Miljøteknologi og bæredygtige materialekredsløb

Senest opdateret d. 12/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Sune Dowler Nygaard
Direktør

’Design for recycling’ – Cirkulær økonomi i praksis. Nye teknologier skal gøre det muligt at gentænke udvikling af forbrugerprodukter. De skal være uden problematiske stoffer, og som udtjente skal de danne grundlag for genbrug til nye råstoffer.

Den globale befolkningsmæssige og økonomiske vækst sætter jordens ressourcer under pres. Det er således nødvendigt at gentænke produktdesign i en cirkulær økonomisk ramme, hvor produkters design gentænkes og målrettes direkte mod senere genanvendelse. Her vil affald ikke længere være slutningen på forbrug, men starten på et nyt produktkredsløb, hvor genanvendte materialer erstatter jomfruelige. Omstillingen til en cirkulær økonomi skal styrke den globale konkurrenceevne, fremme en bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye arbejdspladser i dansk industri.

Målet i denne aktivitetsplan er implementering af cirkulær økonomi ved at tage udgangspunkt i ”design for recycling”, hvor materialer sammensættes smart til senere adskillelse, sortering og oparbejdning. Der udvikles nye miljøteknologier, som sikrer et optimalt samspil imellem: produktdesign, produktion, sortering og oparbejdning. Der er fokus på forbrugerprodukter som fx legetøj, møbler, elektronik og polymerbaserede produkter, hvor nye bæredygtige materialekredsløb vil demonstreres. Formålet med dette er øget genanvendelse og oparbejdning til nye produkter i en høj og anvendelig kvalitet, som vil blive efterspurgt på niveau med jomfruelige materialer. Dermed understøtter aktiviteten FORSK2025s indsatsområde om cirkulær økonomi og miljøteknologi.

Nøgleord

98 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Mogens Michael Møller (Forretningschef, MiljøForum Fyn)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 11:57

Jeg hilser initiativet velkommen og håber, at det må blive fremmet. Der er et stærkt behov for at omsætte C.Ø. til noget praksis i alle virksomheder, og det er endnu ikke så stærk en markedsdriver at det kommer af sig selv. Jeg vil foreslå TI også at inddrage regionale klynger som MiljøForum Fyn - vi har 130 medlemmer (heraf også nogle B-to-C), og er ofte tættere på virksomhederne end de nationale aktører.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:08

Kære Mogens Michael Møller

Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag om Miljøteknologi og bæredygtige materialekredsløb. Vi vil meget gerne tage imod dit forslag om at inddrage regionale klynger i et samarbejde vel vidende at klyngerne, herunder MiljøForum Fyn, har et tæt og nært samarbejde med mange relevante virksomheder.

Vi følger op og ser frem til et tættere samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Bjarne Munk Jensen (AffaldVarmechef, AffaldVarme Aarhus)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 15:29

Jeg synes det er et godt forslag, i Aarhus Kommune arbejder vi på flere fronter med CØ, set fra min stol, er det bydende nødvendigt at flere arbejder og interesserer sig for CØ, meget gerne i et nært samarbejde mellem myndigheder, private virksomheder og videns institutioner. Men tiden er også til, at der vises eksempler og forretningsmodeller der er levedygtige, uden at de skal støttes med tilskud. Vi ser frem til de resultater der kommer ud af dette aktivitetsforslag

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:14

Kære Bjarne Munk Jensen

Det er dejligt med så klar en opbakning til aktivitetsforslaget fra AffaldVarme Aarhus/Aarhus Kommune.

Vi er helt enige i at arbejdet med miljøteknologi og cirkulær økonomi i praksis skal ske i et nært samarbejde mellem myndigheder, private virksomheder og videns institutioner.

Det er vores vurdering at virksomheder, som integrerer cirkulære økonomiske overvejelser og tiltag i deres forretningsmodel styrker deres konkurrenceevne, hvilket vi ser frem til at demonstrere igennem aktiviteterne i forslaget.

Mvh. Sune D. Nygaard

Emmanuel Joncquez (Alfa Laval)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 16:15

Jeg arbejder med membran filtrering og de kunne være en del af de teknologier, som kunne indgå i dette projekt. Der kan vi godt tænke også at samarbejde videre med jer og ser frem til de resultater. der kunne komme ud af!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 15:26

Kære Emmanuel Joncquez
Mange tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Vi ser også membranfiltrering som en teknologi, der er relevant at arbejde videre med i aktivitetsplanen. Vi vil meget gerne tale videre om fremadrettet samarbejde med Alfa Laval.

Vi glæder os til et godt fremtidigt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Niels Mikkelsen (Partner og seniorkonsulent, Minor Change Group)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 11:17

Som innovationshus der er specialiseret i CØ kan vi kun støtte udviklingen af teknologier, der skal til for at vi kan genanvende vores ressourcer igen og igen. Så skal vi nok hjælpe med at udvikle forretningsmodellerne, der kan gøre det til en god forretning, som vi allerede har gjort i mange gode projekter sammen med Teknologisk Institut.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:24

Kære Niels Mikkelsen

Tak for at du tog dig tid til at kommentere på vores aktivitetsforslag.

