Metrologi for bio- og life science

Senest opdateret d. 11/4-2018
Bioneer
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Jan C. Petersen
Teamleder

Metrologi for bio- og life science adresserer et voksende behov for kvantitativ og kvalitativ spektroskopiske teknologier. Anvendelsen af Raman spektroskopi videreudvikles og nye imaging teknologier med opløsning på nanometer skala introduceres.

Bio- og life science området er en primær dansk erhvervs- og forskningsmæssig styrkeposition. Industrier baseret på bio- og life science genererer en stor andel af Danmarks eksportindtægter og især den danske lægemiddelindustri står for en markant del af dansk eksport. For at understøtte denne styrkeposition er der behov for nye og bedre produktions- og analysemetoder. Idebeskrivelsen bidrager med videreudvikling af eksisterende - og etablering af nye avancerede Raman og Atomic Force Microscopy (AFM) teknologier til analyse og kvalitetssikring af produkter genereret inden for bio- og life science området.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Spindler
Fredag d. 27/4-18 kl. 13:58

Biopeople bifalder dette forslag. Det er vore oplevelse, at den fortsatte udvikling af validerede servicetilbud og danske kompetencer inden for AFM har stor værdi for danske og udenlandske bio- og life science virksomheder med farmaceutisk og bioteknologisk produktion.
Per Spindler
Direktør, Biopeople - Denmark's Life Science Cluster
www.biopeople.eu

Jan Petersen (DFM)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 23:44

Kære Per Spindler,
Tak for din positive kommentar. Det er godt at høre, at du også har gode erfaringer med servicetilbud og danske kompetencer inden for AFM. Udviklingen inden for AFM tillader nu målinger på nanoskala, som inkluderer kemisk identifikation af emner. DFM er dedikeret til at udvikle state-of-the art AFM relaterede ydelser, der bl.a. gavner den farmaceutiske og bioteknologiske industri.
Mvh.
Jan C. Petersen
DFM

Stefan Ovesen Banke (CTO, RSP Systems A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:52

RSP Systems i Odense udvikler Raman baseret udstyr til ikke invasiv glukose måling rette mod diabetespatienter, og har i den forbindelse stor gavn af de understøttende aktiviteter der foregår hos DFM. I det hele taget vil udvikling af avanceret udstyr til brug i diagnostik være afhængig af arbejdet med standardisering og udvikling af viden på området, som kan benyttes i industrien. Jeg forventer at Danmark har gode muligheder for at komme til at stå stærkt på området i de kommende år og jeg støtter derfor op om dette projekt.
Stefan Ovesen Banke, CTO, RSP Systems A/S

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:23

Kære Stefan,
Mange tak for din kommentar og støtte til DFMs projekt. Jeg ser frem til fortsat samarbejde med RSP og håber, at DFM også kan understøtte jeres spændende aktiviteter fremover.
Mvh.
Jan

Korbinian Löbmann (Assoc. Prof., University of Copenhagen)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:06

Udviklingen af Raman spectrocopy som 'imaging tool' er vigtigt, da det vil give mulighed for bedre at overvåge og forstå processer ved hjælp af hurtige målinger at line og muligvis også in line. Dette blev for eksempel vist for transmissionsraman-spektroskopi, som muliggjorte at overvåge amorfiseringskinetikken under in situ-amorphisering ved hjælp af mikrobølger (https://doi.org/10.1016/j.ejps.2018.02.012), en nyligt udviklet tilgang til fremstilling af amorfe lægemiddelstoffer on demand. Desuden vil AFM-IR gøre det muligt at forstå sådanne systemer bedre, da det vil lad sig gøre at studere homogenitet ved en meget høj opløsning og dermed tillade at øge den grundlæggende forståelse af amorfe multikomponent-lægemidler.
Korbinian Löbmann, Assoc. Prof, Department of Pharmacy, University of Copenhagen

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:36

Kære Korbinian Löbmann,
Tak for din støtte til projektet. Det er netop aktiviteter, som dem du beskriver, DFM forventer, der vil blive mere fokus på i den nærmeste fremtid. De to "imaging tools", som DFM foreslår, har desuden den egenskab, at de har potentiale for at give kemisk information med meget høj opløsning.
Mvh.
Jan

Thomas Emil Andersen (Seniorforsker, lektor, ph.d., Odense Universitetshospital)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:13

