Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 22/8-2016
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Hans D. Jensen
Teamleder

Aktiviteten vil opretholde et nationalt metrologiinstitut. Metrologi er videnskaben om målinger og er centralt for en videnbaseret økonomi. Nationale metrologinstitutter har ansvaret for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur som sikrer samfundet tilgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger. Pålidelige målinger muliggør bedre videnskab, fremstillingsteknologier og måleinstrumenter, og giver industrien værktøjer til at udvikle og producere innovative produkter.

1. Markeds- og samfundsbehov

Pålidelige måleresultater forudsætter eksistensen af en infrastruktur og institutioner, som etablerer målenormaler, opretholder og formidler måletekniske ydelser og tilhørende tekniske kompetencer. Disse institutioner skal indgå i regionale og globale netværk, og deres aktiviteter er forudsætningen for global samhandel uden tekniske handelshindringer, beskyttelse af borgere og miljø, effektiv teknisk-videnskabelig videnudveksling og opsamling af objektiv viden – fx til klimaovervågning og løsning af store samfundsmæssige udfordringer.

DFM fokuserer som eneste GTS institut alene på metrologi, og er udnævnt af Sikkerhedsstyrelsen som Danmarks nationale metrologiinstitut (NMI). I denne egenskab varetages en række forpligtelser, som følger med Danmarks deltagelse i Meterkonventionen. Udlandets forventninger til en national metrologiinfrastruktur er beskrevet her.

Fundamental metrologi udgør grundlaget for den samlede nationale kvalitetsinfrastruktur, der består af standardisering, metrologi og akkreditering. DFM indgår i samarbejde med de øvrige danske aktører (Dansk Standard og DANAK) for at vedligeholde og styrke kvalitetsinfrastrukturen.

Små og mellemstore virksomheder, som ikke har ressourcer til selv at opbygge væsentlige metrologikompetencer, er afhængige af tilgangen til disse kompetencer i forbindelse med blandt andet produktmodning (dokumentation af funktion og kvalitet), og markedsadgang (herunder opfyldelse af myndighedskrav), gennem globalt anerkendte sporbare målinger. Selv store virksomheder er afhængige af globalt anerkendte måletekniske ydelser, som kan formidles og anvendes på tværs af landegrænser.

Aktiviteten skal sikre Danmark en grundlæggende måleteknisk infrastruktur, der opretholder og styrker:

  • anerkendelse af og tillid til danske målinger i udlandet
  • danske virksomheders og institutioners adgang til metrologiske kompetencer og faciliteter
  • gennem samarbejdet med udenlandske NMI’er, at bidrage til den globale ”bytteøkonomi”, der kendetegner det internationale metrologisamarbejde på højeste niveau. Herved sikres Danmark adgang til udenlandske metrologikompetencer, der ikke udbydes i Danmark.

Aktiviteten forløber i forlængelse af tidligere års aktiviteter og sikrer overordnet, at dansk industri har adgang til metrologisk sporbarhed på højeste internationale niveau og at Danmarks internationale forpligtelser indenfor metrologien varetages. De konkrete aktiviteter evalueres løbende og tilpasses, udvikles og udfases afhængig af danske interessenters nuværende og fremtidige behov.

Basal metrologisk infrastruktur frembringes ikke af markedet selv. Aktiviteten har et begrænset kommercielt omsætningspotentiale for DFM og bliver først kommercielt bæredygtig i næste led af værdikæden, fx hos kalibreringslaboratorier, men er af stor betydning for samfundet som helhed, idet ”multiplikationseffekten” dvs. afsætning i de følgende led er betragtelig og dækker alle danske industrisektorer.

3. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DFM vil opretholde måletekniske normaler på højeste internationale niveau indenfor de metrologiske områder DFM er udpeget til at varetage: masse, længde, elektricitet, akustik, elektrokemi, nanometrologi og optisk radiometri. Områderne er udvalgt for at opnå maksimal nytteeffekt for danske interessenter. DFM vil sikre, at de udbudte måletekniske services opretholdes på et internationalt anerkendt niveau og tilpasses og målrettes danske behov.

Nye kompetencer og ydelser udviklet under DFM’s foreslåede aktivitet ”Metrologisk Forskning” forankres og opretholdes under nærværende aktivitet. Nye ydelser etableres inden for nanometrologi (hårdhed og ruhed), fotonik (UV), elektrokemi (pH), kvantitativ optisk spektroskopi, mikroskopi og partikelmåling (ultrafine partikler). Desuden deltages i måletekniske sammenligninger for at dokumentere de nationale normalers måleevne og deres internationale overensstemmelse.