Vi sætter stor pris på opbakningen fra Minor Change Group og tilbuddet om fortsat projektsamarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Olsen (Affaldschef, Tønder Forsyning A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 15:24

Det lyder som et spændende og meget relevant projekt. Husk også at tænke emballagen ind i projektet i forhold til EU's Emballagedirektiv, hvor producenterne bliver pålagt et større ansvar for genanvendelsen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 06:22

Kære Jørgen Olsen

En stor tak for din opbakning til aktivitetsplanen samt din påmindelse om vigtigheden af at have fokus på emballage og EU’s Emballagedirektiv. Polymerbaserede produkter, herunder emballage, indgår som fokusområder i denne aktivitetsplan med henblik på at skabe nogle af de nødvendige forudsætninger for at en større andel af disse produkter kan genanvendes i fremtiden. Vi anser producentansvar som et af flere vigtige elementer i denne sammenhæng.

Mvh. Sune D. Nygaard

Annemette Fuglsang (Direktør, Renosyd)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:16

Affald er jo fantastisk at arbejde med! Fordi vi blot skal tænke os om - og skille det ad - så får affaldet enten økonomisk eller miljømæssig værdi. Men der er for mange værdier der går tabt, fordi materialer er blandet sammen. Og det er en kæmpe udfordring, at vi - i den bedste mening - sender en masse problematiske stoffer tilbage i den cirkulære værdikæde, som vi burde have sorteret fra og håndteret som affald. Så vi hilser dette spændende projekt velkommen og bidrager gerne med en masse affald!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 06:33

Kære Annemette Fuglsang

Vi er meget enige i dine betragtninger og sætter stor pris på din opbakning til denne aktivitetsplan.

Det er en fornøjelse, at mærke din begejstring for at arbejde med at skabe værdi ud af affald og for Renosyds indsats for at få sorteret mest muligt fra som værdifulde ressourcer.

På trods af alle de gode hensigter, er der, som du også bemærker, en masse affaldsfraktioner tilbage, som vi ikke kan genanvende optimalt bl.a. pga. et uønsket indhold af problematiske stoffer, sammenblandinger, mv. Et nøgleelement i denne aktivitetsplan er netop at bidrage til at forebygge affaldsdannelsen og designe produkter til genanvendelse.

Mvh. Sune D. Nygaard

Karen Lübben (Projektleder, Aarhus Kommune, Affald Varme)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:22

Det er super spændende og TI skitserer yderst relevante og nødvendige tiltag, hvis vi vil rykke på den cirkulære dagsorden i Danmark. Det vil være rigtig godt med en samlende faktor i den cirkulære værdikæde, hvor der på tværs af faggrupper, virksomheder og institutioner både kan sættes fokus på teknologier, der kan fremme en bedre og større udsortering og genanvendelse af værdifulde materialer, men hvor der også – og måske især - sættes fokus på produktdesign, så morgendagens produkter lettere kan genbruges eller genanvendes. Det bliver interessant at følge de spændende tiltag.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:41

Kære Karen Lübben

Mange tak for din opbakning og for dine meget positive kommentarer til denne aktivitetsplan.

Med din store erfaring fra affaldsområdet ved du hvor skoen trykker, og hvor vigtigt det er med tværgående samarbejder og fokus på produktdesign og nye miljøteknologier, der kan bane vejen for øget genbrug eller genanvendelse.

Vi vil gøre vores bedste for at rykke på området og for at formidle de nye tiltag til hele branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Iben Sohn (Miljøpolitisk konsulent, DI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:42

I DI har vi stort fokus på de trin, der er nødvendige at tage for at skubbe gang i en cirkulær omstilling både i forhold til at få fjernet de reguleringsmæssige barrierer, men bestemt også de helt praktiske barrierer, som virksomhederne støder på i deres forsøg på at etablere cirkulære forretningsmodeller. TI skitserer fint nogle af disse praktiske barrierer i deres aktivitetsforslag.

Der er i dag en udfodring i forhold til problematiske stoffer i produkter - både ved brug af produkterne og ved efterfølgende recirkulæring af stofferne i nye produktsammenhænge. Også udfordringen i forhold til adskillelse af produkter efter endt brug er meget relevant at se nærmere på. DI hilser derfor aktivitetsforslaget velkommen og ser frem til at få konkrete bud på design for genanvendelse og adskillelse.

Sidst men ikke mindst er det et vigtigt element i initiativet, at der fokuseres på samarbejde i værdikæden. For at finde løsninger, der kan sikre, at materialer forbliver i et cirkulært kredsløb, så kræver det nye samarbejder på tværs af værdikæden - hvor designeren taler med affaldsbehandleren, og hvor akitekten er i dialog med nedriveren.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:16

Kære Iben Sohn

Det er særdeles godt at få Dansk Industris opbakning til forslaget og konstatere, at der er en fælles ambition om at håndtere de barrierer, som virksomhederne støder på i deres forsøg på at etablere cirkulære forretningsmodeller.

