Mikro-, nano- og lysbaserede teknologier i biomedicin

Senest opdateret d. 12/4-2012
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Lars Hagsholm Pedersen
PhD, Forskningschef

Bioneer vil i samarbejde med DTU Nanotech og DTU Fotonik modne nye teknologier til analyse af biologisk væv, celler og biomolekyler. Partnerne ønsker især at modne teknologier indenfor opdagelse af nye lægemidler, sortering af levende celler og væv samt indgivelse og aktivering af biologiske molekyler i celler.

 

Ny viden og serviceydelser
Ny viden
De seneste 10 – 15 år har der i Danmark i stigende grad været fokuseret på forskning i nano- og mikroteknologi samt lysteknologi (fotonik) for at bane vejen for nye fremtidige anvendelser af disse teknologier specielt inden for biomedico-området. Udvalgte anvendelser er f.eks. nano- eller mikrofluid diagnostik, analyser af levende celler, drug delivery samt forskellige former for lysbaserede behandlings- og cellehåndteringsprincipper.
Det er og har været karakteristisk, at det er i grænsefladen mellem disse videnskabelige discipliner, at væsentlig innovation inden for medico-området bliver skabt. Internationalt set har dansk forskning i nogle af disse områder markeret sig stærkt, og en række teknologier og teknologiplatforme er nu bragt til et proof-of-concept modningsniveau med baggrund i demonstration af anvendelser, som især adresserer biologisk relevante problemstillinger og analyse af enkeltceller og begrænsede mængder vævsmateriale.
Bioneer vil i samarbejde med DTU Nanotech og DTU Fotonik, som i mange år har været i front på mikro- og nanoteknologiområdet samt indenfor fotonik, skabe en teknologisk baseret udviklingsenhed for modning af nye forskningsbaserede teknologier til analyser af biologiske væv, celler og biomolekyler. Partnerne ønsker især at modne teknologier indenfor:

  • Opbygning af robust screeningsteknologi til mikrofluid analyse af levende mammale celler.
  • Lysbaseret teknologi til analyser og håndtering, herunder sortering af levende celler og væv.
  • Mikrofluid- og lysbaseret teknologi til indgivelse og aktivering af biologiske molekyler i celler.

Serviceydelser
Udviklingsenheden vil, i samarbejde med relevante danske medicobranche- samt biomedicinske virksomheder, skabe de teknologiske muligheder for at teknologier på proof-of-concept stadiet kan videreudvikles til robuste teknologiske platforme, som gør dem egnede til generiske teknologiske services og i visse tilfælde til specifik kommerciel udnyttelse.
Serviceudbuddet vil omfatte rådgivning og laboratorieydelser indenfor:

  • Anvendelse og design af mikrofluide systemer til cellehåndtering, herunder til simulering af fysiske flowforhold i organismen (f.eks. af blodkar).
  • Rådgivning om og test af kobling af mikrofluide systemer med eksisterende koventionelle screeningsapparaturer i virksomheder med henblik på funktionalisering af screeningsproces.
  • Opbevaring, håndtering og anvendelse af levende celler til screening efter eller af nye lægemiddelkandidater.
  • Anvendelse af lysbaserede analyseteknologier, herunder spektroskopi på enkeltcelle- og vævsniveau.

Centrale aktiviteter
Indsats og aktiviteter
Baseret på virksomhedsbehov for analyse af biologisk materiale i forbindelse med lægemiddeludvikling vil partnerne i samarbejde med relevante aktører teknologimodne analysekoncepter skabt i universitetsregi, så de kan anvendes dels i services, dels i udvikling af ny teknologi, som kan indgå helt eller delvis i nyt medico-apparatur.
Bioneer ønsker at ansætte personer med skiftende hovedarbejdssteder på DTU Nanotech og DTU Fotonik samt på Bioneer, for sammen med øvrige Bioneer medarbejdere at sikre tværdisciplinære teknologimodningsprocesser.
I aktiviteten indgår design af mikrokamre, der kan anvendes til analyser af en eller flere typer celler. I aktiviteten indgår eventuelt design og overfladestrukturering af materialer, der indgår i kamre, samt frembringelse af viden om simulering af fysiologiske/biologiske forhold. Desuden vil der blive fokuseret på væskehåndtering og dyrkning af celler i mikrosystemer. Metoder til skånsom lysbaseret håndtering af enkeltceller samt til indgivelse af biologiske stoffer til celler ved hjælp af laserteknologi vil også indgå i aktiviteten. Endelig vil design af robuste biomolekylære analyser, især med fokus på muligheder for at generere pålidelige målelige signaler ved hjælp af spektrometriske metoder, spille en væsentlig rolle.
 

