Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 16/4-2018
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Metrologiinfrastrukturen er afgørende for at danske virksomheder kan sælge deres produkter på det globale marked og bevare en levedygtig innovativ produktion i højeste kvalitet. Aktiviteten understøtter DK’s forpligtelser i meterkonventionen.

Adgangen til pålidelige målinger er en grundlæggende forudsætning for at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det globale marked. Nationale metrologiinstitutter er ansvarlige for at etablere og vedligeholde denne basale og kritiske infrastruktur. Nærværende aktivitet vil sikre, at DFM A/S fortsat kan varetage sine opgaver som Danmarks Nationale Metrologiinstitut (NMI). Aktiviteten sikrer danske virksomheder og myndigheder adgang til infrastrukturen. Desuden omfatter aktiviteten deltagelse i det globale metrologisamarbejde, hjemtagning af ny viden fra andre NMI’er, udvikling af nye ydelser og en række videnspredningsaktiviteter.

Opretholdelsen af den metrologiske infrastruktur sikrer, at Danmark kan opretholde en konkurrencedygtig produktion, beskytte borgernes sundhed gennem bl.a. troværdige miljømålinger, bevare et højt forskningsniveau samt at give industrien værktøjer til at udvikle og producere innovative produkter af høj og anerkendt kvalitet.

Nøgleord

74 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kirsten Marie Rosenberg (Sektionsleder, DANAK)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:30

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og akkreditering af laboratorier baseres i stort omfang på at den metrologiske infrastruktur er velfungerende. I den forbindelse bidrager DFM med en effektiv koordination af de metrologiske institutter (Designated Institutes) og udgør en væsentlig kontaktflade for DANAK. Udover at være koordinator for metrologiinstitutterne stiller DFM et antal tekniske assessorer til rådighed for DANAK. De tekniske assessorer varetager teknisk bedømmelse af laboratorier på vidt forskellige metrologiske niveauer og bedømmelsen foregår på et meget højt kompetenceniveau. DFM samarbejder desuden om udvikling af processer for bedømmelse af metrologiinstitutter (CIPM MRA) og forholder sig til brugernes behov ved revision af de fundamentale dokumenter for evaluering af usikkerhed (GUM), som skal implementeres overalt indenfor måle- og analyseteknik.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 00:23

Kære Kirsten,
Tak for din kommentar. Det glæder mig at høre, at DANAK værdsætter den tekniske kompetence hos de DFM medarbejdere, der fungerer som tekniske assessorer. Samarbejdet med DANAK og de akkrediterede kalibreringslaboratorier, er af stor betydning for DFM blandt andet i kraft af at det hjælper os med identificere, hvor fremtidens metrologibehov på højeste niveau kan forventes at opstå. Dette indgår som en naturlig del i vores forslag til en ny resultatkontrakt omkring ’Metrologisk infrastruktur’.
Med venlig hilsen,
David

Steen Vester (Chief Technology Offiver, Flow Robotics A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:59

Hos Flow Robotics A/S arbejder vi med at udvikle robotter til pipettering af små mængde væske til brug i forskningslaboratorier. Her er det essentielt med meget præcist og konsistent udstyr.

I den forbindelse skal vi leve op til ISO standard 8655 om kalibrering og præcision af pipetter. Her er det en stor hjælp for os at kunne trække på viden fra DFM omkring procedurer og måletekniske udfordringer. Både i forbindelse med udvikling af robotterne samt på længere sigt hvor vi planlægger at skulle akkrediteres hos DANAK.

For en lille virksomhed som vores er det meget vigtigt at disse kompetencer er tilgængelige lokalt.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 17:45

Kære Steen,

Mange tak for din kommentar. Jeres arbejde med udvikling af robotter til pipettering er et godt eksempel på hvorledes metrologi og sporbarhed har en meget konkret betydning for danske virksomheder. Det vil være os en glæde, hvis vi kan hjælpe jer med jeres måletekniske udfordringer og med at opnå akkreditering og derved styrke jeres markedsposition.

Venlig hilsen,
David Balslev-Harder

Erling Tørnes Nielsen (Teknisk Leder, Dandiag A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:41

Dandiag A/S er Danmarks største leverandør af kalibrering af pipetter, pipetterings robotter og pipetteringsudstyr samt kalibrering af vægte til pharma-industrien og sundhedssektoren. Det er vigtig for at opretholde et højt metrologisk niveau, at kunne hente den metrologiske sporbarhed til DFM. Vi benytter også DFM som konsulent til vore udvikling og forbedring af vores parametre inden for kalibrering.
Det er vigtigt for en virksomhed som Dandiag A/S at kunne samarbejde med et nationalt metrologi institut på højt niveau.
DBH Erling Tørnes Nielsen, Teknisk leder, Dandiag A/S

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:27

Kære Erling
Tak for din positive kommentar. Det glæder os at vi bidrager positivt til Dandiag's ydelser både mht. etablering af sporbarhed og i kraft af vejledning mht. udvikling og forbedringer i jeres kalibreringsfaciliteter. Vores relation er et godt eksempel på hvordan Dandiag A/S indgår i multiplikatoreffekten, til at videre distribuere sporbarheden fra DFMs primærnormaler, samt hvordan DFM som GTS institut via vejledning, kan kombinere dette til at optimere processen i hele fødekæden. Vi ser frem til fortsat at kunne hjælpe Dandiag's i kraft af en videreudvikling af den metrologiske infrastruktur.
mvh. David

Bente Liisberg (Chefkonsulent, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:52

Sikkerhedsstyrelsen har følgende kommentar til forslaget:
Danmark har tiltrådt meterkonventionen, som danner grundlag for det internationale metrologiske samarbejde. Danmark er derfor forpligtet til at have et nationalt metrologiinstitut.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, at DFM som Danmarks Nationale Metrologiinstitut fortsat er velfungerende og kan udføre sine centrale aktiviteter på et højt niveau og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.
DFM samarbejder med Sikkerhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder, DANAK, Dansk Standard, universiteter, kalibreringslaboratorier og virksomheder, der varetager forpligtelser inden for metrologi.
I alle sammenhænge er det vigtigt for DFM at vedligeholde og videreudvikle den fundamentale metrologi-infrastruktur.
Styrelsen anser forslaget fra DFM om Metrologisk infrastruktur som et nødvendigt og vigtigt redskab til at opnå disse mål.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:31

Kære Bente

Tak for din positive kommentar. Vi værdsætter og prioriterer samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen og øvrige myndigheder DANAK, DS, etc. som du nævner. Dette samarbejde er meget vigtigt for os, for at vi kan opretholde og videre udvikle den danske metrologiske infrastruktur. Denne infrastruktur er en grundlæggende basis for adgangen til de globale markeder.
DFM er enig i at eksistensen af et nationalt metrologiinstitut, er en forudsætning for at Danmark kan overholde de internationale forpligtelser der følger Danmarks deltagelse i ”Meterkonventionen”.
DFM arbejder for at styrke denne basale og kritiske infrastruktur i tæt samarbejde med alle relevante aktører og især danske virksomheder. Ligeledes arbejder DFM for at styrke det internationale metrologiarbejde og vidensdeling.

Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:47

Som kalibreringsvirksomhed med et bredt kundegrundlag i både Danmark og udlandet er det yderst vigtigt for Trescal A/S at DFM udvikler sine kompetencer på højeste niveau. Samarbejdet mellem DFM og Trescal i det vi har valgt at kalde DPLE (Danish Primary Laboratory for Electricity), hvor DFM arbejder med jævnspændingsdelen og Trescal arbejder med vekselspændingsdelen, sigter netop på vedligeholdelse og udvikling af de nationale standarder inden for det elektriske område for at sikre den nødvendige metrologiske infrastruktur som efterspørges af industrien.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:35

Kære Torsten
Tak for kommentaren. DFM værdsætter det gode samspil med Trescal A/S, og ønsker også fremover at kunne at forsætte samarbejdet om at opretholde og udvikle den metrologiske infrastruktur mht. højeste kvalitet af elektriske jævnstrøm- og vekselstrømsmålinger. Både DC og AC anvendes i utrolig mange sammenhænge og er således en grundpille for mange øvrige måleaspekter inden for metrologi. Dette gælder ligeledes for alle de brancher, som afhænger af pålidelige elektriske målinger, både i produkter og produktion. At opretholde et stærkt samarbejde på denne front, tjener derfor en bred vifte af virksomheder og understreger vores rolle i at støtte dansk industri.
mvh.
David Balslev-Harder

Christian Pedersen (Gruppeleder, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:47

Vi har som universitet stor glæde af vores samarbejde med DFM. Vi samarbejder både gennem fælles forskningsansøgninger, hvor DTU Fotonik og DFM supplerer hinanden godt. Videre gennem fælles studenterprojekter. At have kvalitetssikrede målemetoder er særdeles vigtig for opbygningen af pålidelige sensorer.

Med venlig hilsen

Christian Pedersen
DTU Fotonik

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:56

Kære Christian
Tak for din kommentar. Det er en gensidig glæde at kunne samarbejde med DTU Fotonik. At bidrage med fundamental metrologi og sporbarhed til universiteterne er DFMs grundlag for samarbejdet, men med den indbyrdes vekselvirkning og dertil følgende udvikling af målemetoder sikrer vi, at Danmarks metrologiske infrastruktur holder sig international front og dermed kan assistere danske virksomheder mht. det internationale marked. Derfor er samarbejdet vigtigt for os, og ser frem til at styrke dette fremover.
Mvh.
David Balslev-Harder

Michael Olsen (Laboratoriechef, Electro Energy Kalibrering)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 06:50

Vi har som virksomhed, med et Danak akkrediteret laboratorie, haft stor gavn af DFM’s grundlæggende metrologikompetencer, specielt inden for området masse. Vi ønsker at udvide vores kalibreringsområder, og har i den forbindelse haft behov for en dialog med kompetente folk, der ved hvad de taler om. Vi har haft gavn af både direkte møder, skriftlig dialog, men også specielt designede kurser til vores brug, som DFM har kunne levere. Det er vigtigt at vi har et sted som DFM som har metrologividen og kan levere ydelser på højeste niveau, og som kan understøtte metrologibehovet andre steder i samfundet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:48

Kære Miachael
Tak for din kommentar, og dejligt at høre at i synes at DFMs indsats inden for den metrologiske infrastruktur skaber værdi for jeres virksomhed og samfundet. DFM er selv akkrediteret af DANAK, og vores personale arbejder i vid udstrækning som tekniske assessorer for forskellige akkrediteringsorganer, fortrinsvis DANAK. Samtidig har vi gennem driften af et massekalibreringslaboratorium dybt kendskab til vejning på alle niveauer. Vi har været glade for at kunne dele ud af vores viden og erfaring til Electro Energy og håber på et fortsat godt samarbejde.
Mvh.
David Balslev-Harder

Anne Bay (Direktør, Dansk Center for Lys)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:44

Anvendelser af fotonik i avancerede danske produkter inden for telekommunikation og instrumenter udvikler sig kraftigt. Fotonik er anerkendt som "Key Enabling Technology". Derfor har vi også inden for det fotoniske område i disse år behov for en stærk national samarbejdspartner, som har kompetencer inden for både primærnormaler og downstream anvendelser.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:34

Kære Anne
Tak for din kommentar. Vi vil i øvrigt gerne takke Dansk Center for Lys for jeres gode koordinering af interessenter inden for lysområdet, især forbindelse med LEDMET. Vi ser frem til at fortsætte samarbejde med jer om at udbrede opmærksomheden blandt danske virksomheder mht. betydningen af kalibreringer og måleevner af lyskilders egenskaber, og hvilken indvirkning det har, for at opnå produkter af solid kvalitet. Danmark er godt med inden for Fotonik, men ja det er vigtigt at vi har et stærkt nationalt samspil for at danske virksomheder fortsat kan stå stærkest muligt, over for den hastige udvikling og heftige indsats der lægges i udlandet.
Mvh. David

Niels Hougaard (EMC and Safety Engineer, Bolls ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:31

Vores firma beskæftiger sig med rådgivning om og måling af elektrisk støj/radiostøj og sikkerhed på elektriske produkter, og med miljøtest og lys.
Til dette anvender vi mange forskellige måleapparater, og for at give troværdighed til vores målinger skal måleudstyr være kalibreret.
For at sikre at kalibreringen sker efter troværdige værdier, er en sporbarhed vigtig. Det er ikke nok at vide, at en afstand er 1 meter, hvis det ikke vides hvor lang denne meter er.
Sporbarheden sikrer, at der kan refereres til troværdige værdier.
I vores firma får vi kalibreret visse måleapparater eksternt, sporbart selvfølgelig, og disse måleapparater bruger vi så til kalibrering af den øvrige apparatbestand.
Sporbarheden fortsætter således ind igennem firmaet, og det er derfor kun en lille del af kalibreringen, der genererer omsætning uden for firmaet.
Der er på det seneste kommet nye krav til sporbar kalibrering ind i vores firma. Fremkomsten af LED-lys og -lamper har fået os til at bygge et lysmåle-laboratorium, og da lys fra LED'er kan være ganske forskelligt, og for at kunne måle på det, er sporbart kalibrerede lyskilder blevet et behov.
Så selvom man måske kunne tro, at de helt basale enheder ligger fast (hvad de så heller ikke helt gør), er der alligevel udvikling på området, - måske ikke for de enheder (meter, liter, candela, osv), man måler, men på de behov, der er for måling.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:36

