Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 26/3-2012
DFM
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Hans D. Jensen
Teamleder

Metrologi er forudsætning for pålidelige målinger og en grundlæggende del af den teknologiske infrastruktur. DFM er udpeget som Danmark nationale metrologiinstitut, og udvikler og vedligeholder denne infrastruktur gennem

 • opretholdelse og udvikling af et antal basale målenormaler og normaler målrettet centrale danske behov
 • koordinering en samlet dansk metrologisk infrastruktur
 • deltagelse i det europæiske og globale metrologisamarbejde, det præ-normative standardiseringsarbejde og videnformidling om metrologi

Formålet er at opretholde og styrke anerkendelse og tillid til danske målinger i udlandet og sikre danske virksomheders og institutioners adgang til metrologiske kompetencer og faciliteter.

Metrologisk infrastruktur

Institut: Dansk Fundamental Metrologi

Kontaktperson: Hans D. Jensen
Et nationalt metrologi institut (NMI) er en integreret del af et lands teknologiske infrastruktur og hører således naturligt til GTS-systemet. NMI rollen rækker dog langt ud over en rent national funktion, idet globaliseringen har medført en betydelig internationalisering af metrologien. Samtidig indebærer NMI rollen en forventning om løbende nyskabelse og tilpasning til samfundets behov, hvorfor der er en væsentlig vekselvirkning med tilknyttede forsknings- og udviklingsaktiviteter.
DFM vil i perioden 2013-15 udfylde instituttets rolle som det danske NMI gennem følgende aktiviteter:

Ny viden og serviceydelser
DFM vil opretholde sporbare måletekniske normaler på højeste internationale niveau indenfor de metrologiske områder DFM er udpeget til at varetage: masse, længde, elektricitet, elektrokemi, nano-metrologi og fotonik. DFM vil sikre at de udbudte måletekniske services opretholder et internationalt anerkendt niveau og tilpasses og målrettes danske virksomheders og institutioners behov.
Nye kompetencer og ydelser udviklet under DFMs foreslåede aktivitet ”Metrologisk Forskning” forankres og opretholdes under nærværende aktivitet. Herunder udvides måleområdet for nanogeometri, måleområdet for elektrokemi, og der oprettes nye ydelser som farve-karakterisering af LED lyskilder og kalibrering af nye akustiske sensorer. Desuden deltages i måletekniske sammenligninger for at dokumentere de nationale normalers måleevne og internationale overensstemmelse.
DFM vil i perioden opretholde og styrke den danske deltagelse i det internationale metrologisamarbejde på de områder DFM er udpeget til at varetage, globalt såvel som regionalt, med særlig fokus på involvering i det europæiske samarbejde. DFM vil hjemtage ny måleteknisk viden, fx ved udveksling af forskere, og sikre spredning af denne viden til danske metrologiaktører, danske virksomheder og myndigheder.  Samtidig er DFM’s indgreb i den internationale metrologiorganisation en væsentlig kilde til nyudvikling, sådan som den realiseres i aktivitetsplanen ”Metrologisk Forskning”.
DFM vil konkret fortsætte sin involvering i det organisatoriske og tekniske samarbejde i Meterkonventionen, EURAMET og i den danske organisation, DANIAmet. DFM vil styrke sin rolle som den centrale udbyder af fundamental metrologi i Danmark og koordinere den danske metrologiindsats, så udlandets tillid til danske målekompetencer opretholdes. DFM vil arbejde for en øget arbejdsdeling blandt de europæiske NMI’er for derigennem at optimere nytten af sine ydelser.
DFM vil samarbejde med de danske myndigheder med ansvar for metrologi, Sikkerhedsstyrelsen og FI, om den danske koordinering af metrologi, og om at opnå en effektiv udnyttelse af de fælleseuropæiske forskningsmidler til metrologi.
DFM vil opretholde og sikre tilgangen til grundlæggende metrologisk viden og formidle denne gennem informations- og kursusaktiviteter. I samarbejde med universiteterne søges at integrere emnet i undervisningen, bl.a. som elementer i eksisterende kurser.
Aktiviteten skal sikre Danmark en grundlæggende måleteknisk infrastruktur, der opretholder og styrker:

