Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Målet er at fastholde og udvikle den danske metrologiske infrastruktur på områder hvor FORCE er udpeget som national referencelaboratorium - i tråd med de behov der efterspørges af virksomheder, myndigheder og andre interessenter. Projektet omfatter aktiv deltagelse i standardiseringsarbejde for varetagelse af danske interesser og hjemtagning af opdateret metrologisk viden, der sikrer at danske virksomheder kan udvikle og producere produkter i høj kvalitet med international anerkendelse.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Måling anvendes af alle – virksomheder som enkeltpersoner. Uagtet vigtigheden af kvalificerede målinger kan det ikke forventes, at enkelte interessenter kan påtage sig ansvaret for sikring af dansk metrologisk infrastruktur. Vedligeholdelse og udvikling af den metrologiske infrastruktur er derfor naturligt placeret i GTS.

Danske producenter af flowmålere og -målersystemer hører til de førende i verden, og har høj aktivitet indenfor såvel produktion som udvikling i Danmark til gavn for et stort antal underleverandører. Aktiviteten – og dens placering i Danmark – er afhængig af en stærk og tilgængelig metrologisk infrastruktur.

FT har gennem en årrække i samarbejde med danske målerproducenter løftet niveauet og dansk indflydelse i standardisering inden for energimålere. Standardiseringsarbejdet inden for vandmålere øges, for at øge indflydelsen for danske virksomheder inden for måling af vand.

Vand er globalt set en knap ressource, og der kommer mere fokus på korrekt måling og afregning af vand. FT har et naturligt afsæt til mere aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet på vandområdet, og herved stå stærkt rustet til det forventede træk på de tilhørende metrologiske serviceydelser fra danske producenter af ”vandteknologi”.

Måling supporterer både sort og grøn energiteknologi; i stort set al energiteknologi indgår måling som en væsentligt disciplin. Områder der efterspørger nye metrologiske services:

 • Vindmølleindustrien; vindmøllestrøm skal gøres billigere, hvilket medfører større møller og større krav til kalibrering af udstyr til måling af kraft og moment.
 • Olie og gasindustrien; indvinding på større dybder medfører øgede krav til præcise målinger af høje temperaturer og højt tryk (HTHP-indvinding).
 • Fjernvarmeindustrien; efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivet EED samt indførelse af fjernkøling er udfordringer der vil medføre øget fokus på korrekte energimålinger.
 • GreenTech; nye standarder for måling fx på ethanol, LNG, brint, sammensatte gasser.

Medicinalindustrien er generelt storforbrugere af metrologi; eksempelvis ses stigende anvendelse af frysetørring ved meget lave absoluttryk, hvorfor den danske sporbare måleevne inden for tryk skal forbedres.

Ny lovgivning forlanger nu, at flowmålere kontrolleres i den væske de anvendes, med mindre der kan dokumentres en anden metode, som giver samme sikkerhed for kunden. Dette er en aktuel problemstilling for danske mejerier. For at undgå kalibrering med mælk – og dermed et spild – er der behov for et dokumenteret alternativ. Samme problemstilling er aktuel på andre medier fx benzin og diesel ved lave temperaturer.

EED og danske målsætninger på energiområdet vil i de kommende år kræve flere og bedre målinger.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Fastholdelse af eksisterende services fordrer løbende udvikling af kompetencer og teknologiske løsninger i takt med ændrede krav og tekniske muligheder, for at kunne levere up to date service mht. leveringstider, elektroniske rapporteringer mm.

I løbet af resultatkontraktperioden vil følgende nye eller forbedrede teknologiske serviceydelser være tilgængelige for markedet:

 • Akkrediterede kalibreringer af kraftbelastninger > 2MN
 • Akkrediteret kalibrering af absoluttryk under en hekto pascal
 • Forbedret akkrediteret måleevne ved kalibrering af kraft i området 50 – 500 kN
 • Metode(r) til kalibrering af måleanlæg til andre væsker end vand som ikke er normale olieprodukter (mælk, kryogene væsker).
 • Lavere usikkerhed ved kalibrering af tryk ved opnåelse af status som primærlaboratorium.

