Metrologi og måleteknisk support

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og Produktionsteknologi
David Tveit
Direktør, Energi og Klima

Velfungerende, effektive og kvalitetssikre produkter og processer forudsætter kendskab til og ud­nyt­telse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt viden om sensorer, måleudstyr og måleprocesser. Teknologisk Institut vil med afsæt i sine nationale metrologilaboratorier for temperatur, længde, vandflow og lufthastighed, samt deltagelse i DANIAmet, Flowcenter DK og EURAMET, udbygge med nye test- og kalibreringsfaciliteter samt ringkalibrering, videnformidling og uddannelse.

Ny viden og serviceydelser
Aktiviteten omfatter nye metrologiske infrastrukturydelser for produkter og processer, herunder om målingers udførelse, repræsentativitet, pålidelighed og måleusikkerhed i praktiske applikationer samt efteruddannelse af medarbejdere i danske produktionsvirksomheder. Der gennemføres samtidig ringkalibreringer og andre tiltag for at hjælpe industriens laboratorier med kvalitetssikringen af deres egne målinger.
De nye metrologiydelser udvikles sammen med virksomheder fra Teknologisk Instituts brede berøringsflade, og de dækker et bredt område på højeste måletekniske niveau. Ydelserne er praksisnære, og der er fokus på de ikke-ideale målebetingelser, som er en udfordring for produktionsvirksomhederne, herunder bestemmelse af realistiske måleusikkerheder. Metrologiydelserne omfatter ikke kun enkeltinstrumenter eller parametre, men også rådgivning på tværs af disciplinerne og med viden om hvor og hvad der skal måles.
Teknologisk Institut er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som dansk nationalt metrologilaboratorium (MI) på områderne temperatur, geometri, vandflow og lufthastighed (anemometri), og partikelmåling er under eta­blering. Udbygning af rollen som MI er en del af aktiviteten. Instituttet samarbejder her nationalt i Danmarks metrologiske organisation DANIAmet og har i samarbejde med Force Technology skabt et internationalt stærkt ’Flowcenter Danmark’. Internationalt samarbejde og anerkendelse samt videnopbygning gennem fx EURAMET er et vigtigt fokuspunkt for metrologilaboratorierne.
Nærværende aktivitet udbygger eksisterende ydelser inden for følgende områder:

 1. Temperatur: Sikring af sporbarhed i industrielle processer via kenskab til måling under ikke-ideale forhold samt optimering af måleusikkerhed, fx videnformidling om dynamisk temperaturmåling og måling af overfladetemperatur på rør. Desuden udbygges de eksisterende test- og kalibreringsfaciliteter samt den måletekniske sparring på europæisk højt niveau.
 2. Flow og lufthastighed: Laboratoriet for vand- og energiflow er blandt de 3 bedste og bredest dækkende i Europa, og vil via sin ekspertise og sit internationale kontaktnet tilbyde sparring og testfaciliteter i et udvidet område inden for de mest krævende discipliner fra mikro- til makroflow. Nye state-of-the-art set-ups dækkende vand- og energiflow samt lufthastighed udvikles, og der er fokus på on-site flowmåling. Der bliver etableret nye erfagrupper for flow for industrielle virksomheder og forsyninger.
 3. Materialefugt: Et materialefugtcenter etableres, som gennem sparring og videnformidling om sporbarhed, kalibrering og usikkerhedsanalyse understøtter danske virksomheder på europæisk topniveau, fx med måling i forbindelse med optimering af tørreprocesser.
 4. Geometri: Nye ydelser, der udnytter state-of-the-art teknologi og viden om 3D-geometrisk måleteknik etableres. Ved at kombinere industriel CT-scanning, traditionel 3D-måleteknik og µCT-scanning bliver bl.a. optimering af produktionsprocesser understøttet, fx ved sprøjtestøbning, sintring og 3D-printing.
 5. Partikelmålingsfaciliteter til såvel luft som væsker, som i samspil med DFM og Force Technology, og med metodeudvikling relateret til nanopartikler vil understøtte såvel danske producenter af brændeovne, filtre mv. som inden for medico- og sundhedsområdet.
 6. Fastlæggelse af termofysiske egenskaber på områder hvor der er behov for sporbarhed og kendt måleusikkerhed fx viskositetsmåling, måling af vanddamptryk fra diverse kemikalier (fx til fjernelse af belægninger i processystemer) og varmeflow i faste materialer og gasser. Der tilbydes kalibrering af gassensorer i et stort fleksibelt måleområde.
 7. Videnformidling om sensornetværk og kommunikation: Anvendelse af sensorer ved distribueret måling, og kommunikation med sensorer bl.a. i relation til Smart Grids og indeklimastyring.
 8. Sammenhængende måleteknisk efteruddannelse som kompletterer Instituttets eksisterende udbud af måletekniske kurser.