Din afsluttende bemærkning om nødvendigheden af samarbejde på tværs af eksisterende værdikæder, hvor designeren taler med affaldsbehandleren og arkitekten med nedriveren, er spot on og en agenda vi vil fremme med denne aktivitetsplan.

Igen tak for støtten og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde og dialog om denne særdeles vigtige dagsorden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Alis Hemmingsen (Senior Business Consultant, Dansk Ingeniør Service)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:06

Vi er enige i at den globale befolkningsmæssige og økonomiske vækst sætter jordens ressourcer under pres. Herunder at det således er nødvendigt at gentænke produktdesign i en cirkulær økonomisk ramme, hvor produkters design gentænkes og målrettes direkte mod senere genanvendelse. I Dansk ingeniør Service arbejder vi hver dag med at skabe en bedre verden gennem teknologi og derfor mener vi også at dette forslag er godt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:55

Kære Alis Hemmingsen

Mange tak for din interesse og støtte til aktivitetsforslaget.

Vi er meget enige i, at det er absolut nødvendigt at gentænke produktdesign i en cirkulær ramme, således at fremtidige produkter i langt højere grad er designet til genbrug/genanvendelse. Dette er en meget vigtig del af aktivitetsplanen.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kim Ankjær Nielsen (Projektleder i cirkulær økonomi, Renovation, Kolding Kommune)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:22

Hos Renovation ved Kolding Kommune, falder tankegangen bag ”design for recycling” i tråd med vores øgede fokus på alle aspekter af den cirkulære økonomi og vores omstilling hertil. Fra at have driftet først lossepladser, så containerpladser, og nu genbrugspladser, er cirkulære genbrugspladser næste målsætning. Vi har i Kolding øget vores fokus på både det direkte genbrug og ”den gode genanvendelse”, dvs. genanvendelse der er økonomisk og kvalitetsmæssigt attraktiv, for der skal generelt stilles højere krav til genanvendelsen, hvor vi i samfundet i dag ofte ’downcycler’ vores værdifulde ressourcer.
Initiativet til forskning i cirkulært design med fokus på adskillelse til mere og bedre genanvendelse, bakker vi fuldt op om. Det er på tide at genbrugspladserne begynder en ny udvikling, fra områder hvor man kunne smide sit affald ud, til platforme hvor vi kan hhv. dele og fordele værdifulde ressourcer i meget større omfang, så de ikke går tabt og vi løbende skal udvinde flere nye ressourcer fra naturen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:17

Kære Kim Ankjær Nielsen

Mange tak for opbakningen til vores aktivitetsplan og godt at konstatere, at vi har fælles fokus på design for recycling.

Der er helt klart sammenfaldende interesser i forhold til Kolding Kommunes igangværende omstilling til cirkulær økonomi og jeres konkrete initiativer i retning af at gøre genbrugspladserne mere cirkulære.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lars Baltzer Overgaard (Projektchef, kemiingeniør, DGE Miljø- og ingeniørfirma)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:24

Spændende aktivitetsplan fra TI. I forlængelse af tidligere kommentarer, kan vi kun bifalde forskning med fokus på sortering til mere og bedre genanvendelse. Der er bl.a. behov for forskning, der også kan anvendes inden for Landfill Mining, hvor opgravning og sortering af tidligere deponeret affald på lossepladser og deponier, vil kunne skabe arbejdspladser i Danmark og resten af Europa.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:19

Kære Lars Baltzer Overgaard

Først og fremmest tak for opbakningen til aktivitetsplanen.

Vi sætter stor pris på, at du finder aktiviteten relevant og at du bifalder forskning og udvikling med fokus på sortering og mere og bedre genanvendelse – også på allerede deponeret affald.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jens Christian Morell Lodberg Høj (Chief Innovator, E-Mobility, Insero)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:39

Dette forskningsforslag rummer mange potentialer i forhold til udviklingen indenfor mobilitet, hvor elektriske drivlinjer fylder mere og mere. I forhold til batterier har der allerede været projekter omhandlende Second Life, men den endelige nedbrydning af dem til genanvendelige materialer er endnu et nyt teknologisk område, hvor danske virksomheder har et potentiale til at gøre sig gældende på den internationale scene, men det kræver et stærkt forskningsmiljø og laboratorier af høj kvalitet, hvilket jeg læser er i fokus i nærværende projekt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:26

Kære Jens Christian Morell Lodberg Høj

Det er med glæde, at vi læser din opbakning til vores forskningsforslag.

Din vurdering af at forslaget rummer mange potentialer i forhold til udviklingen indenfor mobilitet med særligt fokus på genanvendelse af batterier er også meget interessante.