Omkostninger til drift, vedligehold og udvikling af referencelaboratorier samt krav til uvildighed gør, at markedet ikke selv er i stand til at frembringe de aktuelle serviceydelser.

For at skabe bedre grundlag for fastholdelse og udvikling af kompetencer samt en højere grad af brugerfinansiering vil services blive udbudt til bl.a. de nordiske lande.

3. Centrale aktiviteter

Vedligeholdelse af status som referencelaboratorium omfattende:

 • Hjemtagning af sporbarhed; Round Robin mm.
 • Løbende a’jourføring af metoder og procedurer ift. ændrede krav og standarder.

Deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde.

Bevarelse af formandsposter i standardiseringsudvalg vedrørende energimålere (CEN TC176 og DS/S222). Øge aktivitetsniveauet i OIML MAA og arbejde på opnåelse af formandspost i standardiseringsudvalget CEN TC92 (vandmålere).

Formidling og Public Service:

 • Fastholde eller øge aktivitetsniveauet med temadage, erfa-grupper, hjemmeside, atikler mm. – se www.daniamet.dk.
 • Fastholde eller øge aktiviteten i Center for Legal Metrologi (CLM) hvor FT har formandsposten; herunder fortsætte forøgelsen af medlemsantal fra de nuværende 180.
 • Medvirke til udvikling af metrologisk undervisningsmateriale til brug for undervisningsinstitutioner.

Udvikling af metoder til:

 • Kalibreringer af meget høje kraftbelastninger > 2MN.
 • Kalibrering af meget lave absoluttryk under en hekto pascal.
 • Opnåelse af bedre måleevne ved kalibrering af kraft i området 50 – 500 kN.
 • Kalibrering af måleanlæg til andre væsker end vand som ikke er normale olieprodukter.

Opnåelse af status som primærlaboratorium på trykområdet.

Ovennævnte aktiviteter bygger på i forvejen eksisterende aktiviteter og kompetencer.

4. Mulige samarbejdspartnere

Aktiviteter vedrørende udvidelse og forbedring af måleområderne vil udfordre de nuværende metoder, udstyr og kompetencer, og der vil være behov for ”innovativ tænkning” på et højere niveau. Der skal samarbejdes med universiteter og udenlandske reflab. for hjemtagning og integration af ”state of the art” viden.

I samarbejde med 2 andre referencelaboratorier DFM og DELTA er der lavet forslag til projekt til kvalificering af den metrologiske uddannelse - se særskilt beskrivelse på Bedre Innovation.

FORCE deltager som partner i EuReGa-samarbejdet, hvor den Harmoniserede Europæiske Naturgaskubikmeter fastlægges på baggrund af sammenligning af resultater fra de deltagende laboratorier som alle arbejder på primærniveau. FORCE genererer primærenheden ud fra laboratoriets Piston Prover.

Deltagelse i det europæiske program EMPIR i samarbejde med andre europæiske referencelab.

Aktiviteter vedrørende lovmæssige forhold udføres i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen/DANAK bl.a via arbejdet i CLM.

Flowcenter Danmark drives i samarbejde med TI.

Nøgleord

57 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Steen Rasmussen (Distriktschef, vakuumteknologi og flow., Granzow A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 11:02

Omkring metrologi i forbindelse med vakuumteknologi, kan vi fra Granzow A/S kraftigt opfordre til en udbygning af de tilbud der i dag er til rådighed i form af akkrediterede instanser og rådgivning ved udbygning af nuværende grænse for nedre måleområde, hvor der p.t. i Danmark ikke findes nogen instanser akkrediteret til, endsige har udstyr til, at foretage kalibrering af måleudstyr under 0,001 hPa.
Generelt indenfor medicinalindustri, halvlederindustri, metallurgi, fødevareindustri samt udvikling og forskning, vil lokale danske tiltag uden tvivl reducere driftsomkostninger samt muliggøre forbedret dokumentation i forbindelse med indgåelse af udenlandske kontrakter. For akkrediteret kalibrering af måleudstyr i området under 0,001 hPa har dansk industri for nuværende kun en mulighed, nemlig at få denne kalibrering udført i udlandet.