 1. anerkendelse af og tillid til danske målinger i udlandet
 2. danske virksomheders og institutioners adgang til metrologiske kompetencer og faciliteter
 3. gennem samarbejdet med udenlandske NMI’er at bidrage til den globale bytteøkonomi, der kendetegner det internationale metrologisamarbejde på højeste niveau. Herved sikres Danmark adgang til udenlandske metrologikompetencer, der ikke udbydes i Danmark. 

Centrale aktiviteter
DFM udbyder sporbarhed fra egne normaler på højeste internationale niveau og opbygger kompetencer efter tre kriterier:

 1. en række basale enheder, som er centrale for hele det måletekniske hierarki i Danmark og af afgørende betydning for dansk produktion og erhverv – herunder masse, længde og elektricitet.
 2. områder af særlig betydning for danske virksomheder indenfor sundhed, energi, fødevarer og højteknologisk produktion og teknologiområder i gruppen af KET (key-enabling technologies), samt
 3. områder, hvor danske normaler yder et væsentligt bidrag til den globale metrologi, og som er med til at skabe adgang til udenlandske kompetencer, som ikke er tilgængelige i Danmark.

DFM vil varetage Danmarks internationale forpligtelser på det metrologiske område som medlem af Meterkonventionen. Disse aktiviteter inkluderer:

 • Opbygning og vedligehold af de nationale måleenheder på primærniveau
 • Videregive sporbarhed til SI enhederne via kalibrering, produktion af referencematerialer og andre videnspredningsaktiviteter herunder kursusaktivitet
 • Deltagelse i det internationale metrologisamarbejde og den globale vidensdeling indenfor metrologien
 • Koordinering af de danske metrologiaktiviteter på højeste niveau
 • Deltagelse i internationale målesammenligninger
 • Opretholde et kvalitetssystem, der opfylder kravene i ISO 17025

Aktiviteterne har til formål:

 1. at danne grundlag for at kunne dokumentere danske produkters egenskaber og kvalitet og muliggøre global handel
 2. at bidrage til videreudvikling af den fundamentale måletekniske viden, og dens implementering i virksomheder og samfundet.

Rationale for indsatsen
DFM fokuserer som eneste GTS institut alene på metrologi, og er udnævnt af Sikkerhedsstyrelsen som Danmarks nationale metrologiinstitut (NMI). DFM varetager på det grundlag en række forpligtelser, der følger med Danmarks deltagelse i Meterkonventionen, på vegne af den danske stat.
Metrologi og måleteknik er en central aktivitet i ethvert teknologisk orienteret samfund. Måleresultater anvendes som objektivt beslutningsgrundlag fra kvalificering af processer, optimering af produktion og dokumenteret overensstemmelse af krav. Pålidelighed af måleresultater er dermed centralt for tillid til sådanne beslutninger.
Pålidelige måleresultater forudsætter eksistensen af en infrastruktur og institutioner, som varetager oprettelse, opretholdelse og videreformidling af måletekniske ydelser og den tilhørende tekniske kompetence. Disse institutioner indgår i regionale og globale netværk og deres aktiviteter er forudsætningen for global samhandel uden tekniske handelshindringer, effektiv teknisk-videnskabelig videnudveksling, og opsamling af rationel, objektiv viden – fx globale observationer som klimaovervågning.
Fundamental metrologi udgør grundlaget for international standardisering, international gensidig anerkendelse af akkreditering og kvalificering af ny teknologi. Forskning og innovation er centrale elementer i Europa-Kommissionens strategi, og i initiativet ”Innovation Union” udpeges blandt andet på standardisering som et vigtigt værktøj til at fremme innovation og implementering af ny teknologi.
Små og mellemstore virksomheder, som ikke har ressourcer til selv at opbygge væsentlige metrologikompetencer, er afhængige af tilgangen til sådanne kompetencer i forbindelse med såvel produktmodning (dokumentation af funktion og kvalitet) og markedsadgang (herunder opfyldelse af myndighedskrav), gennem globalt anerkendte sporbare målinger. Store virksomheder har behov for globalt anerkendte måletekniske ydelser, som kan formidles og anvendes på tværs af landegrænser og fx rationaliseres på tværs af danske og udenlandske datterselskaber.
Aktiviteten har i sig selv et meget begrænset kommercielt omsætningspotentiale for DFM og bliver først kommercielt bæredygtig i næste led af værdikæden, men er af betragtelig betydning for samfundet som helhed idet ”multiplikationseffekten” dvs. afsætning i de følgende led er af betragtelig størrelse og dækker alle danske industrisektorer.
Aktiviteten forløber i forlængelse af tidligere års aktiviteter og sikrer overordnet, at dansk industri har adgang til sporbarhed på højeste internationale niveau og at Danmarks internationale forpligtelser indenfor metrologien varetages. De konkrete aktiviteter evalueres løbende og tilpasses, udvikles og udfases afhængig af danske interessenters nuværende og fremtidige behov.

