Miljøkemi – renere produkter og processer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Bø Frølund
Direktør

En grøn produktprofil bliver stadigt vigtigere i den globale konkurrence. Denne aktivitetsplan stiler mod at løse produktionsvirksomhedernes udfordringer gennem udvikling af produktprototyper med reduceret indhold af problematiske stoffer samt udvikling af analyse og rådgivningsydelser omkring karakterisering og anvendelse af alternative indholdsstoffer.

Markeds- og samfundsbehov
Danmark er et foregangsland på miljøområdet, ikke mindst pga. den stigende forbrugerbevidsthed for valg af ’grønnere’ produkter men også et øget politisk fokus i form af nye lovkrav til eksponering for og udledning af skadelige stoffer. Trods mange tiltag på området skønnes ca 20.000 kemiske stoffer at være på det danske marked, hvoraf uønskede kemikalier som tungmetaller, blødgørere og konserveringsmidler kan måles i blod og urin hos danske børn i alderen 6-11 år [Natur og Miljø 2014 – Miljøstilstandsrapporten, MST].

Særligt plast-, maling-, møbel‑, kosmetik- og tekstilbrancherne har erkendte udfordringer omkring problematiske kemiske stoffer, men mange andre har også disse problemstillinger inde på livet. Danske produktionsvirksomheder står for 51% af den samlede eksport. Alene plastindustrien i Danmark har 220 medlemsvirksomheder, der beskæftiger 20.000 personer og 70 procent af omsætningen stammer fra eksport [www.plast.dk/Om-Os/]. Der er således en meget bred og stor målgruppe for aktiviteterne.

Det er ikke blot nødvendigt at reducere problematiske stoffer i produkter men også at minimere udledningen af disse under produktionen, via fx affaldsstrømme og emissioner. Ved at være på forkant med udviklingen bliver virksomhederne både mere miljøvenlige og effektive. Det vil give danske virksomheder en konkurrencefordel på det globale marked, hvilket igen vil resultere i vækst og arbejdspladser i Danmark.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Det er kun sjældendt muligt at lave en simpel substitution af et problematisk stof. Risikoen ved simpel substitution er, at funktionen af et produkt ændres radikalt, som igen kan kræve en ændring i produktformuleringer eller produktionsprocessen. Dette kræver en indsigt, som kun de færreste små og mellemstore virksomheder har. Derfor vil Teknologisk Institut i denne aktivitetsplan udvikle markedsmodne teknologiske serviceydelser, der hjælper virksomheder med at løse disse udfordringer:

 • Fremstilling af produktprototyper med reduceret indhold af problematiske stoffer: Via kompetencer inden for formuleringskemi, emulsionsforhold og indkapslingsteknologi fremstilles produktprototyper med reduceret indhold af problematiske stoffer. Fokus vil være på ’back-to-basics’ produktdesign, hvor overflødige komponenter først skæres væk og muligheden for substitution i en ny produktformulering derefter undersøges.
 • Rådgivning om alternativer: Der udvikles rådgivningsydelser baseret på produkt-og materialekemiske kompetencer, som kombinerer viden om miljø- og sundhedseffekter med indholdsstoffernes funktion.
 • Rådgivning og analyser i forhold til anvendelse af bæredygtige råvarer: Anvendelse af råvarer som fx genbrugs- eller biologiske materialer kan give et produkt en bæredygtig profil og en økonomisk besparelse. Nye råvarer kan påvirke fremstillingsprocessen, hvorfor nye formuleringskemiske og procestekniske værktøjer vil blive udviklet til at håndtere denne udfordring.
 • Måleteknologi og analyseværktøjer til identifikation og karakterisering af miljøudfordringer: Reduktion af udledning af skadelige stoffer til miljøet kræver kendskab til omfanget af problemerne samt effekten af eksisterende og nye løsninger. Der videreudvikles ydelser og kompetencer inden for onsite feltmålinger og sensorsetups til måling af partikler, emissioner og skadelige stoffer i miljøet. Fokus vil være på kosteffektive sensorer.

Miljøkemi - renere produkter og processer

Centrale aktiviteter
Denne aktivitetsplan består af to hovedområder: Substitution og reduktion af problematiske stoffer samt karakteriseringsmetoder til miljøfremmede stoffer. Aktiviteterne bygger på stærke kemitekniske kompetencer opbygget bl.a. gennem den nuværende resultatkontraktaktivitet Vand- og Miljøteknologi, et Højteknologifondprojekt samt en række miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter (MUDP).

Aktivitet 1: Substitution og reduktion af problematiske stoffer
Aktiviteter omkring reduktion af uønskede stoffer i produkter omfatter følgende:

 • Substitution af problematiske stoffer via back-to-basics design
 • Udvikling og anvendelse  af nye indkapslings- og emulsionsteknologier - fx videreudvikling af silica-baseret indkapsling, colloid- og micelle-systemer
 • Opbygning af modelleringsværktøjer rettet mod de formuleringskemiske udfordringer ved substitution
 • Opbygning af faciliteter til opskalering af udvalgte indkapslings- og emulsionsløsninger til fremstilling af produktprototyper til direkte test i industrien
 • Udvikling af formuleringskemiske  og procestekniske værktøjer til at udvikle og anvende nye bæredygtige ressourcer
 • Udvikling af teknikker til reduktion af emissioner

Aktivitet 2: Karakteriseringsmetoder
For at identificere miljøproblemer samt effekten af udviklede løsninger deraf kræves udvikling af understøttende måleteknologier:

 • Teknikker til onsite feltmålinger af miljøfremmede stoffer i luft
 • Metoder og måleprober til forbedret sampling af  meget høje og meget lave koncentrationer af gasser og partikler
 • Sensorsystemer til monitorering af produktion og lagring for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer. Fokus vil bl.a. være på videreudvikling af simple sensorer via kemometriske modellering af diverse sensorkombinationer. Dette omfatter bl.a. optimering af kemoresistive og surface acoustic wave sensorer

Mulige samarbejdspartnere
Denne aktivitetsplan bygger på kompetencer opnået gennem et stærkt samarbejde med relevante virksomheder i industrien og andre relevante aktører på området - bl.a. brancheforeninger. Der eksisterer også et nært samarbejde med danske universiteter (DTU, AU og KU) og det svenske vidensinstitut SP.