Et andet område hvor Raman spektroskopi har betydeligt uudnyttet potentiale er ifm hurtig detektion og identifikation af bakterier i hospitalsmiljøet og i patientprøver. Hospitalsudbrud med antibiotikaresistente bakterier udgør et stort problem, og nuværende teknologi understøtter ikke i tilstrækkelig grad hurtig og korrekt indgriben. Gennem tværgående samarbejder med DFM mener vi det vil være muligt udvikle nye teknologiske løsninger baseret på Raman spektroskopi, som kan sikre hurtigere indgriben og isolering af patienter, end tilfældet er i dag. Vi støtter derfor DFMs forslag vedrørende Metrologi for bio- og life science og ser aktiviteten som et væsentlig indspil i skabelsen af nye innovative og disruptive teknologier som kan understøtte en patientsikker og økonomisk hospitalsdrift.
Thomas Emil Andersen, seniorforsker, lektor, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Jan Petersen (DFM)
Fredag d. 11/5-18 kl. 13:52

Kære Thomas,
Mange tak for din støtte til forslaget. Raman spektroskopi og imaging er generiske teknologier med mange anvendelsesmuligheder. Detektion og og identifikation af bakterier er en spændende anvendelse af teknologien, og vi ser frem til øget samarbejde med dig og OUH. Som du antyder, vil en teknologisk løsning baseret på Raman spektroskopi, som tillader en hurtig indgriben, have en væsentlig indvirkning på patientsikkerhed og have økonomisk effekt.
Mvh.
Jan

Poul Jessen (Founder, BACALERT)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:18

BACALERT, en del af PAJ GROUP, har fokus på udvikling af en sensor til hurtig identifikation og kvantificering af bakterier. Vi ser Raman spektroskopi som en vigtig teknologi til at nå dette mål. I samarbejde med DFM har vi tidligere udviklet et kommercielt produkt og ser DFM som en vigtig partner i udvikling af dette nye produkt. DFMs indsigt i etablering af målemetoder og brug afmåleinstrumenter som referencer er afgørende for at opnå certificering af vore innovative produkter for at opnå adgang til eksportmarkeder.
For et mekatronisk firma som BACALERT, der behersker markedsanalyser, mekanisk konstruktion, elektronisk hardware, software udvikling og produktion med kalibrering og test, er det nødvendigt at have adgang til akkrediteret metrologi kompetencer som DFM behersker.

Founder af BACALERT og PAJ GROUP

Poul Jessen

Jan Petersen (DFM)
Fredag d. 11/5-18 kl. 14:03

Kære Poul,
Tak for din støtte til forslaget. DFM og PAJ har gennem årene haft et godt samarbejde omkring sensorudvikling. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde omkring en sensor til detektion og identifikation af bakterier. Med den stigende forekomst af multiresistente bakterier vil der uden tvivl komme en voksende efterspørgsel af sensorer til hurtig identifikation af sådanne. Ikke alene vil DFM have fokus på udviklingen af en sensor; men også på test og kalibrering af sensorer.
Mvh.
Jan

Jonas Hoeg Thygesen (Area Specialist, Novo Nordisk Pharmatech A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:33

Novo Nordisk Pharmatech A/S støtter indholdet af Bioneer og DFM’s Aktivitetsforslag vedr. Raman og Atomic Force Microscopy. Vi anser begge teknologier som meget interessante ift. Novo Nordisk Pharmatechs produkter og services. Etablering af den nævnte imaging facilitet, samt videreudvikling af Raman og AFM teknologier er derfor af stor interesse for Novo Nordisk Pharmatech A/S.

Med venlig hilsen
Jonas Hoeg Thygesen
Area Specialist, Novo Nordisk Pharmatech A/S

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:29

Kære Jonas,
Tak for din støtte til forslaget og din interesse for begge de foreslåede teknologier. Vi vil regelmæssigt informere om udvilingen og de services DFM tilbyder.
Vi ser frem til at kunne assistere i nogle af de måletekniske udfordringer i måtte have fremover.
Mvh.
Jan

Jens Bukrinski (CEO, CMC Assist ApS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:09

CMC assist støtter det fremlagte aktivitetforslag i forhold til udvikling af RAMAN og atomic force microscopu til farmaceutisk udvikling af nye lægemidler. Anvendelsen af ikke invasive analysemetoder er nødvendige for at kunne implementere QbD og PAT i den farmacetuiske industri, og RAMAN er et godt bud på en kommende tekonologi. I den forbindelse er nøjagtige, sporbare, repeterbare og reproducerbare målinger en nødvendig for at kunne opnå brugbare måleresultater med reproducerbarhed i mellem instrumenter og brugere. Det er derfor nødvendigt at viderudvikle de kendte metoder.
MEd venlig hilsen
Jens Bukrinski, CEO
CMC assist ApS.