Kære Niels
Tak for din fine beskrivelse af hvordan den metrologiske sporbarhedskæde forplanter sig hele vejen igennem jeres virksomhed, samt din fine pointe angående omsætning versus omkostning, som gælder mht. jeres kalibreringer. Jeres virksomhed er et godt eksempel på behovet for en metrologisk infrastruktur samt at industriens krav hele tiden udvikler sig. Vi håber at kunne være Bolls Aps behjælpelig mht. til at løse nødvendige kalibreringsopgaver og eventuelle udfordringer i opbygning af jeres nye lysmåle-laboratorium.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Carsten Holtum Rasmussen (Kvalitetsansvarlig, Danvægt A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:33

DFM’s arbejde og deltagelse i det internationale metrologisamarbejde især vigtige faktorer for mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Herigennem kan de mindre og mellemstore virksomheder få adgang til opdateret viden og kompetence som det ville være alt for dyrt selv at være i besiddelse af. Dette er med til at sikre virksomhedernes konkurrence evne på det internationale marked.
Danvægt A/S er meget glade for samarbejdet med DFM, som vi ofte sparrer med og anvender på konsulentbasis.
DFM er ligeledes med til at varetage det danske erhvervslivs interesser inden for international mtrologi gennem deltagelsen i det internationale samarbejde.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:08

Kære Carsten
Tak for dit indlæg, og dejligt at få bekræftet at DFM’s vidensdeling fra internationale netværk har særlig relevans for små og mellemstore virksomheder som jeres. DFM har opbygget, vedligeholdt og udbygget sit massekalibreringslaboratorium gennem mere end 30 år. Vi har herigennem opbygget et unikt kendskab til vejning, dataanalyse og kvalitetssikring, som vi udbreder til samfundet, blandt andet gennem konsulentbistand til Danvægt A/S og andre danske virksomheder. Vi håber på et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
David

Leif Jensen (Laboratorium chef, Insatech A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:04

Takket være DFM’s ledningsevne setup levere vi sporbarhed til en række firmaer fordelt over en bred vifte, dog mest til pharmaindustrien. Vores kundebase er for en stor del udenlandsk, som værdsætter kalibrering af deres ledningsevnereferencer vha. DFM’s ledningsevne CRM’er.
Vi benytter også DFM til rådgivning bl.a. vedr. usikkerhedsberegning.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:20

Kære Leif
Tak for din vigtige kommentar. Vores samspil mht. elektrolytisk ledningsevne er et perfekt eksempel på multiplikatoreffekten, hvor DFM står for få men dyre og komplicerede kalibreringer, mens Insatech A/S har en levedygtig forretning i kraft af en enklere videredistribuering af sporbarheden fra DFM’s normaler til en stor kundekreds af virksomheder i Danmark og udland. Pharma-industrien står for en stor del af den nationale omsætning, så at denne er er jeres primære kundegrundlag, understreger blot hvor vigtig denne infrastruktur er for den danske økonomi. Vi sætter stor pris på vores gode forhold til Insatech A/S, og den interaktion vi har om at udvide relevante kalibreringsområder.
Med venlig hilsen

Flemming Malm (Produktspecialst, Manual Liquid Handling, Biolab A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:57

Tilstedeværelsen af en (national) metrologisk infrastruktur har været - og er stadig - absolut afgørende for at Biolabs laboratorium for pipettekalibrering har kunnet udvikle sig fra at være en mindre del af virksomheden, med support af virksomhedens egne produkter som primær opgave, til en selvstændig enhed, der i dag leverer service- og kalibreringsydelser til sundheds- og uddannelsessektoren, samt til fødevare- og pharmaindustrien i både ind- og udland.

Vi har siden laboratoriet blev etableret fulgt udviklingen i branchen omkring volumenkalibrering (primært manuelle og elektroniske laboratoriepipetter) på nærmeste hold. Fra vi leverede de første sporbare kalibreringer i 1994 til laboratoriets DANAK akkreditering i 2006, har vi set fremkomsten af en hel branche som, drevet af stigende kundeefterspørgsel, har haft en stor fordel af at kunne etablere sporbarhed på højt metrologisk niveau via et N.M.I. som D.F.M. Derudover har man kunnet trække på de måletekniske og undervisningsmæssige kompetencer, som man ikke selv rådede over i de - typisk - mindre til mellemstore virksomheder.

Vi etablerer selv sporbarhed på bl.a. masse og ledningsevne via D.F.M og har flere gange direkte gennem kurser og anden lignende undervisning, tilegnet os måleteknisk viden som ikke ellers var tilgængelig i virksomheden/organisationen. Begge dele er af afgørende vigtighed for os.

Derudover ser vi DFM som en vigtig aktør i forbindelse med udrulning af den viden man får i forbindelse med diverse internationale samarbejder – ikke mindst ser vi gerne en aktiv informationsindsats i forbindelse med de spændende aktiviteter ved CGPM i november 2018 og forhåbentlig også i maj 2019.

Måske kunne DFM kunne uddybe om man i den forbindelse har forberedt særlige informationsmæssige tiltag ?

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:16

Kære Flemming
Tak for din positive kommentar. Det glæder os at DFM’s metrologiske infrastruktur er til gavn for Biolag A/S, og at i har gavn af sporbarheden til vores normaler og vidensdeling herom.
CGPM (Generalkonferencen for mål og vægt) skal i november 2018 beslutte, om der skal indføres nye definitioner af grundenheder i SI baseret på fastlæggelse af en række naturkonstanter; f.eks. kan kilogrammet defineres ved at fastlægge en værdi af Plancks konstant. Sandsynligheden for at den bliver vedtaget er meget høj. Hvis beslutningen vedtages, træder de nye definitioner i kraft 20 maj 2019. Det vil i så fald være den største omlægning af SI systemets definitioner siden meterkonventionens etablering i 1875. Som beskrevet i forslaget ønsker vi med aktiviteten at kommunikere betydning og konsekvenser ud til den bredere befolkning via fx metrologidagen, fagblade, landsdækkende medier samt til uddannelsesinstitutioner.
Med venlig hilsen
David