Kemi i Kredsløb, er et større partnerskab omkring substitution af skadelig kemi støttet af Miljøstyrelsen, som gennemføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut, DHI, Risk and Policy Analysts Ltd. (UK), SP (Sverige), KU og AU. Dette partnerskab giver en platform for formidling af aktivitetsplanens resultater.

Teknologisk Institut er partner i Innovationsnetværket for Miljøteknologi, som bl.a. har fokus på emissionsbegrænsende teknologier. Formidling på dette område vil derfor ske gennem dette netværk.

Nøgleord

64 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Werner J. Andresen (produktchef, Lindab Ventilation A/S)
Fredag d. 10/4-15 kl. 10:55

Miljøkemi – renere produkter og processer

Som producent og leverandør af produkter og systemer til ventilationsbranchen og dermed til miljø- og arbejdsmiljø området, er det vigtigt, at vi kan få hjælp til at måle og dokumentere eventuelle partikelemissioner fra vores produkter.
Det kan være under selve produktionsprocessen som også på det færdige produkt, hvad enten det er på vores egne fabrikker eller onsite feltmålinger, når produkterne er monteret.
Det er for os vigtigt, at vi kan samarbejde med et institut, som er på forkant med udviklingen af måleteknologi og analyseværktøjer til karakterisering af emissioner og partikler.

Med venlig hilsen

Lindab A/S

Werner J. Andresen

produktchef

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 08:55

Tak for din kommentar.

Simon Bruun (Ingeniør, Rambøll)
Mandag d. 13/4-15 kl. 07:49

Vi yder bl.a. råd rådgivning om emissioner af gasser, lugt osv. fra såvel punktkilder som diffuse kilder og foretager herunder OML-beregninger, evt. CFD-modellering mv., men ikke egentlige målinger. Pålidelige målinger on-site, både som akkrediterede målinger og som orienterende målinger, er relevante som grundlag for og supplering af f.eks. spredningsberegninger.

Kompetente medarbejdere til sparring og de rigtige teknologier til gennemførelsen er værdifuldt - ligesom der løbende tilstøder nye behov, hvorfor den nyeste, opdaterede viden er af stor værdi.

Med venlig hilsen

Simon Bruun

Ingeniør, Rambøll.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 13/4-15 kl. 08:55

Tak for din kommentar

Michael Jønsson (Sourcer, hummel A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:03

Som en virksomhed der udvikler og sælger tøj, sko og sportsudstyr er det vigtigt for os at sikre at vores produkter både laves under ordnede forhold og lever op til gældende sikkerhedsregler.

Vi ønsker at benytte de mest miljø- og sundhedsmæssige stoffer i vores produkter og arbejder løbende med dette.

Derfor er det vigtigt med kompetente samarbejdspartnere til sparring omkring hvilke kemiske stoffer der miljø- og funktionsmæssigt er mest hensigtsmæssige at benytte samt til forskning og udvikling indenfor dette felt.

Med venlig hilsen

Michael Jønsson

Sourcer, hummel

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 13:17

Tak for støtten og dejligt Hummel er interesserede.

Hans Ole Andersen (Direktør, ZenZors A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 11:32

Lille virksomhed – store ideer.

En lille virksomhed som ZenZors A/S, der er leverandør af udstyr til onsite målinger af miljøfremmede stoffer i luft, jord og vand, kan få ideer der er umulige at efterprøve uden assistance fra et vidensinstitut, med deres kompetencer på mange fagområder og en udstyrspark som et Wunderland for en teknikker.

Som deltager på det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekt (MUDP) sammen med TI på Storebæltsbroen, har ZenZors nydt godt af det gode og konstruktive samarbejde og fået efterprøvet ideer som ville værre ganske umulige at efterprøve for os alene.

Vi har indhentet værdifuld viden inden for vores område og vil ikke tøve i fremtiden med et lignende samarbejde.

Med venlig hilsen
Hans Ole Andersen
Direktør

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:32

Mange tak for din ros og kommentar, som ligger fint i tråd med vores forslag omkring videreudvikling af måleteknologi til onsite feltmålinger af miljøfremmede stoffer.

Hans Ole Andersen (Direktør, ZenZors A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 11:42

I forlængelse af mit tidlige indlæg, har jeg følgende at bidrage med i relation til beskrevne aktivitetsforslag.

Med mellemrum ruller der kampagner gennem samfundet, hvor laboratorier, rådgivere og entreprenører omsætter for store beløb, initieret af problematikker, såsom enzymer, epoxy, asbest, radon, jordforurening og PCB, der har fået særlig opmærksomhed i samfundet. Myndighederne har så udstedt nogle retningslinjer indeholdende grænseværdier. Ved de efterfølgende analyser kan resultaterne få voldsomme økonomiske konsekvenser for ejerne af de ramte værdier, ligesom samfundet kan lide på den sundhedsmæssige front og iagttage økologiske konsekvenser.