DFM vil fortsætte sit engagement i det organisatoriske og faglige samarbejde i Meterkonventionen, EURAMET og i den danske organisation, DANIAmet, blandt andet gennem deltagelse i de tekniske arbejdsgrupper. DFM vil arbejde for en øget arbejdsdeling blandt de europæiske NMI’er for derigennem at optimere nytten af DFM’s ydelser og anvendelsen af ressourcer til NMI’er i Europa. DFM vil fortsætte og udvide sit engagement i standardiseringsaktiviteter.

DFM vil samarbejde med de danske myndigheder med ansvar for metrologi, Sikkerhedsstyrelsen og FI, om den danske koordinering af metrologi, og stille metrologiske kompetencer til rådighed fx i forbindelse med høring af lovgivning og ved måleteknisk bedømmelse.

DFM vil formidle metrologisk viden gennem samarbejde med organisationer, fx Eurolab DK, og ved afholdelse af industriorienterede videnspredningsmøder og kursusaktiviteter. DFM vil endvidere søge at styrke de måletekniske kompetencer på professionshøjskoler og universiteter gennem en målrettet indsats sammen med andre GTS institutter, som beskrevet i forslaget ”Metrologisk undervisning”.

4. Centrale aktiviteter

DFM vil varetage Danmarks internationale forpligtelser på det metrologiske område som medlem af Meterkonventionen, omfattende:

  • Opretholdelse og udvikling af nationale måleenheder på primærniveau
  • Videregivelse af sporbarhed til SI enhederne via kalibrering og certificerede referencematerialer og gennemførelse af andre videnspredningsaktiviteter, herunder kursusaktivitet
  • Deltagelse i det internationale metrologisamarbejde og den globale vidensdeling indenfor metrologi
  • Koordinering af de danske metrologiaktiviteter på højeste niveau
  • Deltagelse i internationale målesammenligninger
  • Opretholdelse af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i ISO 17025

5. Mulige samarbejdspartnere

Der samarbejdes med de danske myndigheder, herunder Sikkerhedsstyrelsen og det nationale akkrediteringsorgan DANAK, kalibreringslaboratorier, danske institutioner og virksomheder som varetager forpligtelser indenfor metrologi (herunder GTS institutterne TI, FORCE Technology og DELTA), danske universiteter, danske højteknologiske virksomheder med udfordringer i forhold til måleteknik, dokumentation og kvalitetssikring, samt de danske Innovationsmiljøer.

DFM samarbejder med udenlandske NMI’er, særligt i EURAMET, hen imod et mere integreret europæisk metrologiforskningssystem med kritisk masse i forskningsaktiviteterne. EMRP programmet og nu EMPIR programmet under Horizon2020 har i høj grad bidraget til opnåelse af disse mål og udviklingen forventes at fortsætte og styrkes i den kommende periode.

Nøgleord

51 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Bjarne Kristensen (Head of Metrology, Radiometer Medical Aps)
Mandag d. 13/4-15 kl. 09:58

Radiometer Medical Aps indhenter metrologisk sporbarhed inden for området pH af primære buffer opløsninger fra DFM.
Denne sporbarhed er særdeles vigtig for fimaet.
Det anbefales derfor at denne virksomhed på DFM opretholdes i fuldt omfang.
Radiometer er som producent af In Vitro Diganostic reagenser, der blandt andet forhandles i EU og USA forpligtet til at opretholde og dokumentere Metrologisk sporbarhed for samtlige parametre, der specificeres i disse reagenser. En af de vigtigste parametre i disse reagenser er pH. I dette tilfælde har vi behov for at kunne dokumentere sporbarhed med en meget lav kombineret måleusikkerhed, af hensyn til vores konkurenceevne. Sporbarhed af primære pH refencer med tilstrækkelig lav måleusikkerhed, kan i øjeblikket kun etableres af DFM. Det anbefales derfor kraftigt at denne virksomhed videreføres på DFM.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:18

Tak for kommentaren.
Vi er stolte af fortsat at opretholde et højt metrologisk niveau i Danmark for pH - en position som Radiometer har andel i. Det glæder os derigennem at bidrage til Radiometers evne at afsætte sine vitale produkter i EU og USA. Som del af et relativt lille netværk af NMI'er som opretholder pH skalaen, kan vi samtidig bidrage til pålideligheden på globalt plan for den mest anvendte kemiske målestørrelse, pH.