Josefin Hörnqvist (Standarsiseringskonsulent, Dansk Standard)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:15

Dansk Standard er meget positiv over for DFM’s aktive indsats i international standardisering inden for renrumsteknologi, hvor DFM sammen med danske virksomheder er med til at udvikle standardiserede metoder til at måle partikler i renrum og kalibring af udstyret hertil for at sikre globale ensartede, pålidelige målinger.
Internationale standarder inden for renrumsteknologi er med til at sikre ens retningslinjer for virksomheder, gennemsigtighed i markedet samt forbrugernes sikkerhed og sundhed gennem fastlagte metoder og pålidelige målinger.
Med sin aktive deltagelse i såvel det danske samarbejde og international standardisering er DFM med sit kendskab til den danske branche og viden om metrologi med til at støtte op om et vigtigt eksporterhverv ved at sikre de standardiserede metoder, der bruges på tværs af landegrænser, tager afsæt i de danske høje krav til nøjagtige målinger. DFM medbringer en unik viden omkring præcise målemetoder og kalibrering, der ikke repræsenteres af andre interessenter, og som er afgørende for nøjagtige metoder til at måle partikler i renrum. Via det internationale arbejde hjemtager DFM desuden viden om udviklingen inden for området globalt, som igen kan aktiveres i rådgivningen af danske virksomheder. Både dansk og international standardisering nyder godt af en stærk metrologisk infrastruktur, og derfor bakker vi op om DFM's fortsatte deltagelse i standardisering.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:04

Kære Josefine
Tak for din positive og uddybende kommentar om DFM’s rolle i det danske standardiseringsarbejde. Vi værdsætter samarbejdet med Dansk Standard, som er meget væsentligt for at vi i praksis kan udvikle og forplante den metrologiske infrastruktur til gavn for de danske virksomheder og øvrige aktører. Indeværende aktivitetsforslag er essentielt for at DFM kan fortsætte denne indsats og udfolde samarbejdet med DS. Det glæder os derfor at Dansk Standard støtter op om aktivitetsforslaget, og vi ser frem til at videreudvikle vores gode samarbejde fremover.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Lene Olesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:01

Som formand af det danske standardiseringsudvalg DS/S-438 indenfor renrumsteknologi kan jeg godt bekræfte, at en velfungerende metrologisk infrastruktur er essentiel for globalt sammenlignelige produktionsmetoder og produkter af højt kvalitet, der bidrager til at sikre Danmarks international konkurrenceevne.
Såvel overholdelse af tekniske krav som letforståelig dokumentation er et vigtigt outcome på standardiseringsområdet. Det er derfor vigtigt at DFM kan fortsætte og udvide deres aktiviteter indenfor metrologisk vedligehold på nationalt niveau og videnshjemtagning fra andre NMI’er. Igennem DFM’s virke for de sidste 5 år i et internationalt standardiseringsorgan har en ISO standard kunnet tilpasses således, at dansk industri der producerer in rene rum – primært pharma industrien – kan få gavn af forbedrede kalibreringsprocedurer og krav, hvilket nu effektueres på verdensplan. Hermed styrkes danske interesser blandt de andre store globale spillere.
Ovenstående understreger hvorfor det er yderst relevant at DFM kan fortsætte og intensivere deres opgaver indenfor disse områder. Med venlig hilsen
Lene Blicher Olesen

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:50

Kære Lene
Tusind tak for din bekræftende kommentar og nøjagtige beskrivelse af, hvordan indsatsen i de internationale standardiserings organer har betydningen for danske virksomheders konkurrenceevne. Ligeledes er din pointe angående videnshjemtagning fra andre NMI’er højest relevant, da det er med til at sikre de høje faglige kompetencer ved DFM, som igen er relevant i udarbejdelse af standarder. DFM har over de senere år oplevet en kraftig vækst i efterspørgslen på ydelser inden for partikelområdet, og derfor ønsker vi med denne aktivitet at styrke det yderligere.
Mvh.
David

Erling Sandermann Olsen (M.Sc.E.E., Research & development, Microphones, Department Manager, BKSV-DPLA Microphones, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:09

DFM spiller en samlende og koordinerende rolle i den decentrale danske metrologiske infrastruktur, og samlet står dansk metrologi internationalt stærkt takket været denne struktur. BKSV-DPLA anser det for at være af stor betydning at DFM vedligeholder og udbygger den metrologiske infrastruktur, både ved at DFM selv vedligeholder og udbygger sine primærnormaler og ved at DFM plejer det nationale metrologiske samarbejde, blandt andet i Daniamet.

Som Designated Institute udpeget af Sikkerhedsstyrelsen er BKSV-DPLA en del af den decentrale danske metrologiske infrastruktur. Inden for akustik i luft og strukturer er aktiviteterne samlet i DPLA (Danish Primary Laboratory for Acoustics) samarbejdet, hvor BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre, mens DFM varetager primærkalibrering af mikrofoner i frit felt. Den samlede aktivitet i DPLA sikrer at vi kan udbyde og udvikle kalibreringer på absolut højeste niveau.

Da National Physical Laboratory i Storbritannien i 2016 har nedlagt deres aktiviteter inden for luftlyd, er betydningen af en stærk dansk metrologisk infrastruktur øget, ikke kun i Danmark, men også på europæisk niveau. Vi finder derfor også DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM af stor betydning for den danske og den internationale metrologiske infrastruktur.

Med venlig hilsen

Erling Sandermann Olsen og Jacob Holm Winther
BKSV-DPLA, Dansk primærlaboratorium for Akustik, Brüel & Kjær afdeling

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:20

Kære Erling

Tak for din kommentar. Det er DFMs overbevisning at den daske deltagelse i det internationale metrologi samarbejde ikke kun forstærker den danske lederskab i tekniske, konsultative og standardiserings udvalg, men også fremskrider videns hjemtagning som gavner de danske virksomheder, kalibrerings- og test laboratorier. Derudover er vedligeholdelse og videreudvikling af danske målenormaler et hjørnesten i det danske metrologiske infrastruktur, som har højprioritet for DFM. Det er også klar for DFM at NPLs nedlæggelse af deres luftbar akustiske aktiviteter øger presset for at forstærke den tilbageværende europæiske, herunder den danske, infrastruktur; DFM vil gerne bidrage til denne forstærkning.

Med venlig hilsen
Salvador Figueroa og David Balslev-Harder

Henrik Møller (Kalibreringstekniker, Novo Nordisk)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:44

Vi bruger DFM ledningsevnereferencematerialer til kalibrering af måleudstyr. Det er vigtigt for Novo Nordisk at vi kan få en lav måleusikkerhed på referencematerialerne. Kalibreringerne som vi gennemfører er med til at sikre vores produktkvalitet.