Centrale aktiviteter
Metrologiaktiviteterne tager afsæt i Danmarks og Instituttets deltagelse i og videnhjemtagning fra den europæiske metrologiorganisation EURAMET og i de nationale samarbejder: DANIAmet og Flowcenter Danmark. De omfatter herudover en løbende udvikling af de områder, hvor Instituttet har, eller er på vej til at få status som national metrologilaboratorium samt en udviklingsorienteret indsats på tværgående måletekniske emner og på uddannelsessiden. Aktivitetsområderne er yderligere belyst gennem pkt. 1-8: 

 1. Temperatur: Udvide med flere fikspunkter og mere rådgivning om temperaturmåling i procesvirksomheder, fx dynamisk temperaturmåling og måling på overflader (fx på rør). Etablering af sporbarhed i forbindelse med diagnosticering og behandling på hospitaler. Udbydelse af ringkalibreringer til industrien.
 2. Flow: Gennemførelse af fire projekter med FORCE Technology samt fortsættelse af den årlige Flowtemadag i forbindelse med Flowcenter DK, ny ultra flowprøvestand til 2000 m3/h skal etableres, set-up til nanoflow skal etableres samt nye on-site ydelser. Etablering af laserbaseret måling rettet mod vindmølleapplikationer og aerodynamiske studier, fx vindmodstand. Udbydelse af ringkalibreringer.
 3. Materialefugt: Videreførelse af den nystartede indsats hen imod at være blandt de mest kompetente i Europa med hensyn til materialefugt og -metrologi. Fokus er rådgivningsydelser rettet imod fødevare- og foderproduktion, tørreprocesser med flere. On-site kalibreringsmetoder vil ligeledes være et fokuspunkt.
 4. Geometri: I fortsættelse af eksisterende arbejde med CT-scanning og anden 3D-måleteknik udvikles set-up med sigte på etablering af nye ydelser inden for µCT-scanning og 3D-måling i øvrigt.
 5. Partikler: Udvikling af metoder og målesystemer til anvendelse i luft og væsker.
 6. Sensornetværk og kommunikation: Udvikling af kurser og rådgivning om kommunikation med sensorer i relation til Smart Grids og indeklimastyring.
 7. Metodeudvikling og etablering af set-ups til fx viskositetsmåling, måling af vanddamptryk fra diverse organiske opløsninger og varmestrøm. Etablering af faciliteter til karakterisering af gassensorer i et bredt måleområde med frit valgte målepunkter og ved den temperatursensoren anvendes.
 8. Udvikling og etablering af sammenhængende efteruddannelse med eksamen. Fortsættelse af de måletekniske dage der arrangeres i samspil med DI og DANIAmet. Etablering af erfagrupper på områderne: temperatur, geometri og flow.