Derfor er metoden, prøveudtagningen, analysen, usikkerheds budgettet mm. væsentligt for udfaldet, om resultaterne ligger over eller under en given grænseværdi, med heraf følgende konsekvenser. Derfor giver det ikke mening at ”udstede” en grænseværdi, med mindre at ovennævnte er fastlagt i detaljer i en beskrivelse, dækkende hele tilblivelsen af resultaterne, således at kulturen hos aktørerne ikke driver i uhensigtsmæssig retning drevet af konkurrence, men fastlåses på beskrivelsen, der kun må afviges med behørig dokumenteret argumentation.

Derfor ser jeg en stor tværefaglig opgave for et vidensinstitut i at lave beskrivelser og vedligeholdelse af dem, for eksisterende og fremtidige grænseværdier og indhente konsensus blandt aktørerne.

Da Danmark er et foregangsland på miljøområdet, vil et fremtidigt kompendium af beskrivelser, være en stor fordel for Danmark, på linje med DIN-norm kompendiets effekt på Tyskland og EN skrivningen.

Med venlig hilsen
Hans Ole Andersen
Direktør

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:34

Også tak for din kommentar omkring vigtigheden af konsensus inden for analysemetoder og beskrivelser. Fra Teknologisk Instituts side er vi enige i dine betragtninger omkring vigtigheden af en tværfaglig indsats på tværs af aktører og institutter, hvilket vi vil bestræbe os på at løfte, også på tværs af aktiviteterne.

Allan V. Rasmussen (Project manager, LEGO System A/S)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 13:39

Det er helt sikkert et initiativ der vil være behov for i mange virksomheder over de næste år.
Jeg tror især mange mindre virksomheder vil have stor glæde af, at blive supporteret på den måde.
Faktisk er de punkter I beskriver meget præcist de samme processer vi har været (og stadig er) på vej igennem hos LEGO.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:06

Mange tak for din støtte til vores forslag, Teknologisk Institut mener også at produkt innovation gennem reduktion af skadelig kemikalier og bæredygtige materialer er et meget vigtigt område at udvikle med henblik på at sikre vækst i danske produktionsvirksomheder.

Anders Bentien (Lektor, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab)
Mandag d. 27/4-15 kl. 22:39

Godt initiativ, er sikker på at der er mange (mindre) virksomheder som ikke selv har ressourcerne til at foretage udredninger selv og som i stedet kan trække på den erfaring som bliver opbygget her.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:20

Mange tak for din opbakning til vores forslag

Bo Tuborg Jensen (Produktion Teknisk Ansvarlig, Exova Metech A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 10:45

Exova Metech A/S er en virksomhed, der beskæftiger sig indenfor områderne kalibrering, validering og test.

Vi har Danmarks bredeste akkreditering, men dækker naturligvis ikke alt. Vi har derfor behov for at underleverandører kan levere ydelser indenfor specifikke special områder.

I den forbindelse kan nævnes kalibrering af partikkeltællere, som vi i dag er nødsaget til at sende til producenten. Det er vi naturligvis kede af, da vi meget gerne ser resultater, der bliver leveret af et uafhængigt kalibreringslaboratorium. Så da vi hørte Teknologisk Institut har noget på tegnebrættet indenfor området, vakte det naturligvis vores opmærksomhed.

Vi ser meget frem til et samarbejde med Teknologisk Institut på dette område.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:53

Tak for din interesse inden for partikelkarakterisering. Vi er ved at opruste på dette område og vil se frem til et tæt samarbejde på området med partikeltælling i væske og kalibrering af partikeltællere.

Patrick Hechmann (Direktør, Inkmann Corporation)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 13:10

Som en virksomhed der udvikler og sælger bæredygtige løsninger indenfor blæk, er det særdeles vigtigt for os at sikre at vores produkter både laves under ordnede forhold og lever op til gældende sikkerhedsregler.

Vi ønsker i vores virksomhed at benytte de mest miljø- og sundhedsmæssige stoffer i vores produkter og arbejder løbende med dette.

Som en lille virksomhed, med brug for stærk viden, er det derfor yderst vigtig for os at have et godt samarbejde til sparring omkring hvilke kemiske stoffer der miljø- og funktionsmæssigt er mest hensigtsmæssige at benytte, samt en god sparing til forskning og udvikling indenfor dette område.

Dette er noget som vi ikke kunne have gjort uden den gode sparing fra Teknologisk Institut.

Vi takker mange gange.

Med venlig hilsen
Patrick og Ulrich Hechmann

Ejere: Inkmann Corporaiton

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:55

Mange tak for jeres ros og kommentarer omkring udvikling af bæredygtige produkter og reduktion af problematiske stoffer i produkter som jeres. Fra Teknologisk Instituts side er vi enige i jeres betragtninger omkring vigtigheden af tværfaglig sparring og tæt dialog med virksomheder.

Helle Fabiansen (Miljøchef, Plastindustrien)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:55

Jeg opfatter TI som særdeles kompetent inden for feltet kemi og substitution. Vi har i mange år samarbejdet med TI om plastspecifikke emner og vores medlemmer har stor gavn af TI's ekspertise på plastområdet. Substitution af uønskede kemikalier er helt klart et område, som har stor bevågenhed i plastindustrien og der er behov for viden og kompetencer til at hjælpe vores medlemmer i den komplicerede proces med at finde velegnede alternativer. Det tror vi på at TI kan opnå og tilbyde gennem projektet Miljøkemi - renere produkter og processer.

Venlig hilsen
Helle Fabiansen
Miljøchef

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:57

Mange tak for din ros og kommentar. Fra Teknologisk Instituts side er vi enige i dine betragtninger omkring vigtigheden af opbygning af viden om alternativer og anvendelsen af disse, hvilket bestemt er et område som vi også fremadrettet vil bestræbe os på at styrke.