Jens Engholm Pedersen (Sr Scientist, NKT Photonics)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 14:02

NKT Photonics udvikler og sælger en produkter baseret på fiber optiske teknologier. For alle produkter er sporbarhed i målinger essentielt, og vi har derfor som virksomhed haft stor gavn af DFM’s kompetencer indenfor sporbarhed af optiske parametre. Bl.a har DFM udarbejdet en metode til sporbar måling af laser RIN (intensitetsstøj). Vi kan derfor kun støtte DFM’s fortsatte udvikling af kompetencer indenfor det optiske måleområde.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:32

Tak for kommentaren.
Fotonik og optiske parametre har altid været et af DFM's kerneområder, og vi vil bestræbe os på fortsat at levere de særlige ydelser vores højteknologiske virksomheder har brug for.

Mikkel Wilmann (Technical Engineer, Bavarian Nordic A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 08:52

Bavarian Nordic A/S er underlagt krav fra myndigheder som lægemiddelstyrelsen, FDA og andre krav så som EudraLex - Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines. I den forbindelse er det afgørende at vi kan dokumentere sporbare måleresultater og DFM's forsatte rolle som GTS institut og NMI sikrer denne internationale anerkendelse. Vi oplever stigende krav fra både farmakopeer og kunder og derfor er den banebrydende udvikling DFM er garant for af stor betydning for vores udvikling.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:37

Tak for kommentaren.
Vi ser det som en kerneopgave at kunne levere ydelser forankret i det globale metrologisystem, således at regulative krav kan dokumenteres opfyldt på den simpleste og mest direkte måde.

Rafael Taboryski (Lektor, DTU Nanotech)
Mandag d. 20/4-15 kl. 21:40

DTU Nanotech samarbejder med DFM i række nationale forskningsprojekter med deltagelse af en række danske produktionsvirksomheder. I disse projekter oplever vi DFM som en særdeles troværdig partner, som især leverer karakteriseringsydelser af faglig meget høj kvalitet. Samarbejdet med DFM er især centreret omkring karakterisering af nano-strukturerede overflader og brobygning til standarder anvendt af produktionsvirksomhederne. Grundet det meget høje faglige niveau, er DFM også i stand til at løfte opgaver som kræver reel forskning. Jeg kan således på det varmeste anbefale fortsat udvikling af DFMs kompetencer indenfor karakterisering af nano-strukturerede overflader og materialer.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:41

Tak for kommentaren.
Samarbejdet med DTU Nanotech har altid været utrolig spændende. Og et godt eksempel på, at det er i interaktionen mellem forskning og metrologi, at vi kan befordre de nye teknologier.

Peter Lindberg (Udviklingsingeniør, Danish Sensor Engineering Aps.)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:28

Danish Sensor Engineering Aps. udvikler laser afstandsmålere til industrielt brug.
Vi har flere gange brugt DFM til dokumentation af enkelt sensorers målenøjagtighed.
For enkelte af vores kunder har det været helt centralt, at vi har kunnet levere denne dokumentation.
Vi har lige afsluttet et videnkupon projekt omhandlende vores 2D afstandsscannere. Projektet har både omfattet verifikation af vores egne målinger og målinger, som vi ikke selv har kunnet foretage. Projektet er forløbet meget professionelt og vi kan kun støtte DFM´s forsatte arbejde inden for dette område.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:45

Tak for kommentaren.
Vi glæder os altid over at kunne anvende vores grundlæggende metrologikompetencer til at hjælpe højteknologiske SMV'er videre med produktspecifikationer og -verifikation.

Erling Tørnes Nielsen (Teknisk Leder, Dandiag A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 10:41

En del af Dandiag´s sporbarhed henter vi hos DFM på området Masse, vi benytter også DFM i forbindelse med kurser og sparring, hvilket vi mener at DFM skal opretholde.
Vores TA er fra DFM og her mener vi at vi har en meget kompetent TA, hvor faglige debatter kan fremkomme.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:49

Tak for kommentaren.
Vi bestræber os på at formidle vores viden ad flere forskellige kanaler: kurser, kunderelationer og rådgivning, samt indirekte via vores arbejde med laboratoriebedømmelse.

Arne Miller (Forskningsspecialist, DTU Nutech)
Søndag d. 26/4-15 kl. 19:05

Risø High Dose Reference Laboratory (DTU Nutech) er akkrediteret af DANAK og er udpeget som Designated Institute af Sikringsstyrelsen. Som følge heraf er vi nu medlem af Daniamet og Euramet, og vi kan nyde godt af de fordele som disse netværk giver, både nationalt og internationalt. Vi deltager i EMRP projekter, og vi har for nyligt indsendt projektforslag til EMPIR. Den rolle som DFM spiller i varetagelse af nationale interesser i Euramet og i koordinering af den nationale deltagelse er vigtig for os. Den sikrer international synlighed indenfor måleområdet Ioniserende Stråling, som især er vigtig lige nu hvor et Laboratorium for Fundamental Medicinsk Dosimetri er under opbygning på DTU Nutech.
Arne Miller, Risø High Dose Reference Laboratory, DTU Nutech

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:55

Tak for kommentaren.
Der er udfordringer med et decentralt metrologisystem som i Danmark, men vi har fundet frem til en form som sikrer dansk deltagelse i de centrale europæiske fora og i de dedikerede europæiske metrologiforskningsprogrammer, og vi er glade for den rolle vi kan spille for at befordre synligheden af de danske kompetencer.