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:17

Kære Jens,
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. En af DFMs vigtige opgaver er at hjælpe danske virksomheder ifm kvalitetssikring af deres produkter. Vi mener også, at Raman spektroskopi kan blive en vigtig analysemetode ifm fremstilling af lægemiddelstoffer. Vi vil derfor bl.a. arbejde på at frembringe certificerede referencematerialer til kalibrering af Raman spektrometre, således at reproducerbare og ækvivalente måleresultater kan opnås.

Mvh.
Jan

Daniel Otzen
Mandag d. 14/5-18 kl. 17:51

Som forsker indenfor funktionel og patologisk protein aggregering kan jeg til fulde støtte dette forslag om brug af RAMAN og AFM til ikke-invasive analyser. Særligt protein amyloider har meget karakteristiske IR signaturer og det vil være yderst vigtigt at kunne kombinere strukturelle metoder som RAMAN-AFM med mere generelle vævsanalyser som farvning med specifikke farvestoffer for at etablere tilstedeværelsen af sådanne aggregater og iøvrigt kunne skelne mellem forskellige aggregater. Protein amyloider spiller en stor rolle i både sygdom (neurodegenerative sygdomme) og sundt væv (f.eks. bakteriel biofilm) men konventionelle detektionsmetoder har ikke let ved at bestemme deres tilstedeværelse utvetydigt. En robust udvikling af RAMAN-AFM til mere udbredt anvendelse indenfor f.eks. levende celler vil virkelig være af stor betydning - og derfor støtter jeg dette aktivitetsforslag med stor fornøjelse!
Venlig hilsen
Daniel Otzen
Professor, Ph.D.
iNANO, Aarhus Universitet
Executive Editor, Biochim. Biophys. Acta - Proteins and Proteomics

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:29

Kære Daniel,
Mange tak for din støtte til vores forslag. Vi forventer, at karakterisering af proteinstrukturer og deres stabilitet vil udgøre en væsentlig del af de tiltag, vi vil gøre i forbindelse med den planlagte udvikling inden for biometrologi. Med AFM-IR og Raman teknikker ønsker vi at tilføje nye kompetencer, som kan forbedre den rumlige opløsning i forbindelse med kemisk imaging, forbedre følsomhed og specificitet, og imaging i bufferopløsninger. Vi ser frem til at kunne understøtte din interessante forskning inden for protein biofysik.
Mvh.
Jan

Michael Bache (COO, Silmeco)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 16:24

Silmeco producerer substrater til overflade forstærket Ramanspektroskopi (SERS) og ser meget positivt på dette tiltag. Der er i den grad brug for standardisering af metoder inden for Raman spektroskopi for at kunne gøre det til en kvantitativ analysemetode. Desuden er det vores håb at dette projekt vil agere som forbindelsesled mellem de efterhånden mange aktører inden for Ramanspektroskopi i Danmark. Silmeco støtter til fulde dette projektforslag.

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 16:59

Kære Michael,
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. DFM deltager sammen med ca. 10 andre nationale metrologiinstitutter i månedlige Skype møder, som omhandler standardisering og udarbejdelse af procedurer for sammenligninger inden for Raman spektroskopi. Sammenligningerne skal understøtte standardisering. En række af deltagerne i disse møder er aktive i ISO og VAMAS standardiseringskomitteer, hvilket udgør forbindelsen til internatinal standardisering. DFM og Bioneer har i høj grad fokus på et større samarbejde i Danmark mellem aktørerne inden for Ramanspektroskopi og arbejder allerede sammen med en række universitetsinstitutter. Vi ser frem til at samarbejde med Silmeco.
Mvh.
Jan

Marija Majer (PhD Bioscience, Novozymes A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 17:45

From a research and development point of view in a company producing bioactive products, we support the proposed activity on metrology for bio- and life science. Good measurements are one of the foundations for research and development. However, producing reliable high quality data in any kind of biological system proofs to be extremely challenging. The proposed approach will also add top-notch methodology to Danish bio-based economy.

From a scientific point of view your proposed activity to characterize peptides and proteins with atomic force micrsocopy combined with infrared spectroscopy is very interesting. I think the novel combination of a resolution on the nm-scale and chemical identification is highly relevant and such a technique represents one of the frontiers in research not many universities or companies have access to. It sounds to me that using the techniques with enzymes will improve the general understanding of the working principle and accelerate the improvement and customizing process significantly.

