Medikoteknologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer
Bo Frølund
Direktør

Udvikling af produkter til sundhedssektoren er både dyr og tidskrævende. Derfor er det af afgørende betydning for vækst og udvikling i sektoren, at virksomheder har adgang til state-of-the-art teknologisk infrastruktur, tværdisciplinær viden og kompetencer hos uafhængige specialister. Baseret på Teknologisk Instituts faciliteter og høje kompetenceniveau udvikles ydelser inden for rådgivning, udvikling, prototyper, samt test og dokumentation af avancerede bioteknologier, -sensorer og materialer.

Markeds- og samfundsbehov
Samfundet efterlyser bedre og økonomisk bæredygtig medicin og medikoteknologi til gavn for både patienter og sundhedsbudgetter. Dette behov åbner muligheder for innovative produkter, men da konkurrencen er verdensomspændende, er det for danske virksomheder vigtigt at differentiere produkterne teknologisk og innovativt for at undgå at skulle konkurrere på pris alene.

Store virksomheder benytter sig som et strategisk valg i væsentligt omfang af eksterne leverandører af specialistydelser uden for deres kernekompetencer [EY, Beyond Borders 2013]. Og SMV har behov for adgang til state-of-the-art faciliteter og kompetencer, som er for bekostelige at opbygge in house. Aktiviteten henvender sig derfor både til store virksomheder og til den store underskov af SMV inden for farma, mediko, biotek og velfærdsteknologi [jf. Danmarks Statistik og div. kortlægninger: Samlet ca. 300 SMV - jf. også brancheforeningernes medlemslister].

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Inden for mikrobiologi, molekylærbiologi, materialefysik og sensorteknologi har Instituttet styrket sin rådgivningsprofil (flere kunder og omfattende F&U-portefølje). I aktiviteten vil Instituttet gennem øget tværfaglighed og styrket faglighed udvikle efterspurgte ydelser til gavn for både store og små aktører inden for medikoteknologi. Ydelserne omfatter innovationsrådgivning, metodeudvikling, prototypeudvikling og -test samt produktintegration af avancerede bioteknologier, -sensorer og materialer:

 • I biotek- og medikosektoren er der et stort behov for integreret rådgivning omkring materialeegenskaber. Instituttet vil udvikle og tilbyde ny belægningsteknologi, skræddersyet overfladefunktionalitet og pilotproduktionskapacitet.
 • Store og små farmavirksomheder har et stigende erkendt behov for at understøtte udvikling af lægemidler med validerede biomarkører, som også kan bruges til patientstratificering og behandlingsovervågning. Instituttet vil imødekomme dette behov gennem opbygning af et samlet koncept for biomarkørudvikling.
 • Udvikling af in vitro diagnostik, point of care apparatur og sundhedsmonitorering kræver kompetencer på tværs af faglige grænser. Instituttet vil styrke og integrere molekylærbiologiske kompetencer, materialefunktionalisering, databehandling og sensorteknologi, så kunderne modtager den efterlyste komplementære viden og rådgivning.

Der sikres fuld dokumentation, sporbarhed og fortrolighed i forbindelse med alle ydelser, således at bl.a. regulatoriske aspekter adresseres i alle faser af samarbejdet.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten vil bestå af fire centrale områder:

1. Høj materialeperformance er en vigtig parameter for medicinsk udstyr ift. produktionsprocesser, produktegenskaber og levetid. Produkters overfladefunktionalitet skal i endnu højere grad tilpasses den specifikke anvendelse. I aktiviteten:

 • udvikles og implementeres nye biomaterialer og belægningsteknologier, fx pulserende plasmaprocesser
 • testes deres egenskaber (fx antifouling, vævsintegration, slip-let, anticorrosion), holdbarhed og levetid
 • foretages pilot- og 0-serie-produktion i samarbejde med virksomheder
 • etableres platforme for test og studier af materialers påvirkning af langtidskontakt med fysiologisk miljø og lægemidler

2. Diagnose: Samspillet mellem infektioner, sygdomme og menneskets bakterieflora er mere komplekst end forventet. Øget forståelse af dette samspil kan udnyttes til bedre diagnostik, forebyggelse og behandling. I aktiviteten:

 • nyttiggøres ny viden om interaktioner mellem menneske, medicinsk udstyr og mikroorganismer, så implantat- og udstyrsrelaterede infektioner minimeres
 • anvendes den nye viden til udvikling af diagnostiske assays inden for fx autoimmunsygdomme, allergier og cancer i samarbejde med virksomheder
 • etableres platforme til detektion af biomarkører, fx antistoffer, peptider, aptamerer
 • bidrages til produktion af assays