Ole Tvede Larsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 08:26

Tak for din tilbagemelding - FORCE Technology vil arbejde fokuseret på at få udbygget de nødvendige services, således danske virksomheder kan få den nødvendige hjælp i Danmark.

Henning Faigh (Smed, FaighsSmede)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 12:47

Jeg har fået mere viden, som gør at jeg kan opbygge prøvestande på et højere niveau. Dette skyldes bl.a. den videnformidling som FORCE har givet via deres videnindhentning, og som jeg som en lille virksomhed håber kan forsætte.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:05

Tak for den positive kommentar.
FORCE prøver at deltage aktivt i en del konferencer m.m. så vi kan videreformidle den nyeste viden til dansk industri. Det er forventet og glædeligt at dette også er til gavn for mindre virksomheder (SMV).

Nikolaj Haahr Korshøj (Product Safety Specialist, Grundfos Holding A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:12

Vigtigt at have Notified Bodies up to date. Grundfos har for enkelte produkter brug for Metrologisk test og certificering. Her har Force Technologys været en uundværlig kilde til aktuel information og tolkninger som Notified Body for MID. Vi forverter også i fremtiden at kunne indhente nødvendig viden og sparring hos FORCE Technologys.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:11

Tak for den positive kommentar.
FORCE deltager i flere standardiseringsudvalg, og har også formandsposten på flere områder, nationalt som internationalt. I disse internationale udvalg inddrager vi ønsker fra dansk industri for at kunne præge standarderne mest muligt.
Vi ser frem til fortsat at være en vigtig kilde til aktuel information og tolkninger.

Brian Løfgren (Teknisk administrativ medarbejder, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 14:24

Aarhus vand har overdraget styring af kontrol systemet for vandmålere i drift til mig i 2010.
Gennem møderne i CLM har jeg/Aarhus vand fået en ubetalelig viden om styring af vandmålere i drift.
Den erfaringsudveksling der er dannet mellem Aarhus vand og andre vandforsyninger havde heller ikke kunne lade sig gøre uden CLM.
Møderne i CLM inddrager også Sikkerhedsstyrelsen og den kontakt Aarhusvand nu har dertil, er alene dannet på baggrund af CLM og de møder der er i det regi.
Aarhus Vand har et stort ønske om, at CLM fortsætter og vi deltager selvfølgelig i møderne fremover.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:16

Rart at der sættes stor pris på det arbejde som udføres.
Der er nu over 180 medlemmer af CLM, og som formand for CLM kan jeg se en stærk stigende interesse i vores aktiviteter. Vi ser frem til at fortsætte vores CLM arbejde.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 08:48

For Kamstrup, som producent af varme-, køle- og vandmålere, er det særdeles vigtigt at have adgang til fælleseuropæiske typegodkendelser og certificeringer i Danmark, og at der reelt foregår en vidensdeling i det legal-metrologiske netværk i Danmark.
Siden 2006 har FORCE været centrum for dansk metrologi i relation til det europæiske måleinstrumentdirektiv, som Notified Body, som Chairman i CEN/TC176, som deltager i TC176/WG2, som formand i S-222 og som omdrejningspunkt i CLM.
Dansk metrologi har behov for at FORCE fortsat støttes i disse aktiviteter.
Venlig hilsen
Søren Lang
Produktgruppechef
Kamstrup A/S

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 13:25

FORCE ønsker bestemt at fortsætte og udbygge vores standardiseringsarbejde til gavn for danske virksomheder.
Det store arbejde der er udført inden for bl.a. varmeenergi fra dansk side, ikke kun fra aktive danske virksomheder som eksempelvis jer (Kamstrup) selv, men også det gode samarbejde mellem de 2 danske GTS instittuter DELTA og FORCE, hjælper dansk industri med at være i den absolute elite inden for dette område.

Rasmus Bundegaard Eriksen (Teknisk konsulet, Dansk Fjernvarme)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 10:02

Dansk Fjernvarme støtter op om CLM og vi mener, at det for den danske fjernvarmebranche er vigtigt at få afdækket hvilken betydning installationsforholdene af målerne har for korrekt afregning. Dansk Fjernvarme støtter derfor op om bevillinger til CLM FlowCenter Danmark og FORCE Technology.
Med venlig hilsen
Rasmus Bundegaard Eriksen, Teknisk konsulent
Dansk Fjernvarme

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:37

Tak for støtten til bl.a. CLM.
Via vores eksisterende temadage har vi fået kendskab til de udfordringer man står overfor, og vi ønsker at fortsætte vores arbejde til gavn for bl.a. fjernvarmebranchen.

