Metrologisk Forskning & Udvikling

Senest opdateret d. 12/4-2012
DFM
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Jan C. Petersen
Teamleder

Behovet for nye metrologiske ydelser til specifikation og kvalitetssikring af produkter vokser sideløbende med den teknologiske udvikling. Metrologisk Forskning & Udvikling har til formål at udvikle nye teknologiske serviceydelser i form af kalibrering, referencematerialer og rådgivning målrettet danske virksomheder og myndigheder. De nye tiltag er baseret på dialog med interessenterne samt på fremtidig forventet efterspørgsel. DFM forsker på et højt internationalt niveau indenfor områderne fotonik, nano-metrologi, elektrokemi og akustik

Metrologisk Forskning & Udvikling
Institut: Dansk Fundamental Metrologi A/S
Kontaktperson: Jan Conrad Petersen
Ny viden og serviceydelser
DFM har målrettet udviklingen af sine metrologikompetencer specifikt mod anvendelser, der adresserer danske virksomheders og myndigheders metrologibehov. Kompetencerne er fotonik, nano-metrologi, elektrokemi og akustik. Det angår for eksempel den akustiske industri og kvalitetssikring ved produktion af medicin, som blandt andet supporteres af elektrokemi. Fotonik og nano-metrologi supporterer en række danske højteknologiske SMV’er og indgår i flere forskningsprojekter sammen med danske universiteter. DFM’s metrologikompetencer bruges i forbindelse med myndighedsopgaver og indgår bredt i samarbejdsprojekter med udenlandske metrologiorganisationer. Fotonik og nano er identificeret som ”Key Enabling Technologies” (KET) i EU’s ”Horizon 2020” og alle DFM’s teknologiområder er relevante i forhold til den danske FORSK2020 plan, som omhandler fremtidens danske behov for forskningsindsats fx styrkelse af avanceret produktionsteknologi – et element som også indgår i Horizon 2020.
I perioden 2013-15 vil DFM videreføre denne udvikling med følgende tiltag:
DFM vil undersøge interaktionen mellem sensor og medie for konventionelle elektrokemiske sensorer, for at etablere et mere solidt fundament under sporbarhed og dermed pålideligheden når disse anvendes i andet end de traditionelle kalibreringsmedier. DFM’s elektrokemiske kompetence vil blive anvendt til at udvikle metoder til karakterisering af ydeevnen og sundhedstilstanden af (fortrinsvis) Li-ion batterier gennem karakterisering af de materialer, batteriet er opbygget af. Det endelige mål er en ydelse for karakterisering af ydeevne og sundhedstilstand af batterier inklusiv forventet restlevetid. DFM vil udvide sit sporbare måleområde indenfor elektrokemi til at omfatte ledningsevne af ultra-rent vand og derigennem understøtte dokumentationsbehov i den farmaceutiske og andre industrier ved brug af rent vand. Samtidig dækkes et måleområde som er relevant for ledningsevne i fx bio-ethanol.
Frekvensstabile lasere spiller en væsentlig rolle indenfor fotonik, og DFM er blandt de førende i verden til at implementere denne teknologi. DFM vil udvikle stabiliserede lasere i nye frekvensområder og etablere nye frekvensnormaler til anvendelse indenfor spektroskopiske målinger, kvantitativ gasmåling og rumteknologi. Der vil være fokus på at forbedre stabiliteten på kort tidsskala især til anvendelse i rumteknologi. Kvantitative spektroskopiske målinger vil specielt finde anvendelse indenfor klima- og miljømonitering samt til sensorer indenfor sundhed og sikkerhed.
DFM vil bidrage til udviklingen af den globale metrologi og SI systemet ved, sammen med andre NMI’er, at søge en bedre bestemmelse af Boltzmann konstanten baseret på spektroskopiske metoder, for at realisere temperaturskalaen baseret på en naturkonstant. DFM vil desuden bidrage til den praktiske implementering af en ny definition for masse, sådan som den forventes indført i SI i 2015.
DFM vil udvide sin igangværende aktivitet indenfor Raman spektroskopi med henblik på at finde egnede referencematerialer til brug for fødevareindustrien, den farmaceutiske industri og sundhedsområdet generelt. Disse sektorer har behov for hurtig monitering af forekomsten af forskellige materialer, ønskede eller uønskede. Raman spektroskopi er en velegnet teknik til denne type monitering, idet målinger kan foretages inline og in situ, og målesystemerne kan gøres meget kompakte. Imidlertid er målingerne i dag hverken kvantitative eller sporbare, og tilgang til egnede referencematerialer er afgørende for at gøre disse kvantitative. Målet er udfordrende indenfor en treårig periode; men med en betydelig gevinst hvis indsatsen er succesfuld.
DFM vil etablere en kolorimetrifacilitet, således at sporbare farvemålinger kan tilbydes til en række industrisektorer, herunder armatur- og fødevareindustrien, samt i forbindelse med materiale bearbejdning. Farve i forbindelse med belysning og den menneskelige perception af produkter spiller en stigende rolle for forbrugere. Der er behov for målinger og modellering til bedre farvegengivelse og farveforekomst. Desuden vil DFMs spektroradiometriske facilitet vil blive udbygget så sporbare kalibreringer kan tilbydes i forbindelse med lysbehandling og i forbindelse med sikkerhedsaspekter omkring bestråling.