Rationale for indsatsen
Velfungerende og effektive produkter og processer forudsætter kendskab til og udnyttelse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt kendskab til sensorer, måleudstyr og måleprocesser, herunder hvordan måledataene overføres og håndteres. Mange produktionsvirksomheder står dagligt overfor store måletekniske udfordringer, da deres målebetingelser langt fra er ideale. Derfor efterspørges avancerede front-end metrologisk services, hvor fokus er på målestrategi, at målingerne sker de ’rigtige steder’, dvs. hvor de er mest repræsentative, og hvor den usikkerhed, der i praksis kan opnås, er kendt. De innovative SMV ønsker effektiv videnoverførsel og laboratorieydelser generelt, mens industriens frontvirksomheder ønsker måleteknisk sparring på allerhøjeste niveau og uddannelse af deres medarbejdere.
Målgruppen for aktiviteten er danske virksomheder, herunder et omfattende felt af SMV, der har behov for de metrologiske ydelser, som udvikles og udbydes under og efter aktivitetens gennemførelse. Hovedfokus er på energi-, miljø- og klimaudfordringer, medico, sundhed og velfærd, dvs. områder som i høj grad har relevans for dansk udvikling, produktion og beskæftigelse. Et særligt rationale er de mere end 400 danske måleudstyrsfabrikanter, heraf langt største parten SMV.
Indsatsen ligger i klar forlængelse af Instituttets hidtidige indsats, fx via det europæiske metrologiforsknings program ’EMRP’, hvor der deltages i en række projekter inden for strategiske områder som Temperatur og Flow, vandindhold hvor instituttet i 2012 var vært for en succesrig EURAMET workshop, partikler hvor etableringen af et nyt Centre of Excellence er undervejs samt inden for CT-scanning.
Mulige samarbejdspartnere

 • Danske producenter af måleudstyr samt produktions- og procesvirksomheder i almindelighed, såvel SMV som store.
 • Servicevirksomheder med måleteknisk relevans samt forsyningsselskaber med flere.
 • Danske myndigheder og især Styrelsen for Forskning og Innovation samt Sikkerhedsstyrelsen.
 • DANIAMET og Flowcenter DK samt EURAMET, inklusive de enkelte partnere fx DFM, FORCE Technology, PTB, NPL, NLE og INRIM.
 • DANAK.
 • Erhvervsskoler.
 • Universiteter: DTU, Aarhus Universitet med flere.

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Carsten Lund
Torsdag d. 19/4-12 kl. 10:59

Alle virksomheder måler et eller andet (om ikke andet så nøgletal, der jo også er en form for måling) og det er vigtigt at forstå hvad man måler og især at forstå hvorfor man måler.
Hvis man måler for lidt, for meget eller forkert er der ingen værdiskabende effekt i at måle så at benytte de rigtige metoder i det rette omfang er meget vigtigt.
Dette er heldigvis noget de fleste forstår, men det kan være vanskeligt at føre intentionerne ud i livet især da usikkerhederne kan være vanskelige at definere og dette er et område der kan være store gevinster ved at forholde sig til.

bwi-llk
Mandag d. 30/4-12 kl. 16:03

Det ligger linje med vores ønsker som ny producent på markedet af Temperatur måleudstyr - at der er en partner vi kan hente sparring hos, i forbindelse, med udvikling af nye produkter.
Dette sikres bedst ved at vores partnere er benytter nyeste teknologi, således at deres feedback er i front.
Det er ligeledes at største betyning at der på sigt kommer både mere viden ud til de industrielle brugere, således vi undgår fejl og misopfattelser af hvad der er måleteknisk muligt.

Novo_JLau
Mandag d. 30/4-12 kl. 16:21

For Novo Nordisk er nøjagtighed og sporbar måling (af flere af de parametre som udviklingsplanen omhandler) af stor vigtighed.

Fx er det rigtig godt at se, at der er planer om at udvide med flere temperaturfikspunkter. Vores interesse ligger helt specifikt i det kolde temperaturområde, hvilket betyder at fikspunktkalibrering ned til Argon vil være optimalt for os. Helt konkret har vi brug for sporbarheden og en meget lille måleusikkerhed på en række arbejdsnormaler i området -100 til +500 °C.

