervenlige og som troværdig og uvildig part i forbindelse med validering af virksomhedens produkter. Dette mener vi er vigtigt for især de små og mellemstore virksomheder.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:26

Kære Rasmus Lundquist
Mange tak for din kommentar. Vi er opmærksomme på problemstillingerne omkring de inficerede kroniske sår, som du omtaler. Med udgangspunkt i stærke faglige og tværvidenskabelige kompetencer ser vi det som vores opgave netop at understøtte og styrke danske bioteknologiske virksomheders muligheder i forbindelse med udvikling, dokumentation og markedsintroduktion af nyt medicinsk udstyr.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:27

Kære Anne Karin I Rasmussen
Mange tak for din kommentar. Vi ser det som en spændende udfordring at arbejde sammen med mindre virksomheder som jer omkring udvikling af innovative produkter. Den gensidige sparring omkring faglige, tekniske og markedsmæssige problemstillinger ser vi som en central opgave for den teknologiske service og vi ser store muligheder i udvikling af diagnostiske produkter.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:27

Kære Maria Werthen
Mange tak for dine kommentarer. Vi ser også udviklingen af antibiotikaresistente infektioner som en af de store udfordringer i de kommende år, især da der igennem de seneste år kun har været en meget beskeden udvikling af nye antimikrobielle stoffer. Opbygning af nye teknologiplatforme for præklinisk forskning er derfor et centralt element i vores udviklingsplaner, som i forbindelse med fx udvikling af nye antibiotika forventes at give stor værdi både for virksomheder og for samfundet.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:28

Kære Per H. Nielsen
Mange tak for dine kommentarer. Det mangeårige samarbejde mellem AAU og TI inden for bl.a. mikrobiologi og medicinsk bioteknologi har været væsentlig for at sikre, at Instituttet har stærke faglige spidskompetencer. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i mange år fremover.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Marianne Møller Brorson
Onsdag d. 9/5-12 kl. 16:16

Eksterne samarbejder, er afgørende for at opnå et optimalt innovativt forsknings miljø i en mellemstor biotek virksomhed.
På Zealand Pharma er målet at udvikle ny peptidbaseret medicin, hvor der er et terapeutisk behov. Derfor lægger vi stor vægt på at samarbejde med faglige spidskandidater indenfor relevante teknologier. Phage display er en anerkendt og efterspurgt teknologiplatform, som er særdeles relevant ved identificering af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater.
Teknologisk Institut har i de senere år opnået stor erfaring med brug af phage display teknologien, og har udviklet nye metoder og koncepter i forbindelse med bibliotek-screeningsprocesserne, og tillige helt nye unikke peptidbiblioteker.
Det er således meget attraktivt for Zealand Pharma at samarbejde med TI, for derigennem at opnå en langt mere optimal og skræddersyet udnyttelse af teknologien til identifikation af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater.

Moser
Fredag d. 11/5-12 kl. 09:41

På KMA har vi igennem 5-6 år haft et yderst frugtbart samarbejde med TI. Fra TI har vi modtaget supplerende spidskompetancer inden for komplicerede molekylærbiolgoiske metoder, ligesom vi har fået inspiration for at udvide de diagnostiske muligheder.
Vi har i samarbejde med TI også gennemført flere videnskabelige projekter, som i høj grad har belyst ovenstående, ligesom disse studier har øget vores indsigt i mulig forekomst af ikke dyrkede mikroorganismer i forskellige former for infektioner.
Claus Moser
KMA, Rigshospitalet

Peter Warthoe
Fredag d. 11/5-12 kl. 14:35

Som mindre virksomhed inden for udvikling of point-of-care teknologi har vi brug for kompetente samarbejdspartnere, der supplerer de kompetencer, vi selv har in-house. Udvikling of PoC-teknologi kræver stor tværfaglighed og her er det meget værdifuldt, at Teknologisk Institut forsat vil styrke sin faglighed og sit netværk med den foreslåede indsats
Med venlig hilsen
Peter Warthoe, CSO & Founder
Atonomics A/S

H2O science
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:01

Har i overvejet at medtage hospitalshygiejne, der er et stigende problem med multiresistente bakterier og hospitalsinfektioner i sundhedssektoren, og almindelige rengøringsrutiner ikke effektiv nok til at fjerne bakterierne.
Det kunne derfor måske være værdifuldt hvis der blev udviklet nye løsninger / rengøringsmetoder til at gøre noget ved disse problemer.

Med venlig hilsen
Lars Wrang
H2O Science ApS

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:59

Kære Marianne Møller Brorson
Mange tak for dine kommentarer. Vi er glade for at kunne tilbyde teknologier, som kan støtte danske virksomheders produktudvikling og innovation. Phage display teknologiplatformen er en særdeles bredt anvendelig teknologi indenfor biosensorer, vaccineudvikling, imaging og ikke mindst til udvikling af nye lægemidler, som er Zealand Pharma’s kerneområde.
Med venlig hilsen Bo Frølund