3. Biomarkører: Sundhedsmyndigheder stiller i stigende omfang krav til validerede biomarkører inden ordinering af dyr medicin. Samtidig vil gode biomarkører gennem nøje patientudvælgelse reducere udgifterne til udvikling af nye præparater. Da udvikling af biomarkører ofte ligger uden for farmavirksomheders kernekompetencer, vil der gennem aktiviteten:

 • opbygges et samlet koncept for biomarkørudvikling til fx companion diagnostics, der anvendes både til diagnose og til at følge effekten af den individualiserede behandling
 • udvikles og indkøres generiske protokoller til biomarkørudvælgelse og assaymodning
 • demonstreres konceptet i samarbejde med virksomheder i spændet fra tidlig discovery til klinisk anvendelse

4. Biosensorer: Området for biosensorer til monitorering af befolkningens generelle og patienters specifikke sundhedstilstand forventes at vokse markant. Virksomheder i velfærdssektoren vil stå med et stigende behov for rådgivning og udviklingssamarbejde inden for bl.a. innovativ elektronik og software. I aktiviteten:

 • udvikles og implementeres metoder optimering af fysiske parametre som fx strømforbrug og størrelse
 • udvikles matematiske algoritmer til behandling af komplekse data
 • bidrages til udvikling og produktion af prototyper
 • etableres testfaciliteter til afprøvning af sensorer i virkelige brugermiljøer

Endelig er det en strategisk målsætning at give virksomheder en koordineret adgang til Instituttets samlede kompetencer på området.

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten tager afsæt i Instituttets brede F&U-portefølje og store samarbejdsflade på området. Det etablerede samarbejde med samtlige danske universiteter og universitetshospitaler ønskes styrket og udbygget. Derudover bygges der videre på Instituttets engagement i fx innovationsnetværkene BioPeople, Medtech Innovation og Welfare Tech samt SPIR-platformen Patient@home.

Samarbejde med internationale partnere i EU-finansierede projekter og i internationale netværk vil bidrage til videnhjemtagning.

Nøgleord

52 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Susanne Jørgensen (Product Maintenance Specialist, Radiometer Medical ApS)
Fredag d. 17/4-15 kl. 13:37

Som medarbejder i et firma der udvikler in vitro diagnostik og point of care apparater ved jeg af erfaring hvor vigtigt det er at kunne få adgang til kvalificerede kompetencer der rækker ud over ens egne. Vi har jævnligt brug for sparring og hjælp til troubleshooting indenfor især molekylærbiologiske analyser og har haft stor glæde af de kompetencer der findes på Teknologisk Institut. Det er afgørende for den fortsatte udvikling i medikoteknikbranchen at netop disse kompetencer fortsat udvikles og styrkes, så man kan fastholde og udbygge den synergi, der opstår ved sådanne samarbejder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:33

Mange tak for dit svar. Vi er helt enige i tværdisciplinært samarbejde er vigtig for fortsat udvikling i medikoteknikbranchen. Vi ser frem til at afprøve nye molekylærbiologiske serviceydelser på opgaver fra jer.

Efstathios Vassiliadis (Director, Genau & More)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:24

it is a good service initiative which could benefit both SMEs and larger organisations. It is crucial that a market analysis is conducted beforehand, so the right services are included and integrated in "bundles" and avoid potential overlap with existing service providers who have an established market penetration. It is a great initiative to invest more in to microbiome studies and related services both for diagnostic purposes and potentially even for discovery projects relevant to medical devices. For sure the diagnostic focus is very much relevant as there is existing and important know-how (DNA/proteomics) which could be further explored. New technologies (SRM/MRM) would be key to attract outsourced projects and advance relevant research. Lastly, it would be very important to communicate this swift to relevant stakeholders, as such the message of the services available should very much crystal clear- a branding exercise. exciting initiative.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:16

Thank you very much for your valuable input. Of course, we have to make sure that this initiative does not overlap with other businesses and their services. Developing novel services within the area of diagnosis and biomarkers are very much at the focus of our attention. This will also include technologies in the area of microbiome analysis, -omics technologies and advanced mass spectrometry as mentioned by you.

John R Zibert (Head of Scientific Affairs EU5+, LEO Pharma)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:59

Biomarkører i translationel forskning
Udvikling af nye sikre og effektive lægemidler tager ofte 10-15 år og er processen er kostbar, derfor er det vigtigt for lægemiddeludviklere at arbejde med modeller som kan translatere til klinisk effekt. Ved tidligt at kunne identificere biomarkører for en ny lægemiddelkandidat i en translationel præ-klinisk model til senere klinisk anvendelse kan man spare tid og få nye løsninger ud til patienterne hurtigere. Vi har arbejdet sammen med Teknologisk Institut, og de tilbyder bestemt en platform som kan bidrage til identificering af biomarkører, og et samarbejde med dem vil give virksomheder som LEO Pharma adgang til state-of-the-art teknologisk infrastruktur.
Biomarkører for patientstratificering
Ydermere, hvis lægemiddeludviklere kan differentiere nye lægemiddelkandidater til kun de patienter der responderer (patientstratificering) ved at identificere de korrekte biomarkører, vil medicinen være bæredygtig til gavn for både patienter og sundhedsøkonomien. Vi tror at Teknologisk Institut kan bidrage til en platform som muligvis kan levere en til flere biomarkører for lægemiddelkandidater.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:37