Mulige samarbejdspartnere
Danske myndigheder herunder Sikkerhedsstyrelsen, Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK, danske institutioner og virksomheder udpeget til at varetage forpligtelser indenfor metrologi (herunder GTS institutterne TI, Force og Delta), andre danske aktører med aktiviteter med måletekniske aspekter, danske universiteter, danske højteknologiske virksomheder med måletekniske udfordringer eller udfordringer i forhold til dokumentation og kvalitetssikring, de danske Innovationsmiljøer og nationale metrologi institutter, primært i EU. 

20 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Bjarne Kristensen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 09:15

Radiometer Medical Aps, Metrology sektionen indhenter sporbarhed på højeste internationale niveau, på en række parametre, fra DFM.
Dette er af afgørende betydning for Radiometer Medical, således at dets position som førende inden for blodgas måling kan bevares.
Specielt er det vigtigt, at DFM udbyder parameteren pH.
Denne parameter udbydes kun ganske få steder i verden, med den lave usikkerhed på parameteren, som DFM tilbyder.
Det er af vital betydning for Radiometer Medical, at DFM's virke inden for etablering af sporbarhed på højeste internationale niveau kan styrkes og udbygges fremover. Dette er ligeledes af stor vigtighed for andre firmaer i danmark.
Venlig hilsen
Hans Bjarne Kristensen
Leder af Metrology sektionen ved Radiometer Medical Aps.

bbilenberg
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:54

Vi arbejder primært med sub-100 nm strukturer som vi leverer til meget forskelligartede virksomheder i hele verden. Idag sælger vi hovedsageligt til virksomhedernes udviklingsafdelinger men de kunder som er tæt på at introducere vores produkter i produktion vil helt sikkert stille store krav til kalibrering og sporbarhed af vores målinger. Derfor er det meget vigtigt for en virksomhed som NIL Technology at DFM forsætter deres arbejde med sporbarhed og kalibrering af målemetoder på nm-skala.

Brian Bilenberg
CTO, NIL Technology ApS

JWT
Onsdag d. 9/5-12 kl. 10:16

Sporbarhed af tidsmålinger er for tiden formelt fraværende i Danmark grundet en fuldstændig udateret lovgivning ”Loven om tidens bestemmelse” fra 1893, hvor der benyttes ”astronomiske observationer” til tidsbestemmelse. Det er helt naturligt at man fra den lovgivne magt søger at indføre en mere tidsvarende definition af lokal tid i Danmark. Dette er en opgave der naturligt tilfalder DFM, hvor kompetencer inden for frekvensstabile lasere atomure, GPS og tilsvarende haves.