Rationale for indsatsen
Det samfunds-/erhvervsmæssige rationale for aktiviteten, herunder aktivitetens SMV-relevans
Danske lægemiddeludviklingsvirksomheder og heriblandt en række SMVer har behov for stadig mere avancerede analyser på enkeltcelleniveau eller på små mængder af væv for at kunne dokumentere effekter af deres kandidat stoffer, med henblik på så hurtigt som muligt at kunne foretage valg omkring enten at videreudvikle eller frasortere lægemiddelkandidater. Jo bedre og hurtigere dokumentation tilvejebringes des mere omkostningseffektiv kan den tidlige discovery-proces blive.
På hospitals- og forskningsinstitutionssiden er der ligeledes en stigende interesse for at kunne analysere få celler og små mængder væv, især fordi ideen om målrettet terapi til den individuelle patient vil kræve, at det er muligt hurtigt at være i stand til at analysere små mængder af biomateriale med henblik på at kunne tilrettelægge en egnet individuel behandling.
Endelig vil det serviceudbud, der afledes af aktiviteten, kunne understøtte spin-out-virksomheder på medico-området fra DTU og andre universiteter og give dem et bedre afsæt i opstartsfasen.  
 
Hvilke dele af dansk erhvervsliv forventes at efterspørge de udviklede kompetencer og serviceydelser direkte?
Danmark har en medicoindustri, der består af veletablerede store virksomheder som virker inden for analyser af celler og væv. Endvidere findes der en række små og mellemstore specialiserede virksomheder, som udvikler udstyr f.eks. til celletælling og til implantater mv. Både små og store virksomheder vil for at kunne gennemføre nye udviklingsprogrammer være potentielle aftagere af aktivitetens rådgivningsydelser og af nye teknologikoncepter til eksempelvis spektroskopisk enkeltcelleanalyse, foruden at aktiviteten kan skabe grobund for muligheder for nye medicovirksomheder.
Farmaceutiske virksomheder vil også være aftagere til serviceydelser vedrørende især analyser af levende celler i forbindelse med tidlig screening af stoffer, der kan blive til potentielle lægemiddelkandidater.
 

Samarbejdspartnere
DTU Nanotech og DTU Fotonik er operative partnere i medico-samarbejdet med Bioneer. De tre partnere vil søge samarbejde med relevante brancheorganisatoner, herunder Medicoindustrien samt Medikoteknisk selskab og relevante netværk som BioPeople og Medico Innovation.
 

6 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Holger Hersbøll
Fredag d. 11/5-12 kl. 14:42

Hvis vi stadig vil have et land i front, skal vi blive bedre til at omsætte gode ideer hurtigt til salgsbare produkter. Med den øgede konkurrence i det globale marked, er det essentielt, at vi udnytter vores samlede viden, såvel den offentlige som private.

Forhold som kan medvirke til en bedre viden udnyttelse.

1.GTS skal være mere proaktive overfor virksomhederne
2.Man bør have ansat nogle personer, som kan agere bindeled mellem de to verdener.
I dag sidder vi i hver vores verden og har ikke øje for de fantastiske muligheder der er.
3.Det skal gøres billigere og nemmere at starte samarbejdet.
4.Administrationskravene skal være minimale. Det kan dræbe gode projekter. Alternativt skal der være hjælp til det.
5.Betaling kan komme af de succeser det medfører.

TURO
Fredag d. 11/5-12 kl. 15:39

Der er utrolig mange spændende muligheder i krydsfeltet mellem optik/fotonik, biologi og mikrofluidteknologi, som jeg håber samarbejdet kan katalysere. Ikke mindst fordi der på trods af mange års optik-forskning i verdensklasse på DTU, først de senere år er begyndt at komme stor fokus på såkaldt bio-photonics.

Vi har haft et enormt frugtbart samarbejde med både Bioneer, DTU Nanotech og DTU Fotonik indenfor netop dette område, så det glæder mig meget at der med nærværende initiativ kommer øget fokus og et struktureret samarbejde op at stå. Jeg er overbevist om at der vil komme mange nye og ikke mindst markedsrelevante innovationer frem, når biologi-ekspertisen får daglig gang i optiklaboratorierne.

Tue Roth, OptoRobotix

Lars H Pedersen
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:00

Kære Holger Hersbøll.

Tak for din kommentar.

Ad 1) Den Godkendte Teknologiske Service søger hele tiden at være proaktiv i forhold til virksomheder, men er naturlig lydhør overfor kritik fra erhvervslivet. Derfor må du gerne uddybe punktet ”mere proaktiv” ?.

Ad2) Alle GTS-institutter, herunder Bioneer har specifikke personer med rod i forsknings-institutioner, samt forskningsnetværk og har ofte godt markedskendskab. De kan via samarbejde med forskningsinstitutioner formidle de kontakter du efterlyser, og endvidere sørge for at videnskab bliver ”omdannet” til brugbar teknologi/teknologiske ydelser for virksomhederne.

Ad 3 - 4) GTS-institutterne sælger ydelser på markedsvilkår. Der er dog flere muligheder, herunder også nemme måder og at starte samarbejder på, herunder også samarbejder som involverer forskningsinstitutioner. Styrelsen for Forsknings- og Innovation har en del programmer, der kan hjælpe virksomheds samarbejder (http://www.fi.dk/tilskud ) .

Ad 5) Betalingsstrukturen kan være til diskussion, inklusiv succes-incitamentet. Det er dog ikke tilladt GTS-systemet at yde specifik rådgivning, herunder forskning og udvikling på vilkår, der er konkurrenceforvridende !

Du er velkommen til at ringe til mig på Bioneer for en uddybning.

mvh Lars H Pedersen/Bioneer

Martin Dufva
Onsdag d. 16/5-12 kl. 11:56

Initiativet adresserar ett område som många är intresserade i men att ta in aktiviteter i området för EN biomedicinsk firma, ett sjukhus eller en biomedicinsk forskningsenhet kan vara oöverstiglig då området är tekniskt och förståelsemässigt svårt och kräver tätt samarbete mellan forskare av olika bakgrund (fysiker, biologer, medicinare och ingenjörer). Initiativet möjliggör uppbyggnad av en kunskaps bank och apparatur park med industrins behov i centrum. Detta initiativ har därför goda möjligheter till att skapa produkter i form av medico instrumenter och konsult tjänster.

Personligen tror jag en sådan utvecklingsenhet kan avlasta universitet med avseende på kommersialisering av vetenskap inom området och därmed öka Universitet möjligheter till att ligga i framkant med avseende på att få nya forskning resultat inom området.

Jacob Riis
Onsdag d. 6/6-12 kl. 08:47

Aktiviteten, "Mikro-, nano- og lysbaserede teknologier i biomedicin", dækker et meget lovende videnskabeligt og kommercielt felt indenfor diagnostik og analyse.

Mange danske virksomheder der er aktive i dette felt har ikke selv resourcer til at ansætte specialister i alle de involverede fagområder (optik, nanoteknologi,biologi og biokemi), og derfor er en forankring af dette tværfaglige område hos BIONEER en væsentlig forudsætning for en succesfuld industri i denne branche.

FOSS Analytical A/S, benytter i dag celletælling teknoligier til mælkeanalyse, og drager her nytte af tilsvarende teknologier udviklet til biomedico og lægemiddelindustrien. FOSS finder derfor denne aktivitet meget interessant, og ser mange muligheder i fremtidige samarbejder.

Jacob Riis Folkenberg,
People & project manager

Lars H Pedersen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 11:49

Celletælling incl. enkeltcelleanalyser, herunder af bakterielle og mammale celler er et område som er i stærkt stigende vækst. Aktiviteten her sigter mod at udvikle principper for håndtering/sortering af celler og komponenter med henblik på efterfølgende analyse. Hovedmålet for aktiviteten er modning af principper for forskningsinstrumenter, men vi håber, at der vil komme teknologi-spinoff, som kan anvendes i f.eks. at line apparaturer.

Mvh

Lars H Pedersen