Jørgen Rosenkilde (CEO, Amphidex A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:03

Amphidex udvikler avancerede coatings til dyrkning af cellekulturer baseret på cyclodextrinderivater. En præcis karakterisering ved hjælp af avancerede målemetoder som Atomic Force Microscopy og Confocal Optic Microscopy er værdifulde i denne sammenhæng, men vil ikke være tilgængelige for en lille virksomhed som vores. DFM har med disse avancerede tekniker ydet et værdifuldt bidrag til forståelsen af struktur og ensartethed af vore udviklede coatinger.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 06:59

Tak for kommentaren.
Vi er glade for at kunne bidrage med nye kombinationer af måleteknikker til overfladekarakterisering i forbindelse med udviklingsprojekter hos højteknologiske SMV'er.

Søren Jensen (Adm. direktør, Heveas ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:10

Heveas udvikler og markedsfører consumer products, herunder lysbriller til bærbar afhjælpning af vintertræthed og jetlag. Adgangen til state-of-the-art kompentencer og udstyr inden for karakterisering af lys har været altafgørende for både udvikling og markedsføring af produktet. Havde vi ikke adgang til DMF's kompentencer, så ville vi kun med besvær kunne have markedsført den første generation af produktet. Løbende nye målinger ift. nye generationer af produktet er afgørende for at forblive i markedet. At DMF's team forstår den lille virksomheds behov og begrænsninger er herudover en stor fordel for det praktiske samarbejde.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:03

Tak for kommentaren.
Det er altid en tilfredstillelse for os, at kunne bidrage til succesen for innovative nye produkter.

Erik Øhlenschlæger (Sektionsleder, DANAK)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:15

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og akkreditering af laboratorier er i stort omfang baseret på en velfungerende metrologisk infrastruktur. I den forbindelse bidrager DFM med en effektiv koordination af de metrologiske institutter (Designated Institutes) og udgør en væsentlig kontaktflade for DANAK. Udover at være koordinator for metrologiinstitutterne stiller DFM et antal tekniske assessorer til rådighed for DANAK, som varetager teknisk bedømmelse af laboratorier på vidt forskellige metrologiske niveauer. Indsatsen foregår på et meget højt kompetenceniveau. DFM magter desuden at samarbejde om udvikling af smidige processer for bedømmelse af metrologiinstitutter (CIPM MRA) såvel som forholde sig til brugernes behov ved revision af de fundamentale dokumenter for evaluering af usikkerhed (GUM), der vil skulle implementeres overalt indenfor måle- og analyseteknik.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:10

Tak for kommentaren.
Akkreditering udgør sammen med metrologi og standardisering, "søjlerne" i den nationale kvalitetsinfrastruktur, så et tæt samarbejde mellem DANAK og DFM har altid været naturligt. Vi bestræber os på at synliggøre og lette dokumentationen af den metrologiske sporbarhed, som er så central for de akkrediterede virksomheder.

Lars Barkler (Direktør, Lithium Balance A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:37

Lithium Balance er en SMV, som arbejder med styresystemer til batterier, og måling er derfor en kernekompetence i vores virksomhed og vores produkter. Vi har som lille virksomhed slet ikke selv mulighed for at løfte alle metrologikompetencer eller investeringer i måleudstyr. Derfor er det helt afgørende for vores forsknings- og udviklingsprojekter, at vi har adgang til sådanne via den danske GTS struktur. I vores virksomhed har vi særligt interesse i DFM's kompetencer og infrastruktur indenfor elektricitet og spektroskopi, og vi bakker 100% op om behovet for fortsat vedligehold og udvidelse af DFM's metrologiske infrastruktur.