DFM’s unikke kompetencer vedrørende afbildning på nanometerskala vil blive udbygget til også at omhandle udmåling af (overflade) hårdhed, elasticitet, friktion og deformationsegenskaber af materialer. Der udvikles måleteknikker til kortlægning af adhæsionsegenskaber af (nano)partikler og (nano)objekter til forskellige materialer. DFM’s partikelmålingsfacilitet vil blive udvidet således real time analyse af partikelspredning kan foretages og at måling af partikeler med diameter på et par nanometer kan ske. Udvidelserne henvender sig især til højteknologiske SMV’er.
DFM vil adressere det voksende metrologibehov indenfor det bioteknologiske område ved at gøre brug af sine spektroskopi- og nanometrologikompetencer til at udvikle ydelser specifik for medico-, farma- og fødevarebranchen. Specifikt vil DFM udvikle ydelser til på nanometerskala at kvantificere materiale- og adhæsionegenskaber af drug delivery systemer, som forventes at få voksende betydning i forbindelse med personaliseret medicin. Nye faciliteter i form af et Optical Coherence Tomography set-up med metrologisk sigte vil blive etableret til ikke-invasiv 3D karakterisering af materialer ned til dybder på få millimeter, især med fokus på organiske materialer, og en opstilling baseret på lokaliseret overflade plasmoner etableres til analyse og koncentrationsbestemmelse af biomarkere.
Området akustik vil have fokus på videreudvikling af akusto-optiske metoder (laser Doppler anemometri) til brug i forbindelse med f.eks. støjbekæmpelse både indendørs og udendørs. Nye metoder og nyt udstyr vil blive udviklet til lav- og højfrekvent kalibrering af måleapparater og feltudstyr, som ikke kan kalibreres med standard laboratorieudstyr, det gælder f.eks. akustiske transducere til medicinsk diagnostik og ikke-hørbar højfrekvent støj i arbejdsmiljø.
Centrale aktiviteter
En række af tiltagene er udvidelser af eksisterende kompetencer, som ikke kræver større investeringer, men som hovedsagelig kræver arbejdskraft til udvikling og verifikation af de nye måleteknikker. I området elektrokemi kræves nye opstillinger til måling af ledningsevne i bio-etanol og karakterisering af litiumbatterier.
Opgaverne indenfor stabilisering af lasere, gasmonitering og Boltzmann projektet involverer i stor udstrækning eksisterende udstyr, dog skal der investeres i nye lasere for at anvende teknologierne i andre bølgelængdeområder. Kvantitativ Raman spektroskopi og kolorimetri kræver større indsats og investering, da disse er nye tiltag ved DFM.
De nye aktiviteter indenfor nano-metrologi er hovedsagelig udvidelser af eksisterende kompetencer; men vil være meget måle- og analyseintensiv. Der skal foretages en investering i en udvidelse af DFM’s partikelmåleinstrument.
Der afsættes en betydelig del af RK periodens indsats til anvendelser indenfor bioscience, da disse er nye tiltag. Det forventes at DFM’s nuværende kompetencer kan anvendes i stor udstrækning.
Rationale for indsatsen
Metrologi udgør et vigtigt fundament for dansk erhvervsliv i forhold til afsætning af produkter, ydelser, produktivitetsvækst og konkurrenceevne samt i forhold til udvikling af de strategiske vækstteknologier, der understøtter erhvervslivets muligheder for at udvikle nye innovative produkter og ydelser. Kravene til målekompetencer på et højt niveau er voksende og nødvendig i forbindelse med integration af de komplekse globale værdikæder, hvor sikring af den globale overensstemmelse af målinger er afgørende. Mange danske højteknologiske SMV’er har ikke selv de nødvendige metrologikompetencer, og det er derfor vigtigt, at DFM kan bidrage effektivt til at løse de metrologiske udfordringer samt bidrage til udviklings- og innovationshøjden i disse virksomheder. FORSK2020 angiver da også metrologi, fotonik, nano-skalateknologi og materialeegenskaber som væsentlige for at styrke dansk produktionsteknologi. Alle aktiviteter omhandler udvikling af nye målekompetencer indenfor den fundamentale metrologi, og giver store muligheder for at udføre tværdisciplinær forskning, som det anbefales i FORSK2020.
De nye ydelser forventes fortrinsvist rettet mod områderne sundhed, fødevarer og energi.
Endvidere forventes kompetencerne udnyttet i forhold til kontraktforskningsopgaver for højteknologiske virksomheder og forskellige myndighedsopgaver. Det forventes at aktiviteterne vil give øgede muligheder for at DFM og vores samarbejdspartnere kan øge EU projektdeltagelsen.
Med den danske stats deltagelse i ”Meterkonventionen”, forudsættes eksistensen af et national metrologi institut (NMI), en rolle DFM er udpeget at varetage. Dertil er knyttet en forventning om, at NMI’et udfører forskningsaktiviteter indenfor den fundamentale metrologi og bidrager til udviklingen af SI systemet, en opgave DFM realiserer gennem denne aktivitetsplan.
Mulige samarbejdspartnere
DFM er centrum for den danske metrologiforskning og indgår i tæt samarbejde med de øvrige danske metrologiaktører (herunder GTS institutter) og danske universiteter. DFM arbejder endvidere tæt sammen med udenlandske nationale metrologi institutter, primært de europæiske NMI’er i regi af EMRP ordningen, og er dermed i stand til at inddrage de stærkeste udenlandske kompetencer i udviklingen.
DFM samarbejder med en række danske og udenlandske universiteter indenfor alle DFM’s kompetenceområder.
DFM arbejder direkte sammen med danske virksomheder om udvikling af specielle produkter og ydelser f. eks. opbygning af stabiliserede fiberlasere til rumteknologi til projekter i ESA og JPL regi.