Helle Fabiansen (Miljøchef, Plastindustrien)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 09:56

Jeg opfatter TI som særdeles kompetent inden for feltet kemi og substitution. Vi har i mange år samarbejdet med TI om plastspecifikke emner og vores medlemmer har stor gavn af TI's ekspertise på plastområdet. Substitution af uønskede kemikalier er helt klart et område, som har stor bevågenhed i plastindustrien og der er behov for viden og kompetencer til at hjælpe vores medlemmer i den komplicerede proces med at finde velegnede alternativer. Det tror vi på at TI kan opnå og tilbyde gennem projektet Miljøkemi - renere produkter og processer.

Venlig hilsen
Helle Fabiansen
Miljøchef

Hanna Løyche (Adm. dir. , Brancheforeningen SPT)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 14:59

I kosmetikindustrien oplever vi et stigende fokus på bl.a. brug af konserveringsmidler i produkterne og vi mødes ofte af et ønske og en forventning om, at stoffer, der stilles spørgsmålstegn ved, øjeblikkeligt udfases. Men hvornår er der et tilstrækkeligt fagligt belæg for at starte en substitutions proces og hvordan sikrer man, at man ikke substituerer sig ud i nye problemer men undgår, at der ikke skabes nye og måske værre problemer med alternativerne. Dertil kommer at produktudvikling tager tid og ressourcer.

Udover traditionel one-to-one kemikaliesubstitution er det også vigtigt at vurdere, om der er andre måder man kan undgå eller reducere de uønskede ingredienser ved at tænke det ind i selve designet af produktet. Eksempelvis kan behovet for brug af konserveringsmidler i visse tilfælde reduceres ved udvikling af ny og innovativ emballage.

Der er næppe tvivl om, at substitutionsproblematikken er en stor udfordring for kosmetikbranchen, og det er derfor helt afgørende, at der samles viden og kompetencer på dette område og at der udvikles metoder, der kan hjælpe virksomhederne i den rigtige retning. For virksomhederne vil gerne – men de vil også gerne sikre, at de gør det rigtige. Det kan resultaterne fra det foreslåede projekt hjælpe til med.

Venlig hilsen
Hanna Løyche
Adm.dir
Brancheforeningen SPT

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 13:58

Tak for din kommentar. Det er meget centrale problemstilling du bringer op om at vælge de rette alternativer samt se på andre teknologiske løsninger som bidrage til reduktion af problematiske stoffer. Vi vil bestræbe os på fortsat at hjælpe virksomhederne med udfordringerne indenfor substitution.

Aage Feddersen (Miljø- & Teknikchef, Dansk Mode & Textil)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 20:51

Der er et stigende fokus på kemikalier i produkter – herunder især tekstiler. Det forlanges nu i højere grad, at virksomheder kan forklare (og forsvare) den kemi, de har i deres produkter – og evt. substituere såfremt det viser sig, at de har problematiske kemiske stoffer i deres produkter.
Substitution er derfor af stor interesse for tekstilndustrien; det er derfor vigtigt, at der samles viden og kompetencer på dette område, og at der udvikles metoder, der kan hjælpe virksomhederne i den rigtige retning.
Vi er ikke i tvivl om, at dtte projekt vil være af afgørende interesse for tekstilindustrien og skal hermed give det vor fulde støtte.

Aage Feddersen
Miljø- og Teknikchef
Dansk Mode & Textil

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:00

Tak for din støtte. Teknologisk Institut ser også tendensen med at virksomhederne i høj grad bliver udfordret på viden om de kemiske stoffer i deres produkter og vi er enige i at udvikling mod øget viden, øgede kompetencer og bedre metoder vil styrke væksten i danske virksomheder.

Joan Thiesen (Project Manager, Gabriel A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:35

Hvis jeg må knytte en kommentar til Aages input, så oplever vi nogle gange som tekstilvirksomhed at kunder efterspørger en egenskab, som kemi-industrien har fået dem overbevist om er uundværlig - eksempelvis antibakterielle behandlinger. Derfor er kemiindustrien også en vigtig udviklingspartner i dette, da de har stor indflydelse på hvad der konkret kommer på markedet. Generelt efterspørges der mange funktioner i produkterne (eks. anti-bakteriel, smudsafvisende), hvor vi løbende undersøger den bedst mulige måde at opnå disse på. Dog oplever vi tit, at der ikke er noget der kan hamle op med en ordentlig rengøring, så der ligger også en stor informationsopgave overfor kunder/brugere.

Dorte Falengreen (By Falengreen )
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:57

Miljøkemi – renere produkter og processer

Som producent og leverandør af sunde og allergivenlige hårprodukter mærker vi den stigende interesse fra forbrugernes side, omkring grønne produkter. Vi høre dog tit at incilisten på vores og andres produkter er ugennemsigtig for kunderne. Dertil kommer øgede lovkrav fra den politiske side, som ikke har gjort de nemmere for os og vælge de sundeste ingridienser.

Da vi er en svanemærket serie er det yderst problematisk for virksomheden at der kun er få substituerende produkter til de skadelige kemikalier under produktionen. Det vil derfor betyde en større konkurrencefordel for os, hvis fremstilling af produktprototyper med reduceret indhold af problematiske stoffer kan findes, samt rådgivning af alternativer. Dette vil samtidig kunne sikre vores kunder en større sikkerhed.