Mvh. Sune D. Nygaard

Nana Winkler
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:28

I Dansk Affaldsforening plejer vi at sige at vi ikke kan redde verden fra bunden af skraldespanden. Det er vigtigt at de produkter vi omgiver os med ikke bliver til affald, men kan repareres, redesignes og i sidste ende kan genanvendes som nye materialer. Det er vigtigt at der arbejdes både med design, men også metoder til adskillelse. Det er ikke nok med en demontagevejledning, når affaldshåndteringen ikke sker manuelt men vha. diverse teknologier. Dvs. forskning og udvikling i selve adskillelsen og den efterfølgende sortering er fortsat vigtig. Det valgte fokus på forbrugerprodukter som legetøj, møbler, plastik og elektronik er netop eksempler på sammensatte produkter, der ofte ikke er designet mhp. at indgå i en cirkulær økonomi - og det er nogle af de fraktioner, som vi er udfordret af i affaldsbranchen. Vi bakker derfor op om projektet og håber at værdikædesamarbejde kan frembringe inspirerende løsninger.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:27

Kære Nana Winkler

Vi deler Dansk Affaldsforenings (DAF) synspunkt om, at vi ikke kan redde verden fra bunden af skraldespanden og vi sætter stor pris på jeres opbakning til vores aktivitetsplan.

Vi er desuden meget glade for, at DAF anerkender vores fokus på forbrugerprodukter som legetøj, møbler, plastik og elektronik fordi netop disse produkter repræsenterer sammensatte produkter, der endnu ikke er skabt til genanvendelse og som derfor volder udfordringer i den nuværende affaldshåndtering.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lone Liboriussen
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:05

At tage udgangspunkt i 'design for recycling' i forhold til implementering af cirkulær økonomi er en stærk og fremadrettet strategi med et stort potentiale. Det bliver spændende at se resultaterne af aktivitetsforslaget.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:41

Kære Lone Liboriussen, Erhvervsakademi Aarhus

Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget.

Vi ser frem til at samarbejde – bl.a. også med uddannelsesinstitutioner som Erhvervsakademi Aarhus - omkring udviklingen af nye miljøteknologier.

Mvh. Sune D. Nygaard

Sine Beuse Fauerby
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:25

Det er umildbart et meget relevant og interessant projekt som vi (Danmarks Naturfredningsforening) godt kan støtte op omkring. Det er også glædeligt, at det beskrives, at der vil blive samarbejdet med en række eksterne partnere. Måske kan i tage med i jeres overvejelser, om der kunne oprette en fælles CØ forum på tværs af universiteter - altså en form for fælles videnscenter for CØ. Bare en ide.
vh. Sine Beuse Fauerby.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:39

Kære Sine Beuse Fauerby

Mange tak for din kommentar. Det er dejligt, at Danmarks Naturfredningsforeninger støtter op omkring aktivitetsplanen indhold og relevans.

Vi har noteret jeres ide om oprettelse af et fælles CØ forum på tværs af universiteter og andre vidensinstitutioner.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jan Kyster Madsen (Administrerende direktør, SP-EXTRUSION)
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:09

Som produktionsvirksomhed er det et kærkommen tiltag, og der ses frem til, at der kommer focus på cirkulær økonomi.
Både når emner designes, når råvaren udvælges til de endelige produkterne, og ikke mindst en stillingstagning til hvordan spores produkterne senere hen med genanvendelse for øjet.
Materialer der er blandet (blends), kan også være mulige at genanvende, bare sammensætningen er kendt.
Vi fremstiller allerede i dag, nogle produkter der er fremstillet af genanvendt husholdnings plast.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:45

Kære Jan Kyster Madsen

Tusind tak for SP-EXTRUSION’s opbakning til aktivitetsplanens relevans.

Det er meget væsentligt for os, at en produktionsvirksomhed som jeres, ser aktiviteten som et kærkomment tiltag i betragtning af jeres store indsigt og viden på området.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og andre danske produktionsvirksomheder.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dan Fredskov (Direktør, ARC)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:17

Det er et meget interessant og relevant projekt. Hvis vi som samfund vil den grønne omstilling, skal vi kigge på alle elementer i cirklen, og ikke løse verdens problemer fra bunden af skraldespanden.
ARC besidder en bred viden om processer og logistik, når først produktet er blevet til affald, og stiller sig gerne til rådighed med videnspersoner.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:32

Kære Dan Fredskov

En stor tak til ARC for jeres opbakning og for jeres kommentar om at vores projekt er meget interessant og relevant i forhold til den grønne omstilling i samfundet.

Vi har noteret, at ARC gerne stiller sig til rådighed med videnspersoner, og vi sætter stor pris på at kunne trække på jeres store viden om processer og logistik ift. affalds- og ressourcehåndtering.