Birgit Juul Jørgensen (Approval Engineer, Siemens A/S Flow Instruments)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 13:58

Siemens A/S Flow Instruments udvikler og producerer flowmålere indenfor de tre teknologiområder magnetisk-, ultralyd og coriolis. Flere anvendelsesområder kræver typegodkendelser såsom afregningsmålere til vand, varme og andre væsker end vand.
For at kunne fortsætte den kraftige udvikling som Siemens' flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark samt at aktører i Danmark aktivt deltager i det nationale og internationale standardiseringsarbejde. SIEMENS A/S Flow Instruments har øget sine udviklingsmuligheder i Danmark ved at bygge nyt hovedkvarter og laboratorium i Sønderborg.
Siemens har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med FORCE og det gode samarbejde mellem FORCE og DELTA, som eksisterer i dag og som skal fortsætte for at Siemens kan fortsætte sin vækst.
De danske institutters nationale og internationale samarbejde og deltagelse i standardiseringsarbejde er en forudsætning for, at Siemens kan udvikle flowmålere i Danmark og dermed bevare og oprette arbejdspladser i Danmark.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 17/4-15 kl. 12:45

Det aktive standardiseringsarbejde som FORCE i dag udfører ønsker vi at fortsætte. Bl.a. har vi i dag fomandsposten for den europæiske varmeenergi- og kølemåler standard EN1434, som er meget benyttet ikke kun i EU men også globalt.
Det gode og velfungerende samarbejde mellem de 2 institutter FORCE og DELTA ønsker og forventer vi bestemt også fortsætter

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:24

Vidensdeling på et høj niveau
Jeg har, i kræft af mit job, som ansvarlig for hele VandCenter Syds målerpagt, haft brug for en masse vidensdeling. Det har tidligere været en deling imellem forsyninger kun, hvor man fik snakket hverdagens problemer og udfordringer. Men jeg har hele tiden savnet en deling på et niveau højere oppe, hvor man snakker lovgivning, krav og ønsker til undersøgelse af spørgsmål, man selv har mødt, eller endnu ikke har mødt. De grupper der derefter bliver nedsat internt, for at afklare disse spørgsmål, er ligeså uundværlige som selve CLM-gruppen er.
Dialogen imellem forsyningerne, producenterne, styrelserne, og hvem der nu er med, er også med til at gøre forsyningerne mere professionelle og proaktive.
Derfor støtter VandCenter Syd op omkring at CLM-grupperne skal forsætte, og ligeledes vil VCS være en del af CLM.
Med Venlig Hilsen
Brian Truegaard, Teamleder
VandCenter Syd AS

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:06

Tak for jeres kommentar.
Det er glædeligt for os, at høre jeres mening om CLM, og vi er naturligvis også glade for at I aktivt deltager i grupperne og ønsker at fortsætte i selve CLM.

Søren Nielsen (R&D Director, Danfoss A/S, Heating segment)
Fredag d. 17/4-15 kl. 10:40

Danfoss indhenter nødvendig viden via FORCE Technologys deltagelse i standardisering, og vi ser gerne at dette fortsætter.
Det er godt for Dansk Industri at have en aktiv spiller på dette område.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:02

Tak for opbakningen.
Vi er enige i at dette er vigtigt for dansk industri

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:50

Det er min opfattelse at FORCE bidrager positivt i standardisering til gavn for danske virksomheder, og det ser vi gerne fortsætte, eksempelvis på fjernvarmesiden

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 20/4-15 kl. 14:41

Tak for kommentaren.
Vi har gennem de sidste 7 år haft formandsposten i CEN TC176 for varmeenergi- og kølemålere, i forbindelse med standarden EN1434.
Vi ønsker at fortsætte det gode arbejde.

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:39

FORCE har bidraget væsentligt til at kvalitetssikre vores prøvestand. Vi oplever FORCE som en vigtig sparringspartner, der er gode til at formidle specialistviden.