34 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

JWT
Onsdag d. 9/5-12 kl. 10:14

Et moderne samfunds udvikling samt bæredygtighed står og falder med muligheden for sporbare præcisionsmålinger over en bred vifte af emner.
DFM har gennem en årrække udviklet enestående kompetencer på fotonik og
laserteknologiområdet. Disse kompetencer udnyttes dagligt af dansk
industri og sikrer at industri, forskning samt teknologi nyder den største kvalitet i Danmark. Det er helt naturligt at denne succes bæres videre gennem DFM’s forslag.

Udvikling og forbedring af stabile lyskilder ved forskellige bølgelængder spiller en stor rolle for anvendt spektroskopi og fotonik. Dels ved at øge følsomheden, hvor meget små gaskoncentrationer kan identificeres eller udmåles. Her er et kolossalt potentiale for miljøsensorer og mediciske anvendelser, der sigter mod diagnosticering gennem f.eks. udåndingsluft indeholdende små koncentrationer af spormolekyler. Dels gennem øget stabilitet af lokale oscillatorer, lasere, låst til atomare eller molekylære resonansovergange. Her skabes bl.a. mulighed for anvendelser i forbindelse med rumteknologi, og forskningsprojektet tilbyder enormt potentiale på dette område. Disse systemer er stor set fraværende og DFM er i en unik position til at være bane brydende på dette område.

Tilsvarende har ESA har gennem en årrække efterlyst frekvensstabile lyskilder, der kan anvendes som ure (flywheels), og som kan flyves, dvs. har den nødvendige robusthed. På længere sigt tales også om udmåling af tyndepotentialet, geoiden, ved brug af frekvensstabile lyskilder der sammenlignes gennem et fibernetværk, telekommunikationsnetværk er fornyeligt påvist tilstrækkeligt. Disse såkaldte Einstein prober erstatter triangulering anvendt i gamle dage og kan biddrage væsentligt til geofysik og undergrundsteknologi. Det er derfor meget vigtigt at Danmark er med i front med denne teknologi. Disse teknologier ligger også perfekt i tråd med DFM’s aktiviteter og sammenarbejde med eksterne partner i og udenfor Danmark.

Jan W. Thomsen
Niels Bohr institutet
Københavns Universitet

SEQINETIC
Torsdag d. 26/4-12 kl. 18:25

I forbindelse med produktudvikling og -raffinering, produktionsmodning og kvalitetskontrol er det essentielt, at man kan udføre præcise og valide målinger.

For mindre virksomheder, hvor det ikke giver mening at investere i egne kompetencer/udstyr inden for metrologi, er adgangen til at få udført valide målinger alfa og omega.

Kombineres dette med fleksibilitet, let adgang til nøglepersoner, en forståelse for den mindre virksomheds vilkår/ressourcer samt med medarbejdere, der tænker i muligheder og ikke begrænsninger, så er der tale om en vinder-cocktail.

Vi har selv specifikt draget nytte af DFM's kompetencer inden for lysmåling uden hvilke vi kun med besvær ville have kunnet udvikle vores konkrete produkt.

The SEQINETIC Team

Søren Jensen

Kristian Buchwald
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 09:45

Fotonik er en højteknologisk branche i Danmark der nyder stor global anseelse og voksende omsætning.

Fotonik teknologier udvikler sig globalt med høj hastighed, og der løbes tit ind i nye, særlige målebehov, hvor dansk metrologi kompetence understøtter industriens muligheder for hurtig og måltrettet produktudvikling.

Vi har adskillige gange de seneste år nydt godt af DFM's kompetencer. Samtidig møder vi altid en DFM der er overordentlig indstillet på at hjælpe dansk industri med dens metrologiudfordringer med imødekommendenhed og fleksibilitet.

DFM er et stort aktiv for dansk fotonik.

Ibsen Photonics

Kristian Buchwald

Jan C. Petersen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 14:34

Kære Søren,

Tak for kommentarern.

DFM har stor fokus på at hjælpe SMV'er, herunder højteknologiske virksomheder, som har behov for nye målekompetancer til karakterising af nye produkter. DFM lægger vægt på at gøre brug af sin tværfaglige kompetancer i forbindelse med nye udfordringer.

Jan C. Petersen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 14:42

Kære Kristian,

Tak for din kommentar.

DFM har siden sin start haft fotonik som en af sine kompetanceområder, blandt andet fordi danske virksomheder indenfor branchen har spillet en væsentlig rolle globalt set. DFM vil også fremover udvikle nye målemetoder indenfor fotonik og i den forbindelse lytte til hvilke behov virksomhederne har for ydelser.

Inmold
Lørdag d. 5/5-12 kl. 19:37

Som et mindre højteknologisk startup-firma har vi fra Inmold Biosystems side haft stor gavn af DFM's kompetencer inden for topografisk overfladeanalyse, og ville have stor gavn af de tiltag der er beskrevet i "Metrologisk Forskning og Udvikling", især inden for måling af andre overfladeegenskaber end topografi. Nanohårdhedsmålinger af tyndfilm forventer vi vil være essentiel for os i fremtiden, ligesom målinger af elasticitet, friktion og deformationsegenskaber vil give os en større fysisk indsigt i de produkter og processer vi har under udvikling.