Tusind tak for den positive kommentar. Vi er helt enige, udvikling af nye lægemidler er en lang og kostbar proces og tidlig integration mellem udvikling af lægemiddel og identificering af markører til patientstratificering vil med sikkerhed kunne optimere både de pre-kliniske og kliniske faser af lægemiddeludvikling. Vores avancerede teknologier og tværfaglige kompetencer vil helt klart kunne bidrage til at identificere og validere nye markører til at differentiere potentielle lægemiddelkandidater. Vi takker for opbakningen og ser frem til et fortsat positivt og produktivt samarbejde.

Michael Similie (Direktør , tech2ART)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:09

Vores virksomhed har tidligere benyttet sig af TI i forbindelse med klinisk testning af vores pH teknologier relateret til celle kultur. Dette positive samarbejde har haft en stor betydning for vores virksomhed både klinisk og kommercielt.
Vi støtter fuldt ud dette forslag som kan være med til at løfte medtech branchen. Danmark mangler et netop lignende platform som kan hjælpe start op virksomheder eller iværksættere til at færdigudvikle og afprøve teknologier. Dette platform kan også være med til at øge den danske tilstedeværelse på det internationale marked. Vi har allerede flere projekter som har brug for dette platform.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:38

Mange tak for kommentaren. Vi arbejder målrettet på at styrke vores interaktion og samarbejde med små og mellemstore virksomheder, så Teknologisk Institut derved kan bibeholde vores position som en højt specialiseret kompetence platform og konstruktiv sparringspartner til udvikling og tests af medicinsk udstyr.

Claus Moser (Afdelingslæge, Ph.D, Rigshospitalet)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 15:01

Det danske sundhedsvæsen har en række udfordringer som konsekvens af fortsat kortere indlæggelsestider, men også flere indlæggelser. Samtidig fordrer ambitionerne om behandling i verdensklasse, at kvaliteten af diagnostikken er på samme høje niveau. På denne baggrund er nærværende initiativ med udvikling af nye og forhåbentlig bedre diagnostiske muligheder yderst velkomment. Vi har I flere omgange samarbejdet med TI om sådanne projekter med stor succes og vi støtter naturligvis dette relevante og fremadskuende projekt også.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:17

Vi er enige i, at der er et stort behov for forbedring af de diagnostiske muligheder både i form af direkte detektion af mikroorganismer ved infektioner og ved udvikling af biokemiske markører. En væsentlig udfordring for biotekbranchen er at sikre, at nye tests er bundet godt nok op til klinisk praksis. Det vil sige, at testresultaterne faktisk har den ønskede kliniske konsekvens og at testen kan gennemføres for en realistisk pris. Og der spiller vores samarbejde med jer jo en væsentlig rolle.

ole simonsen (overlæge, Aalborg Universitetshospital)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 15:15

Som én af de mulige samarbejdspartnere vil jeg gerne kommentere forslaget Medikoteknologi, som er højrelevant pga de stadigt tiltagende behandlingstilbud, sundhedsøkonomisk planlæg og fremtidig erhvervsstrategi.
Sundhedsvæsenets mål er, i hvert tilfælde at kunne tilbyde den bedste diagnostik og behandling. Med den tilta-gende multifaktorielle forståelse af mange sygdomme og erkendelsen af de store individuelle forskelle, er en forfinet diagnostik med flere biomarkører tiltagende nødvendig.
Den danske farma- og medikotekniske industri viser os i tiltagende grad vejen til en succesfuld dansk markedsfø-ring, - og dette på et felt hvor den internatioanle konkurrence er stor. Her er det vigtigt at erkende, at sundheds-væsenet kan supplere meget væsentligt med dets kliniske og videnskabelige know-how. Danmark satser i tilta-gende grad på offentlig-privat innovation og private-public partnership.
Herværende forslag kan bidrage meget væsentligt i denne udvikling.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:24

Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at et tæt samarbejde mellem det offentlige og det private er af stor betydning lige netop inden for sundhedsvæsnet. Især inden for udvikling af biomarkører og diagnostik er det væsentligt at sikre den direkte kobling mellem klinisk indsigt og videnskabeligt og teknisk knowhow. Kun derved kan vi sammen sikre, at nye biomarkører også giver den tilsigtede kliniske effekt i form af forbedret udredning og behandling.