Jens Lykke Sørensen (Udviklingsingeniør, Kamstrup A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:37

Som leverandør af legale forbrugsmålere til fjernvarme og vandsektoren er det vigtigt for Kamstrup at kunne forlade sig på en kompetent og velfunderet metrologisk infrastruktur. Centralt for virksomhedens forretning er at man kan levere målerløsninger, med certifikater der dokumenterer måleevne med sporbarhed til nationale og internationale standarder.
Der støtter Kamstrup fuldt op omkring aktiviteten 'Meterologisk Infrastruktur', som vi anser for værende af stor vigtighed for vores branche.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:15

Tak for kommentaren.
Omstilling til "grøn energi" og det fossil-frie samfund kræver udvikling af mange nye teknologier. Vi ser frem til at arbejde med de nye kombinationer af grundlæggende måleteknikker for at befordre området.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:55

Tak for kommentaren.
DFM ser det som en central opgave at synliggøre den danske metrologiinfrastruktur og sikre den internationale anerkendelse af den. Det er et grundlag for den legale metrologi i Danmark og befordrer virksomhedernes mulighed at afsætte målerløsninger internationalt.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:58

(dublet - et problem med placering af indlæg)

Carsten Holtum Rasmussen (Kvalitetsansvarlig, Danvægt A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:50

I et land som Danmark er det af stor vigtighed at have adgang til de opdaterede kompetencer som findes på DFM. Mange virksomheder er afhængige af at kunne søge råd, eller sparre med DFM indenfor deres store viden om metrologi. DFM er derfor, i høj grad til stadighed med til at holde de danske virksomheder opdaterede og konkurrencedygtige på de områder der berører metrologi.
Det er en styrke for Danvægt A/S, at vi har muligheden for, at vende forskellige problemstillinger med DFM, og få en hurtig afklaring. Vi er derfor meget glade for samarbejdet.
En anden vigtig rolle DFM påtager sig er som Danmarks repræsentant indenfor det internationale metrologi samarbejde hvor de er med til at påvirke og videreformidle emner af betydning for det danske erhvervsliv.

Med venlig hilsen

Carsten H. Rasmussen
Danvægt A/S

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:20

Tak for kommentaren.
DFM har altid set det som en central opgave, at kunne brobygge fra det højeste metrologiske niveau til de konkrete anvendelser hos danske virksomheder.

Mads Christian Nielsen (Director, Novo Nordisk A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:17

DFM en vigtig samarbejdspartner og et kompetencecenter inden for metrologi, specielt inden for levering af sporbarhed til elektrokemiske målinger og partikeltælling.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:24

Tak for kommentaren.
Vi er opmærksomme på, at virksomheder der virker globalt, har behov for ydelser med veldokumenteret global anerkendelse.

Michael Drewsen (Professor i Fysik, Aarhus Universitet)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:23

Hvis danske højteknologivirksomheder i fremtiden skal kunne stå distancen i den internationalt konkurrence, er det yderst vigtigt, at Danmark har et uafhængigt metrologisk institut som DFM, der kan levere den nødvendige ekspertise hvad angår standarder og kalibrering.

Som forsker i atomar, molekylær og optisk (AMO) fysik ved Aarhus Universitet, ser jeg ydermere mange forskningsmæssige fordele ved at have en national institution som DFM, der har en stor ekspertise indenfor fx optiske frekvensstandarder. En stor del af frontforskningen indenfor mit forskningsområde er nemlig direkte afhængig af adgangen til ultra-præcise referencebølgelængder. Hvis vi forskningsmæssigt i Danmark indenfor mit felt skal kunne konkurrer med udlandet, er det af stor betydning af have en seriøs metrologi-orienteret samarbejdspartnere som DFM.

Et fint eksempel på dette er en pågående udvikling af en ultra
-præcis frekvensstabiliseret laser på DFM til brug som reference for en såkaldt frekvenskam, der netop er blevet installeret på AU som en del af den nationale laser-infrastruktur Laserlab.DK

Michael Drewsen
Professor i Fysik
Science & Technology
Aarhus Universitet

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:30

Tak for kommentaren.
Med optiske frekvensstandarder som det basale grundlag for SI meteren, er det en teknik der er central for DFM, og som vi bestræber os på at bringe i anvendelse på andre felter. Grundforskning og fundamental metrologi har en stor "fællesmængde" hvor interaktionen befordrer dem begge.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:31

Det er væsentligt at opretholde måletekniske kompetencer på højt niveau for, at Danmark kan være med i det internationale samarbejde. Vi skal have noget at bidrage med for, at vi kan trække på udenlandske institutioner på andre områder. DFM aktiviteter ligger inden for de Centres of Excellence, som Metrologiudvalget har anbefalet i sin strategi. Det er vigtigt, at vi bevarer og videreudvikler denne ekspertise. DFM har også en vigtig opgave i europæisk og internationalt arbejde, som der bør afsættes ressourcer til.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:36

Tak for kommentaren.
Med omkring 20 % af metrologisk sporbarhed med udspring indenfor Danmark, er det vigtigt for os at kunne lette adgangen til de udenlandske faciliteter. Og det opnår vi nemmest ved selv at være deltager i netværket af metrologiinstitutioner på internationalt niveau.