Ved Niels Bohr Instituttet (NBI) undervises i en række kurser inden for laserfysik, atomfysik, eksperimentel fysik, etc. Der falder helt naturligt at vi med DFM udvider sammenarbejdet til også at gælde undervisningsaktiviteter. Forelæsninger over metrologi/metrologi-relaterede emner er en oplagt mulighed, hvor DFM på afgørende vis kan løfte undervisningen ved NBI. En anden mulighed er laboratoriebesøg ved DFM for at udbrede forståelsen af metrologi og dens anvendelser. Dette sikre også en naturlig tilgang af meget dygtige studenter til DFM.

Jan W. Thomsen
Niels Bohr institutet
Københavns Universitet

Michael Drewsen
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:28

Hvis danske virksomheder i fremtiden skal kunne stå distancen internationalt indenfor højteknologisektoren, er det yderst vigtigt, at vi har et metrologisk institut som DFM, der kan levere den nødvendige ekspertise hvad angår standarder og kalibrering. Med den hast som fx informations- og kommunikationsteknologier udvikler sig med i dag, er cutting-edge kompetencer indenfor fotonik derfor helt essentielt hvis Danmark skal være med i front, og bidrage til den fremtidige udvikling.

Som forsker i atomar, molekylær og optisk (AMO) fysik ved Aarhus Universitet, ser jeg ydermere mange forskningsmæssige fordele ved at have en national institution som DFM, der har en stor ekspertise indenfor optiske frekvensstandarder. En stor del af frontforskningen indenfor mit forskningsområde er nemlig direkte afhængig af adgangen til ultrapræcise referencebølgelængder. Hvis vi forskningsmæssigt i Danmark indenfor mit felt således skal kunne konkurrer med lande som Tyskland, der netop har etableret et 920 km langt optisk link mellem Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) i München og Physikalisch-Technishe Bundesanstalt (PTB) i Braunschweig som muliggør sammenligning af frekvenser med 19 decimalers præcision(!), er det helt nødvendigt at vi satser på tilsvarende udviklinger i Danmark.

DFM har gennem en årrække dokumenteret at de har den påkrævede ekspertise til at udvikle, betjene og vedligeholde frekvensstabile laser systemer, som fx i forbindelsen med vedligeholdelsen af en sekundær dansk meterstandard. Laserne til dette formål blev bygget tilbage i 80’erne, så der klart et behov for at skifte til en mere tidsvarende teknologi. Her tænker jeg på den såkaldte frekvenskamsteknologi baseret på ultrastabile femtosekund lasere, som i dag benyttes af alle seriøse metrologiske institutioner rundt om i verden, og som udgør en essentiel del i fiberlinket mellem MPQ og PTB i Tyskland.

Med DFM som et ankerpunkt for frekvenskamsteknologi i Danmark, ser jeg store muligheder for at danne optiske fiberlinks til overførelse af optiske frekvensstandarder mellem førende forskningsinstitutioner i Danmark og resten af Europa. På sigt kan man endda forestille sig at tilbyde denne service direkte ud til industrivirksomheder.

Da udviklingen indenfor fotonik i øjeblikket går utrolig hurtigt, er der for mig at se ingen tvivl om, at det kun kan gå for langsomt med at sørge for at Danmark kommer med på verdenskortet, når vi taler om udvikling af nye standarder for optikbaseret højteknologier.

Endeligt i et undervisningsperspektiv er det vigtig at Danmark har et fyrtårn som DFM at referer til eller direkte benytte i undervisningen af studerende på vores højere læreranstalter. Således har jeg personligt haft stor glæde af at have Jan Hald fra DFM som gæsteforelæser omkring de nyeste udviklinger inden for frekvens- og længdemetrologi.

Michael Drewsen
Professor i fysik
Science & Technology
Aarhus Universitet

Lars Lundgreen Larsen
Onsdag d. 16/5-12 kl. 15:40

Undertegnede har i mere end 25 år arbejdet sammen med forskellige sektioner på DFM.

DFM arbejder indenfor etablering af normaler og har været med til at støtte både den elektroniske og farmaceutiske industri.

Sporbarheden for forskellige fysiske parametre, bl.a. optisk effekt, længde og senest partikel diameter, er blevet etableret og udviklet. Forhåbentlig opnås der også i den nærmeste fremtid sporbarhed indenfor partikelantalsmålinger.