Mange af disse processer kræver specialiseret viden, som vi ikke som en mindre virksomhed vil have mulighed for at udvikle in-house. Derfor er det af stor betydning for os at denne viden bliver udviklet på et tilgængeligt sted, og vi er derfor meget glade for DFM's initiativ.

med venlig hilsen Henrik Pranov, Direktør, Inmold Biosystems

Klaus Bonde Ørskov
Søndag d. 6/5-12 kl. 22:18

Vi oplever i øjeblikket, at mange virksomheder ændre produktionen fra relativt simple emner til højteknologisk produktion til space, aerospace og militærindustrien. Samtidig oplever vi en vindmøllebranche, hvor kravene er stadigt stigende, så de må forventes at nå et niveau tæt på de nævnte front-markeder.

Der vi derfor være et stadigt stigende krav til, at der via DFM udvikles nye metoder til måling og verificering, sikres sporbarhed og til stadighed sikres det højeste niveau af kalibrering af industriens måleinstrumenter

Med venlig hilsen

Klaus B. Ørskov, Manager, DAMRC

rata@nanotech.dtu.dk
Mandag d. 7/5-12 kl. 13:12

DFMs foreslåede aktiviteter omkring overflader er i høj grad relevante. DTU Nanotech har samarbejde med DFM i flere flere projekter (f.eks. NanoPlast, PolyNano). DFM har opbygget metrologiske kompetencer og ydelser indenfor nøjagtig udmåling af overflader med mikro og nanostrukturer. Disse kompetencer ligger på et meget højt fagligt niveau, og gør DFM til en meget attraktiv partner i forskningsprojekter, og især i projekter med et anvendelsesorienteret sigte og med deltagelse af erhvervsvirksomheder.

Mvh

Rafael Taboryski, Lektor, Sektionsleder

Finn Jacobsen
Mandag d. 7/5-12 kl. 17:25

Akustisk Teknologi, DTU-Elektro, støtter helhjertet DFM's tanker om forøget fokus på akusto-optiske metoder til forskellige anvendelser, samt udvidelse af frekvensområdet for kalibrering af apparatur og tranducere.
Finn Jacobsen

Peter Samuelsen
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 11:46

Innovation i SMV'ere er blevet et tema på den politiske dagsorden og dermed også de rammebetingelser, som tilbydes såvel store som små virksomheder i Danmark. Rammebetingelser er meget andet end kvalificeret arbejdskraft og skatteprocenter, så derfor er det god og interessant læsning at se DFM's ambitiøse målsætning inden for den metrologiske udvikling for perioden 2013-15.
Acarix A/S arbejder med udviklingen af et udstyr til akustisk bestemmelse af forsnævringer i kranspulsårene i hjertet og har i den sammenhæng behov for avanceret kvalitetssikring i ekstreme frekvensområder. Udstyr dækkende dette behov findes ikke, så en indsats omfattende dette forskningsområde er til stor tilfredshed for os medtaget i de foreliggende planer for 2013-15 og vil give os anledning til samarbejde med DFM.
Eksemplet viser således, at DFM udfylder en vigtig del af innovations-rammebetingelserne for de højtspecialiserede SMV'ere.

Peter Samuelsen
CEO i Acarix A/S

bbilenberg
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:41

Vi er en SME som har haft stor gavn af DFM's viden og evner indenfor metrologi. DFM har bidraget til at styrke en innovativ udviklingen af avancerede og specialiserede nano- og mikrokomponenter ved at vi har kunnet købe services hos DFM og gennem projektsamarbejder. NIL Technology's evne til at dokumentere de strukturer vi laver på tilfredsstillende vis overfor vores kunder giver os en konkurencemæssig fordel på markedet for NIL stempler og services i hele verden og giver os en meromsætning ift. hvis vi ikke kunne tilbyde dette til vores kunder.

Brian Bilenberg
CTO, NIL Technology ApS

jep
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:35

NKT Photonics arbejder bl.a. med avancerede fiber laser systemer til anvendelse indenfor interferometrisk sensing. Indenfor dette felt har vi gennem vores mangeårige samarbejde nydt stor gavn af DFM’s kompetencer omkring laser støj og laser stabilisering, og DFM har bl.a. bidraget meget væsentligt til at løse konkrete opgaver omkring fiber laser stabilisering og reduktion af frekvensstøj. Fremadrettet vil det være vigtigt for NKT Photonics’ virke indenfor dette felt at have adgang til et referencelab indenfor måling af meget lave niveauer af frekvensstøj, og de foreslåede aktiviteter omkring målekompetencer indenfor fotonik passer fint med dette behov.

Vi møder altid stor velvilje til samarbejde hos DFM, og dette kombineret med DFM’s kompetencer indenfor vores fagområde gør, at vi anser DFM for en essentiel partner i udviklingen af vores produkter.