Måling af overfladetemperatur er også nævnt, hvilket er et meget aktuelt emne pt. Her er muligheden for metrologisk sparring og viden essentielt.

Ligeledes har vi savnet netværk eller ERFA grupper, fx med Temperatur som primære fokusområde.

Det er super vigtigt med flere ringkalibreringer, gerne med udspring i industriens ønsker og behov (spørg os).

Alt i alt synes vi det er en god og kundeorienteret udviklingsplan som vi gerne vil støtte op om.

jonathan merrison
Onsdag d. 2/5-12 kl. 15:03

En af vores svagheder som universitet er ringe kontakt til omverdenen, hvilket gør det svært for industrien at anvende vores viden og nyudviklede teknologi. Vores samarbejde med DTI dækker dette behov. DTI har, i modsætning til os, denne tætte kontakt til virksomheder som vil kunne bruge vores innovationer. De har erfaring med at formidle højteknologi til virksomheder og håndtere overgangen fra prototype sensorer til et brugbart system.
Vores samarbejde drejer sig hovedsagelig om vores fælles brug af og erfaring med laserbaserede flow-/aerosol-sensorer samt deres interesse og støtte i udvikling af et simpel, robust og billigt sensorsystem. DTI har skabt en række industrikontakter som har interesse i vores ideer og som bakker os op. Kontakterne har medført at projektet er vokset i omfang og har udviklet sig drastisk.
Vi er også blevet involveret i METEOMET (et europæiske netværk) gennem DTI hvilket har åbnet nye muligheder for os mht. forsknings- og samarbejdspartner som vil kunne brug de særlige faciliteter vi har på Aarhus Universitet.

Hans Peter Hansen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 07:48

Hos H. Lundbeck A/S er det meget vigtigt at der på metrologiområdet er adgang til sporbarhed på højt niveau, og ligeledes mulighed for rådgivning på højeste niveau.

De i oplæget beskrevne aktiviteter og udviklingsområder er i høj grad i overensstemmelse med de behov vi ser for den fremtidige udvikling indenfor metrologi området .

Fx er partikeltælling i luft er vigtig for kontrol af vores faciliteter og ligeledes er partikelmåling i væske herunder krystallisering af vigtighed.
I forbindelse med nye produktionsmetoder ses et øget behov for adgang til sporbarhed og viden om mikroflowmåling ..

Vi ser meget positivt på at der etableres nye kurser og specialiserede erfagrupper på højt niveau indenfor metrologi.

Det er ligeledes meget vigtigt for os at der jævnligt udbydes ringkalibreringer sigtet mod industrien på temperatur/fugt og trykområdet.

Tommy Mikkelsen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 09:26

Hos Chr. Hansen A/S er vi gang med at få hele kalibrerings- og Metrologiområdet standardiseret og udbredt til vores fabrikker globalt.

Vi arbejder pt. med bl.a. udvikling af kalibreringsmetoder for temperatur-overfladefølere monteret på rør men har en meget bred berøringsflade med mange aktiviteter inde for flere kalibreringsområder.

Vi har behov for at holde os opdateret med ny viden, deltagelse i erfagrupper, ringkalibreringer m.m. på tværs af industrien og ser derfor positivt på disse Metrologi-aktiviteter.

mhammer
Torsdag d. 3/5-12 kl. 15:41

Dantec Dynamics producerer kalibreret udstyr til måling af flow. Specielt til lavhastigheds-anemometre ( < ca. 1,5 m/sec.) til luft er vi meget interesseret i at få reduceret usikkerhederne ved de sporbare kalibreringer, både ved en bedre kortlægning af metoder og ved et samarbejde på tværs af akkrediterede laboratorier i flere lande med sammenligning af kalibreringer. I den forbindelse har vi bl.a. udviklet et par reference-anemometre, der er velegnet til 'intercomparison' af kalibrerings-faciliteter.