Med stigende globalisering er det vigtigt for industrier at kunne arbejde sammen med udenlandske normallaboratorier. Her har DFM været et godt bindeled og en pålidelig samarbejdspartner.

Med venlig hilsen
Lars Lundgreen Larsen
Ansvarlig for partikelkarakterisering i Global Metrology (NN)

Erik Øhlenschlæger
Torsdag d. 24/5-12 kl. 13:10

Metrologisk infrastruktur baseres i Danmark på Daniamet metrologi, og i den sammenhæng er DFM, som nationalt metrologiinstitut en samlende instans, som sikrer koordination af aktiviteterne. DFM og de øvrige referencelaboratorier leverer sporbarhed af målinger, som er af stor betydning for akkrediterede laboratorier, som ofte henter sporbarhed fra disse nationale referencelaboratorier. Der er imidlertid andre forhold, som er væsentlige for metrologien udover rent sporbarhedsmæssige aspekter:

Medarbejderne ved DFM udgør en ressource af grundvidenskabelig viden, som såvel DANAK og de af DANAK akkrediterede laboratorier kan trække på. Det gælder både i forbindelse med bistand i form af medvirken som tekniske assessorer, der bedømmer de akkrediterede laboratorier, men også i udredningssager hvor forståelse af de metrologiske aspekter er essentiel.

Et område, som hidtil har været overset, er den harmonisering, som finder sted i henholdsvis VIM (Vocabulary In Metrology) og GUM (Guide to the Uncertainty in Measurement). Disse dokumenter udarbejdes og vedligeholdes af nøglemedarbejdere fra de nationale metrologiinstitutter samt andre interessenter, derunder fra akkrediteringsorganerne. Omfanget og implementeringsgraden af disse dokumenter har nu nået et stade, som betinger et øget fokus på disse. I den forbindelse ville det være hensigtsmæssigt om DFM kunne samle danske interessenter og sikre et dansk synspunkt omkring udviklingen af disse dokumenter. Netop nu står begge dokumenter over for væsentlige radikale ændringer, som vil kunne have betydelige konsekvenser for fx akkrediterede laboratorier. DFMs rolle i denne standardisering er alt i alt meget væsntlig.

Erik Øhlenschlæger
Sektionsleder for laboratoriesektionen
DANAK

Jesper Bo Hansen
Fredag d. 25/5-12 kl. 13:44

For Polerteknik ApS, der har mange kunder i udlandet, er det vigtigt, at DFM fortsætter vedligeholdelsen af det højt internationalt anerkendte niveau indenfor metrologien og derved er med til at øge dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Polerteknik ApS har benyttet DFM’s metrologi ekspertise igennem en tildelt videnkupon

Jesper Bo Hansen
Polerteknik ApS

Hans Peter Hansen
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:09

Det er meget vigtigt for H. Lundbeck A/S at vi kan hente sporbarhed på masseområdet
Ligeledes er det vigtigt for produktionen af medicin at vi kan hente sporbarhed på ledningsevne området hvor DFM har en international førende position.
Vi har også stor interesse i den forhåbentlige fremtidige sporbarhed angående partikeltælling som er en vigtig parameter når man har steril produktion i rene rum.
Gennem DFM har vi også mulighed for at hente måleteknisks ekspertise på højt niveau og ikke mindst virksomhedsspecifikke kurser.

mbilde
Fredag d. 25/5-12 kl. 15:05

Luftbårne nano- og mikropartikler påvirker luftkvalitet og klima. I både laboratorie og feltforsøg er det afgørende, at kunne udføre præcise målinger af sådanne partiklers størrelse og egenskaber. Det er derfor vigtigt, at DFM opretholder og styrker den metrologiske infrastruktur for at forblive internationalt førende, også på dette område.

Med venlig hilsen

Merete Bilde (Professor) og Ole John Nielsen (Professor), Kemisk Institut, Københavns Universitet

Flemming Malm
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 15:36

Det er glædeligt at se, at DFM fortsat ønsker at prioritere det udbud af måletekniske services, som bla. vi i Biolabs pipettekalibreringslaboratorium, har benyttet os af i en årrække.