Mvh. Sune D. Nygaard

Poul Thorn (Deponichef, Deponi Syd I/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:54

Det lyder som et spændende og interessant projekt, som vi kan støtte fuldt op om. Det er vigtigt at gøre CØ operationel, men samtidig sikre at farlige stoffer holdes ude af kredsløbet. Forhåbentligt kan projektet medvirke til at mængder til deponi bliver reduceret yderligere fremover. Vi ser frem til resultaterne af aktiviteten og eventuelt samarbejde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:31

Kære Poul Thorn

Mange tak til Deponi Syd I/S for jeres fulde opbakning til aktivitetsplanen.

Vi er meget enige med jer i, at CØ skal gøres operationel, og at vi samtidig skal sikre at farlige stoffer holdes ude af materialekredsløbet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anette Harbo Dahl (Konsulent, Danmarks Farve- og Limindustri (DFL))
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:08

Spændende projekt. Vi støtter generelt områder, hvor vores medlemmer kan få målrettet hjælp til de udfordringer, de måtte have. I dette tilfælde er området for substitution af problematiske stoffer, hvor der også er fokus på holdbarhed og kvalitet, særdeles relevant.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:39

Kære Anette Harbo Dahl

Mange tak for støtten og opbakningen til aktivitetsforslaget. Vi er glade for at DFL finder projekts indhold spændende og relevant.

Vi sætter stor pris på din tilkendegivelse af at aktivitetsplanen støtter op om områder, hvor jeres medlemmer kan få hjælp indenfor områder med substitution af problematiske stoffer og hvor vi også har fokus på holdbarhed og kvalitet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:53

Særdeles spændende og visionært forslag som sætter materialekredsløbet i centrum.
Sektoren omkring CØ og genanvendelse har gradvis større fokus på automatisering og heraffølgende datagenerering. TimeXtender ser en mulighed for at indgå samarbejder om digitalisering herunder automatisering af dataforberedelse til analytics, sådan at data fra indvejning, sorteringsanlæg, sensorer og styring samt udvejning hurtigt, sikkert og effektivt kan sammenstilles med henblik på at skabe overblik over drift, genanvendelsespotentiale og evt. mærkning af genanvendte varer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:55

Kære Anne-Marie Gebbink

Mange tak for dine kommentarer til aktivitetsplanen. Det glæder mig at du finder vores forslag særdeles spændende og visionært.

Jeg er også overbevist om, at der vil være oplagte muligheder for samarbejder med virksomheder som TimeXtender på områder som dataforberedelse og digitalisering af affalds- og ressourcestrømsdate, som du nævner i din kommentar.

Mvh. Sune D. Nygaard

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:29

I Videncenter for Fødevareudvikling arbejder vi allerede med cirkulær økonomi og design for recycling, og støtter op om projektet.
Det lyder interessant med samarbejdspartnerne og de centrale aktiviteter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:54

Kære Conny Hanghøj

Stor tak for at I støtter op om projektet.

Vi er meget glade for din tilkendegivelse af, at aktivitetsplanens samarbejdspartnerne og de centrale aktiviteter er interessante og relevante.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anders Christian Haahr
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:56

Design for recycling og brug af sunde materialer er en afgørende faktor for en bæredygtig udvikling af danske produkter og for øget genbrug og affaldsminimering. Vi ser derfor projektet og dets formål som en meget vigtig del i omstillingen af det danske samfund i en mere bæredygtig retning og som en integreret del af cirkulær økonomi, som vi arbejder med som konsulenter i Milestone Pro. Så vi bakker meget gerne op om projektet og dets formål.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:58

Kære Anders Christian Haahr

Vi er glade for Milestone Pro.’s opbakning til vores aktivitetsplan.

Vi sætter særligt stor pris på jeres vurdering af projektets formål store relevans og at i ser det som en vigtig del i omstillingen af det danske samfund i en mere bæredygtig retning.

Vi ser også gode muligheder for samarbejder med jer og andre aktører i vores fælles interessefelt omkring cirkulær økonomi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Møller Jørgensen (Udviklingschef, WOCA Denmark A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:38

Det er noget som har stor relevans for WOCA Denmark A/S da vi bestræber os på at profilere os på at have højteknologiske og effektive produkter som samtidigt er miljøvenlige og bæredygtige.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:42

Kære Jørgen Møller Jørgensen

Tak for din støtte til aktivitetsforslaget.

Det glæder mig, at WOCA Denmark A/S støtter op om vores aktivitetsplan og at forslaget har stor relevans for jer set i lyset af at WOCA profilerer sig på miljøvenlige og bæredygtige produkter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Heidi Bugge (Senior konsulent, Miljømærkning Danmark)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:41

Miljømærkning Danmark har stærk fokus på at fremme cirkulær økonomi med Svanemærket og EU-Blomsten - endnu mere end vi allerede gør i dag. Derfor hilser vi alle initiativer velkomne, der fremmer udvikling af og viden om, hvordan den cirkulære økonomi fremmes i praksis i konkrete typer af produkter. De nævnte produktområder er relevante i forhold til miljømærkning, og vi håber at resultaterne kan nyttiggøres også i vores arbejde med miljømærkning. Vi står naturligvis meget gerne til rådighed undervejs såfremt I finder dette relevant.
MVH Heidi Bugge, Senior konsulent Miljømærkning Danmark

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:52

Kære Heidi Bugge

En stor tak skal lyde for Miljømærkning Danmarks opbakning til aktivitetsplanen og for jeres vurdering af at de nævnte produktområder er relevante i forhold til miljømærkning.