NKT Photonics A/S

Jens Engholm Pedersen

kstokbro
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:13

QuantumWise er en SME som udvikler avancerede software til modellering af materialeegenskaber på atomar skala.
Vi har været glade for den kontakt vi har fået med jeres europæiske søster selskaber (feks PTB) bla. gennem projektet COMET.
Det er vigtig at denne funktion bliver prioriteret fremover, for os giver det mulighed for at komme i dialog med disse institutter, og derigennem sælge vores produkt direkte til institutet samt komme i kontakt med nogle af de virksomheder institutet servicerer.

JanFJorgensen
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:34

Image Metrology A/S er en SMV virksomhed som i mange år har haft glæde af DFM som sparingspartner og rådgiver i forbindelse med produktudvikling. Dette har været essentielt for at kunne udvikle et niche produkt, der kan klare sig på verdensmarkedet med en eksport andel på 98%.
Specielt er der inden for billedanalyse af overfladebilleder på nano skala niveau et frugtbart samarbejde omkring kalibrering, ruheds- og partikelanalyse. Dette er via DFM’s internationale renommé også med til at give os et kvalitetsstempel, der mindsker en SMV virksomheds barriere for at tiltrække ordrer.
Der er stadig mange udfordringer og muligheder inden for billedanalyse og nanoteknologi, hvor vi ser frem til et fortsat udbytterigt samarbejde med DFM.

Jan Friis Jørgensen
Image Metrology A/S

Jukka Rantanen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 10:09

DFM has unique competences in the field of particle analysis. Since 70 % of the pharmaceutical products are marketed as solid dosage forms, it is of critical importance to be able to characterize particulate properties of nanosized pharmaceuticals. Extracting properties, such as hardness, elasticity and deformation characteristics from objects in the nanometer size would be critical for developing future products in this sector. This proposal gives a possibility for innovative development of future pharmaceutical products.

Lars Lundgreen Larsen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 15:47

Global Metrology på Novo Nordisk (NN) har i mere end 10 år haft et tæt samarbejde med DFM. Dette samarbejde har omfattet både teoretiske og praktiske problemstillinger, som ofte krævede ekspertise på et niveau, der var på forkant med den metrologiske udvikling.

I de sidste 3 år har NN deltaget aktivt i innovationsprojektet NaKIM. NN har indenfor mange områder i bl.a. Produktion og R & D behov for at kunne karakterisere nano- og mikropartikler. Derfor var NaKIM projektet ideelt for os at deltage i. En sidegevinst har været, at vi har stiftet bekendtskab med nogle faglige meget kompetente personer. NN har igennem projektet opnået megen nyttig information fra DFM vedrørende:

• Morfologibestemmelse af forskellige typer farmaceutiske partikler
• Sammenligningsmålinger med forskellige typer partikeltællere
• Undersøgelser af de metrologiske egenskaber ved de nye mikrobiologiske tællere
• Udmåling og kalibrering af specielle graticuler, der anvendes til at sikre sporbarhed for partikelmålinger udført af optiske morfologimålere
• Bestemmelse af optiske parametre for farmaceutiske nanopartikler

NN ser meget positivt på det beskrevne projekt, og ser mange udviklingsmuligheder for NN og andre industriforetagender heri.

Global Metrology på NN værdsætter i høj grad DFM’s anstrengelser for at gøre partikelmålinger sporbare og akkrediteret.

Med venlig hilsen
Lars Lundgreen Larsen
Ansvarlig for partikelkarakterisering i Global Metrology (NN)

Metrologic ApS
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 12:14

Metrologic oplever samarbejdet med DFM indenfor videnkupon som overordentligt positivt.
Vi har store forventninger til, at DFM's kompetancer indenfor validering og metrologi gennem DFM's bidrag til dokumenteret validering af syntese af vor metrologi software vil styrke vores stilling på såvel hjemme- som eksportmarked .

Michael Arnkov
Metrologic ApS

Jesper Bo Hansen
Fredag d. 25/5-12 kl. 13:51

I Polerteknik ApS arbejder vi konstant på at udvikle os ved at samle viden i forhold til polering af overflader. Vi stiller store krav til os selv, for at have så meget viden som muligt som vi kan stille til rådighed for vores kunder.
I den forbindelse har vi et fantastisk samarbejde med DFM indenfor en videnkupon, hvor vi gør stor brug af deres kompetencer og udstyr til karakterisering af overflader. Uden dette samarbejde kan vi ikke udvikle os som vi vil.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Jesper Bo Hansen
Polerteknik ApS

DTU
Fredag d. 25/5-12 kl. 05:23

DFM has unique capabilities and expertise in surface characterization of materials and collaboration with DFM over the last many has tremendously benefited my research group at DTU-MEK at various levels in understanding the material microstructures at nano-scale. Originating from a standard metrology task regarding the nano-roughness of a surface, a unique expertise is being developed over the last one year combining the AFM and AFM based Kelvin probe capability. Presently the capability is being exploited for understanding the activation of photocatalytic surfaces at nano-scale through a collaborative project including PhD supervision from DFM. This unique expertise has opened up various other possibilities for research collaboration between my research group and DFM, and I am looking forward for new collaborations and further developing the expertise and capabilities in the area of AFM and Kelvin probe together.