Jan Petersen (DFM)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:56

Dear Marija,
Thank you very much for your support for our proposal! The importance of reproducibility and accuracy in biology and medicine is gaining increasing attention. In this proposal we are going to not only develop new measurement methods, but also verify the methods with regard to bio- and life science through metrological approaches. AFM-IR will be able to offer chemical identification at nanoscale resolution. It also has the potential to offer quantitative measurements because it is absorption-based spectroscopy. We are glad that you agree that our development will offer advanced and reliable measurements to serve the Danish research and commercial activities in bio- and life science.
Best regards,
Jan

Pernille Harris (Lektor, DTU Kemi)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 00:04

Som leder af Horizon2020 ITN projektet, PIPPI, hvor vi netop studerer struktur, stabilitet og aggregering af proteiner og indflydelsen herpå fra hjælpestoffer kan jeg kun varmt støtte et avanceret Raman-spektrometer og kombinationen af dette med AFM. Anvendelsen af disse ikke invasive analysemetoder vil kunne kombineres med andre metoder, og give strukturel indsigt i fx proteinaggregering.
Venlig hilsen
Pernille Harris
Lektor, DTU Kemi

Jan Petersen (DFM)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:43

Kære Pernille,
Mange tak for din støtte til aktivitetsforslaget. DFM og Bioneer værdsætter meget at PIPPI konsortiet accepterede os som partnere i det igangværende projekt. Vi er glade for denne mulighed for at samarbejde med en række europæiske virksomheder og universiteter, og ikke mindst med DTU Kemi. Dette giver bedre muligheder for at studere forskellige aspekter af proteiner. Samarbejdet med DTU Kemi omkring Raman spektroskopi samt adgang til DTU Kemi’s Raman faciliteter har ført til at DFM har kunnet udvide sine Raman kompetencer, hvilket hat gjort DFM i stand til at gøre hurtigere fremskridt med sine Raman aktiviteter.
Mvh.
Jan

Alex Toftgaard Nielsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:42

The use of Raman-spectroskopy for analysis of biological samples is of significant interest. At DTU Biosustain, we develop novel microorganisms for producing biochemicals and proteins. Identifying microorganisms with increased production is one of the key challenges, since current analytical methods are typically expensive and rate limiting. We have already demonstrated that Raman can be used to measure the target molecules produced by our microorganisms, and we would be very interested in applying the new Raman or AFM systems with high resolution for high throughput screening.
Best regards,
Alex T. Nielsen
Professor, DTU Biosustain

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:07

Dear Alex,
Thank you for your interest in our proposed activity. Raman spectroscopy holds great potential for fast and in-situ chemical identification due to the fact that it works in water and typically requires minimum if any sample preparation. One of the main challenges of Raman spectroscopy is the weak signal. We are going to implement SRS/CARS with enhanced Raman signal to tackle this problem. Imaging vibrational spectroscopy provides abundant information on the spatial distribution of products and will help identify productive microorganisms at cellular and subcellular levels. For this the proposed AFM-IR technique which reaches resolution of below 100 nm will be useful. This has been demonstrated by recent research (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz402393a?journalCode=jpclcd , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5891968/pdf/13068_2018_Arti...). We are looking forward to collaborate with DTU Biosustain.
Best regards,
Jan

Karsten Rottwitt (Professor, DTU Fotonik)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:58

I vores forskning har vi stiftet bekendtskab med Raman spreding i silica-glasser til forstærkning af optiske signaler i optiske fibre. Endvidere har vi arbejdet med at optimere fiberlasere og optiske fibre som potentilt kan anvendes til Raman spektroskopi enten til kilder for Raman spektroskopi eller som effektive måder at eksitere hhv. opsamle Raman lys på. Vi er overbeviste om at de optiske elementer, som er nødvendige for at kunne lave Raman spektroskopi er tilgængelige og at Raman spektroskopi vil være blandt de optiske målemetoder, som vil blive fortrukket til mange anvendelser indenfor en overskuelig fremtid. Det er essentielt at DFM bidrager til udviklingen af denne målemetode, så vi i Danmark får mulighed for at have eksperter indenfor design, anvendelse og ikke mindst af kalibrerede målinger med Raman spredning. Alt i alt en vigtig aktivitet som DFM klart bør være en del af.
Hilsen
Karsten
Prof., DTU Fotonik