kristian kolind (Business Manager, BioRepeller)
Lørdag d. 25/4-15 kl. 22:22

Både for SMVer og store virksomheder er det af afgørende betydning at kunne differentiere ens produkter, da konkurrencen på det globale marked er hård. Et initiativ som dette er med til at sikre en stærk platform i DK, som mange har gavn af. Vi ved selv hvor vigtigt det er at have adgang til top viden indenfor de nævnte aktiviteter, for os særligt ’diagnose delen’ relateret til bakterieinfektion. Bakterieinfektion er en meget kompleks proces og i vores egen udvikling af ny teknologi til at undgå implantat- og infektionsrelateret infektioner, er TI derfor en vigtig partner. Vi hilser derfor dette initiativ yderst velkomment!

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:18

Mange tak for din kommentar. Du har ret i, at implantat og biofilmrelaterede infektioner i stigende grad er et område, der skal findes løsninger til. Vi ønsker med dette initiativ at tilbyde innovative virksomheder som Biorepeller den sparring og infrastruktur, der er nødvendig for at komme fra ide til marked.

Ole Zoffmann Andersen (Research Manager, Elos Medtech Pinol A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:58

Dette initiativ er yderst relevant for den videre udvikling inden for det danske medico-segment. Vores virksomhed lever af at udvikle og producere ”medical devices” og vi benytter os i høj grad af at samarbejde med GTS-institutioner, både når det drejer sig om specialiserede process-trin til eksisterende devices og ligeledes i forhold til F&U aktiviteter, omhandlende specifikke problemstillinger. Dette har blandt andet ført til implementering/udvikling af flere typer af unikke overfladeteknologier som allerede har fundet anvendelse i markedsførte produkter. Disse teknologier har været med til at differentiere vores produktportfølje i forhold til vores konkurenter. Ydermere, så har disse samarbejder givet os adgang til state-of-the-art analysemetoder, metoder som er med til at sikre at produktkvaliteten er i top. Sidstnævnte er specielt vigtigt inden for ”medical device” segmentet, hvor slutproduktet kan have stor indflydelse på eksempelvis patientens sygdomsforløb og livskvalitet. Som resultat af tidligere og igangværende samarbejder står vore virksomhed stærkere på det globale marked og med vores viden inden for området, ser vi det som værende yders relevant at der fortsat investeres ressourcer i at give danske medico-virksomheder adgang til ”state-of-the-art” samarbejdspartnere.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:26

Vi er enige i, at anvendelse af avanceret overfaldeteknologi også i fremtiden skal være en parameter, hvor danske medikoproducenter kan differentiere sig fra deres konkurrenter. Derfor ønsker vi at fortsætte udviklingen af specialiserede overflade- og materialeegenskaber, meget gerne i samarbejde med forsknings- og udviklingsaktive virksomheder på området. I den sammenhæng er det naturligvis meget vigtigt at kvalitet, sporbarhed og dokumentation lever op til de skarpe krav, der er på området.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:38

Vores virksomhed beskæftiger sig med proteinbelægninger til sprøjtestøbte plastikemner. Vi har i flere år draget stor nytte af DTI's kompetencer på dette område, og ser at der er en stor mulighed for at investere i at forøge den nuværende ekspertise, for at opnå et kompetenceløft til gavn for hele sektoren. De foreslåede områder er alle relevante for os som SMV. Vi ser gerne en styrkelse af kompetencerne på biofunktionelle overflader, specielt ville en form for akkrediterede og standardiserede test-faciliteter til evaluering af biofunktionelle overflader være en utrolig stor hjælp.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:28

Området for biofunktionelle overflader har vores særlige bevågenhed. Vi har i løbet af de seneste år etableret en række metoder til test og dokumentation af fx antimikrobielle egenskaber. Sådanne testmetoder vil i den fremtidige indsats kunne blive standardiseret og paletten af egenskaber, der kan dokumenteres, vil blive udvidet.

Jakob Knudsen (CEO, ViroGates A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 12:39

Hos ViroGates udvikler vi produkter baseret på en biomarkør så viden om udvikling af biomarkører og dertil relaterede ydelser hos TI og andre er pivotale for at vi som virksomhed kan have succes med udvikling af produkter på en cost-effektiv måde.
De fleste nyere virksomheder foretrækker en forretningsmodel hvor en del af det eksploratoriske arbejde initielt outsources til virksomheder med specialkompetencer da det er for dyrt og tidskrævende at opbygge inhouse.
Vi ser derfor dette projekt som særdeles nyttigt hvis DK også fremover skal være i front med udvikling af diagnostiske redskaber til life science.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:29

Vi kan godt genkende, at bioteknologiske virksomheder som en del af deres forretningsmodel outsourcer eksplorative elementer af deres forretningsudvikling. Lige netop i dette område, ser vi en væsentlig del af vores berettigelse inden for fx biomarkørudvikling. Her kan vi både bringe vores teknologiske infrastruktur, vores egne videnskabelige spidskompetencer og vores tætte samarbejde med ledende klinikere i spil.