Rajan Ambat
Associate Professor
Department of Mechanical Engineering
Technical University of Denmark

cadh
Onsdag d. 30/5-12 kl. 10:39

DFMs kompetencer inden for fotonik og virke som nationalt metrologiinstitut er yderst vigtig for forskningsverdenen og for dansk industri. Her har DFM i mange år spillet en central rolle inden for laserområdet ved at udvikle frekvensstabile lasere. Denne viden inden for laserområdet kan naturligt overføres til LED baserede lyskilder. Derfor ser vi i det nye udspil fra DFM om etablering af en spektroradiometrisk- og kolorimetrifacilitet som en meget værdifuld aktivitet.
Farvemåling inden for belysning er blevet en tiltagende vigtig del af den lystekniske karakterisering med udviklingen af og overgangen til LED baserede lyskilder, også kaldet Solid State Lighting, SSL. I modsætning til traditionelle lyskilder, som har en velkendt farvesammensætning og dermed farveegenskaber, hvilke ikke ændrer sig fra enhed til enhed, har man med LED lyskilder et uendeligt antal muligheder. Der findes hvide LEDer med korreleret farvetemperatur i området 2000-7000 K og igennem additiv farveblanding er det muligt at generere specielle anvendelsesoptimerede farvesammensætninger af LED lyskilder.
DTU Fotonik har arbejdet med disse emner igennem de sidste 8 år samt med aktiviteter rettet såvel imod forskning, rådgivning og innovation i relation til dansk industri samt imod international standardisering og test. Vi ser derfor mulighederne for sporbar kalibrering igennem DFM inden for dette område som et betydningsfuldt tiltag og et øget fokus på farvegengivelse og menneskelig perception, lysterapi og aspekter som blue light hazard er meget vigtigt. Derfor vil det være naturligt, at DFM indleder et samarbejde med DTU Fotonik og andre aktører på dette område. Der vil være god mulighed for at arbejde forsknings og innovations-mæssigt med disse aspekter i tæt samarbejde med dansk industri, som i stigende grad og med stor succes på en række forretningsområder konverterer til at basere deres produkter og ydelser på LED teknologi, hvilket er en tendens, der ser ud til at øges fremadrettet.

Carsten Dam-Hansen
DTU Fotonik

FKNielsen
Fredag d. 8/6-12 kl. 11:16

DFM's forskning indenfor det akustiske metrologfelt er en essentiel aktivitet som kan for at styrke Danmarks position som et af de førende lande i verdenen indenfor akustik og lydteknologi herunder høreapparater, måleinstrumenter, anden underholdningsindustri, konsulentvirksomheder og universiteterne. Metrologiforskningen spiller en stadig vigtigere rolle i at kunne sikre at målinger og resultater er baseret på solid viden når krav til støjreduktion og god lyd er på agendaen.
Brüel & Kjær Sound & Vibration støtter fuldt ud DFM's aktiviteter og forskning indenfor akustikområdet da det er fundamentet for lave præcise og akkurate målesystemer der opfylder stadig større krav fra myndigheder og vores kunder, hvadenten de arbejder med lyd i miljøet eller lyden fra deres produkter.

mvh.

Finn Kryger Nielsen
Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S

Stensborg Jan
Mandag d. 4/6-12 kl. 11:00

Det kræver kostbart udstyr og teknisk høj faglighed at udføre konsistente målinger indenfor nano og mikro-metrologi. For os som SMV virksomhed er det derfor meget essentielt at vi har lokal adgang til metrologiske kompetencer og ydelser indenfor nøjagtig udmåling af overflader på nano og mikro niveau. Samarbejdet med DFM gennem årerne været et stort aktiv for os.

Stensborg A/S

Jan Fagerbo Stensborg

Jacob Riis
Mandag d. 4/6-12 kl. 11:45

Hele den industrielle R&D og produktion, er afhængig af at kunne tilgå en stærk og uafhængig institution indenfor metrologi. Med de planlagte tiltag for 2013-2015, vil DFM også i fremtiden kunne løfte denne opgave meget tilfredsstillende.

FOSS Analytical A/S udvikler og producerer måleinstrumenter til fødevareindustrien, som hovedsageligt baserer sig på spektroskopiske teknologier. I forhold til FOSS' teknologier, er særligt DFM's tiltag indenfor Raman spektroskopi og kolorimetri meget interessante, såvel som de eksisterende aktiviteter indenfor optisk metrologi generelt.

Med venlig hilsen,
Jacob Riis Folkenberg, phd
People & Project Manager
FOSS Analytical A/S

Mads Rytter
Onsdag d. 6/6-12 kl. 09:58

Af Mads Rytter

A/S Kenneth Winther Værktøjsfabrik har gennem 45 år arbejdet med de støbeværktøjer til medicoindustrien.
Grænser for hvad der er muligt flyttes til stadighed.

Vi har gennem DFM opnået en vejledning og hjælp, til forståelse af mødet mellem plast og stål i støbeværktøjer. Udvikling og design af nye overflade typer vil i fremtiden være et af værktøjer der gøre det umulige muligt. Vores samarbejde med DFM har ført til at vi deltager i projekt NEMI sammen med en række Universiteter. Vi forventer her igennem igen at kunne kombinere ny viden med støbeteknologi og derved opnå nye forretningsmuligheder.

Med Venlig Hilsen
Mads Rytter

Managing Mould Designer
A/S Kenneth Winther – Mould Technology

particle
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:17

Particle Analytical er et kontraktlaboratorie der er specialiseret i at karakterisere partikler samt fysiske egenskaber for partikler. Vore kunder er primært farmaceutiske firmaer i udlandet som benytter os til partikelkarakterisering amt polymorfi studier.
Particle Analytical tilbyder som et af de eneste firmaer i verden at kunne bestemme de optiske parametre for partikler, primært til brug ved størrelsesbetsemmelse ved laserdiffraktion. vi har arbejdet sammen med DFM for at viderudvikle denne teknologi således at de optiske parametre også kan bestemmes for anaopartikler. I den forbindelse har det været en stor hjælp med der input og kspertise til at arbejde med dette.