Vi deltager aktivt i CLM-gruppen og denne vidensdeling er af stor betydning for vores laboratorie.

Vi anser aktivitetsforslaget "Metrologisk infrastruktur" som meget væsentligt for at fastholde et højt Dansk metrologisk niveau.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:14

Det er godt at CLM og den vidensdeling der kommer gennem CLM har stor betydning for jeres arbejde.
Ligeledes er det godt at høre I oplever FORCE som en vigtig sparringspartner, det vil vi fortsætte med at være.
Tak for støtten.

Jørn Huusom (Tech.Mgr., civ.ing., ista Danmark A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 09:49

ista Danmark A/S arbejder med forbrugsmåling med henblik på forbrugsafregning. ista har omkring 2 mio. målere i drift i Danmark. Derfor deltager ista aktivt i en række af CLMs erfa-grupper, som vi anser for at have stor betydning for virksomheden ista og for udviklingen inden for området legal metrologi som helhed i Danmark. Erfa-gruppernes store betydning er, at der i disse grupper udveksles værdifuld information blandt betydende interessenter til gavn for samfundet. I det internationale samarbejde deltager ista i standardisering, for eksempel med deltagelse i CEN/TC176 , CEN/TC284 og CEN/TC171 (pt. dormant) under Dansk Standard. For at Danmark kan fortsat gøre sig gældende på højt internationalt niveau, er det af vital betydning, at Force´s aktiviteter inden for metrologi – herunder ikke mindst praktisk know-how – bevares og styrkes og formidles bl.a. i CLM. Vi skal følgelig opfordre til, at forslaget ”Metrologisk infrastruktur” tildeles økonomiske ressourcer, så projektet kan gennemføres. Det har vi brug for i Danmark.
Jørn Huusom, Tech.Mgr., Civ.ing.
ista Danmark A/S

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:17

Tak for denne støtte til FORCEs "metrologisk infrastruktur".
Vi ønsker bestemt at fortsætte det høje niveau, og gerne styrke det, på alle områder. Både hvad angår standardisering, CLM, videnindhentning og videnformidling, samt naturligvis også på alle vores NMI områder.

Anders B. Kentved (ansvarlig, flow- og varmeenergi, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:47

Danske producenter af flow- og varmeenergimålere hører til de førende i verden – det er rigtig imponerende når man tænker på landets størrelse! For at kunne understøtte området bedst muligt med metrologisk viden, kalibrerings- og testfaciliteter, er det nødvendigt at GTS partnerne arbejder sammen og udnytter de fælles ressourcer bedst muligt. Dette er lykkedes imellem FORCE Technology og DELTA, hvor intern konkurrence er undgået og fokus i stedet har været på at skabe den bedst mulige samlede ydelse til producenterne. DELTA vil gerne anerkende det store arbejde som FORCE Technology yder i at samle de danske interessenter på dette område. Dette gør at Danmark kan stå lige så stærkt som eks. Tyskland i det Europæiske standardiseringsarbejde, til stor gavn for de danske producenter.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:42

Tak for kommentaren fra DELTA.
Vi er enige i at det gode samarbejde mellem de 2 GTS partnere er til gavn for industrien, og vi glæder os til at forsætte det gode samarbejde med DELTA.

Søren Taaning Laursen (Kemiingeniør, Dong Energy)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:11

Jeg arbejder hos DONG Energy i deres E & P forretning.
DONG E & P eksporterer olie fra deres offshore installationer direkte over i tankskibe.
Eksporten af olie måles igennem flere målere, som proves vha. et fast prover system.
DONG E & P har igennem flere år anvendt Force til kalibrering af proveren.
Samarbejdet har været godt og som kunde hos Force ønsker jeg at denne del af Forces arbejdsområde udvikles og forbedres, så DONG E & P kan leve op til de forventede krav og måske endda være på forkant med kommende krav.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:45

Vi er glade for at I synes samarbejdet har været godt, og vi vil gøre hvad vi kan for at fortsætte det gode samarbejde, gerne både med forbedringer og udvikling.
Det er vigtigt for os, at hjælpe til så de danske kunder kan være på forkant med kommende krav.