Jan Petersen (DFM)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:48

Kære Karsten,
Mange tak for din støtte til aktivitetsforslaget. For DFM som metrologiinstitut er det vigtigt, at de målemetoder, der udvikles, er nøjagtige, sporbare og reproducerbare, således at ækvivalente måleresultater kan opnås af forskellige brugere af metoderne. Hertil kræves også, at de anvendte instrumenter er kalibrerede. Udviklingen af målemetoder og kalibreringsprocedurer indgår som bidrag til international standardisering inden for området, arbejde hvori DFM deltager.
Mvh.
Jan

Kristian Buchwald
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:35

Ibsen Photonics udvikler OEM spektrometre indenfor en lang række applikationer - herunder er Raman et globalt vækstområde med enormt potentiale. Som en lille virksomhed har vi ikke kræfter til selv at forske i applikationsmulighederne så vi ser stor værdi for den danske deltagelse i Raman området af dette arbejde hos DFM.
Mvh,
Kristian Buchwald, Ibsen Photonics

Jan Petersen (DFM)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:26

Kære Kristian,
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget. Markedet for Raman spectroskopi vokser for tiden med 10 % om året, en vækst der forventes at fortsætte til 2021 (https://www.bccresearch.com/market-research/instrumentation-and-sensors/...). Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Ibsen Photonics omkring anvendelsesmulighederne for Raman spektroskpi.
Mvh.
Jan

Tine Gottschalk (Sr. Formulation Specialist, ALK Abelló)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:51

ALK Abelló støtter projektforslaget fremsat af Bioneer og DFM vedr. Raman og Atomic Force Microscopy. Vi anser begge teknologier som meget interessante ift. ALK's produkter i både forskning og udvikling. Hvis det er muligt at udvikle begge metoder til et niveau, hvor man på en non-destruktiv måde kan måle f.eks. distributionen og morphologien af et lægemiddel i en tablet eller måle interaktionen af et lægemiddel med excipienter i en flydende eller fast formulering, så vil det være yderst interessant for den pharmaceutiske industri.
Med venlig hilsen
Tine E. Gottschalk, PhD, Sr. Formuleringsspecialist
ALK Abelló

Jan Petersen (DFM)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:59

Kære Tine,
Tak for din støtte til aktivitetsforslaget fra Bioneer/DFM . Vi har i løbet af den igangværende Raman RK aktivitet erfaret, at den farmaceutiske industri er på udkig efter avancerede, nøjagtige og fleksible måleteknologier til at understøtte forskning og udvikling inden for lægemiddeludvikling. Vi mener, at vores nye aktivitetsforslag vil bygge videre på de mål vi har nået og den erfaring vi har opnået hidtil, ved at bidrage med mere avanceret og robust imaging- og kvantificeringsredskaber i forbindelse med undersøgelser af lægemiddelfordeling og stabilitet , lægemidler-excipient interaktioner.
Vi ser frem til at samarbejde med ALK Abelló fremover.
Mvh.
Jan

Arnau Verdaguer (Director of Products, HPNow)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 23:06

At HPNow we find Raman spectroscopy a very interesting technique for detection of small molecules. Reliability and robustness of the technique will be key to fast-track adoption of this technology, which would also enable the technology to be used in other fields than biology. Of particular interest to HPNow is the use of Raman spectroscopy in water treatment applications, where it has great potential for rapid identification of contaminants.
Arnau Verdaguer, PhD, Director of Products
HPNow ApS

Jan Petersen (DFM)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 22:42

Dear Arnau,
Thank you for your support for our proposed activity. Raman spectroscopy has several advantages that make it particularly relevant for detecting and quantifying the amount of small molecules in water. Measurements can be performed at visible wavelengths where the absorption of light in water is minimum. There is virtually no sample preparation required and the technique can be used for inline water analysis. It enables the detection and identification of a large variety of substances in a single measurement.
We are going to develop fiber-enhanced Raman spectroscopy for the detection and quantification of low amount of substances in aqueous solutions with potential applications in pharmaceutical development, environmental monitoring, and aquaculture.
We are looking forward to collaborate with HPNow.
Best regards,
Jan

Diego Gardini (Materials Scientist, reACT.Global)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:44

reACT.Global develops high-tech solutions within microbiology, nanotechnology and chemistry. We have had chance to take advantage of DFM services in two different occasions using AFM and UV-Vis techniques and we have always been extremely satisfied.
Dealing with antimicrobial solutions on a daily basis, we understand the challenges and limitations of nowadays methods for the detection and quantification of microbial loads, both in solution and on surfaces. The industry needs new, faster and more reliable methods for this task and Raman spectroscopy is among the best candidates. In particular, our interest lies more towards Raman imaging of nanoparticle distribution on surfaces and rapid evaluation of bacteria killing dynamics.
reACT.Global fully supports all research efforts in this direction and strongly believes in the qualifications and capabilities of DFM’s team.