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:02

I en virksomhed som H.Lundbeck, som producerer medicin ,er det vigtigt at have adgang til de kompetancer som findes hos DFM.
Det er altafgørende for at vi kan hente sporbarhed på området masse på højeste niveau, da masse er grundlaget for mange andre målestørrelser. Det er vigtigt at denne ydelse kan hentes her i Danmark. Vores vægte er meget vigtige værktøjer i analysearbejdet, da vi arbejder med meget små mængder af aktivt stof. Det er derfor altafgørende for os at vore vægte måler rigtigt, og at der gennem sporbarheden til DFM er global tillid til disse målinger.
Ligeledes er det vigtigt, at kunne hente sporbarhed på ledningsevne, måling af rent vand. Det er vigtigt ved fremstilling af medicin, at man kan dokumentere, at man overholder regulatoriske krav, både danske og globale.
Det er også velkomment, at DFM har etableret en akkrediteret facilitet til kalibrering af partikeltællere. Partikeltællere bruges ved produktion i sterile områder, til at dokumentere luftens renhed.

Hans Peter Hansen
Kalibreringslaboratoriet
H.Lundbeck

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:43

Tak for kommentaren.
Du påpeger flere af de helt centrale elementer i DFM's virke - formidling af de helt grundlæggende målestørrelser som fx masse og adgang til dokumenteret sporbarhed for parametre underlagt myndighedskrav. Det er kerneområder som vi bestræber os på at opretholde og videreudvikle.

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:28

Trescal A/S er en DANAK akkrediteret kalibreringsvirksomhed, som i bredt omfang servicerer både industrien og andre kalibreringslaboratorier med kalibrerings- og serviceydelser. Som nationalt referencelaboratorium (DI = designated institute) på områderne vekselspænding og -strøm inklusive elektrisk effekt og energi samt højfrekvensområdet er det afgørende at have nem adgang til sporbarhed på DC spænding via DFM's Josephson primær normal, idet realiseringen af enhederne vekselspænding og -strøm er knyttet tæt sammen med DC spænding. Det er desuden vigtigt at opretholde et tilstrækkeligt højt niveau for at kunne videregive sporbarhed til industrien og kalibreringslaboratorier med lavest mulige usikkerhed, enten i form af sekundære spændingsnormaler eller multimetre og kalibratorer med stor nøjagtighed. Dette er kun muligt via adgang til en Josephson standard.
Herudover har Trescal og DFM etableret DPLE (Danish Primary Laboratory for Electricity), som er et samarbejde, som bl.a. tilbyder og gennemfører sammenligningskalibreringer på nationalt niveau indenfor det elektriske område med det formål at styrke tilliden til den måletekniske kompetance på alle niveauer indenfor den måletekniske infrastruktur. Dette har i de seneste år fået stigende opmærksomhed og betydning for industrien, ikke mindst i forhold til samarbejde og konkurence med udlandet.

Torsten Lippert
cand.scient.
Trescal A/S

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:49

Tak for kommentaren.
Vi er glade for at kunne tilbyde Trescal den direkte adgang til primærnormalen for DC spænding, således at Trescal kan videregive sporbarhed og kalibrering på det højest mulige niveau. Det giver den optimale nytte af normalen og en høj "multiplikationseffekt," idet sporbarheden for så godt som alle elektriske parametre har sit udspring dér.

Lior Shiv (Team leader, Capres A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:15

Capres A/S udvikler, fremstiller og sælger avancerede systemer til elektrisk karakterisering af materialer på mikroskala niveau med speciel fokus på halvleder branchen. Af hensyn til kalibreringen af vores produkter har vi i samarbejde med DFM udviklet kalibreringshardware og rutiner som sikrer en langsigtet nøjagtighed og sporbarhed af vore måludstyr. DFM’s kompetencer inden for kalibreringsmethoder, matematisk modeller og dataanalyse har især været hjælpsomme i samarbejdet.
Vi vil derfor gerne støtte DFM’s videre udvikling af kompetencer indenfor dette område.

Lior Shiv
Team leder
Capres A/S

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 07:54

Tak for kommentaren.
Det har været en fornøjelse at se hvordan anvendelsen af de metrologiske kompetencer og teknikker, kan bidrage til yderligere at kvalificere Capres spændende og innovative produkter.