Med venlig hilsen
Dorte Falengreen

By Falengreen
Adm. direktør

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:53

Tak for din støtte. Teknologisk Institut håber fortsat at kunne støtte op om og hjælpe danske virksomheders som din egen med udvikling af sundere og mere miljøvenlige produkter med reduceret indhold af problematiske kemikalier ved at øget viden og kompetencer på området.

Lars Find Andersen (Senior advisor, Flügger A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:15

Flügger producerer og sælger maling og bliver konstant mødt med krav om substituering af forskellige problematiske stoffer.

Vi har i denne forbindelse brug for partnere, som konstruktivt kan foreslå alternativer og ikke mindst måle om disse alternativer fungerer i praksis.

Det indebærer at disse partnere dels besidder en grundlæggende viden om kemiske stoffers effekt i forskellige systemer dels har adgang til analyseinstrumenter, som kan aflæse forandringer i vore produkters performance.

Vi ser TI som en vigtig partner i dette arbejde og ser frem til et frugtbart samarbejde

Med venlig hilsen

Lars Find Andersen
Senior advisor

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:54

Mange tak for din kommentar. Teknologisk Institut ser i høj grad effekten af stadigt skarpere fokus på reduktion af miljøfarlige stoffer, og dette er et område hvor vi både nu og i fremtiden vil arbejde på at opbygge stadigt stærkere kompetencer, således at vi kan hjælpe virksomhederne med at styrke deres miljøprofil.

Lars Find Andersen (Senior advisor, Flügger A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:15

Flügger producerer og sælger maling og bliver konstant mødt med krav om substituering af forskellige problematiske stoffer.

Vi har i denne forbindelse brug for partnere, som konstruktivt kan foreslå alternativer og ikke mindst måle om disse alternativer fungerer i praksis.

Det indebærer at disse partnere dels besidder en grundlæggende viden om kemiske stoffers effekt i forskellige systemer dels har adgang til analyseinstrumenter, som kan aflæse forandringer i vore produkters performance.

Vi ser TI som en vigtig partner i dette arbejde og ser frem til et frugtbart samarbejde

Med venlig hilsen

Lars Find Andersen
Senior advisor

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:18

Mange tak for din kommentar. Teknologisk Institut ser i høj grad effekten af stadigt skarpere fokus på reduktion af miljøfarlige stoffer, og dette er et område hvor vi både nu og i fremtiden vil arbejde på at opbygge stadigt stærkere kompetencer, således at vi kan hjælpe virksomhederne med at styrke deres miljøprofil.

Christoffer Kirk Strandgaard (Civilingeniør, Odense Kommune)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:19

Jeg ser Teknologisk Institut som en seriøs og dygtig samarbejdspartner. I forhold til karakteriseringsmetoder har vi haft et godt samarbejde omkring et projekt med Teknologisk Institut. Udviklingsprojekter inden for partikelmonitorering kan hjælpe kommunerne i arbejdet med at mindske røggener fra brændeovne bl.a. i forhold til ulovlig afbrænding af affald i brændeovne.

Med venlig Hilsen
Christoffer Kirk Strandgaard
Civilingeniør
Odense Kommune

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:26

Tak for dit indlæg omkring udvikling af karakteriseringsmetoder i forbindelse med røggener fra brændeovne. Teknologisk Institut har årelang erfaring og stærke kompetencer inden for partikelmålinger i forbindelse med måling på røggasser og emissioner, både som kommercielt område men også som forsknings- og udviklingsprojekter. Det er et område, hvor Teknologisk Institut i dag har igangværende F&U-projekter, og hvor vi også gerne fremover vil kunne tilbyde måletekniske kompetencer til brug for virksomheder, institutioner og kommuner.

Bent L. Hansen (Direktør, Danalytic ApS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:52

Som distributør gennem 25 år for firmaet TSI Inc. i Saint Paul, Minnesota, som er én af verdens førende producenter af blandt andet videnskabelig partikeludrustning, har jeg ofte haft lejlighed til at arbejde sammen med Teknologisk Institut omkring partikelanalyse og partikelgenerering og har derigennem fået stor respekt for instituttets faglige dygtighed og viden på dette vigtige område.

Gennem årene, hvor jeg har arbejdet med partikeludstyr, har jeg set en stigende interesse for, ved siden af massemålinger, at kunne bestemme både størrelser og størrelsesfordelingen af de mange partikler, som vi i det daglige udsættes for, både de naturlige- og de menneskeskabte.

Særlig i forbindelse med den hurtigt voksende produktion af nano-materialer er det vigtigt, at holde øje med og forske i, hvad både fremstillere og brugere udsættes for.
Et andet område som påkalder sig større og større opmærksomhed er undersøgelser af partikler fra forbrændingsprocesser, herunder partikler i udstødningen fra forbrændingsmotorer og i aftrækket fra brændeovne. Dette både af hensyn til de sundhedsmæssige faktorer og for optimering af forbrændingsprocesserne.

Vigtigheden af at kende alle aspekter af disse områder og af partikelteknologien generelt, skyldes både hensynet til påvirkninger af klima, sundhed og kvaliteten af fremstillede produkter og involverer store økonomiske interesser og konsekvenser.

Teknologisk Institut er, såvel med hensyn til viden om partikelteknologien som med hensyn til det udstyr, man råder over, særdeles godt klædt på til at løfte sådanne opgaver.

Med venlig hilsen

Bent L. Hansen
Danalytic ApS
Højagervej 33
8700 Horsens
Tlf. 40152055 - Fax. 75658517 -
E-mail: danalytic@post.tele.dk

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:39

Mange tak for din ros og opbakning til vore aktiviteter samt også væsentlige pointer omkring vigtigheden af kendskab til måletekniske fordele og begrænsninger. Vi deler opfattelsen af vigtigheden af opbygning og vedligeholdelse af kompetencer inden for dette komplekse og vigtige område.