Søren Lund Kristensen
direktør
Particle Analytical ApS

LJ Insatech
Onsdag d. 6/6-12 kl. 17:14

DFM sporbarhed giver ”ordre på bogen”.
Vi - Insatech A/S, er i besiddelse af et DANAK akkrediteret ledningsevne kalibreringslaboratorium. Vi benytter DFM til at etablerer sporbarhed samt til ekspert bistand.
DFM standarder med lave usikkerheder, og høj metrologiske standard til en fornuftig pris muligøre en forretnings model, hvor vi eksporterer vores kalibreringsydelser, specielt til pharma industrien i Europa.
Pharma industrien er underlagt myndighedskrav, European Pharmacopoeia – amerikanske FDA etc., forpligtiget til, at kontrollerer ledningsevnen hvor denne benyttes som kvalitets indikator, specielt ved WFI applikationer (water for injection).
Ledningsevnen, som der arbejdes ved disse pharma applikationer er fra ultra-rentvand (55nS/cm) til nogle µS/cm. På nuværende tidspunkt kan vi ikke levere sporbarhed i det ultra rene område, da DFM ingen sporbarhed har. Det vil være fordelagtigt for vores forretningsmodel, om DFM kunne leverer denne ydelse, samt forbedrer metoden hvorpå ledningsevne sporbarheden etableres under 100µS/cm

Leif Jensen

Insatech A/S

Ningling Rao
Onsdag d. 6/6-12 kl. 22:32

Det er interessant, at DFM overvejer at inkludere litium ion batteriteknologi i udarbejdelse af deres nye strategi.

Litium ion batterier dominerer portable electronics markedet i dag og sidder i vores mobiltelefoner, laptops, osv. Som de mest avancerede genopladelige batterityper bliver de naturligvis valgt til de kommercielle elbil-modeller. I fremtiden vil litium ion batterier også spille en vigtig rolle i energilagring som en integreret del af energiværdikæden. Derfor er det vigtigt, at samfundet bliver udstyret med og forberedt på at bruge og håndtere disse typer af batterier i takt med, at litium ion batterier penetrerer markedet i stor skala.

SOH (State Of Health) er en af de kritiske parametre, der har stor betydning for batteriers ydeevne, levetid og sikkerhed. Desværre findes der mange forskellige definitioner og målemetoder for SOH i batteri- og elbil-brancher. Konsekvensen er, at man ikke kan sammenligne batteriers tilstand på basis af de forskellige SOH målemetoder eller få en pålidelig og standardiseret diagnose på ens elbil-batterisystem.

En standardiseret SOH definition og målemetode kan løse problemet, men kræver faglige kompetencer, metrologisk indsigt og markedsforståelse at udvikle. Det må være en relevant opgave, DFM kunne bidrage til at løse i samarbejde med relaterede akademiske og industrielle partnere.

Ningling Rao
Innovationscenter
DONG Energy

rgrunnet
Torsdag d. 7/6-12 kl. 09:48

DFM, som del af det vidensmiljø der arbejder med fotonik, kan være med til at styrke den position, som Dansk fotonik har i udlandet, bl.a. Kina. Danmark har en førepositionen indenfor fotonik og mange kinesiske firmaer og forskningsinstitutioner ønsker at samarbejde med Danmark på dette område. Jo stærkere vi står desto bedre kan enkelt virksomheder med løsninger indenfor feltet komme til at arbejde med de helt store kinesiske virksomheder. Og samtidige kan vi trække udenlandsk investeringer ind til Danmark.

Til september er Innovation Center Denmark med til arrangere en workshop i Shenzhen (Kina) indenfor fotonik. Her kommer førende danske forskere og virksomheder til at mødes og diskutere udfordringer indenfor fotonik med de bedste fra kinesisk side.

Hvis feltet indenfor fotonik kan styrkes - både bredt og dybt - så kan vi fortsætte beholde denne føreposition, så forslaget her fra DFM er rigtig spændende.

Mvh,
/ Rasmus

Annette Dragsdahl
Torsdag d. 7/6-12 kl. 11:33

Mængden af og variationen i kommentarer til DFM's artikel om metrologisk forskning og udvikling er opløftende og giver et godt billede af, hvor vigtigt det er for 'næste led i kæden', at vi i Danmark har spidskompetencer på det metrologiske område.

Forståelsen for, at Danmark skal være i front forskningsmæssigt er udbredt, men netop på det metrologiske område er det en udfordring at skabe den nødvendige politiske forståelse for, at det kræver investeringer - både i nyt udstyr og viden. Det er simpelthen helt afgørende for, at danske virksomheder kan klare sig i den globale konkurrence.

Den danske metrologiske infrastruktur er lagt i hænderne på forskellige GTS-institutter. Det giver en god fleksibilitet, men det giver også udfordringer. Derfor blev Det danske Metrologiudvalg etableret under Sikkerhedsstyrelsen i 2007 som et koordinerende organ. Udvalget arbejder for at skabe rammer som sikrer, at det danske metrologisystem opfylder danske interessenters behov i dag og i fremtiden.