Leif Jensen (Laboratorium chef, Insatech A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:41

Insatech har stor gavn af DFM’s ledningsevne laboratorium. Da de leverer sporbarhed, som vi benytter i forbindelsen forbindelse med kalibrering – levering af sporbarhed til en del danske virksomheder.
Desuden er DFM’s Standard opløsninger samt muligheden for kalibrering i UPW afgørende for vores eksport forretning, hvor vi levere sporbarhed til en del europæiske virksomheder, samt reference udstyr bestående at ledningsevne indikator med tilhørende celle.
Hovedsagelig benyttes disse sporbarheder i såvel Danmark som i udlandet i den farmaceutiske industri i forbindelse med WFI applikationer, hvilket er i den lave del af ledningsevne skalaen.
Den farmaceutiske industri er bundet op på farmakopéer. Kalibrering er et ”værktøj”, som benyttes for, at leve op til farmakopéerne. Dette forårsager et sammenstød imellem filosofien i farmakopéen og værktøjerne som benyttes i forbindelse med kalibrering.
En afklaring og skreven standard for kalibrering af celler i det lave område ville være en hjælp en del af vejen.
I den farmaceutiske industri benyttes 1:4 reglen (forhold mellem reference og udstyr under test). Denne kommer fra den amerikanske hærs metrologi standard MIL-STD-45662A; men er adopteret af den farmaceutiske industri ”World Wide”. Dette er svært med den nuværende teknologi. En videnskabelig analyse af konsekvensen ved lavere forhold ville være til stor gavn for alle!Alternatvit ville en bedrer usikkerhed kunne løse dette, så vi anbefaler på det kraftigeste, at DFM arbjeder vidrer i dette felt

Leif Jensen
Insatech A/S
Leder af ledningsevnelaboratoriet.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:05

Tak for kommentaren.
Vi glæder os over at have bidraget til etableringen af et nyt metrologiområde og til Insatechs succes på området, med såvel kalibrering som eksport af udstyr.
Vi ser frem til at samarbejde om at finde den optimale form at formidle sporbarhed på lave ledningsevner, som i ultrarent vand, og højne kvaliteten af målingerne via bidrag til nye og reviderede standarder på området.

Erling Sandermann Olsen (M.Sc.E.E., Research & development, Microphones, Department Manager, BKSV-DPLA Microphones, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:42

Metrologisk forsknings betydning for akustikområdet

Af Erling Sandermann Olsen (BKSV-DPLA)

BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre, udpeget som Designated Institute af Sikkerhedsstyrelsen. Omsætningen af primærkalibreringer i BKSV-DPLA er unikt høj på verdensplan, og måleusikkerhederne er blandt de laveste der udbydes. BKSV-DPLA arbejder løbende med forskning i og udvikling af kalibreringsmetoderne, og en del af forsknings- udviklings- og standardiseringsarbejdet sker i samarbejde med DFM. BKSV-DPLA finder DFMs forskning inden for området af vital betydning for Danmarks førende position. Det gælder ikke mindst arbejdet med måling af infra- og ultralyd samt udvikling af opto-akustiske målemetoder der på lang sigt kan supplere de hidtidige primære kalibreringsmetoder inden for akustikken. Vi finder DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM samt deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde af stor betydning for dansk metrologis placering i det internationale metrologisamarbejde.

Med venlig hilsen

Erling Sandermann Olsen og Torben Rask Licht
BKSV-DPLA, Dansk primærlaboratorium for Akustik, Brüel & Kjær afdeling

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:19

Tak for kommentaren.
Akustisk teknologi fra Danmark har et velkendt og højt internationalt niveau - ikke mindst takket være Brüel & Kjær. Tilsvarende har akustisk metrologi opnået høj international anerkendelse, og udvidelserne med infra- og ultralyd og ikke mindst opto-akustiske metoder, åbner mod nye og spændende anvendelser.

Lotte Sørensen (Assistant secretary IEC/TC 29 "Electroacoustics", Dansk Standard)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:54

Samarbejdet mellem de nationale NMIer og de sammenlignende målinger bygger på internationale standarder. Netop på elektroakustikområdet har Dansk Standard via sit internationale IEC sekretariat en ledende rolle. Det er derfor af vital stor betydning, at DFM er med til at opbygge og udvikle grundlæggende viden og ekspertise i primær mikronfonkalibrering, som kan udbygges og spredes via deltagelsen i det internationale standardiseringssamarbejde. Udmøntning af det i anerkendte internationale standarder danner grundlag for både DFM og andre NMIers måletekniske normaler for mikrofoner.

Leif Nielsen og Lotte Sørensen
IEC/TC 29 sekretariatet, Dansk Standard

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:25

Tak for kommentaren.
Vi er glade for interaktionen med Dansk Standard og at vi derigennem kan bidrage til at befordre et højt metrologisk niveau og en harmoniseringen af målemetoder.
Med standardisering som et centralt element i den nationale kvalitetsinfrastruktur - sammen med akkreditering og metrologi - ser vi frem til at kunne udvide samarbejdet også på andre områder.