Per Jørgensen (Kemi ingeniør, Harboes Bryggeri A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:34

Harboes Bryggeri A/S producere til dagligt maltekstrakt og i den forbindelse kan det være nødvendigt at anvende analysesmetoder som fx partikelstørrelses fordeling til bedre karaktisering af produktet. Det er en metode der kan blive mere og mere anvendt.
MVH Per Jørgensen
Produkt Udvikler
Harboes Bryggeri A/S

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:55

Tak for din kommentar omhandlende måling af partikelstørrelsesfordeling som analysemetode. Det er en metode Teknologisk institut har årelang erfaring med til gavn for danske virksomheder.

Jan Kjærulf Pedersen (Miljøchef, NCC Roads A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:39

NCC Roads A/S har i forbindelse med et projekt om reduktion af skadelige emissioner i udstødningsgasser fra eksisterende dieseldrevne entreprenørmaskiner haft stor nytte af den kompetente og seriøse tilgang Teknologisk Institut har udvist.
Der er fremadrettet bestemt et samfundsmæssigt behov for at have denne viden og indsigt "tæt på".

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:40

Mange tak for opbakningen. Vi er glade for at et firma som NCC også har fokus på at være på forkant med lovgivningen samt minimering af udledning af miljøfremmede gasser og partikler.

Bjørn Marcher (R&D Manager, Trioplast Nyborg A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:17

Som producent af polyethylen folier til industriel indpakning, samt affaldssække af genbrugsplast, er det vigtigt at have adgang til avancerede analysemetoder for f.eks. betænkelige komponenter samt partikelstørrelses fordeling, for karakterisering af råvarer eller lejlighedsvis problemknusning. TI er en kendt og anerkendt samarbejdspartner for sådanne analyser.

Bjørn Marcher
R&D Manager
Trioplast Nyborg A/S

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:56

Tak for din ros. Teknologisk Institut vil gerne være på forkant med udviklingen og ser det som en af sine fornemmeste opgaver at være virksomhederne behjælpelige med de nyeste analysemetoder inden for partikelkarakterisering og problemknusning.

Mende Trajkovski (Direktør, Purefi A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:36

Purefi A/S er en dansk virksomhed som udvikler emissionsbegrænsende udstyr til dieselmotoer som partikelfiltre samt SCR løsninger.

I forbindelse med vores udvikling af nye produkter, Euro VI samt Stage III B og højere er det nødvendigt for os at kunne måle og dokumentere effektiviteten af vores systemmer.
De nye standarder omfatter ikke blot partikelmåling i vægt men også antal, samt gasformige emissioner som ikke blev målt tidligere, som lattergas samt ammoniakslip mv. hvorfor det nu er nødvendigt at bruge meget avanceret udstyr som TI besidder idag.

I øjeblikket arbejder vi på udvikling af emissionsudstyr til Off-Raod maskiner og i denne forbindelse har TI udviklet en mobil målestation som kan anvendes direkte på maskinen mens den er i drift.

Fremtidige miljøkrav vil have stort behov for sådanne målestationer der hurtigt kan anbringes til et hvilket som helst sted hvor der er behov for luftkvalitetsmålinger og sidst og ikke mindst til gavn for arbejdsmiljøet og for de mennesker som befinder sig omkring arbejdsmaskinerne.

Mende Trajkovski
Direktør
Purefi A/S
www.purefi.dk

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:38

”Tak for din kommentar. Teknologisk Institut oplever en stigende interesse fra virksomheder mhp. on-site måling af bl.a. partikler, stammende fra både de direkte emissioner samt partikler i arbejdsmiljøet. Herunder opleves også et stigende fokus på antalsbaserede partikelmålinger, og vi ser et behov for at videreudvikle teknologi/ydelser i denne retning, også med fokus på kosteffektive on-site målinger.”

John Sørensen (Direktør, By Ransborg)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:50

Vi startede produktionen af levende lys for 3 år siden og troede, at det var en simpel sag at reducere partikeludledningen. Det skulle vise sig, at afbrænding af levende lys byder på mange udfordringer i relation til indeklimaet og menneskets sundhed. Optimering af lysmaterialet i relation til bæredygtighed, partikelminimering, undgå brugen af sundhedsmæssige skadelige stoffer (konserveringsmidler, farve, hærder og UV-hæmmere) og kortlægge partikelkarakteristikken fra de enkelte lysmaterialer, er kompliceret. Den eksisterende standard på området er gammeldags og fra før den tid, hvor de indeklima-/sundhedsmæssige konsekvenser var kendte. Flere og flere udvikler astma, DNA-forandringer, hjerte-/karsygdomme etc. som følge af hyppig eksponering for høj koncentration af (nano)partikler. Vi ser et stort behov for TI's rådgivning, måleteknologi og analyseværktøjer for udvikling af mindre skadelige levende lys.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:57

Tak for din kommentar omkring levende lys. Det er, som du nævner, et meget komplekst område rent måleteknisk. Teknologisk institut har igennem den senere tid styrket sine kompetencer på dette område og er med til at præge udviklingen, bl.a. gennem tæt dialog med Miljøstyrelsen, Svanemærket, Dansk Standard samt andre (også europæiske) aktører inden for levende lys.