Det er helt afgørende for kalibreringslaboratoriet, at kunne etablere sporbarhed på nøgleparametre (i aktuelle tilfælde masse) via et (nationalt) reference laboratorium. Vi kan i Biolab konstatere, at efterspørgslen på akkrediteret pipettekalibrering stiger i privat såvel som i offentligt regi. Hermed udgør denne ydelse, en stadig og støt stigende del af kalibreringslaboratoriets forretningsmæssige fundament.

Der er ingen tvivl om, at det uden ukompliceret og direkte mulighed for sporbarhedsetablering, ville være overordentlig vanskeligt (om muligt overhovedet) for en virksomhed af Biolabs størrelse og specialiseringsgrad, at etablere og oppebære et DANAK akkrediteret laboratorium, uanset måleteknisk kompetence i øvrigt.

Vi mærker derudover, ikke mindst via vore internationale samarbejdspartnere, en stigende efterspørgsel på akkrediterede kalibreringsydelser i visse af de andre lande, der ikke kan tilbyde lokale kalibreringslaboratorier, samme enkle og direkte adgang til sporbarhedsetablering, via (nationale) referencelaboratorier, så set ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, er tilstedeværelsen af DFMs serviceydelser, en helt klar fordel for en virksomhed som Biolab.

Uagtet, vigtigheden af de helt konkrete (måletekniske) ydelser, bør de mere indirekte værdier som synliggørelse af metrologi og undervisning i bred almindelighed, have en central plads i diskussionen.

Som andre i tråden påpeger, bidrager DFMs medarbejdere både in- og i direkte med viden om metrologi - ofte også til en kreds af mennesker, der måske har en mere ”lavpraktisk” og ikke strengt akademisk tilgang, til emnet. Det er vigtigt ikke at undervurdere den formidlingsværdi, der ligger i, løbende at have medarbejdere ”i felten” – eksempelvis som tekniske assessorer.

Flere af vore forretningskolleger, og ikke mindst er vi selv – mere end en gang - blevet "hjulpet" til at anskue måletekniske problemstillinger fra helt nye vinkler, i forbindelse med audits hvor medarbejdere, i kraft af deres deltagelse som tekniske assessorer, har bidraget med en viden, som vi ikke (umiddelbart) ville kunne have indhentet andre steder.

En fremtidssikring af disse direkte og indirekte serviceydelser, vil have stor betydning for eksistensmuligheden for specialiserede mindre virksomheder, som eksempelvis vores.

Med venlig hilsen

Flemming Malm
Teknisk ansvarlig - kalibreringslaboratoriet
Biolab A/S

Arne Miller
Onsdag d. 30/5-12 kl. 09:59

Vedr. Metrologisk Infrastruktur.

Risø High Dose Reference Laboratory (DTU Nutech) er en internationalt anerkendt partner i forskning og udvikling indenfor måling af store strålingsdoser. Samarbejdet med DFM i forbindelse med DANIAmet og Euramet er vigtigt for at opretholde den internationale status, og mulighed for deltagelse i bl.a. EMRP projekter. DFM’s koordinerende rolle giver os mulighed for at være opdateret med udviklingen på det metrologiske område, og det er en indsats som jeg værdsætter meget.

Med venlig hilsen

Arne Miller
Professor
Risø High Dose Reference Laboratory
DTU Nutech
Technical University of Denmark
Risø Campus - Frederiksborgvej 399, p.o. box 49
DK-4000 Roskilde
Denmark
Direct +45 4677 4224
armi@risoe.dtu.dk
www.nutech.dtu.dk
http://hdrl.risoe.dk

Bjarne Naur
Fredag d. 8/6-12 kl. 11:47

Som udbyder af måleudstyr er det vigtigt at have et laboratorium af international klasse.
Så danske brugere ( industrien i al almindelighed) har en referanse til områderne , Lagtykkelse, Rughed, samt almindelig geimetrisk måling i Danmark.
Derfor er det vigtigt at opgraderer område, inden for
Sporbarhed & certifisering