Vi sætter stor pris på den kontakt, som vi allerede har med jer i dag, og vi har noteret tilbuddet om, at I gerne står til rådighed undervejs i aktivitetsplanen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Chris Madsen (Områdechef - Natur, Vej og Genbrug, Vejle Kommune)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:11

Rigtig spændende og relevant projekt som vi i Vejle Kommune kun kan hilse velkomment. Vi har stor fokus på udnyttelse af ressourcerne og bruger mange kræfter på at kommunikere med og få indsamlet mest muligt fra borgerne. I den forbindelse er det utrolig vigtigt, at "hele kæden" er samtænkt for optimal udnyttelse af ressourcerne. I den sammenhæng er jeres projekt en meget vigtig brik at få optimeret på. Ligeledes er indsamling, logistisk håndtering og efterfølgende oparbejdning vigtige områder at få med i den samlede løsning - blot ét svagt led i kæden kan mindske effekten dramatisk. Vi glæder os til at følge projektet og indgår gerne i dialog, hvis I finder det relevant.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:55

Kære Jørgen Chris Madsen

Tak for dine kommentarer og opbakningen til vores aktivitetsplan.

Vejle Kommune er kendt for at være på forkant med genanvendelse af husholdningsaffald og jeg er derfor rigtig glad for at du hilser projektet velkomment og relevant.

Vi er endvidere glade for at i melder jer klar til at indgå i en videre dialog baseret på jeres erfaringer. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jens Bomholdt Ravnsbæk (Udviklingschef, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 10:38

Et rigtigt spændende og en yderst vigtig RK aktivitet. Hos Teknos arbejder vi løbende på at substituerer udfordrende kemiske komponenter og arbejder løbende på at udvikle bæredygtige løsninger og her vil mange af de beskrevne aktiviteter kunne bidrage positivt.
Vi oplever ofte at der benyttes mange forskellige modeller, termer og metoder i vurderingen af nye råvarer ressourcebelastning - er der i denne aktivitet påtænkt arbejde på at belyse de forskellige modeller og metoders fordele og ulemper?

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:07

Kære Jens Bomholdt Ravnsbæk

Mange tak for dine kommentarer om at vores forslag er et rigtigt spændende og et yderst vigtig aktivitetsforslag.

Vi har helt klart sammenfaldende interesser med Teknos om at substituere uønskede komponenter og udvikle bæredygtige løsninger.
På nuværende tidspunkt er der ikke fokus på at belyse forskellige modeller, termer og metoders fordele og ulemper, men jeg tænker at vi med fordel kan drøfte emnet i den videre proces.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Poul-Erik Stenfelt (Udviklingschef., Resino Trykfarver A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:32

Vi satser internt på at udvikle "grønne" farvesystemer hvor betrykte emballager skal kunne genanvendes eller evt. kunne komposteres.
Det stiller store fremtidige krav til vores udviklingsprocesser og valg af kemikalier, polymerer m.m.
Det vil derved indgå til at fremme cirkulær Økonomi så har dette projekt stor interesse for os.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:23

Kære Poul-Erik Stenfelt

Det er med glæde, at jeg læser din kommentar om, at vores projekt har stor interesse Resino Trykfarver A/S, da I satser på at udvikle ”grønne” farvesystemer, hvor betrykte emballager skal kunne genanvendes eller komposteres.

Vi ser frem til at samarbejde med jer og andre aktører i projektet og sammen bidrage til at fremme den cirkulære økonomi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:21

Innovationsnetværket for Miljøteknologi støtter op om dette forslag, som er vigtigt for at fremme genanvendelsen i Danmark og omsætte Cirkulær Økonomi til praksisk i virksomhederne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:25

Kære Simon Baagø

Tak for Inno-MT’s opbakning til vores forslag om Miljøteknologi og bæredygtige materialekredsløb og for Innovationsnetværkets vurdering af at forslaget er vigtigt for at omsætte cirkulær økonomi i praksis.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henriette Melchiorsen (Faglig projektleder af CØ Hub, Lifestyle & Design Cluster)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:51

Dejligt at se et oplagt og yderst relevant aktivitetsforslag, som kigger fremad og vil kunne bidrage til, at der i fremtiden designes produkter, der er bedre planlagt og mere gennemtænkt ift at kunne lukke kredsløb og dermed skabe cirkulær økonomi i praksis i Danmark. Den systemiske vinkel i projektet er af afgørende betydning for relevansen - og for at vi som samfund flytter os.
I Lifestyle & Design Cluster er vores erfaring bl.a. fra projekter som Rethink Business og National Cirkulær Økonomi Hub, at det er vigtigt at få inddraget virksomhederne tidlig, så de får erfaring med både det tværfaglige samarbejde og egen praksis i den cirkulære økonomi. Derfor her en opfordrting til at gøre Jeres aktivitet konkret og forstålig for virksomhederne og at inviterer dem ind så tidligt som muligt, da en stor del af arbejdet i den sidste ende ligger hos dem.