Morten Foss (Senior Researcher, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:27

Fortsat fokus på videreudvikling af medicoteknologier i Danmark er yderst vigtig, hvis vi også i fremtiden skal kunne gøre os gældende i den internationale konkurrence. Det gælder både udvikling af nye biomaterialer og metoder til modificering af overflader, samt biosensorer/markører og diagnostik.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:29

Mange tak for din kommentar. Det medikoteknologiske område skaber stor værditilvækst og omfattende eksportindtægter til det danske samfund. Vi er således enige i, at det er af væsentlig samfundsmæssig betydning fortsat at investere i denne sektor.

Johan Palmfeldt (Lektor, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:19

Biomarkører
Ved sygehus og medicovirksomheder er der stort fokus på tidlig diagnose og individualiseret medicin, og der er behov for nye, forbedrede, spefikke biomarkører. Universiteterne har evne til at opdage –og opdager kontinuerlig- nye kandidatbiomarkører, men for at opnå validerede biomarkører til klinisk benyttelse er der brug for broer mellem universitet og sygehus/virksomheder. Teknologisk Institut fylder en vigtig funktion som en sådan bro specielt indenfor områder som udvikling af biomarkører og modning af assays.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:30

Mange tak for dit svar. Vi er enige i, at der er behov for at identificere nye, specifikke biomarkører til tidlig diagnosticering og udvikling af individualiseret medicin. Validering af nye potentielle biomarkører er en vigtig del af denne proces. Vi er med vores kompetencer og moderne teknologi netop i stand til at bidrage med at validere nye, interessante biomarkører.

Rasmus Lundquist (CSO, Reapplix)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:36

Som SMV og udvikler af medicinsk udstyr til behandlling af avancerede kroniske sår er det afgørende vi har adgang til "state-of-the art" analyser. Både mht optimering og - ikke mindst - beskrivelse af mode-of-action er der vigtigt at vi løbende kan samarbejde med dygtige partnere da dette ikke kan udføres in-house. Selv i medtech udvikler markedet sig mod en større bevisbyrde - det gælder både klinisk effekt og videnskabelige beskrivelser og publikationer af mode of action. Derfor anbefaler jeg på det kraftigste ovenstående.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:31

Du har ret i, at dokumentationsbyrden inden for medikoindustrien i løbet af de senere år er blevet væsentlig tungere. Med baggrund i vores erfaringer fra mode-of-action undersøgelser inden for den farmaceutiske sektor og med vores mange samarbejder inden for medikoområdet ser vi frem til at udvikle de efterlyste services og kompetencer.

Tove Kirkegaard Causen (PhD, Køge Sygehus)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:52

Vi har lige indsendt et en stor projektansøgning hvor Teknologisk Institut indgår som en meget vigtig partner i vores undersøgelse af biomarkører hos kræftpatienter. Teknologisk Institut har bidraget med en meget kompetent viden ved udarbejdelsen af ansøgningen og har bidraget væsentlig ikke kun med viden indenfor jeres teknologier, men også generelt om det kliniske aspekt. Vi ser meget frem til at fortsætte det gode samarbejde og støtter fuldt ud jeres koncept indenfor biomarkørsudvikling. Det er ekstremt vigtigt at få identificeret de rette biomarkører til udvælgelse af patienter, der vil respondere (eller ikke respondere) på en bestemt behandling og helst som companion diagnostic. Jeg er helt enig i, at fordi den farmaceutiske industri ofte har mere fokus på udvikling af lægemidler, er det ekstremt vigtigt at virksomheder som Teknologisk Institut yder en sådan ekspertise. Vi er en hospitalsenhed og vi ønsker netop i vores samarbejde med jer at benytte jeres store ekspertise indenfor det tekniske til at udvikle og indkøre protokoller til udvælgelse af biomarkører. Vi har ikke selv den faglige og tekniske viden. Jeg kan derfor kun støtte op om jeres forslag, og er sikker på at det på sigt vil udvikle markedet for biomarkører og companion diagnostic.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:32

Mange tak for de gode kommentarer. Vi ser også frem til at arbejde sammen med dygtige klinikere, som har indgående kendskab til de behov, der i den kliniske hverdag kan imødekommes ved nye teknologisk redskaber, som vi i fællesskab kan udvikle til gavn for patienterne. Nye biomarkører er et vigtigt redskab for at kunne begrænse brugen og dermed omkostningerne til dyr medicin.

martin jensen (adm dir, asli a/s)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 20:57