Søren Kofoed Nielsen (Laboratorieleder, Brunata a/s)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:48

Erfaringsudveksling og indhentning af nødvendig viden om krav til måling er et af de grundlæggende vilkår hos Brunata. En vigtig kilde er FORCE Technology’ deltagelse i CLM og standardisering inden for vores interesseområder. Den opsamlede viden formidles på et særdeles praksisnært niveau i CLM-Erfa-grupperne, som Brunata har stort udbytte af at deltage i. Vi bakker derfor kraftigt op om at dette arbejde kan fortsætte.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 11:48

Tak for de rosende ord.
FORCE vil fortsat gerne deltage aktivt i standardisering, og gerne udvide vores aktivitesniveau til gavn for dansk industri.
Ligeledes ønsker vi at CLM styrkes så mulighederne for videnindhentning og formidling forbedres.

Torben Johansen (Driftsleder, FVD - Danske Vandværker)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:50

Som repræsentant fra FVD - Danske Vandværker som har ca. 2000 private forbrugerejede vandforsyninger som medlemmer og derved
dækker virksomhedskategorien SMV, er det meget vigtigt at
der er et forum hvor der kan erfaringsudveksles og danne grundlag for innovation.
Vi har nu været med i en årrække og her er der vores erfaring af CLM er et rigtigt godt kontaktsted for industrien, myndigheder som f.eks. Sikringsstyrelsen og ikke mindst
de kontakter der skabes på tværs af organisationerne.
Vi må samtidig sige at hvis der ikke er en "tovholder" som
nu Force og med de mange gode kræfter de bidrager med, vil det være svært at holde CLM på et højt faglig niveau.
FVD - Danske Vandværker støtter op omkring CLM og bidrager
til det fortsatte gode arbejde og på sigt vil vores
fagblad "Vandposten" som fremsendes til ca. 7.200 bestyrelsesmedlemmer- være et godt sted for videndeling. information.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:58

Tak for opbakningen.
At vi har mulighed for at vidergive og dele viden med bl.a. FVD og dermed med jeres 2000 SMVer, giver os gode muligheder for at hjælpe med at disse SMVer har den sidste nye viden.

Peter Lohmann (Projekleder, sam-system a/s)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:09

Som projektleder med ansvar for myndighedsgodkendelser inden for bl.a. legal metrologi, kan jeg positivt sige at vores virksomhed haft meget stort udbytte af samarbejdet med Force. Vi er en mindre virksomhed der ikke selv har resourcer til at deltage i de internationale standardiseringsgrupper, og har været godt hjulpet gennem samarbejdet med Force. Vi deltager i 2 ERFA grupper som gør at vi altid er opdateret med hvad der sker på de områder der er relevant for os.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:53

Vi er glade for, at en SMV-virksomhed som Sam-system har stort udbytte af det arbejde vi laver.
Det arbejde vi laver for bl.a. Sam-system både som NMI,og i ERFA-grupper, samt vores deltagelse i standardisering er målrettet for at være til gavn for danske virksomheder, så vi kan bidrage til øget vækst.

Kim B. Pedersen (Projekt Leder, Tokheim Scandinavia A/S )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:58

På Europæisk plan deltager Force og Tokheim, i nogle udvalg/komiteer sammen, vedr. målesystemer for andre væsker end vand.
Derfor er Force en naturlig vidensbank for mig, når europæiske regler og standarder skal implementeres og håndteres i praksis i Danmark. Og vi som (brændstof)Stander producent sikrer os at vores produkt lever op til lovgivningen.
ERFA gruppen ”Andre væsker end vand” er en stor mulighed for at vende regler og fortolkninger, inden de bliver til ”store” problemer ude i marken.
Jeg ser frem til et forsat samarbejde med et firma, der forstår at opsamle viden og bringe den videre til relevante samarbejdspartnere.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:15

Tak for de rosende ord.
Vi vil gerne fortsætte med at være aktive både hvad gælder ERFAgrupper i CLM, og på standardiseringssiden. Som NMI på flere områder, eksempelvis andre væsker end vand, ønsker vi naturligvis at forstætte med hente og dele viden til gavn for dansk industri.