Med Venlig hisen

Henrik Møller
Novo Nordisk

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:59

Kære Henrik
Tak for dit positive indlæg, som bekræfter at danske virksomheder har behov for adgang til kalibreringer på højeste niveau, samt at også store virksomheder afhænger af adgang til den metrologiske infrastruktur. Vi stræber derfor bestandigt efter, at blive ved med at kunne levere jer disse vigtige ydelser.
Mvh. David

Christian Krause (Director, Viso Systems Aps)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:45

Viso Systems arbejder med lysmålings teknologi som vi eksporterer verden over. Det at kunne lave kalibreringer og have en dyb forståelse og viden indenfor kalibrering vigtigt for os for kunne blive ved med at udvide vores markeds andele. Ny lovgivning i mange lande sætter kalibrering mere i fokus da målområder udvides da visse belysningstyper har vist sig at kunne være sundheds skadende. Måle områder skal derfor i fremtiden udvides til at inkludere ultraviolet og infrarøde områder, som give udfordringer med hensyn til kalibrering m.m. Derfor vil det være vigtigt for os at have en partner som DFM som kan hjælpe os med disse fremtidige udfordringer.
Christian Krause
Viso Systems

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:41

Hej Christian
Tak for kommentaren. Det har været en stor fornøjelse at lære jer og jeres unikke produkter at kende i løbet af LEDMET innovationskonsortiet. Vi glæder os til i fremtiden at kunne hjælpe jer med kalibrering og viden om lysmåling. Kalibreringer i UV området vil være et fokusområde for DFM de kommende år og vi ser frem til at kunne bistå jer med, at sikre en høj måleevne på jeres instrumenter i dette område, hvor nøjagtige målinger er ekstra kritisk i vurderingen af lyskilders sikkerhed.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Richard Barham (Dr, Acoustic Sensor Networks)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:51

Denmark has made profound contributions to the field of acoustic metrology, and the tradition continues today. DFM are seen as leaders in top level metrology forums such as CCAUV and in EURAMET, through project leadership, strategy formulation and a reputation for defining the state-of-the art. The same reputation persists in IEC TC29, where DFM have led standardization projects in recent times, producing not only international standards, but also journal and conference papers. With the withdrawal of NPL from the field of acoustics, the contributions of other leading players in the global metrology and standardisation communities is of value more then ever.
Richard Barham, Chair, IEC TC29

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:18

Dear Richard

Thank you very much for your comment. We understand that it is critical to maintain the leadership of European institutes in the wake of NPL's withdrawal from the Acoustics community. It is DFM's intention to continue contributing actively to the International, both European and Wordwide, Collaboration on Metrology and Standardisation by participating in the named Technical and Consultative Committees. We believe that supporting this activity will positively reinforce the leading role of Denmark in the Acoustics community.

Sincerly,
Salvador Figueroa and David Balslev-Harder

Marie-Louise (CTO, Dripmate A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:32

Jeg arbejder i Dripmate, som er en lille virksomhed, der udvikler medicinsk udstyr. Vi har for ca. et år siden draget nytte af DFMs viden og vi støtter derfor dette forslag. Som lille virksomhed med begrænsede ressourcer er netop DFMs fortsatte udvikling vigtig, så vi når vi har brug for ekspertviden, kan være sikre på at den også er af topkvalitet.
Mvh. Marie-Louise Rasmussen, CTO at Dripmate A/S

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:13

Kære Marie-Louise
Tak for din positive kommentar og din pointering af, at det er højest relevant at Danmark har et nationalt metrologi institut med topkvalificerede eksperter, noget vi realiserer i kraft af vores alsidige roller i samspillet med standardiserings- og akkrediteringsorganer, samarbejde i internationale metrologi netværk og med universiteter, samt vores brede kontaktflade med virksomheder som giver os den nødvendige forståelse til at assistere virksomheder som Dripmate A/S med udgangspunkt i jeres situation.
Mvh. David

René Bové Andersen (Maskintekniker, M.D. Rustfri)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:44

M.D. Rustfri fremstiller procesudstyr, opbygger, ændrer og vedligeholder rustfrie rørsystemer ved et kundeportefølje, nærmest udelukkende indenfor den farmaceutiske industri.
Der er her bl.a. store krav til materialer, deres sporbarhed samt konditioner. Ikke mindst de materialeoverflader, der er i medieberøring.
Vort udstyr til måling af overfladeruheder, der anvendes kontinuerligt, er essentielt for os. Vi skal dokumentere at de anvendte materialers overfladebeskaffenheder lever op til kundekravene. Enten som stikprøvetests af rør og fittings fra underleverandører eller overfladeruhedsmålinger af egne konstruktioner.
Vi anvender, i faste intervaller og med stor tilfredshed, DFM som akkrediteret organ til kalibrering af vort ruhedsmåleudstyr samt overfladenormal.

Med venlig hilsen
René Bové Andersen

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:21

Kære René
Tak for jeres støtte til vores aktivitetsforslag. Det er godt at høre, at i har glæde af vores kompetencer inden for måling og kalibrering af ruhed. Det er også godt at få ord på hvor betydningsfuld målinger er for procesindustrien, som fx inkluderer fødevare og farma, og hvor vigtigt sporbarhed er for jeres dokumentationskrav. Vi håber, at vi fremad vil kunne forbedre jeres udbyttet af jeres målinger i kraft af forbedret karakteriseringen af overfladeruheden.
Med venlig hilsen
David

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:48

Som nationale videnscenter for bearbejdningsteknologi er en metrologisk infrastruktur afgørende for, at vi i DAMRC kan assistere danske virksomheder i deres bestræbelser for at være konkurrencedygtige på globalt plan. Såfremt vi i Danmark ikke fortsat har fokus på overholdelse og kvalificering af de rette geometriske og overflademæssige tolerancer vil den industri vi repræsenterer (bearbejdningsindustrien) ikke kunne opretholde deres nuværende position som en af de absolut bedste i klassen. Vi giver derfor vores absolutte anbefaling og støtte til dette initiativ
Med venlig hilsen
Klaus Bonde Ørskov
CEO
DAMRC