Jan Petersen (DFM)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:47

Dear Diego,
Thank you for your support for our proposed activity. We agree that Raman spectroscopy is a very promising technique for the identification and characterization of complex biosystems such as bacteria and cancerous cells. This is among other things due to the detailed chemical information obtainable from Raman scattering spectra. We are going to implement coherent Raman scattering microscopy for fast chemical imaging, enabling real-time observation of chemical and biological processes. In addition, the proposed AFM-IR technique will offer chemical mapping with very high spatial resolution (<100 nm) which allows e.g. the study of interaction of individual nanoparticles with cells.
We look forward to collaborate with react.Global.
Best regards,
Jan

Lars Rickelt (Dr, Oxyguard International A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:33

På Oxyguard International A/S er vi særdeles interesserede i udvikling af Raman spektroskopi til kvantitativ bestemmelse af indholdsstoffer i vandigt miljø. Der er en hel række komponenter, det i dag ikke er muligt at bestemme i real-time, som er af den største betydning for fiskenes velfærd og vækst i akvakulturer. Det vil være af den største betydning for fiskeproduktionen på verdensplan, hvis det blev muligt at bestemme disse komponenter, både organiske og uorganiske.
For øjeblikket ser det ud til at Raman spektroskopi er den mest lovende metode til opnåelse af dette.
Derfor kan vi støtte ethvert initiativ, der kan bidrage i denne proces.
bedste hilsner
Lars
Forskningsleder på Oxyguard, PhD, civilingeniør(K)

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:59

Kære Lars,
Tak for din interesse for vores aktivitetsforslag. Raman spektroskopi er velegnet til detektion og kvantificering af materialer opløst i vand. De meget skarpe spektrale profiler som Raman spektroskopi frembringer giver mulighed for samtidig at måle og identificere et stort antal materialer ved blot at foretage en enkelt måling. Til forskel fra infrarød absorptionsspektroskopi, kan Raman spektra af vibrationsbånd frembringes ved at anvende bølgelængder i det synlige område, hvor absorption i vand er betydelig mindre. Ydermere, Raman spektroskopi kan anvendes til in situ vandanalyse, eftersom der ikke kræves præparation af materialerne.
Vi planlægger at udvikle optisk fiber-forstærket Raman spektroskopi til detektion og kvantificering af små mængder af materiale (fx. nitrat, nitrit, ammoniak) i vand, med fokus på anvendelse i forbindelse med miljømålinger og akvakultur.
Vi ser frem til at udvikle Raman-sensorer til akvakultur i samarbejde med OxyGuard.
Mvh.,
Jan

Jette Bjerrum (General Manager, Tracer Pharma)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:29

Tracer Pharma støtter DFM og Bioneer aktivitetsforslag målrettet udvikling og modernisering af analysemetoder, som RAMAN, der samtidig kan understøtte de markant stigende godkendelsesmæssige krav indenfor udvikling og frigivelse af lægemidler. Som en af få GMP godkendte produktions- og udviklingsvirksomheder af såkaldte Small Scale API’ere (Aktive Pharmaceutiske Ingredienser) er behovet for adgang til metoder, der kan sikre analyseteknisk valideringsdokumentation af afgørende betydning for vores forretningsstrategi og konkurrenceevne. Bla. indgår vores API produkter som ingredienser i top 2 ud af 4 lægemidler anvendt til nuklearmedicinsk diagnostik af hjerte, nyrer og knogler samt i analyser af kræft og hjernesygdomme. Da vi samtidig som SMV virksomhed baserer vores analysestrategi på en outsourcing model, er det væsentligt at have umiddelbar adgang til partnere, der kan understøtte dette behov og forstår at agere som kombineret rådgiver og udfører af analyseopgaverne. Derfor støtter vi naturligvis også danske samarbejdsmodeller - forudsat at de er både af rette kvalitet og økonomisk konkurrencedygtige ifht. øvrige internationale spillere.
Venlig hilsen, Tracer Pharma ApS, Jette Bjerrum, General Manager

