Metoder, teknologier og værktøjer til prioritering, håndtering og styring af indsatsen i forhold til jord- og grundvandsforurening

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Der bruges hvert år mange ressourcer på at beskytte både mennesker og miljø mod spredning af forureningsstoffer fra forurenet jord. Trods indsatsen gennem tiden er behovet for at kunne prioritere anvendelsen af ressourcerne på en miljøeffektiv måde stadig stigende. Til det formål skal der videreudvikles strategier, teknologier og værktøjer til at understøtte en effektiv og ressourceoptimal indsats. Danske rådgivende virksomheder og entreprenører deltager her aktivt på det internationale marked og er afhængige af at have de bedste redskaber til rådighed for at kunne imødekomme udfordringerne.

Aktiviteter:
Det foreslås, at bæredygtige strategier, teknologier og værktøjer videreudvikles til:

  • Identifikation og afgrænsning af forurenede områder, herunder afgrænsning af området som forureningen potentielt påvirker
  • Specifik og integreret vurdering af risici i forhold til mennesker og omkringliggende miljø (jord, grundvand og overfladevand)
  • Vurdering af specifikke forureninger, herunder stoffernes skæbne i miljøet
  • Ressource- og miljøeffektive teknologier til oprensning
  • Bæredygtig håndtering af forurenet jord

Nøgleord for aktiviteterne de kommende år vil være dokumenteret kvalitet, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, prioriteret ressourcestyring. Det er ligeledes væsentligt, at tilgangen til problemløsning i fremtiden i højere grad tager hensyn til helheden i forbindelse med specifikke løsninger.

Den nye viden vil blive opbygget hos GTS-institutterne, andre rådgivere, myndigheder og andre aktører på markedet, såsom entreprenører og producenter af miljøteknologi.

Erhvervsliv, myndigheder og GTS-institutterne vil opnå en viden, som både miljømæssigt og ressourcemæssigt kan sikre bedre løsninger på nationalt plan, men også internationalt vil alle parter blive styrket, således at danske interesser kan varetages på et fagligt grundlag.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Nybroe
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 16:43

Indenfor det miljø-mikrobiologiske område kan nævnes følgende specifikke indsatsområder med kommercielt potentiale:
Anvendelse af mikroorganismer til jordrensning ved optimering af jordbundens mikrobielle filterfunktion mod nedtrængende grundvandsforureninger.
Udvikling af nye miljømoniterings-værktøjer og toksicitetsassays baseret på anvendelsen af jordbundens mikroorganismer som sensitive indikatorer for uønskede sideeffekter af pesticider og andre forurenende stoffer.
Udvikling og anvendelse af selvgenererende, gensplejsede bakterie biosensorer til følsom og billig on-line monitering af biologisk tilgængelige plantenæringsstoffer miljøgifte (f.eks. tungmetaller, pesticider og antibiotika rester) i jord og vand.