Metrologi – referencenormaler og -materialer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Global handel kræver sporbarhed af måledata, og dansk konkurrenceevne er betinget af, at produkt- og serviceleverandører har adgang til internationalt anerkendte kalibreringer og referencematerialer. Det sker gennem sporbarhed til globalt anerkendte referencelaboratorier. Kravene er blandt andet formuleret i WTO´ aftale om tekniske handelshindringer, i EU-direktiver, Farmakopéer, Codex Alimentarius, samt af WHO.

Det foreslås at GTS-nettet sikrer etableringen af referencenormaler og –materialer inden for felter, som har særlig dansk erhvervsmæssig betydning, for eksempel akustik, energi, fødevarer og medicin. Det sker i et internationalt samarbejde inden for Meterkonventionen og EURAMET, og sikrer, at Danmarks nationale metrologi er anerkendt.

Det foreslås at der opbygges og opretholdes viden og måleapparatur på internationalt videnskabeligt niveau inden for de valgte felter.

Den etablerede viden foreslås formidlet gennem kalibreringer, salg af referencematerialer samt gennem innovationskonsortier og kurser. Desuden sikrer samarbejdet i EURAMET, at danske brugere har adgang til sporbarhed som etableres i andre lande end Danmark.

5 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Stensborg Jan
Onsdag d. 13/5-09 kl. 12:32

Jeg kan her tilføje at der eksempelvis mangler en global reference standard og kalibreringsmetode ved fremstilling af diffraktive optiske elementer til den grafiske industri, eksempelvis ved fremstilling af Optical Verification Devices (OVD hologrammer).

En dybere forståelse af de visuelle egenskaber, samt en egentlig kvalitetssikring og standardisering, må formodes at fremme udbredelsen. og benyttelsen i mange
sammenhænge herunder kopisikring af produkter og sikkerheds dokumenter.

Søren Lang
Fredag d. 15/5-09 kl. 15:20

Europæisk legal metrologi fik en stor udfordring med indførelsen af Måleinstrumentdirektivet i 2006. Kun ganske få lande, som Tyskland og Danmark, har den nødvendige erfaring og indsigt til at kunne håndtere Måleinstrumentdirektivet indenfor vandmålere og varmemålere. Det er i den forbindelse særdeles vigtigt, dels at fastholde dansk deltagelse og indflydelse i standardiseringsarbejdet og dels at styrke de danske testfaciliteter indenfor typeprøvning af vandmålere og varmemålere. En styrkelse af disse særlige kompetencer, som er opnået gennem et langvarigt samarbejde mellem FORCE Technology og DELTA, er afgørende for væksten hos de danske målerproducenter.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 17/6-09 kl. 10:49

Tak for din kommentar Jan Stensborg. Det er af stor værdi for os når vi får så konkrete efterspørgsler som din fra industrien. Vi vil se på om ikke det kan indarbejdes i de nye aktiviteter for perioden 2010-2012, at der rettes et fokus på udarbejdelse af globale reference standarder for fremstilling af diffraktive optiske elementer.

Torben Lorentzen
Onsdag d. 17/6-09 kl. 10:53

Tak for din kommentar Søren Lang. Det glæder os at høre at industrien sætter pris på tilgængeligheden af danske faciliteter og nationale kompetencer, og at det har en afgørende indflydelse på jeres forretningsdannelse og vækst. GTS foreslår at videreføre disse services, og vi har god grund til at tro det også vil ske til fortsat gavn for industrien.

Annette Dragsdahl
Fredag d. 26/6-09 kl. 15:49

GTS systemet er centralt for udvikling og implementering af ny viden og teknologi i virksomhederne. Det gælder også på det måletekniske område, hvor det at have adgang til pålidelige og sporbare målinger er en væsentlig rammebetingelse for erhvervslivet. I forbindelse med bevillinger til konkrete metrologiprojekter er det samtidig vigtigt at huske på, at GTS’erne på metrologiområdet varetager en væsentlig, generel samfundsrelateret funktion: nemlig at sikre pålidelige målinger på en række basale måleområder, hvor Danmark har forpligtet sig til at deltage i det europæiske og internationale samarbejde.

Danmark har valgt en decentral struktur for metrologi, der reelt placerer ansvaret for udbuddet og udviklingen på nogle få GTS institutter. Udfordringen er, at netop metrologiydelser ikke altid kan kommercialiseres. Kundepotentialet for metrologi kan illustreres ved en omvendt pyramide: Hele den brede kundemasse hviler på en lille spidskompetence, der gennem videregivelse af sporbarhed danner grundlaget for en række laboratorier, der til gengæld hjælper hundreder af virksomheder i forbindelse med udvikling af nye produkter og kalibrering af udstyr. Har vi ikke spidskompetencen, har vi heller ikke tilgængeligheden til viden og udvikling.

Spidskompetencen nås gennem en langsigtet strategi, et tæt internationalt samarbejde i forskning og standardisering og en vedholdende indsats for at finde nye veje og muligheder. Derfor er det afgørende, at der også tænkes langsigtet i bevillingsøjemed. Det gælder også typen af aktiviteter, der kan ydes tilskud til. Det er nemlig nødvendigt at vedligeholde og udvikle selve infrastrukturen, ikke bare at kunne skabe nye innovative projekter.

Vi har ikke i Danmark ressourcer til at deltage i forskning og udvikling på alle metrologiområder. Vi skal så til gengæld være eksperter på enkelte, prioriterede områder for at åbne op for, at vi, og vore virksomheder, kan trække på ekspertise fra andre lande på andre områder. Det er væsentligt for at sikre balancen i det internationale samarbejde.

Metrologiudvalget under Sikkerhedsstyrelsen har peget på etablering af Centres of Excellence på områder som akustik og flow. Disse aktiviteter bør videreføres i kommende resultatkontrakter, ligesom der skal være midler til videnformidling og erfaringsudvikling, så resultaterne kan komme ud til en bred kreds af virksomheder.

Andre områder, hvor Danmark kan bygge videre på allerede etableret høj viden er, f.eks. partikelmålinger med fokus på aerosoler og nanopartikler, der har stor betydning for miljø og sundhed. Også måling af ledningsevne (elektrokemisk referencemetrologi) er et område, hvor Danmark har meget at byde på, og som det vil være meget relevant at investere yderligere i, f.eks. til medicinsk anvendelse eller for procesindustrien.

Annette Dragsdahl,
Chefkonsulent, DI