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:45

Kære Klaus
Mange tak for jeres opbakning til vores aktivitetsforslag. En bearbejdsningsindustri i verdensklasse er ikke kun essentielt for jeres branche i sig selv, men i særdeleshed også, for alle de virksomheder hvis produktionsanlæg og produkter afhænger af jeres medlemmers høje kompetencer. Vi er stolte af at være med til, at medvirke i opretholdelsen af en dansk bearbejdsningsindustri i verdensklasse og håber at vores foreslåede initiativer til ’forbedret karakterisering af overfladers ruhed i flere dimensioner’ vil være med til at fortsætte denne førerrolle.
Med venlig hilsen
David

Jens-Peter Lynov (Direktør, DTU Nutech)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:07

DTU Nutech er Danmarks kompetencecenter for nukleare teknologier, og vi har stor glæde af samarbejdet med DFM. Det er vigtigt for os, at DFM deltager i nationale og internationale metrologinetværk - som EURAMET - og varetager danske interesser i disse netværk. Vi har også glæde af DFMs koordinering af den danske metrologiinfrastuktur gennem DANIAmet, ikke mindst da vi har en udpegning som "Designated Institue" inden for ioniserende stråling.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:25

Kære Jens-Peter
Mange tak for din positive og bekræftende kommentar. Vi værdsætter også det gode samarbejde med DTU Nutech og det glæder os, at i synes godt om vores varetagelse af de danske interesser i de internationale metrologinetværk. Dette lykkes i høj grad i kraft af det gode samarbejde vi har på nationalt plan, og dermed sikrer at vi hele tiden er opdateret mht. til de nationale behov.
Mvh. David Balslev-Harder

Arne Miller (Forskningsspecialist, DTU Nutech)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:24

Risø High Dose Reference Laboratory (DTU Nutech) er akkrediteret af DANAK og er udpeget som ”Designated Institute” af Sikringsstyrelsen. Det giver adgang til medlemskab af Daniamet og Euramet, og til at vi kan deltage i international sammenligningsmålinger organiseret af BIPM (næste er planlagt at finde sted i år). Medlemskabet af disse organisationer giver synlighed i den internationale verden af måle- og kalbreringslaboratorier indenfor ioniserende stråling.

Den rolle som DFM spiller i varetagelse af nationale interesser i Euramet og i koordinering af den nationale deltagelse er vigtig for os. Den sikrer international synlighed indenfor måleområdet Ioniserende Stråling, som især er vigtig lige nu hvor et Laboratorium for Fundamental Medicinsk Dosimetri er under opbygning på DTU Nutech.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:39

Kære Arne
Tak for din gode og uddybende kommentar. Ja, synligheden i de internationale metrologinetværk er vigtig, og er ikke kun af værdi for jer, men for alle vore nationale metrologiområder. Denne synlighed skaber også i vid udstrækning værdi for dansk industri i kraft af en bredere tiltro til kvaliteten af de danske ydelser og produkter. Vi takker for samarbejdet med DTU Nutech og følger med interesse opbygningen af jeres nye laboratorium.
Med venlig hilsen
David

Agge Winther (Efsen Engineering)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:32

Vi hos Efsen Engineering ville i fremtiden kunne få stor glæde af et samarbejde med DFM inden for højeffekt UV. Hos Efsen kalibrerer vi ca. 400-500 højeffekt UV måleinstrumenter om året, med reference til en kilde i USA. Det ville derfor gavne Efsen at DFM også kan validere disse målinger og instrumenter. Derudover arbejder Efsen på at forbedre vores måleteknik, samt metoderne til at fortage kalibreringer, og i den sammenhæng vil et samarbejde med DFM være meget værdifuldt for en lille virksomhed som vores.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:52

Kære Agge
Tak for din interesse og opbakning. Med denne aktivitet er det DFM’s mål, at sikre at danske virksomheder, der er en del af den spændende udvikling inden for UV området, har adgang til at kunne måle og kalibrere på højeste internationale niveau. Med jeres produktion af højeffekt UV lyskilder og kalibrering af UV måleudstyr er Efsen Engineering, en rigtig spændende potentiel samarbejdspartner for DFM. Vi håber på et godt samarbejde med jer inden for UV i de kommende år.
Mvh.
David Balslev-Harder

Finn Agerkvist (Lektor, Leder af Akustik Teknologi Faggruppe, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:46

DFMs aktiviteter indenfor kalibrering af mikrofoner er et vigtig element i at opretholde det høje niveau i den danske akustiske industri. DFMs ekspertise på kalibrering og måleteknik er til stor nytte for Akustisk Teknologi gruppen ved DTU og vi støtter den fortsatte indsats på dette område

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:03

Kære Finn
Tak for din opbagning til aktivitetsforslaget. Samarbejdet med Akustisk Teknologi Faggruppe ved DTU er i særdeleshed en gensidig glæde, idet vi ved DFM drager store nytte af vekselvirkningen med jeres akustiske forskning. Vi finder at denne konstellation er af højeste værdi og håber at vi kan videreudvikle denne fremover.
Med venlig hilsen
David

Jan Møgelmose (Metrology Division Manager, Kyocera Unimerco A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:25

Vi beskæftiger os med levering af akkrediteret kalibrering og har behov for samarbejde med en kvalificeret partner i forbindelse med kalibrering af vore primære referencer, hvor DFM er en væsentlig samarbejdspartner. Det er derfor væsentligt at fastholde og udvikle kvalificerede leverandører på et højt niveau som DFM i Danmark.
Med venlig hilsen
Jan Møgelmose

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:32

Kære Jan
Tak for din positive kommentar, og din beskrivelse af den relevans DFM’s metrologiske infrastruktur spiller for jeres virksomhed. Vi værdsætter gensidigt samarbejdet med Kyocera og de opgaver vi kan løse for jer (fx længde) for at i kan opretholde jeres akkreditering og relevans på markedet.
Mvh.
David

Stephen Robinson (Principal Research Scientist, NPL)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:27

Keeping DFM's participation in the European and International Metrological Cooperation networks at a high level ensures that the influence of Europe in these networks remains unchallenged, and unchanged despite the downgrading of Sound in air Metrology in some of the larger, leading European National Metrology Institutes. Furthermore, the participation of DFM as a potential pilot of International Key Comparisons shows the leadership of the EURAMET region, and supports the maintenance of the International agreements of metrological Equivalence, such as the BIPMs Mutual Recognition Agreement.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:37

Dear Stephen
Thank you for your positive comment about DFM's participation in the International Metrological Networks and the relevance hereof. At DFM we are aware of the importance of actively participating and supporting these Networks. Because of this, it is the intention of DFM to keep developing our participation, balancing the responsibilities of continental leadership with the practical possibilities of a relatively small NMI, nonetheless offering a considerable amount of collaboration. We look forward to the continued collaboration.
Sincerely,
David Balslev-Harder

John Aaquist Hansen (Quality Engineer, Kamstrup )
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:45

Da vi er blandt verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling., er det bl.a. vigtigt for os at have adgang til akkrediteret kalibreringsydelser, og i den sammenhæng gør vi bl.a. brug af nogle af de kalibrerings kompetencer som DFM bestrider.