Vi har været så heldige at få bevilliget både stor og lille videnkupon mhp at udvikle rengøringstekstiler og beslægtede produkter med en indbygget hygiejne/bakteriesensor. Vi har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med Teknologisk Institut. Det har på alle måder været en fornøjelse - vi har oplevet en høj kvalitet i vores sparring og ikke mindst en god praktisk tilgang til projektet - netop det har og er en forudsætning for at lykkedes.
Vi har præsenteret vort koncept for flere europæiske detailkæder og de ser alle et stort potentiale i, at indbygge simple markører i andre forbrugsvarer. Vi vil helt sikkert arbejde videre med andre koncepter og Teknologisk Institut vil givetvis være vores partner

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:33

Tak for din kommentar. Samarbejdet med Asli er både inspirerende og udviklende for os. Og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet både i eksisterende og fremtidige projekter.

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:22

De foreslåede aktiviteter indenfor området "Medikoteknologi" er vigtige for den danske sundhedssektor og de er også meget vigtige for os som universitet. Det dækker nemlig mange af de områder, som der forskes i på de danske universiteter, og bidrager dermed til at styrke koblingen mellem forskning og anvendelse i sundhedssektoren og til ny innovation. Vi har selv konkret samarbejde om brug af DNA-baserede karakteriseringsteknologier til bl.a. hurtig diagnostik, og det er vigtigt for os som universitet, at vi fremover kan fortsætte dette gode samarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:34

Vi ser også stor værdi i samarbejdet mellem GTS og universiteterne for derigennem at få flere forskningsresultater gjort tilgængelig for de danske aktører inden for medikoteknologi.

Marianne Voldstedlund (Overlæge, ph.d , Infektionsepidemiologisk afd. Statens Serum Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:12

Together with the Dept. of Clinical Microbiology, Aarhus University Hospital and the Dept. of Infection epidemiology, SSI, we collaborate with TI in projects with the aim of improving diagnostic methods for bloodstream infections. In our ongoing projects, we focus on diagnostic methods in neonatal sepsis, where neither standard biomarkers, nor standard microbiological tests for bloodstream infections are sufficient for this patient category.
As medical doctors, we have the patients, the samples and the data. We also have the needy questions. Every day we face the limitations of our diagnostic methods. At the same time, we lack the resources, the expertise and technology to take the important steps forward to invent and implement new techniques necessary to overcome these challenges.
We are certain that interdisciplinary collaborations between heath care, science and the industry will be crucial for the development new methods in this field. TI has the experience and the expertise to run such collaborate projects.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:35

Thank you very much for your comments. It is very important to point out the significance of true cooperation between clinicians in contact with the patients and knowing the needs in the clinic on the one hand and providers and developers of technological solutions on the other hand. At DTI we feel confident that we can bridge the gap between these two worlds to ensure that the developed solutions fit the defined problem. This of course, demands continuous development of knowledge, skills, cooperation and infrastructure which we are determined to pursue.

Winnie E Svendsen (Lektor , DTU Nanotech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:24

Et fremragende forslag, for at være førende inden for medikoteknologi er det yderst vigtigt at kunne samle netop disse kompetencer et centralt sted. Det vil muligøre for universiteterne at kunne trække på eksperter og kompetencer i kortere eller længere tid efter behov og ikke skulle søge til udenlands samarbejde. Det vil styrke koblingen mellem forskning og anvendelse i den danske sundhedssektor og åbne op for at flere forskningsprojekter potentielt vil have lettere ved at blive indsluset i sundhedssektoren. Jeg ser frem til at samarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:36

Tusind tak for de gode kommentarer. Netop implementeringen af nye opfindelser og medikoteknologi i det danske sundhedsvæsen opfatter vi som en vigtig og væsentlig opgave for at optimere sundhedsudgifterne uden at slække på patenternes behov for optimal behandling. Vi ser også frem til et samarbejde med DTU Nanotech, da vores kompetencer opfordrer til et synergistisk samarbejde.

Winnie E Svendsen (Lektor , DTU Nanotech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:24

Et fremragende forslag, for at være førende inden for medikoteknologi er det yderst vigtigt at kunne samle netop disse kompetencer et centralt sted. Det vil muligøre for universiteterne at kunne trække på eksperter og kompetencer i kortere eller længere tid efter behov og ikke skulle søge til udenlands samarbejde. Det vil styrke koblingen mellem forskning og anvendelse i den danske sundhedssektor og åbne op for at flere forskningsprojekter potentielt vil have lettere ved at blive indsluset i sundhedssektoren. Jeg ser frem til at samarbejde.