Steffen Andersen (Kvalitetsansvarlig, SAXE Hansen AS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:39

SAXE Hansen AS, oplever en rigtig god dialog med Force i vores daglige arbejde. Force har altid været særdeles hjælpsom, i forbindelse med spørgsmål omkring kraftmåling. Det være sig lige fra afdelingslederniveau til målespecialisterne. Det er en stor glæde, at kunne trække på denne ressource. Vi beskæftiger os med plaststøbning og det bliver mere og mere i forbindelse til medicinalindustrien. Vi oplever stadig stigende udfordringer på området, ikke mindst på området kraft, hvor det hele tiden gælder om, at kunne måle mere og mere præcist. Vi har stor interesse i området 10 – 300 kN, Så vi ser meget gerne der udvikles mere på præcision i det område.

Aykurt Altintas (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:59

Hej Steffen

Tak for de rosende ord.

Vi forsøger at være i tæt dialog med industrien så vi bedre kan forstå og levere ydelser som er tilpasset dem. Det glæder os at SAXE Hansen A/S både benytter sig og har en stor glæde af vores samarbejde.

Mvh Aykurt og Ole

Tommy Mikkelsen (kalibreringstekniker, Chr. Hansen A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 07:05

Hos Chr. Hansen A/S er det af meget stor betydning at vi kan indstille og kalibrere vores vakuumparametre så nøjagtigt som muligt, da vores proces og produktion er afhængig af dette, vi ser derfor med stor interesse på en positiv udvikling af teknologien med bedre måleusikkerheder og måleevner. Vi har stort udbytte af et godt samarbejde med FORCE som er en vigtig bidrager til vores kvalitetsniveau.

Ole Tvede Larsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 07:43

Tak for opbakningen - vi vil bestræbe os for at kunne levere endnu bedre service inden for metrologiområderne.

Svend Garnæs (Udviklingschef, DanTaet a/s)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:07

For DanTaet er det af stor betydning at FORCEs akkrediteringsproces forudser og prøver opkobling af eksternt udstyr til og indsamling af data fra energi- og vandmålerne således dette kan gøres på målere i drift uden at sætte akkrediteringen over styr.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:02

Tak for kommentaren.
Force vil fortsætte og udvikle vores arbejde inden området vand- og energimålere.

Johan Axelsson (Team Leader, National oilwell varco)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:15

NOV Flexibles (National Oilwell Varco), har brug for sporbar kalibrering af alt udstyr som bruges i produktion og i udvikling. Specielt ang. Kraft transducer over 5MN har vi en udfordring, vi så gerne at det var muligt i Danmark at få kalibreret kraft transducer på op til eller over 10MN. Det vil derfor passe godt til os hvis Force kunne tilbyde denne mulighed i fremtiden.

Ole Tvede Larsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:50

Tusind tak for den positive tilbagemelding - vi håber at kunne skabe og levere kalibreringer som kan tilfredstille jer og andre med det behov.

Henrik Olsen (Division VP, T&CI EU Operations and Engineering, Ametek Denmark A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 18:48

Som en af verdens førende producenter af kalibrerings udstyr ser vi hos Ametek Denmark vigtigheden af at vores nationale samarbejdes partner udbygger / forbedre deres måleområder og deres måleevne på specielt kraft og tryk området. Vi har som eksport virksomhed brug for hurtigt og præcist, at kunne servicere vores internationale kunder med akkrediterede certifikater, der opfylder vores produkters høje krav til reference laboratoriers måleusikkerheder så disse modsvarer vores produkters specifikationer. Vi ser frem til forsat godt at samarbejde om levering af kalibrering .

Ole Tvede Larsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 07:37

Tak for opbakningen og vi har og vil fortsat have stort fokus på at kunne servicere vores danske kunders behov for kalibreringer.

Lars Rasmussen (Målermester, Fjernvarme Fyn A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:44

For et stort dansk forsyningsselskab er det vigtigt, at der kommer et dansk "fingeraftryk" på nye og reviderede standarder. For Fjernvarme Fyn er det derfor vigtigt, at CLM-grupperne fortsætter og at FORCE også i fremtiden aktivt fortsætter i standardiseringsarbejdet.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 07:52

Tak for støtten.
Vi vil gerne fortsætte fremgangen i CLM.
På standardiseringssiden har FORCE allerede formandsskabet for standarden EN1434, som er den globalt mest anvendte standard for varmeenergi- og kølemålere, og vi ønsker at fastholde denne position.