jens.m.jensen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 10:35

Troværdig avanceret metrologi under reelle og der med altid ikke-ideelle omstændigheder er en essentiel kompetence, som det for os er en nødvendighed at have adgang til, men som beklageligvis er meget sparsomt udbudt.
Vi har i forbindelse med udviklingsaktiviteter indenfor klimasensorer på centrale punkter trukket på DTI's formåen på dette felt.
En yderligere styrkelse af feltet således som foreslået vil kunne udgøre et meget væsentligt industrielt aktiv i bredt nationalt perspektiv.

bentien
Onsdag d. 9/5-12 kl. 23:04

Fra et universitetsperspektiv ser jeg at Teknologisk Institut spiller en vigtig rolle mht. videreførelse af universitetsskabt viden og teknologi til anvendelser og virksomheder. Teknologisk har et bredt netværk og viden om hvilke problematikker som er vigtige og hvordan de skal prioriteres. Sammen med den tekniske ekspertise og viden som er på universiteterne giver det et godt forhold mellem ’technology push’ og ’market pull’.

De ovenstående fokusområder indenfor Metrologi og måleteknisk support passer rigtigt godt ind til nogle af de kompetencer som eksisterer på Aarhus Universitet og jeg er overbevist om at der i fremtiden vil komme flere samarbejder mellem Teknologisk Institut og AU indenfor dette område.

Lars Andresen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 11:48

Senmatic A/S fremstiller temperatur-,CO2-,O2 og Rh sensorer, og vore interesser ligger primært i viden omkring karakterisering og kalibrering af gassensorer - både til laboratoriebrug og til masseproduktion. Anvendelserne er p.t. primært industrien, men vi har det første produkt klar til ventilationsindustrien - og ser store muligheder indenfor klimastyringer med central overvågning af temperatur, luftkvalitet, ventilation, forbrug-og tilførsel af energi.

Peder Skov-Hansen
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:22

Det er helt rigtigt at metrologi og måleteknisk support er vigtigt for os. Sagt kort er vi en samlevirksomhed, som konstruerer, støber og samler plast dele. Disse dele skal passe på ofte ret snævre tolerancer, og det er en udfordring når vi taler plast.

Bylod
Mandag d. 14/5-12 kl. 13:12

Siemens har lukket de sidste store flow prøvestande i Danmark, så skal man have reverificeret eller kalibreret en stor måler, er der rigtig langt til nærmeste mulighed. Det betyder i praksis, at det ikke bliver gjort og i betragtning af de beløb, der ofte afregnes via sådanne målere, er dette en hel urimelig situation. Hvis myndighederne ydermere ønsker, at store målere brugt til legal afregning skal reverificeres og dermed følge gældende lovgivning, må man også stille de nødvendige faciliteter til rådighed.
Uden at vide det præcist, vil jeg tro, at det potentielle marked for kalibrering/verificering af sådanne målere, dækker det meste af Skandinavien, og langt ned i Europa.

ulrich.kruhne
Mandag d. 14/5-12 kl. 13:40

Det er godt at denne intitativ fokuserer samtidig på høje volumenflow og på nanoflow. Indsatsen omkring den årlige flowtemadag vil forhåbentlig snart reducere den ”gap” hvilke findes i dag i forhold til det hvad pumpeproducenter kan fremstille allerede og hvad de certificerede virksomheder kan pålidelig måle. Fremtidens udvikling i forhold til ”drug delivery” eller sygehus anvendelser kræver en bedre kalibrerings og måleindsats helt ned til µ og nanoflow.