Udvalget anbefaler bl.a., at vi har fire Centres of Excellence. DFM har ansvaret for de tre, nemlig: elektrokemi/ledningsevne; partikelmåling/nano; og akustik. Det er intentionen, at Danmark skal satse på at blive endnu bedre på områder, hvor vi allerede har spidskompetencer, samtidig med at vi skal være opmærksomme på nye teknologiske behov. Sådanne spidskompetencer betyder, at DFM kan deltage i europæiske forskningsprojekter. Det giver synergieffekt og ekstra viden, der kan udbredes og anvendes til gavn for danske virksomheder i forbindelse med udvikling af nye produkter.

Metrologiudvalget bakker derfor op omkring DFM's udviklingsplaner.

Med venlig hilsen
Annette Dragsdahl
Formand for Det danske Metrologiudvalg

larsf
Torsdag d. 7/6-12 kl. 14:49

CelCom forskningsgruppen ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet arbejder med udvikling af nanopartikler enten som nanosensorer eller som drug delivery systemer. Gruppen har i de seneste 3 år haft et frugtbart samarbejde med Dansk Fundamental Metrologi via forsknings- og innovationskonsortiet “Nano- og mikropartikler – karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi " (NaKIM). Vi har store forventninger til DFMs satsning på at udvikle ydelser til kvantificering af materiale- og adhæsionegenskaber af drug delivery systemer på nanometerskala. Vi mener der er et stort behov for at udvikle nye metoder til bestemmelse af nanopartiklers størrelse og form og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde på dette område.

Lars Folke Olsen
forskningsleder,CelCom
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Syddansk Universitet

Claus_Metech
Fredag d. 8/6-12 kl. 15:55

Som et kalibreringslaboratorium er det væsentligt at have DFM som medspiller til udvikling af nye målemetoder, så industrien kan få dækket de krav de har til kalibrering af måleudstyr, f.eks. inden for områderne ultra rent vand og partikelmåling.

Det er imidlertidig ikke kun indenfor medico området der er interessante områder i DFM's forskning, også andre områder har Exova Metechs interesse, som f.eks. akustik.

Mvh

Claus Clemensen
Exova Metech A/S

Thomas Blunier
Mandag d. 11/6-12 kl. 10:52

Traditionally concentration and isotope measurements on atmospheric gases are made with GC and MS technology. In recent years laser based techniques became available that make it possible to multiply the number of measurements and open opportunities for precise gas measurements to a larger community. We are happy to collaborate with DFM on two fronts. One characterizing a laser based instrument for isotope measurements of gases and 2) standard gases. The laser based instruments are in full swing of development. The coming years will bring new instruments with the possibility to measure multiple gases simultaneously and measure isotope ratios at the same time. Characterizing the instruments to its multiple cross sensitivities is essential for obtaining meaningful data. Further the new technologies do not deprive the necessity for proper calibration. DFM could potentially become a primary supplier of precise standards.

Jonas Emborg
Mandag d. 11/6-12 kl. 18:05

Som et højteknologisk startup-firma har vi i Atonomics A/S haft stor gavn af DFM's kompetencer inden for måling af optisk effekt. Atonomics er en ung innovationsvirksomhed inden for biotek området og udvikler en platform til Point-of-care markedet for in vitro-diagnostik (IVD). Vi måler biomarkører relateret til diagnosticering af kardiologiske lidelser via. chemiluminescence. Dette er en teknologi hvor en biomarkør bindes til et tracer molekyle der når det blandes med et substrat udsender lys. Dette lys kvantificeres på foton niveau (pW området) og da det er proportional med mængden af tracer stof kan det omregnes til koncentration af biomarkøren i blod. Præcise og valide målinger af optisk effekt er dermed kernen i vores teknologi. Vi har haft et samarbejde med DFM inden for rammerne af en videnkupon hvor DFM har støttet os i at opbygge kalibrerings og kontrol rutiner der holder kvantificeringen af optisk effekt på alle platforme ens og sporbare til den primære standard. Gennem dette samarbejde har DFM givet os vital input vedr. måling af optisk effekt og det vil være overordentligt værdifuldt for os som virksomhed at få et DFM med endnu stærkere kompetencer. Vi kan derfor kun støtte DFM's initiativ om at udvikle nye teknologiske serviceydelser inden for kalibrering, referencematerialer og rådgivning.

Mvh.

Jonas Emborg
System Integration Manager
Atonomics A/S

ab0895
Onsdag d. 13/6-12 kl. 00:56

The Center for Electron Nanoscopy at the Technical University of Denmark, (DTU Cen, Kgs. Lyngby) is a state of the art center for electron microscopy which was made possible by a generous donation from the A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation. Housing a total of seven complementary electron microscopes, CEN attracts many respected researchers both internationally and from Denmark. Thus, CEN forms an instrumental hub in the international infrastructure of electron microscopy. During a recent Ph.D. project, traceability to the SI system of units has been established for one of the microscopes. DFM has assisted as a co-supervisor to the project, where the surface roughness of curved surfaces is measured using 3D stereogrammetry . We therefore support the approach of DFM regarding the strengthening of the metrologic infrastructure, and look forward to further international projects that can take advantage of the calibrated electron microscope.

Andrew Burrows, Director DTU Cen