Metrologi infrastruktur

Senest opdateret d. 23/6-2010
DFM
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer, Energi og Produktionsteknologi

Aktiviteten skal sikre en grundlæggende dansk måleteknisk infrastruktur, der opretholder og forbedrer
1) anerkendelse af danske målinger i udlandet
2) danske brugeres adgang til metrologiske kompetencer og faciliteter.

Aktiviteten skal sikre en grundlæggende dansk måleteknisk infrastruktur, der opretholder og forbedrer
1) anerkendelse af danske målinger i udlandet
2) danske brugeres adgang til metrologiske kompetencer og faciliteter.
Dokumenterede metrologiske kompetencer er afgørende for udvikling og fremstilling af højteknologiske produkter og deres afsætning på et globalt marked. Gennem tilslutning til internationale aftaler om gensidig aner-kendelse af målinger og certifikater, mindskes tekniske handelsbarrierer og deltagelse i den internationale videndeling befordres.
Aktiviteten er opdelt i tre elementer:
I. Vedligeholdelse af nationale måletekniske normaler på højeste ni-veau indenfor masse, længde, elektricitet, elektrokemi, akustik, optik og partikler. Områderne er udvalgte til at dække behov for 1) grundlæggende målestørrelser med udbredt direkte og indirekte anvendelse i samfundet (f.eks. masse, længde og elektricitet), 2) målestørrelser centrale for danske industrielle styrkepositioner, 3) målestørrelser for nye innovative teknolo-giområder (f.eks. nanogeometri), 4) målestørrelser af stor samfundsmæs-sig interesse (f.eks. partikler) og 5) målestørrelser hvor der er opnået en international status og der ydes et betydeligt bidrag til den metrologiske videndeling.
II. Deltagelse i globale og regionale metrologiorganisationer med det formål at synliggøre danske kompetencer, sikre den internationale aner-kendelse af målinger udført i Danmark, deltage i den videndeling, der er grundlag for adgang til kompetencer og faciliteter som ellers ikke er til-gængelige i Danmark og hjemtage viden til gavn for danske virksomhe-der, myndigheder og organisationer.
III. Koordinering af en national metrologisk infrastruktur der befordrer et optimalt udbytte af de danske ressourcer til metrologi, herunder at synliggøre de danske metrologiske kompetencer, søge en stadig øget nati-onal koordinering, fremme dansk deltagelse i det europæiske metrologi-forskningsprogram og forestå en effektiv videnformidling til danske aktører.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 6.3
2011: 6.3
2012: 6.3
Totalt: 18.9

Kontaktinformation
Hans D Jensen
tel: 45 25 58 74
hdj@dfm.dtu.dk