Kristian Winge (Overlæge, klinisk forskningslektor, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital )
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:45

I work within the field of neurodegenerative disorders, where early and exact diagnosis, prediction of prognosis and possible complications are central parameters in management of patients.
Improved sets of biomarkers are hence of immense importance for future patients, our pharmacological management, and of the primary care systems abilities to secure the patients and family a safe and sufficient care.
In the development of future therapies in neurodegenerative disorders, biomarkers responsive to progression and therapy are highly needed. Some failures in clinical trials may have been due to unresponsive markers. In other cases, we have seen response in biomarkers, but not clinically. Close collaboration between labs and clinical medicine and neurology in development of markers are important and in this TI have both the technical knowledge and organizational expertise to lead this development. At Bispebjerg Movement Disorders Biobank, we have for some years collaborated with TI (and SSI) and the interdisciplinary work has been fruitful and based on very high level of technical expertise and abilities to develop methology and interdisciplinary network for developing solutions for complex problems.
A further reinforced programme in this experienced organization will increase our abilities to develop useful biomarkers in the coming years and hence secure the platform for development of better therapies and patient oriented care.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:29

Thank you for your comments. We fully agree that biomarker research continues to be of utmost importance for patient diagnosis and treatment. In our opinion, cross-disciplinary interaction is needed to improve biomarker development and minimise failures in late clinical development. Mode-of-action studies and target/off target determination in connection with pharmacological development could be valuable elements in such efforts.

Henrik Pedersen (Adm Direktør, Immudex)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:28

Dette projekt er yderst vigtigt for udviklingen af diagnostik i samspil med behandling - jo bedre diagnostik jo bedre kan behandlingen blive. Der er rigtig mange penge at spare på denne konto: at give den rigtige behandling.

Immudex arbejder sammen med TI Århus, og vi er særdeles tilfredse med deres indsigt og indsats i den forbindelse. TI Århus råder over meget vigtige og unikke kompetencer, blandt andet indenfor den såkaldte phage display teknologi.
Samarbejdet omkring denne teknologi sætter os i stand til at fremskynde udviklingen af vigtige diagnostiske tests, af stor kommerciel værdi for os, og af stor betydning for befolkningens sundhedsmæssige tilstand.

Klaus Kirketerp-Møller (Overlæge, Bispebjerg Hospital)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:11

Jeg har et fortsat samarbejde med TI inden for forståelsen af bakterielle infektioner og biofilm hos patienter med kroniske sår. TI har den force at man både kan præstere grundforskning og teknologisk udvikling. Jeg ser derfor TI som et vigtigt led mellem den mere grundliggende viden og udviklingen af point-of-care devices. Det drejer sig både om metoder til forebyggelse, diagnosticering og behandling, områder der er kraftigt brug for nu og i fremtiden. The Bionic Man er ikke langt væk, men en af forudsætningerne for denne udvikling er at hindre bakterier i at ødelægge interaktionen mellem mand og maskine. TI har potentialet til at yde et væsentligt bidrag til dette.
Med den viden vi har idag om biofilm infektioner er der især to områder der mangler viden og udvikling: Diagnosticering og behandling. Ovennævnte projekt sigter netop på at øge viden om disse områder til gavn for patienter og samfundet. Ved samarbejde med danske virksomheder er der også grundlag for betydelig kommerciel udvikling.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:30

Vi ser ligeledes device-relaterede infektioner som en af de helt store udfordringer i forbindelse med den medikoteknologiske udvikling. Ud over diagnose og behandling anser vi også forebyggelse af sådanne biofilminfektioner som et særdeles vigtigt område, hvor avanceret overflade- og materialeteknologi kan komme til at spille en vægtig rolle.

Henrik Jensen (CSO, FIDA-Tech Aps)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:17

Der er tale om et særdeleles lovende forslag. For et mindre teknologi baseret selskab som vores er det vanskeligt at mestre alle specialer, og derfor har vi haft rigtig god gavn af serviceydelser og kompetencer fra teknologisk institut. For eksempel arbejder vi med nye metoder og tilgange til patientstratificering og diagnostik inden for autoimmune sygdomme, og noterer derfor med glæde at det fortsat vil være et fokus område. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:31

Tak for kommentaren. Vi er glade for at kunne tilbyde kompetencer der kan supplere de små virksomheders behov i forbindelse med deres produktudvikling og finder samarbejdet yderst inspirerende og lærerigt.