Bo Nørregaard Jørgensen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 11:07

Den fremtidige integration af energikrævende processer i produktions industrien med det intelligent elnet, kræver større instrumentering for online måling end det er tilfældet i dag. Online målinger er en nødvendighed for dynamisk at kunne justere energitilførslen til industrielleprocessor i forhold til den aktuelle forsynings situation. En succesfuld integration er en nødvendighed for at sikre industriens konkurrenceevne og derved fasthold arbejdspladser i Danmark.

Claus A. Nielsen
Torsdag d. 24/5-12 kl. 15:42

For en virksomhed som Esbjerg Forsyning A/S er det vigtigt at kan sikre en korrekt afregning af både energi i fjernvarmesystemet og vand i drikkevandsforsyningen.

Derfor er det vigtigt at Teknologisk Institut blandt andet kan støttte med os, lige fra sparring angående komplicerede måleusikkerhedsberegninger til on site kalibrering af de største målere vha. Laser Doppler Velocimetri.

Esbjerg Forsyning A/S ser positivt på en fortsat udvikling af TI’s faciliteter og kompetencer på flowområdet, og ser gerne en større prøvestand, som fx kan dække store flow ved fjernvarme relevante varierende temperaturer.

Michael Wahlberg
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:41

Generelt er nøjagtige målinger af parametre som f.eks. fugt, temperatur og densitet af stor betydnig for vore kunder. Forbedrede metoder/instrumenter, der muliggør, at det producerede produkt ligger så tæt op ad specifikationerne som muligt, er af overordentlig stor værdi.

Tiltag, der kan forbedre hastighed og nøjagtighed af sådanne on-line målinger til procesregulering, er meget velkomne.

Teknologisk instituts rolle som en organisation, der kan bringe de seneste forskningsresultater fra den akademiske verden ind i industriel produktion er vigtig.

Klaus Frederiksen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 11:35

Vi har en stor interesse i, at der i vores nærområde findes målefaciliteter og kompetancer på området for flow- og temperaturmåling, som vi kan benytte os af.
Faciliteter og kompetencer må forventes at blive styrket i forbindelse med initiativerne, der er beskrevet, og dette finder vi positivt.

Mvh
Klaus Frederiksen, Grundfos Direct Sensors

Bent Thygesen
Mandag d. 4/6-12 kl. 15:23

For Arla Foods er valide målinger afgørende både i.f.t. fødevaresikkerhed, effektivitet og energiforbrug afgørende.

Derfor hilser vi initiativet vedrørende specielt temperaturmåling i procesvirksomheder velkomment. Vi har stort fokus på dette og kan se at vidensudvikling på dette felt er et absolut must.

Dette er meget godt i tråd med forslaget om etablering af erfa-grupper og uddannelsesforløb. Det er særdeles vigtigt at industrien har gode kompetencer at henvende sig til og at der løbende sker en vidensoptimering og ikke mindst videnslagring.

Generelt synes vi at den forøgede opmærksomhed, som forslaget lægger op til, på industriens behov og på at kvalitetssikre og optimere målingerne de steder, hvor det virkelig betyder noget i kroner og ører, er rigtig godt set og meget relevant.

David Tveit
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:48

Kære bidragsyder til debatten

Teknologisk Institut er taknemmelig for den brede opbakning til såvel det nuværende metrologiske serviceudbud, som til de nye ydelser, der er beskrevet i forslaget, og som i høj grad har afsæt i vores rolle inden for flere fundamentale metrologiområder.  Samtidig er indlæggene med til at fremhæve og tydeliggøre, hvor der er særligt behov for en ekstra indsats. Det gælder bl.a. en yderligere udbygning af den måletekniske videnformidling via kurser og erfa-grupper og en fortsat udbygning af professionelle sammenligninger/præstationsprøvninger. Ligeledes er der flere klare ønsker til nye eller udbygning af eksisterende faciliteter, hvilket bestemt også er nyttig information.

Vi vil nu inddrage de modtagne kommentarer i forbindelse med færdiggørelse af forslaget til resultatkontrakt, så det bliver så stærkt som muligt.

Venlig hilsen
David Tveit