God arbejdslyst
Henriette Melchiorsen
LDC, Faglig projektleder af National Cirkulær Økonomisk Hub

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:23

Kære Henriette Melchiorsen

En stor tak for Lifestyle&Design Clusters særdeles positive kommentarer til vores aktivitetsforslag.

Vi har noteret jeres opfordring til at gøre aktiviteten konkret og forståelig for virksomheder og invitere dem ind så tidligt som muligt jfr. jeres egne erfaringer fra de store projekter, som LDC med stor dygtighed har gennemført. I den forbindelse ser vi frem til at fortsætte vores samarbejde og erfaringsudveksling i den Nationale Cirkulære Økonomi Hub.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Thomsen (CEO, Techsave A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:55

Vi arbejder med nedbringelse af elektronikaffald og i den forbindelse har vi brug for en stærk og kompetent samarbejdespartner, som kan bistå os i test og validering af metoder og processer ifbm udviklingen og det finder vi i høj grad hos DTI.
Vi ser frem til at høre mere om resultaterne af denne indsats som vil have stor værdi for os.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:35

Kære Peter Thomsen

Det er særdeles nyttigt for os at modtage Techsave A/S kommentarer til vores aktivitetsforslag og jeres interesse for at høre mere om resultaterne af indsatsen.

Vi noterer også jeres behov for en stærk og kompetent samarbejdspartner indenfor de områder, som Techsave A/S arbejder med og hvor vi har en række kompetencerne. I den forbindelse ser vi frem til et godt samarbejde med jer og andre lignende aktører på markedet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christina busk (Miljøpolitisk chef, Plastindustrien)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:19

Det er et utrolig vigtigt arbejde at få i gang, da der netop er behov for at kunne designe fremtidens plastprodukter på en måde, så de kan genanvendes igen og igen. Det er her fremtiden for plastproduktionen er, hvilket kræver en større omstillingsproces med ny viden. Vi byder derfor forslaget velkommen og håber på det bliver en mulighed.
Med venlig hilsen
Christina Busk, Miljøpolitisk chef i Plastindustrien

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:37

Kære Christina Busk

En meget stor tak for din og Plastindustriens klare opbakning til aktivitetsforslaget.

Det glæder mig, at I byder forslaget velkommen og at der er sammenfaldende interesser for design til genanvendelse og en større omstillingsproces med viden.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Torben Nielsen (Business area manager, Jackon A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:53

Et spændende initiativ for at øge genanvendelsen af materialer. Såfremt forskellige materialetyper vil blive vurderet i forhold til hinanden håber jeg at det sker ud fra en samlet LCA vurdering og ikke kun om de er enkle at recirkulere. Der er givetvis et stort behov for yderligere viden og motivation for kildesortering, ikke kun i industrien men også i kommunernes håndtering af indkommet affald, men der er også en stor opgave med at bearbejde borgernes vilje/incitament til sortering.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:53

Kære Torben Nielsen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag og for din perspektivering af behovet for samlede vurderinger og yderligere viden og motivation i hele værdikæden fra industrien til kommunerne og borgerne. Vi deler helt klart dine synspunkter på dette område.

Mvh. Sune D. Nygaard

Marianne Fiirgaard Nielsen
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:56

Cirkulær økonomi og design til genanvendelse er helt centralt, hvis vi skal minimere brugen af ressourcer. Som virksomhed har vi stort fokus på hvordan vores emballager og produkter kan genanvendes, men vi er ikke gearet til at tage plastmaterialer retur i vores egne systemer i dag, da vi ikke ved, om det vi modtager retur fra kunder og andre, indeholder farlige stoffer. Det kunne derfor være yderst relevant at finde metoder til hurtig registrering af uønskede stoffer i retur strømmen af genbrugsmateriale, da vi ellers ikke tør tage det ind på fabrikken. En væsentlig del af vores produktion er emballage til fødevarer og der er sporbarhed og risikoanalyser en væsentlig del for at kunne genanvende og genbruge returneret plast i produktionen af nye produkter. Dette gøres ikke i dag, da risikoen er for høj. Kunne man nemt og sikkert analysere det returnerede plast, så kunne det nemt granuleres og genbruges direkte i produktionen af nye produkter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:57

Kære Marianne Fiirgaard Nielsen (BEWi Flamingo)
Tusind tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Endvidere vil jeg gerne takke for din meget relevante perspektivering af aktivitetsforslagets indhold gennem dine oplysninger om de udfordringer, som jeres virksomhed står med i dag i forhold til at tage plastmaterialer retur i jeres produktion pga. usikkerheden om farlige og uønskede stoffer.