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:57

Kære Jette Bjerrum,
Mange tak for støtten til aktivitetsforslaget. DFM og Bioneer arbejder på at gøre Raman spektroskopi kvantitativ, således at mængden af API’er kan bestemmes i såvel produktion og udvikling af lægemidler som i slutprodukter. Vi har allerede gjort væsentlige fremskridt og forbereder i øjeblikket internationale sammenligninger, således ækvivalens kan demonstreres med andre, der anvender Raman spektroskopi. Denne udvikling vil fortsætte i den foreslåede aktivitet ved at inkludere nye målemetoder, som vil tillade mere nøjagtige målinger. En af DFM’s største opgaver som national metrologiinstitut og GTS er at rådgive danske virksomheder omkring målemetoder og udføre målinger og kalibreringer for virksomhederne. Vi ser frem til at samarbejde med Tracer Pharma og at adressere de udfordringer omkring de analysemodeller og målinger der måtte være.
Mvh.
Jan

Line Hagner Nielsen (Forsker, DTU Nanotech)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:43

Raman spektroskopi og AFM har vist sig at være brugbare analysemetoder til f.eks. at analysere stabiliteten af lægemiddelstoffet i en formulering. Begge metoder kræver dyrt udstyr og en masse 'know-how'. Derfor vil det være af stor nytte med dette initiativ fra Bioneer, da det kan hjælpe både lægemiddelindustrien, men også forskningsgrupper på universiteterne.

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:01

Kære Line,
Tak for din støtte til aktiviteten. Vi er helt enige i at både AFM og Raman er velegnede analytiske metoder til at undersøge stabilitet af lægemiddelstoffer i formuleringer. Det er netop en af de ting vi gerne vil undersøge i denne aktivitet. Vi planlægger både at involvere små molekyler og proteiner i aktiviteten. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med DTU Nanotech.
Mvh.
Jan

Ian Gilmore
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:54

The pharmaceutical industry is of great importance to the Danish economy and consequently not only contributes to wealth creation, employment and prosperity but also, importantly, to well-being. The pharmaceutical industries face intense global competition and there is consequently a compelling case for metrology to support competitiveness (including productivity, innovation and medicine efficacy) .

I am therefore delighted to fully support the new metrology programme for bio and life-sciences with a particular focus on supporting the pharmaceutical industry. Optical techniques such as CARS and SRS are great potential for label-free imaging of API to study, for example composition in tablets or uptake in the skin. Recent developments in SRS allow this to be done at video rate, which provides critical dynamic measurements of drug uptake. Scanned probes microscopies enable the highest resolution and when combined with optical techniques (e.g. AFM-IR) allow spectroscopic imaging at the nanoscale. This provides exciting possibilities to study the dynamics of API crystallization.

A significant issue in the life-sciences is poor reproducibility and there is therefore a critical need for more intercomparison (replication) studies and DFM's proposed programme will make an important contribution to this topic. NPL welcomes this initiative and will be delighted to develop our collaborations in in the life-sciences.

Ian Gilmore, Senior NPL Fellow

Jan Petersen (DFM)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:52

Dear Ian,
Thank you very much for your and NPL’s support of the proposed activity.
We are also convinced that metrology will play an increasing role in supporting competitiveness in the pharmaceutical industry. It is indeed important that reproducibility and equivalence of measurements be addressed in order that measurements can be trusted. It is equally important to introduce dynamic measurements in order to get a better understanding of pharmaceuticals and their various interaction schemes.
We are looking forward to collaborate NPL both in research and development and also in intercomparison studies.
Best regards,
Jan

Christian Andersen (Director, Head of Department, Novo Nordisk)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:37

Karakterisering af protein/peptide superstrukturer med AFM kombineret med IR ville være rigtig interessant for formuleringsudviklingen på Novo Nordisk. Vi har et produkt på markedet (den langtidsvirkende insulin Tresiba) og flere tidlige forskningsprojekter, hvor molekylet selvassocierer i subcutis og under lignende betingelser. En forståelse for disse strukturer både mht de sekundære strukturelementer og den tredimensionelle opbygning har vist sig at give rigtig meget værdi ifm designet af nye molekyler og forståelsen for mode of action (dvs hvorfor molekylerne har en given virkningsprofil i mennesker og dyr).
Vi har ikke AFM in-house og ingen planer om at anskaffe det pga omkostningerne ved at etablere en sådan teknik, men ville være meget interesserede i at have adgang til instrument og kompetancer.
Mvh
Christian Andersen (Head of Protein & Peptide Biophysics, Global Research Technologies)

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:49

Kære Christian Andersen,
Tak for din meget relevante kommentar, som netop highlighter vigtigheden af GTS systemet. Vores projekt inkluderer analyser af peptid og protein superstrukturer i formuleringer og under fysiologisk relevante forhold – især med AFM-IR . Når vi har fået analyserne implementeret, vil vi meget gerne snakke med dig om yderligere udvikling, eller evt hjælpe jer med at forstå selvassociering af jeres peptider og proteiner for derved at hjælpe med at designe nye modifikationer. Adgang til instrumenterne kan vi også tale om.
Mvh.
Jan