Poul Høiby (Research Scientist, Dako/Agilent)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:22

I disse compliance tider hvor bl.a. FDA, igennem de sidste år, gradvist har skærpet kravene til validering og kontrol af produktionsprocesser, er det ofte af afgørende betydning at forstå sin proces. Denne forståelse er ikke altid opnåelig med de forhåndenværende kompetencer og udstyr man som specialiseret virksomhed ligger inde med. Her spiller TI en meget vigtig rolle, idet adgangen til mangeartede analyser og specialkompetencer, effektivt og hurtigt vil kunne bringe viden, forståelse og endda forbedringer ind i de relevante processer.
Vi har for nyligt benyttet os af TI’s ekspertise indenfor materialekarakterisering i forbindelse med en potentiel kontamineringsudfordring vi havde omkring en specifik delproces i vores probe produktion. For os var sporet endt blindt, og undersøgelserne som TI udførte bidrog dels til en afklaring, men også til en bedre forståelse samt en optimering af processen. Kort respons- og leveringstid gjorde at vi kom hurtigt videre, og både kommunikation og faglighed var af høj kvalitet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:32

Mange tak for dit svar. Vi er stolte over, at vi har kunnet hjælpe jer videre med jeres analyser. Det var bestemt ikke en triviel opgave, og som du skriver er det en stor fordel, at vi kunne trække på de brede kompetencer og udstyr inden for analytisk kemi. Vi ser frem til at bidrage med kvalificeret sparring til jeres udvikling i fremtiden

Bjarke Endel Hansen (Research Scientist, Immudex)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 23:47

TI Århus yder i vores projekt et vigtigt bidrag for udviklingen af diagnostiske reagenser til måling af vigtige biomarkører ved sygdom. Præcis målinger af biomarkører åbner mulighed for bedre diagnosticering, behandling, overvågning og forebyggelse af sygdomme. Samtidig er der en stor besparelse i at give den rigtige sygdomsbehandling.

Immudex arbejder sammen med TI Århus, som leverer en særdeles professionel indsigt og faglig indsats i den forbindelse. TI Århus råder over meget vigtige og unikke kompetencer, blandt andet indenfor den såkaldte phage display teknologi.
Samarbejdet omkring denne teknologi sætter os i stand til at fremskynde udviklingen af vigtige diagnostiske tests, af stor kommerciel værdi for os, og af stor betydning for befolkningens sundhedsmæssige tilstand.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:27

Mange tak for kommentaren. Vi har stort fokus på at hjælpe virksomhederne med at udvikle nye og bedre diagnostiske produkter og ser frem til et godt samarbejde.

Per Spindler
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:18

Kære Bo Frølund,

Dette er et rigtig godt aktivitetsforslag. Forslaget ligger delvist inden for de professionelle fagområder, som Biopeople, Denmark's Life Science Cluster, har fokus på og hvor Teknologisk Institut er en af de bærende, landsdækkende GTS- partnerinstitutioner. Dette aktivitetsforslag giver god mulighed for at bygge videre på det frugtbare engagement og samspil der er mellem Biopeople og Teknologisk Institut, og dermed bidrage til at udnytte synergien mellem aktørerne i det danske innovationssystem.

Biopeople’s vision er at dansk Life Science vækster gennem innovation og samarbejde. Derfor faciliterer vi de tillidsskabende relationer, der giver grobund for innovative, tværdisciplinære og internationale samarbejder og løsninger. Herunder har vi fokus på udviklingen af de erhvervsrettede kompetencer, der kan styrke den danske farmaceutiske og bioteknologiske udvikling, både fagligt og erhvervsmæssigt.

Biopeople har bidraget til etableringen af det danske biomarkørnetværk. I forhold til biomarkør-netværk passer nærværende aktivitetsforslag, særligt vedrørende diagnose og biomarkører, super fint, og vi kan se muligheden for gensidig berigelse med inddragelse af virksomheder, universitetsforskere m.v.

I øvrigt kan mange af Biopeople’s kerneaktiviteter indgå i sammenhængen med aktivitetsforslagets udførsel. Biopeople har udviklet og deltager i platforme inden for bl.a. de regulatorisk forhold, kliniske forsøg, og patientinddragelse.

Sundhedsindustrien i Danmark, herunder medicin og bioteknologi, er en af vores stærkeste sektorer med hensyn til eksport og job, og det er en af de mest lovende sektorer i forhold til innovationspotentiale og en yderligere stærk vækst i eksport og job. Nærværende aktivitetsforslag vil bidrage til at udbygge denne førerposition.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:34

Mange tak for dit input til aktivitetsplanen. Vi er helt enige i at innovative, tværdisciplinære samarbejder er vejen frem for at styrke Sundhedsindustrien i Danmark.

Niels Høiby (Professor, Rigshospitalet/Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:59

I have very good experience with collaboration between Department of Clinical Microbiology, Rigshospitalet and Teknologisk Institut. We had a big grant focusing on early detection of ethiology of serious infections using molecular biology methods and Teknologisk Institut worked very professionally and using cutting edge technology in the collaboration. The new program looks very exciting for me, and my co-workers and I will be happy to collaborate.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:35

Thanks for the comment. Clinicians asking the right questions is of utmost importance for development of diagnosis and treatment of infections. We are looking forward developing solutions in close collaboration with you and your colleagues in the future.