Maria Bønnelykke (R & D Manager, Allison A/S)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 07:58

Jeg synes det er et rigtig godt tiltag og vi er meget interesseret i arbejdet med at finde alternativer til de nuværende problematiske stoffer i kosmetik industrien.
Vores fokus område ligger primært i at fremstile sikre og bæredygtige produkter til forbrugerne, som også opfylder dette langsigtet.
I forhold til fremstilling er vi gså interesseret i, at fremstille efter de mest bæredygtige procedurer og mest energibesparende for at sikre fremtidens ressourser.
Vi producerer en del svanemærkede produkter og her er miljøet jo specielt i fokus.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:39

Mange tak for din kommentar. Vi oplever stor interesse på netop substitution af problematiske stoffer og udvikling af mere bæredygtige produkter og processer. Vi arbejder derfor på at styrke dette område, så vi får endnu bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med udviklingen af miljørigtige produkter

Mikkel Pedersen (PHX Innovation ApS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:56

I mit arbejde, med forurening fra mindre fastbrændselskedler, mangler vi værktøjer til langsigtet monitorering, af skadelige stoffer, fra "ulovlig" fyring. Tiltag som dette vil også være nødvendigt for fx kommunerne som nu er blevet pålagt at den nye brændeovns-bekendtgørelse overholdes.
For at den fremtidige udnyttelse af vedvarende energikilder fastholdes, vil fokus på afbrænding af affald, samt forhindring deraf være strengt nødvendigt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:40

Tak for din kommentar omhandlende værktøjer til monitorering i forbindelse med fastbrændselskedler. Vi er opmærksomme på den nye brændeovnsbekendtgørelse og arbejder aktivt i bl.a. projektsammenhæng med at udvikle nye værktøjer til måling og monitorering af skadelige forbindelser og røggener fra brændeovne og fastbrændselskedler.”

Tom Buris Nielsen (Optometrist, Pharma Optic)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:03

Jeg grundlagde Kontaktlinse Instituttet i 1976. På det tidspunkt
skulle alle brugere af kontaktlinser desinficere deres linser dagligt med kemisk konserverende saltvandopløsninger bl.a. med derivater af kviksølv, Tiomersal og Bezalkoniumklorid, Klorhexidin. Flere af disse molekyler er uforenelige med bløde kontaktlinser.
I de sidste 20 år har man anvendt enten 3% brintoverilte, H2O2
som ved hjælp af en katalysator, platin coated emne eller et enzym catalase, i en salttablet, omdanner brintoverilten H2O2 til vand
H2O og ilt O2. Samtidig har nye desinficerende molekyler vundet indpas, bl.a. biguanide. Fordi brintoverilten regnes for at være
en miljørigtig bæredygtig desinfektion, der ikke forurener vores miljø er der et meget stort ønske i Kontaktlinse Industrien for
at man undlade anvendelsen af de kemiske molekyler som ikke umiddelbart omdannes i naturen. Selv om der skønnes at være 100 mill. brugere af kontaktlinser på verdens basis, hvoraf 60 mill. renser deres linser dagligt, kan brugerne øges betydeligt ved at forbedre brintoveriltesystemet, således at det bliver rensesystemer der er simple at anvende. Efter en henvendelse fra en linseleverandør har jeg som opfinder af en tabletclip, The Advanced Clip, der omdanner brintoverilte til vand og ilt, rettet henvendelse til Teknologisk Institut, Kemi -og Bioteknik med henblik på hjælp til at forbedre rensning af kontaktlinser til
et `økologisk ` og miljørigtig rensesystem både for naturen og
for øjets miljø.
Jeg har ikke selv kompetencer i kemi, men har modtaget den eftersøgte eksperthjælp på Teknologisk Institut, hvilket jeg glæder mig til skal bringe en innovation, som vil få afgørende betydning
for det fremtidige kontaktlinsemarked. Problemet med kemiske rensevæsker er øget betydelig de sidste par år, med nye linsematerialer, der er uforenelige med materialer der indeholder silikone.

Hilsen
Tom Buris Nielsen
Pharma Optic

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:58

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for at kunne stille de kompetencer til rådighed, som er nødvendige for, at jeres virksomhed kan udvikle nye produkter uden skadelige kemikalier til kontaktlinse-branchen. Vi bestræber os hele tiden på at udvikle ny viden og nye metoder til fortsat at kunne løse udfordringerne omkring substitution af uønskede stoffer i forbrugerprodukter.

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:15

Vigtigt projekt som kan være med til at styrke dansk erhvervslivs grønne profil. Spiller godt sammen med andre projekter såsom cirkulær økonomi, produkter med god samvittighed og ressourceeffektiv produktion. Kunne være interessant at se på hvad GTS nettet samlet set vil kunne tilbyde ift. grøn produktion/produkter. Og dermed styrke GTS institutternes grønne profil.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:41

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at du også ser vigtigheden i at kunne tilbyde de rette kompetencer og metoder, som er nødvendige for at styrke virksomheders grønne erhvervsprofil. Disse aktiviteter er, som du også selv påpeger, meget essentielle i forhold til at opnå en mere ressource-effektiv produktion og støtter samtidig op om initiativer omkring cirkulær økonomi

Sune Danø (R&D Manager, Consumables, Struers A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 22:58

Godt initiativ. Hos Struers producerer vi f.eks. akryl- og epoxyindstøbningssystemer. Her er det en udfordring, men også en vigtig konkurrenceparameter, at substituere sundhedsskadelige kemikalier med mindre skadelige alternativer uden at få et teknisk ringere produkt.