Michael Mücke Jensen (Teknik- og miljøchef, Energi- og olieforum)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:08

Energi- og olieforum, der er brancheorganisation for olieselskaberne i Danmark, støtter op om CLM. EOF deltager i ERFA gruppen ”andre væsker end vand”, og det er af stor betydning for olieselskaberne at der er et forum, hvor internationale regler og standarder kan drøftes, så det sikres, at de også kan håndteres i praksis, og at olie- og benzinkunderne bliver afregnet korrekt. Uden FORCE har det ikke været muligt at indsamle og systematisere viden og erfaring indenfor CLM og ”andre væsker end vand” og bringe den videre til de relevante samarbejdspartnere. EOF støtter derfor op om bevillinger til CLM FlowCenter Danmark og FORCE Technology. Med venlig hilsen Michael Mücke Jensen, Teknik- og miljøchef Energi- og olieforum.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 07:56

Tak for støtten til CLM, Flowcenter Danmark og FORCE Technology.
Vi er glade for at høre at I har stor gavn af vores arbejde, som vi naturligvis ønsker at fortsætte med, både som NMI og som aktive inden for CLM.

Michael Mücke Jensen (Teknik- og miljøchef, Energi- og olieforum)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:08

Energi- og olieforum, der er brancheorganisation for olieselskaberne i Danmark, støtter op om CLM. EOF deltager i ERFA gruppen ”andre væsker end vand”, og det er af stor betydning for olieselskaberne at der er et forum, hvor internationale regler og standarder kan drøftes, så det sikres, at de også kan håndteres i praksis, og at olie- og benzinkunderne bliver afregnet korrekt. Uden FORCE har det ikke været muligt at indsamle og systematisere viden og erfaring indenfor CLM og ”andre væsker end vand” og bringe den videre til de relevante samarbejdspartnere. EOF støtter derfor op om bevillinger til CLM FlowCenter Danmark og FORCE Technology. Med venlig hilsen Michael Mücke Jensen, Teknik- og miljøchef Energi- og olieforum.

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:37

Et virkeligt vigtigt område, som har stor betydning for mange virksomheders evne til at udvikle avancerede løsninger.

Ole Tvede Larsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:43

Tak for opbakningen - vi vil gerne fortsætte denne udvikling til gavn og glæde for de danske virksomheder og deres medarbejdere.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:44

Deltagelse i internationalt samarbejde (som f.eks. EMPIR og standardisering) er helt afgørende for videnhjemtagning og videre udvikling af kompetencerne. Flow Centre of Excellence indgår i Metrologiudvalgets strategi som et af de væsentlige områder, hvor Danmark allerede har stor viden, som kan tilbydes og fortsat bør videreudvikles. Det er afgørende for 'valutabalancen' på metrologiområdet. Bevarelse af referencelaboratorierne er vigtigt for dansk erhvervsliv og opnåelse af primærlaboratorium på trykområdet vil være hensigtsmæssigt.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 10/5-15 kl. 08:00

Bevarelsen og yderligere styrkelse af vores NMIer, referencelaboratorier, er særdeles vigtigt, og det ønsker vi naturligvis at fortsætte med.
Ligeledes vil vores store deltagelse i standardisering fortsætte, samt vores nuværende EMRP og kommende EMPIR arbejde.

Claus Nielsen (Fagkordinator, Hofor A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:42

Viden er magt og forståelse med det arbejde, som man laver i sin dagligdag og hvis man ikke kan dele sin viden på tværs af metrologiuniverset så er vores verden ilde stedt og DK kan godt lukke. Det må og skal være et must at have en god viden om metrologi, så jeg er glad for at kunne deltage i dette arbejde fordi det har givet mig viden og forståelse at deltage i møder med Force.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:46

Tak for kommentaren.
Det er vigtigt, at der fortsat er en god dialog med videndeling inden for bl.a. det måletekniske område.
Vi er glade for at kunne bidrage til videnindhentning hos Hofor.