Bjarne Naur. Nct Teknik bn@naurnct.dk 4615 4700
Nob 2046 9407

Klaus Gotfredsen
Fredag d. 1/6-12 kl. 13:44

Reproducerbar måling af overflader er af helt central betydning når nye nanocoatings udvikles indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning. Vi har igennem flere år arbejdet med nanocoatning af implantatoverflader og overflade analyser er her centrale for at kunne vurdere hvorvidt de biologiske ændringer skyldes topografiske ændringer eller egentlige kemiske ændringer på overfladerne. Vi har i samarbejde med DFM fået udviklet teknikker til at beskrive og illustrere overfladeændringer efter nanocoating, således at enkelte molekyler kan påvises på overfladerne og overfladens topografiske karakteristika kan dokumenteres og relateres til molekylerne. Det er helt centralt for udviklingen af organiske og uorganiske nanocoatings at det måletekniske udstyr og kompetencer er tilstede i DFM regi, således at overfladeændringerne kan dokumenteres og kvalitetssikres. Endvidere håber vi at vort samarbejde kan føre til nye forskningsmæssige gennembrud.

af Professor Klaus Gotfredesen, Afd. for Oral Rehabilitering, Sundhedsvidenskabelige Fakultet

jfo@kaleido-technology.com
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:48

Det er for Kaleido Technology ApS essentielt at vi kan dokumentere dimensioner og overfladeegenskaber af de emner, vi fremstiller til vore kunder. Derfor er en dokumenteret måleproces, som vore kunder har tillid til, afgørende for vores forretning og konkurrenceevne.

Vi finder at DFM har en væsentlig rolle i at udvikle og udbyde måleydelser samt certificering af kalibreringsemner.

Jesper Offersgaard
Kaleido Technology ApS

Søren Lang
Torsdag d. 7/6-12 kl. 11:26

Kamstrup udvikler og producerer el-, vand og varmemålere samt aflæsningssystemer.

I Danmark er kontrolsystemer for forbrugsmålere reguleret af Sikkerhedsstyrelsen (tidligere DANAK Metrologi).
Da Kamstrup A/S i 2006 havde udviklet et nyt system til selvovervågning af varmemålere, forsøgte vi at få det godkendt hos DANAK Metrologi, på baggrund af en testrapport fra DELTA. Det viste sig imidlertid at der, foruden testrapporten fra DELTA, også var behov for en uafhængig ekspertvurdering på det statistiske dækningsniveau, hvorfor vi søgte hjælp hos Dansk Fundamental Metrologi. DFM besidder en unik viden om både metrologi og statistik, og den vurderingsrapport som DFM udformede (DFM-05-R56) dannede baggrund for at vi fik DANAKs godkendelse af systemet til permanent driftsovervågning (PDO)
Markedet har taget godt imod PDO og der er nu installeret mere end 12.000 systemer. Alene i 2012 forventer Kamstrup A/S en 2 cifret millionomsætning på PDO.

Berit Geilman Herstrøm
Torsdag d. 7/6-12 kl. 13:05

DTU Danchip er Danmarks Nationale Center for Mikro og Nanoteknologi. Vi er et stort forskning/udviklingslaboratorium som anvendes af adskillige Universitetsinstituter i primært Danmark samt af flere virksomheder til forskning i mikro- og nanoteknologier samt udvikling af mikrosystemer til anvendelse indenfor områder som fotonik, MEMS mm.. Det er helt essentielt for vores brugere, at de kan karakterisere deres prøver og få valide resultater. Til det formål har vi en række karakteriseringsudstyr vores brugere kan anvende. For at sikre validiteten laver vi løbende kalibreringer og kontrolmålinger på disse udstyr. Kalibreringerne og kontrolmålingerne baseres på certificerede prøver. Det er helt essentielt for os at disse prøver med mellemrum kan re-certificeres/kalibreres så vi kan sikre at målingerne fra vores kalibreringsudstyr er valide. Vi er desuden ISO-9001 certificerede og deri er også et krav om at vores udstyr er kalibreret med sporbarhed til normen.
Vi anvender DFM til re-certificering/kalibrering af vores kalibreringsprøver. Det er helt essentielt at DFM er i stand til at certificere/kalibrere vores prøver med sporbarhed til normen. Det har også stor værdi for os at at have en aktør som DFM tæt på, så vi nemt kan mødes med deres experter og planlægge arbejdet. Vi har desuden stor nytte af faglige discusioner med og rådgivning fra DFMs eksperter.