Det er ikke nogen nem øvelse, og vi ser frem til at kunne trække på metodisk og konkret teknisk hjælp til opgaven. Vi har flere konkrete substitutionsopgaver kørende som ville være relevante her.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:42

Mange tak for din kommentar. At substituere et problematisk kemikalie med et mindre skadeligt alternativ uden at gå på kompromis med produktets tekniske egenskaber er en meget stor udfordring. Vi bestræber os derfor hele tiden på at udvikle ny viden og nye metoder, så vi i samarbejde med virksomheder kan udvikle nye miljøvenlige og mindre sundhedsskadelige produkter

Mogens Stibolt (Global Environmental Coordinator, Bestseller)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:25

Bestseller får produceret og indfører en lang række produkter. Primært tøj og sko naturligvis.
Vi vedkender os et stort ansvar for at producere på en måde der giver anledning til mindst mulig uheldig påvirkning for mennesker og miljø.
Derfor har vi lavet en bæredygtighedsstrategi med en række mål.

Alle projekter og tiltag som kan hjælpe os og andre firmaer til at udskifte kemikalier og materialer til nogle der er mindre skadelige hilses velkommen.
Derfor støtter Bestseller også Teknologisks projekt .

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:42

Mange tak for din kommentar. Vi bestræber os på at kunne stille de rette kompetencer til rådighed, som kan hjælpe virksomheder med at udvikle nye produkter uden skadelige kemikalier samt opnå tilstrækkelig viden om de problematiske stoffer samt alternativer til disse til at kunne vejlede virksomhederne. Vi arbejder hele tiden på at udvikle ny viden og nye metoder til fortsat at kunne støtte op om udfordringerne ved substitution af uønskede stoffer i komplekse produkter og komplekse leverandørkæder med bæredygtighed i fokus

Bettina Lindholt (R&D Manager, danlind as)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:25

For en virksomhed som danlind as, der fremstiller miljøvenlige vaske- og rengøringsmidler og som primært ønsker at anvende de mest miljøvenlige og letnedbrydelige råvarer i vores produkter, er muligheden for at kunne etablere et samarbejde med en kompetent partner som Teknologisk Institut af stor betydning for vores fremtidige konkurrenceevne.
For eksempel i forbindelse med udvikling af alternative aktivstoffer til vores vaskemidler, baseret på helt nye bæredygtige råvarer for optimal miljøvenlighed, kombineret med muligheden for analytisk fra TI’s side, at få bevist at de alternative råvarer vitterligt har en forbedret miljø- og sundhedsprofil.
Kravene skærpes desuden løbende til hvad samfundet og videnskaben anser som værende miljø- og sundhedsskadeligt, hvilket betyder at værktøjer til reduktion af sådanne stoffer vil kunne hjælpe en virksomhed som danlind as til at være på forkant i udvikling af nye produkter. Produkter der vil være fremtidens miljøvenlige produkter.
At TI tillige besidder kompetencer i forbindelse med produktanalyser og løsning af eventuelle proces- og/eller produktionsproblemer, der kan opstå i forbindelse med substitution og indkøring af nye råvarer i vore mange forskellige detergent-formuleringer, vil være med til at sikre endnu bedre vaske- og rengøringsmidler til gavn for miljø og forbrugere.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:43

Mange tak for din kommentar, som understreger vigtigheden af kompetencer og værktøjer til at understøtte og bidrage til substitution af problematiske stoffer. Vi vil arbejde for at fremme dette område, så industriens muligheder for at udvikle mere miljøvenlige produkter bliver større, og udviklingen kan ske hurtigere”

Flemming Moch Jørgensen (R&D Manager, Pro-Glue A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:45

Proglue producerer og sælger lim først og fremmest på naturlige fornybare polymerer, men møder konstant krav om substitution af forskellige stoffer der anses for at give problemer af den ene eller anden grund. Som lille virksomhed kan det være uoverskueligt at skulle erstatte gammel kendte kemikalier og de reaktioner disse har med polymeren, som netop giver de egenskaber vi har brug for.
Det er resurse krævende måske mere end vores type virksomhed kan klare og risikoen for at vores type produkter forsvinder og går i glemmebogen.
Så skal vi fortsætte af den vej, er det en stor fordel at der er mulighed for at finde partnere, som konstruktivt kan hjælpe med at finde alternative løsninger
Vi ser TI som en vigtig og kompetent partner i dette arbejde og håber på til et frugtbart samarbejde.
Flemming Moch Jørgensen
R&D Manager
Proglue A/S

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:44

Mange tak for din støtte til vores forslag. Teknologisk Institut mener også, at det er meget vigtigt at udvikle og tilegne sig ny viden og teknikker, som kan hjælpe små og mellemstore virksomheder til at sikre deres fortsatte konkurrenceevne gennem brug af bæredygtig og innovativ produktudvikling.”

Marianne Würtz (Uddannelseschef, AARHUS TECH)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:04

Som en uddannelsesinstitution, der uddanner fremtidens frisører er vores elevers fremtidige arbejdsmiljø vigtigt, herunder den kemi som de udsættes for hver eneste dag i deres saloner. Det er vigtigt for os at sikre at produkterne de bruger lever op til de gældende regler og at man som frisør har mulighed for at vælge produkter med en god miljø- og sundhedsmæssige profil. Vi arbejder løbende med at holde vores medarbejdere opdaterede på området og følger udviklingen med substitution af de mest problematiske stoffer. Vi anser udvikling af kompetencer inden for dette område som en styrke, da substitution er en stor udfordring for frisørbranchen, og det er derfor helt afgørende, at der samles viden og kontinuert udvikles på området. Teknologisk Instituts aktivitetsforslag lyder som et skridt i den rigtige retning.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 16:44

Tak for jeres kommentar og interesse for projektet. Det er helt sikkert vigtigt at opbygge kompetencer og erfaringer i Danmark omkring sikre og sunde produkter også inden for jeres branche og dejligt at høre at I holder jer opdaterede. Enhver indsats for at holde fokus på reduktion af problematiske kemikalier er velkommen, så tak for opbakning og input.”