Med venlig hilsen
John Aaquist Hansen

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:46

Kære John
Tak for din positive tilkendegivelse, og pointering af den relevans det har for danske virksomheder på det globale marked, at have adgang til akkrediterede kalibreringsydelser. Vi håber I vil få fortsat gavn af vore kompetencer fremover og at i evt. vil finde værdi i nogle af de foreslåede ydelser.
Med venlig hilsen
David

Anders Thorseth
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:54

Hos DTU Fotonik arbejder vi med forskning, uddannelse og innovation inden for teknologier der involverer lys. Sektionen på Risø arbejder med anvendelsesnær forskning, specifikt i tæt samarbejde med den del af industrien der arbejder med LED belysning. Et helt centralt værktøj for at opnå de for fordele som LED teknologien tilbyder er spektroradiometri af de nye LED lyskilder såvel som de systemer de indgår i. Sporbare målinger af spektral strålingsflux og spektral irradians, i det synlige område er af stor vigtighed for os og vores samarbejdspartnere. Vi ønsker at kunne trække på kalibreringsfaciliteter fra DFM og endvidere samarbejde om forskningsprojekter inden for udvikling og brug af lysmåleteknologi, foruden at samarbejde om at uddanne stærke kandidater der har en dyb forståelse for metrologiens vigtighed i innovative processer. Vi ønsker endvidere DFM som stærk sparingspartner i det internationale standardiseringsarbejde omkring belysning som vi deltager i, blandt andet i CIE, IEA og EURAMET.
Med DFM som metrologisk fundament ønsker vi at øge gennemslagskraften for dansk forskning og industri til at øge værdiskabelse, komfort og sundhed med ny lysteknologi.

De bedste hilsner
Anders Thorseth, DTU Fotonik

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 18:21

Kære Anderes
Tak for dit positive og konstruktive indspark samt de gode eksempler på udviklings og samarbejdsområder. De nævnte områder er højest relevante i forhold til fx DFM’s kompetencer inden for sporbare målinger af spektral irradians. Med vores fælles erfaringer fra LEDMET innovationskonsortiet, vil vi meget gerne videreudvikle vores samarbejde med DTU Fotonik samt udnytte de muligheder vi kan skabe i vekselvirkningen mellem vores metrologiske infrastruktur og jeres universitets forskning. Med hensyn til styrkelse af forståelsen for metrologi i uddannelserne kan der også blive mulighed for at drage fordel et af DFMs’ andre aktivitetsforslag ”metrologi.dk – infocenter for undervisning i metrologi”. DFM vil meget gerne være sparingspartner mht. standardiseringsarbejde og jeg vil gerne følge op på hvilke områder der vil være af højeste relevans for danske virksomheder. Jeg hilser derfor dine forslag yderst velkommen og håber at vi får mulighed for at udnytte det ekstra potentiale vi kan skabe i fællesskab.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Flemming Frengler (Quality and visual inspector specialist, M.Sc., NNE A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:13

Som bruger af kalibrerede udstyr og reference normaler til at verificere procesudstyr til food- og pharma industrien er det ekstremt vigtigt at have et anerkendt uvildigt akkrediteret institute der er højt speceliceret indenfor kalibreringsydelser til at underbygge ydelser i industrien. Kalibreringsydelsen af det kalibrerede udstyr og reference normaler har et højt grundlagt der anvendes nationalt og internationalt (Globalt).

Med Venlig hilsen
Flemming Frengler, NNE A/S

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 18:24

Kære Flemming
Tak for din kommentar. Det glæder os at NNE A/S kan drage nytte af den sporbarhed som DFM bidrager med. Vi håber, at vi bestandigt kan servicere jer med de nødvendige kalibreringsydelser, som i har brug for i jeres vigtige branche.
Med venlig hilsen
David

Christian Koch (Dr, PTB Braunschweig)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:08

DFM is an highly appreciated partner within acoustic metrology in the world. Calibrations from DFM have high quality and are an important stone in the wall of acoustic traceability in the system of the BIPM (organised in the CCAUV) and Euramet (via the TCAUV). Many mainly small and medium enterprises benefit from reliable calibrations and contribute with their innovation significantly to technological development and to the sustainable development of an economy. In medical applications calibration ensure correct and specific diagnosis, for example in audiology or ultrasound diagnosis. And, last but not least in legal metrology calibrations form the basis of all activites promoting safety, fair competition and trading and consumer protection.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:49

Dear Dr. Koch
Thank you for your positive compliments of DFM’s activities within the acoustic metrology and for your support to our activity proposal. I really appreciate your elaborate description, on the number of industries that applies and benefits from high quality acoustic metrology, and the role it plays to small and medium enterprises in their pursuit in providing innovative technological solutions. This certainly also applies within Danish industry, and confirms the value of this metrology infrastructure. It is certainly our intention, to continue these efforts with respect to our technical competences, as well as within the international collaboration.
Sincerely,
David Balslev-Harder

Lise Schmidt Aagesen (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:02

Adgangen til pålidelige målinger er en grundlæggende forudsætning for, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det globale marked.
DFM deltager meget aktivt i udarbejdelsen af internationale standarder inden for elektroakustik, hvor de er med til at opbygge og udvikle grundlæggende viden inden for bl.a. målemikrofoner, kalibrering af mikrofoner samt hoved og øre simulatorer. DFMs arbejde med standardisering bidrager til opretholdelse og udvikling af viden, både internationalt og nationalt, til stor gavn for dansk erhvervsliv, med en ikke ubetydelig interessentgruppe inden for elektroakustik, der tæller nogle af verdens førende producenter inden for bl.a. måleudstyr og høreapparater.
Dansk Standard varetager det internationale sekretariat for elektroakustik, og det er vores vurdering, at GTS’ernes deltagelse i standardisering er særdeles vigtig – herunder DFM - for at sikre kvaliteten i fremtidens standarder. Det er afgørende, at standarder bygger på ekspertviden fra de danske vidensmiljøer.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 00:43