Vores nuværende behov for DFMs ydelserer:
Re-certificering af AFM kalibreringsprøve
Opmåling/certificering af Silicium prøver med SiO2 lag til kalibrering af reflektometer samt kontrolmåling af ellipsometer.

Med venlig hilsen

Berit Geilman Herstrøm
cand. scient.
Processpecialist
DTU Danchip

Claus_Metech
Fredag d. 8/6-12 kl. 16:05

For en kalibreringsvirksomhed som Exova Metech er det væsentligt at have et nationalt referencelaboratorium på højt niveau for at hente sporbarhed på en lang række områder, som f.eks. spænding, længde, masse og ledningsevne.

Herudover er det væsentligt at der er et dansk referencelaboratorium på et højt internationalt niveau, så det er muligt for vores virksomhed at hente sporbarhed på en række områder hos andre nationale reference laboratorier på de områder, hvor der ikke findes danske primær- eller referencenormaler.

Med venlig hilsen

Claus Clemensen
Exova Metech A/S

finn christensen
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 12:36

Røntgen spejle til astronomiske videnskabelige satellitter skal være glatte på alle længde skalere fra nanometer til cm. Udviklingen af disse kræver studier af ruhed og topografi især på de korteste længdeskalaer op til ca 10 micron. På DTU Space har vi i en årrække været førende i denne udvikling bl a i kraft af kalibrerde AFM studier udført på DFM kombineret med direkte røntgen målinger. Det er af afgørende betyding at denne expertise er direkte tilgængelig for den fortsatte udvikling specielt med henblik på at opretholde en absolut og kalibreret AFM standard for ruheder på læangdeskalaer op til 10 micron

med Venlig Hilsen,

Finn Christensen
DTU Space

holtum
Onsdag d. 13/6-12 kl. 10:45

I et land som Danmark er det af stor vigtighed at have adgang til de kompetencer som findes på DFM. Mange virksomheder er afhængige af at kunne søge råd, eller sparre med DFM indenfor deres store viden om metrologi. DFM er derfor, i høj grad med til at holde de danske virksomheder opdaterede og konkurrencedygtige på de områder der berører metrologi.
Det har ved flere lejligheder været en styrke for Danvægt, at vi har haft muligheden for, at vende forskellige problemstillinger med DFM, og få en hurtig afklaring. Vi er derfor meget glade for samarbejdet.
En anden vigtig rolle DFM påtager sig er som Danmarks repræsentant indenfor det internationale metrologi samarbejde hvor de er med til at påvirke og videreformidle emner af betydning for det danske erhvervsliv.

Med venlig hilsen

Carsten H. Rasmussen
Danvægt A/S

Erling Sandermann Olsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 11:55

BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre og arbejder som Designated Institute under DFM. Omsætningen af primærkalibreringer i BKSV-DPLA er unikt høj på verdensplan, og måleusikkerhederne er blandt de laveste der udbydes. BKSV-DPLA arbejder løbende med forskning i og udvikling af kalibreringsmetoderne, og finder DFMs forskning inden for området af vital betydning for Danmarks førende position. BKSV-DPLA finder ligeledes DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM af stor betydning for dansk metrologis placering i det internationale metrologisamarbejde.

Med venlig hilsen

Erling Sandermann Olsen og Torben Rask Licht
BKSV-DPLA, Dansk primærlaboratorium for Akustik, Brüel & Kjær afdeling