Jørgen Meinertz (Direktør, Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:16

Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi (FVM) er en interesseforening for danske virksomheder med fokus på måleteknik og kalibrering med mere end 325 medlemmer.
Det er af afgørende betydning for medlemmerne, at vi i Danmark har en organisation, som kan viderebringe ny måleteknisk viden til danske virksomheder.
Nye ydelser inden for udmåling af ruhed og ”Kvantificering af overfladeegenskaber” vil hjælpe dansk industri – særligt de små og mellemstore virksomheder - så de står stærkere i den stadig stigende internationale konkurrence og globalisering.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:31

Tak for kommentaren.
Vi ser videnformidling til brugerne og udvikling af nye kvalificerende ydelser som centrale elementer i DFM's virke. FVM er et vigtigt forum for at få synliggjort nye og kommende behov. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med FVM.

Jan W. Thomsen (Lektor, Niels Bohr institutet )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:15

Metrologisk infrastruktur

Virksomheder og i særdeleshed højteknologiske virksomheder er baseret på sporbare præcisionsmålinger over en bred vifte af emner. I den forbindelse har DFM udviklet enestående kompetencer som udbydes på en række kerne områder med stor succes. Disse kompetencer udnyttes dagligt af dansk industri og sikrer at industri, forskning samt teknologi nyder den største kvalitet i Danmark. Det er afgørende at denne succes bæres videre gennem DFM’s forslag Metrologisk infrastruktur.

Indenfor mit eget forskningsfelt atom, molekyle og optisk fysik har vi tæt sammenarbejde med DFM og oplevet DFM som vigtigt aktiv indenfor anvendelser af kolde to-elektron atomers fysik. Disse projekter sigter mod skabelse af utra-præcise frekvensstandarder og atomare ure, emner som DFM besidder eksperter indenfor. Udviklingen i denne branche er meget hurtig og har en række anvendelse, der sigter mod udmåling af for eksempel tyngdefeltet, geoiden og masefordelingen gennem atomure forbundet via fibernet. Der er derfor ønskeligt at DFM fortsat deltager i udviklingen af denne form for metrologisk infrastruktur.

Tilsvarende har DFM været drivkraften i vigtige projekter af international karakter, hvor danske universiteter, højteknologiske virksomheder og DFM er gået sammen om at løfte aktuelle opgaver for bl.a. European Space Agency. Et eksempel er udvikling af et laser system stabiliseret til en optisk overgang i CO2, med henblik på opmåling af CO2 koncentrationer i atmosfæren. Ved brug af moderne optiske metoder, der involvere dansk producerede hulkerne fibre, er det muligt at få enheden ned på størrelse med en skotøjsæske.

Denne udvikling er med til at bringe højteknologi i spil på dansk jord, en udvikling der gavner dansk industri og teknologisk udvikling. DFM har her vist sig som en afgørende katalysator for at drive en vigtig udvikling i Danmark indenfor den optiske fysik.

Jan W. Thomsen
Lektor i Atom, Molekyle og Optisk Fysik
Niels Bohr Institiutet
Københavns Universitet

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:40

Tak for kommentaren.
Den optiske fysik i Danmark har et velkendt højt internationalt niveau med vigtige bidrag til den grundlæggende viden og teknologi - i høj grad med udspring i institutter som NBI. Vi er rigtig glade for samarbejdet med NBI og de muligheder det har givet at udnytte teknologierne fra metrologi til fx rumforskning og klimaovervågning.

Leonardo De Chiffre (Professor, DTU)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:45

En effektiv metrologisk infrastruktur er en forudsætning for Danmarks eksistens som videnbaseret, højteknologisk land. DFM har siden instituttets oprettelse haft en central rolle for den danske metrologi-infrastruktur, og såvel nationalt som internationalt virket som koordinator og initiator af en lang række aktiviteter af stor industriel og samfundsmæssig interesse. DTU Mekanik har gennem mange år haft tæt samarbejde med DFM om geometrisk metrologi, herunder samarbejde om metrologiundervisning indenfor området. Vi finder DFM's forslag meget vigtigt og ønsker hermed at støtte forslaget.

Hans D. Jensen (Teamleder, Dansk Fundamental Metrologi)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 08:44

Tak for kommentaren.
Vi er glade for det tætte samarbejde med DTU Mekanik indenfor geometrisk metrologi og til at bidrage til undervisning af civilingeniørstuderende i metrologi - særligt for et område så centralt for dansk produktionsteknologi. Vi ser frem til at styrke samarbejdet de kommende år.