Kære Lise
Tusind tak for jeres positive opbakning til ’metrologisk infrastruktur’ og ligeledes for jeres værdsættelse af DFM’s indsats i standardiseringsarbejdet. DFM er enig, i at ekspertviden er afgørende for at de udformede standarder giver størst mulig værdiskabelse for danske virksomheder. Denne ekspertviden opbygges bl.a. i kraft af de dybe erfaringsgrundlag, som DFM’s medarbejdere opnår i udviklingen og arbejdet med primærnormalerne og kalibreringsfaciliteterne, men også i kraft opgaverne som tekniske assessorer for DANAK hvorigennem kommende behov fx identificeres. Dette samspil mellem standardisering, metrologi og akkreditering er således med til opretholde en effektiv og opdateret måleteknisk kvalitetsinfrastruktur, som dermed er til gavn for danske virksomheder. DFM ser således frem til at videreudvikle samarbejdet med Dansk Standard også på det elektroakustiske område.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

René Wilche (Development Manager, Exova Metech A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:37

Som et akkrediteret kalibreringslaboratorium har Exova Metech brug for sporbarhed til danske NMI’er, herunder DFM som vi har benyttet igennem mange år. Vi har således fortsat brug for akkrediteret kalibrering af vores normaler, og kan derfor kun støtte, at de nuværende aktiviteter fortsætter. For Exova Metech er det vigtigt, at vi i Danmark opretholder den metrologiske infrastruktur, herunder hjemtagning af ny viden fra andre NMI’ere, som vi så kan drage fordel af.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:32

Kære René
Tak for din positive støtte til DFM’s arbejde og forslag til fortsat udvikling af den metrologiske infrastruktur. Det glæder os at adgangen til DFM’s normaler og vidensspredning, er til gavn for Exova’s kalibrerings og rådgivnings arbejde her I Danmark, og således også for jeres kunder. Vi ønsker selvfølgelig at opretholde og viderudvikle dette gavnlige forhold.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Yacine SID AHMED
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:11

DFM’s capability to provide calibration certificates and maintain measurements standards for acoustic sensors is a service that would be of high interest for the CTBTO (www.ctbto.org).
As an International Organization strengthening its quality standards and processes, we see a great benefit to be involved in projects with International Metrology Institutes as DFM. We believe that cooperating with NMIs enhances our measurements standards and processes.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:40

Dear Yacine
Thank you for supporting our proposal and your recognition of collaborating with a national metrology institutes which has international focus. DFM certainly agree with this, as it is an inherent part in maintaining the metrological infrastructure.
Sincerely, David

Jörg Hübner (Direktør, DTU Danchip)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:47

Som nanofabrikationsfacilitet er det afgørende at udstyr kan kalibreres. Vores udstyr kan producere chips med strukturer som kun er få nanometer stor. Det kræver nyste viden og en aktiv netværk samt avancered udstyr for at være i stand til at lave kalibreringer i denne størrelsesorden. Det er afgørende for komponenter som indeholder mikro og nanostrukturer at vi sammen med DFM kan kalibrere vores udstyr og at vi har et sted hvor vi kan verificere vores egne målinger.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:47

Kære Jörg
Tusind tak for jeres positive kommentar og understregning af den relevans det har for DTU Danchip at have adgang til DFM’s kalibreringer på mikro- og nanoskala. Det er vores intention med aktiviteten, at kunne opretholde denne kompetence på højeste niveau.
Mvh. David Balslev-Harder

Jan Iansen (Intertek Denmark A/S Calibration.)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:30

Intertek Denmark A/S er en virksomhed som dækker kontrol/laboratoriearbejde inden for olieindustrien. I gennem flere år har vi haft et samarbejde med DFM i forbindelse med en akkreditering inden for kalibrering af industrielle opbevaringstanke i størrelse 3 – 200 000 kubikmeter, med tabeller hvor mængden kan aflæses for hver mm. I den forbindelse skulle vi have et beregningsværktøj til de mange måleværdier der fremkommer ved opmåling af tanke i denne størrelse. Det var vigtigt at de mange usikkerhedsværdier til usikkerhedsbudgettet er en del af beregningsværktøjet.
I samarbejde med DFM fik vi udviklet et program der kan lave denne beregning både til DANAK’s, vores og kundernes tilfredshed. Valideringen af vores program bruges også som dokumentation i forbindelse med vores opgaver.
Det er af stor betydning at der findes specialister som DFM inden for metrologi, der kan lave kringlede opgaver, der ikke lige falder ind under normalområdet. Til stor tilfredshed for ikke bare vores, men også vores internationale kunders mangfoldige standarder og ønsker.
Vi laver disse tankkalibreringer i Danmark, Norge, Færørene, Grønland og det nordlige Europa og er de eneste nord for Australien og Korea der er akkrediteret til dette arbejde.
Vi ønsker forsat at gøre brug af DFM store viden og håber at vi kan bidrage med lidt til DFM’s forskning og undervisning.
Det er vigtigt at vi har denne viden i Danmark og deltager i det internationale arbejde inden for DFM virkeområde til gavn for fremtidens nye forskere.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 1/6-18 kl. 00:05

Kære Jan
Mange tak for at Intertek Danmarks støttes til ’metrologisk infrastruktur’ og jeres pointering af værdien af at have adgangen til de eksperter som følger med i denne infrastruktur i kraft af de specielle kompetencer som opbygges hos DFM’s medarbejdere i kraft af at deres varetagelse at primærnormalerne, forskning og kundeydelser. Det vil glæde DFM også at kunne hjælpe Intertek i fremtiden.
Mvh. David

Jesper Mygind (Docent Emeritus, DTU Fysik, QPIT)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:21

DFM har meget stor betydning for opretholdelse af Danmarks position i det internationale arbejde omkring Meterkonventionen. Dette er af særlig betydning ved den planlagte omlægningen af SI-systemet i 2020. Samarbejdet mellem DFM og DTU FYSIK har altid været tæt både forskningsmæssigt og indenfor undervisning, og mange af DFMs resultater er baseret på grundlæggende fysiske teorier og metoder. DTU FYSIKs eksperimentelle arbejde med præcisions måleudstyr er direkte baseret på DFMs høje faglige niveau og metrologiske ydelser. Den metrologiske infrastruktur - i særdeleshed udviklet gennem DFM og DANAK siden 1990'erne - er basis for Danmarks fortsatte udvikling og konkurrenceevne.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 1/6-18 kl. 00:12

Kære Jesper
Tak for din positive kommentar og Jeres anderkendelse af denne aktivitets betydningen DTU FYSIK og samfundet. DFM værdsætter ligeledes det tætte og konstruktive samarbejde og den sparing vi har med DTU FYSIK, som ligeledes er relevant for DFMs varetagelse og udvikling af primærnormaler.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder