Miljøeffektiv landbrugsproduktion (primærproduktion)

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Dansk landbrug er gennem de sidste 20 år blevet underlagt stadigt skrappere regulering på miljøområdet. Ofte har kravene på kort sigt medført øgede udgifter til anlægs- og driftsomkostninger; men har samtidig øget incitamenterne for at optimere udnyttelsen af næringsstoffer i f.eks. husdyrgødning. Det forventes at kravene til en miljøeffektiv landbrugsproduktion vil øges i de kommende år, specielt for de store industrialiserede husdyrbrug. Denne tendens er gældende for Danmark såvel som store dele af Vesteuropa. Udviklingen skaber et forretningsgrundlag for en række danske teknologivirksomheder, som vil have gode muligheder for at øge produktion og eksport af miljøteknologi

Der opbygges viden om en række teknologiers indvirkning på tab af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, klimagasser og lugt, dels i de produktionsprocesser hvor teknologien anvendes, dels i de efterfølgende processer. Der fokuseres særligt på teknologier, der har potentiale til både at reducere miljøpåvirkningen og samtidig forbedre produktiviteten, så teknologierne bliver økonomisk bæredygtige. Teknologierne omfatter blandt andet præcisionssprøjtning på marken, avl, fodring og produktionssystemer.

Der vil blive opbygget kompetencer til udvikling og integrering af nye miljøteknologier i landbrugsproduktionen.

Der udvikles metoder til at foretage enkle og effektive screeninger af nye teknologiers potentiale. Der opbygges teknisk ekspertise på de mest lovende teknologier, og metoder til at evaluere teknologiernes samlede indvirkning på produktionskæden og miljøpåvirkning.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Leif Marienlund
Onsdag d. 17/6-09 kl. 13:22

På trods af, at danske væksthusgartnerier gennem en årrække har gennemført omfattende energieffektiviseringer, er sektoren fortsat energitung. Erhvervet vil gerne medvirke yderligere til opnåelse af klimamålsætningerne, og herved også sikre egen fremtidig konkurrenkraft. Det er absolut realistisk at væksthusene kan blive uafhængige af fossile brændstoffer; men forudsætningen herfor er yderligere forskning og udvikling i nye teknologier som fx opsamling, lagring og genbrug af sommervarme, forbedret klimastyring mm.

Flemming Nør-Pedersen
Onsdag d. 17/6-09 kl. 19:02

Danske erhvervsgartnere (planteskoler, frilandsgrøntsager, prydplanter, væksthusgrøntsager m.v.)dyrker typisk mindre arealer meget intensivt. Med de nuværende produktionssystemer et der et væsentligt forbrug af kemiske plantebeskyttelsesmidler, som ud fra alle samfundsmæssige målsætninger bør søges reduceret. Nye dyrkningsystemer, der på en gang kan reducere forbruget af plantebeskyttelsesmidler og hæve produktiviteten er særdeles relevante, og kan i sig selv være med til at sikre en konkurrencemæssig fordel i f.t. fx. Holland, hvor der i visse dele af væksthusproduktionen injiceres plantebeskyttelsesmidler direkte i vandingsvandet. Udstyr til præcisionssprøjtning vurderes at have et betydeligt potentiale, både i DK og på eksportmarkeder.

Fl. Nør-Pedersen
Sekr.chef
Landbrug & Fødevarer

jaaslyng
Fredag d. 19/6-09 kl. 08:58

Kære Leif og Flemming

Tak for jeres bemærkninger om en nødvendig indsats indenfor væksthus og gartneriområdet.

GTS nettet har i de senere år arbejdet på at sikre nødvendig viden så energiforbruget kan nedsættes yderligere i væksthusproduktionen. Vi er derfor også helt enige i, at det er muligt at opnå en væksthusproduktion uafhængige af fossile brændstoffer. Hvis målet skal nås skal den nuværende ’værktøjskasse’ af teknologier og udvides og udvikles. Det er nok også vigtigt som Flemming skriver at udvide det eksisterende arbejde mod lavere energiforbrug, med et arbejde, der sigter på en generel lavere miljøbelastning. Brugen af alle ressourcer skal nedsættes, herunder både energi, vand, gødning og plantebeskyttelsesmidler.

Vi skal gøre det grønne helt grønt – så både jordbrugserhvervet og teknologileverandørerne kan udvikle sig i de kommende år.

Hilsen
Jesper Mazanti Aaslyng

Bodil Hjarvard
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 15:52

Den stadigt mere miljøeffektive landbrugsproduktion integrerer selvfølgeligt stadigt mere miljø i driften. Produktionen skal derfor tænkes som aktivitetsorienteret ressourcestyring - ikke kun på bedriftsniveau, men også på oplands- og samfundsniveau. Det kan eksempelvis handle om hvordan forskellige produktionsmåder eller afledte produktioner integreres mere i hinanden eller hvordan miljøhensyn og regulering forvaltes i forhold til de dyrkede arealers beskaffenhed mv. Mere specifikt kan det handle om hvad en særlig fodring giver for en særlig gødning, hvordan der kan opnås en højere grad af differentieret produktion eller hvad planteproducenten har for behov i forhold til indholdsstoffer i gødningen.

Udviklingen og integreringen af nye miljøteknologier er utroligt vigtigt for landbrugets fortsatte produktivitet og skal derfor også indtænke jordens frugtbarhed og hvordan vi f.eks. optimerer dyrkningssystemerne og inddrager kulturtekniske foranstaltninger - f.eks. sædskifter, vand¬ings- og afvandingsstrategier, pesticidstrategier og management. Den enkle og effektive screening skal derfor kunne klassificering og kvantificere f.eks. næringsstofomsætningen fra forskellige gødningstyper og forskellige driftsformer. Samtidig vil det være nødvendigt at der bliver udviklet teknologier eller koncepter til håndtering af ressourcestrømme og højværdiproduktion.