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:43

Som institutleder på Institut for Farmaci, hvor lægemiddelformulering og -analyse (små og store molekyler) er primære forskningsområde kan jeg kun støtte op om forslaget. Der er allerede givet mange gode støtteerklæringer, som jeg tilslutter mig. De foreslåede metoder kunne være af stor interesser for os, og jeg er stærk tilhænger af der etableres infrastruktur og faciliteter der kan fungerere som hub for både industri- og universitetsforskning
MVH
Flemming Madsen, Institutleder; Institut for Farmaci

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:20

Kære Flemming Madsen,
Tak for støtten til forslaget. Vi arbejder netop hen mod en infrastruktur, som kan understøtte både industri- og universitetsforskning. Vi gør dette ved at udvikle en række målemetoder, som består af måleopstillinger, vi selv bygger, samt af kommercielt udstyr. Sådanne nye tiltag indgår i den foreslåede aktivitet. Desuden har vi indgået et samarbejde med DTU Kemi, hvor DFM viderefører deres veludstyrede Raman laboratorium, hvilket øger mulighederne for at adressere forskelligartede måletekniske problemstillinger. Så vi er godt på vej til en facilitet, der kan fungere som hub.
Mvh.
Jan

Adam Fuller (Lab Manager, DTU CEN)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:48

CEN is a research centre located at DTU. Our activities involve material characterisation and fundamental research within electron microscopy. CEN considers this proposal as interesting and with a high potential. The suggested activities are in synergy with CEN's research within biological imaging with electron microscopy. Hence, we look forward to establishing a strategic collaboration with DFM. The collaboration will benefit the Danish industry, as more companies will gain access to the facilities and equipment at CEN, which are state-of-the-art research equipment not necessarily accessible to the industry at other sites. As CEN is a research centre, it is important to be at the forefront of research within electron microscopy. The collaboration with DFM will reinforce CEN's position in biological sample electron microscopy, as the comparison of AFM-IR and electron microscopy techniques will enhance the credibility of biological measurements at CEN.

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:06

Dear Adam Fuller,
Thank you for the support for the proposed activity. DFM also very much look forward to a strategic collaboration with CEN. In science areas where measurement methods are not yet fully matured (metrologically) it is highly beneficial to have access to different measurement facilities, including electron microscopy. Agreement of measurement results between different methods will enhance the credibility of measurements as you state. A strategic collaboration will add facilities to the infrastructure, as discussed with Flemming Madsen above. Not only will the addition of electron microscopy be beneficial for comparing measurement methods, it will also provide access to complementary measurements.
Best regards,
Jan

Michael Stenbæk Schmidt (Seniorforsker)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:46

På DTU Nanotech arbejder vi med både Raman og AFM og hilser dette tiltag velkommen. Raman med høj lateral opløsning er meget egnet til karakterisering af farmaceutiske stoffers krystal strukturer og placering. Jeg tror at begge teknikker vil kunne finde bred anvendelse i en lang række applikationer, end det bliver i dag, hvis der var et center hvor man relativt hurtigt og billigt kunne teste om Raman og AFM var noget vedkommende skulle investere tid og penge i.

Jan Petersen (DFM)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:16

Kære Michael,
Mange tak for din kommentar og din støtte til aktivitetsforslaget. Jeg er helt enig i, at begge de forslåede teknikker kan anvendes meget bredt og ikke kun til studier af lægemiddelstoffer. I nogle af kommentarerne ovenfor er andre anvendelsesmuligheder adresseret. At etablere et center er bestemt noget DFM stræber efter, vi mener dog, at det ikke nødvendigvis bør være et fysisk center. Ved at lave strategiske aftaler kan vi danne et virtuelt center, som kan sikre industrien og universiteterne adgang til en række værdifulde faciliteter og instrumenter. Se mine svar til de to foranstående kommentarer.
Mvh.
Jan

Rikke Louise meyer (lektor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:42

My research group works on bacterial biofilm, which causes problems from chronic infectious diseases to food contamination. A critical unmet need in biofilm research is to understand the chemical components in the biofilm and how they interact with each other. This has proven to be very challenging due to the complexity of biofilm extracellular network. It is also critical to be able to observe them in situ without isolating individual components. DFM’s proposal on AFM and Raman imaging of chemical properties is very promising in addressing this unmet need in biofilm research. I support DFM’s proposal.