Jeg ser en oplagt mulighed for en nærmere dialog med jer i forhold til gennemførelse af vores forslag.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Setov (CEO, Nordic Sense A/s)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:02

Miljø og bæredygtighed har stor betydning og fokus for vores virksomhed, og kan derfor kun støtte omkring dette initiativ, som en del af de forhold der er relevante ift. cirkulær økonomi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:59

Kære Jesper Setov

Mange tak for Nordic Sense A/S kommentarer og støtte til vores aktivitetsforslag.

Det er væsentligt for os, at virksomheder som Nordic Sense A/S for hvem miljø og bæredygtighed har stor betydning bakker op om vores forslag.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kjeld Jensen (Adm. direktør, PWS Danmark A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:03

Hos PWS Danmark A/S producerer og sælger vi affaldsbeholdere, og en stor del af vore kunder er kommuner, som udliciterer indkøb af affaldsbeholderne via EU-licitationer. PWS producerer allerede idag vore affaldsbeholdere i genbrugsplast, med indhold helt op til 98% genbrug. For at vi kan dette, og stadig fastholde en høj kvalitet på vore produkter, tager vi allerede ved udvikling og design af produkterne hensyn til at dette kan lade sig gøre. Vore produkter egner sig godt til at blive produceret af genbrugsplast, hvorfor det ikke giver mening at anvende jomfruelige råvarer. Det giver istedet rigtig god mening at anvende genbrugsplast, både økonomisk og miljømæssigt. Samtidig er det også vigtigt for os, at gamle udtjente beholdere ikke down-cycles, - faktisk har vi testet at man kan anvende plasten fra en affaldsbeholder 10 gange uden at forringe kvaliteten på det færdige produkt. Jeres projekt "Design for recycling" giver rigtig god mening, - det kan vi konstatere i vores virksomhed. Lad os arbejde videre i den retning.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:30

Kære Kjeld Jensen

Du skal have stor tak for din klare opbakning til vores aktivitetsforslag.

Det er meget væsentligt for os at modtage kommentarer og input fra PWS Danmark A/S, som i mange år selv har praktiseret ”design for recycling” og kan dokumentere nytteværdien heraf.

Vi ser frem til at samarbejde endnu mere om at udbrede tankerne og teknologierne bag ”design for recycling” i dansk erhvervsliv.
Mvh. Sune D. Nygaard

Flemming Moch Jørgensen
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:06

Også for en virksomhed som PRO-GLUE, ser dette rigtig spændende ud.
Projektet har helt sikkert stor betydning for mindre virksomheder der i finder det yderst resurse krævende at lede efter substitutions stoffer og vi har derfor brug for hjælp af denne art. Vi byder derfor dette projekt velkomment.
Flemming Moch Jørgensen, R&D Manager, Pro-Glue A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:20

Kære Flemming Moch Jørgensen

En stor tak for dine kommentarer og for din opbakning til aktivitetsforslaget.

Det er rigtigt godt, når en virksomhed som PRO-GLUE byder vores forslag velkomment, fordi forslaget imødekommer et behov hos jer og andre virksomheder til at substituere uønskede stoffer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jonas Pagh Jensen (HSE Specialist, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:56

Vi arbejder målrettet mod at muliggøre brug af vedvarende energi, og har i forlængelse deraf også focus på ressource-aspektet her omkring. Cirkulær økonomi er en af de store trends indenfor dette, og vi hilser derfor dette forslag velkomment. Det er vigtigt at få italesat disse problemstillinger, og arbejder med det på et plan, hvor det bliver konkret og giver mening, så det sikres, at materialerne kan re-cirkuleres i en kvalitet, som har en værdi, der gør det værd at foretage recirkuleringen på en kost-effektiv måde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:21

Kære Jonas Pagh Jensen

Tak for dine kommentarer og tak til Siemens Gamesa Renewable Energy for at hilse vores aktivitetsforslag velkomment.

Det er, som du selv nævner, meget vigtigt at blive konkret og sikre at materialer kan recirkuleres i en kvalitet, som har en værdi, der gør det værd at gå efter ud fra en virksomhedsbetragtning.

Vi ser frem til et fortsat samarbejde med Siemens og andre aktører med interesse for denne type af problemstilling.

Mvh. Sune D. Nygaard

Maria Bønnelykke (R & D Manager, Allison A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 05:31

Cirkulær økonomi er noget der fylder mere og mere i hverdagen hos vores kunden og selve plastdelen har haft stor fokus indenfor kosmetik området i de seneste år, så at finde metode til genanvendelse og udnyttelse af ubrugte ressourcer vil for vores branche have stor værdi og noget vi som virksomhed også har indbygget i vores strategi. Og for at kunne komme skridtet videre i udvikling og brugen af cirkulær økonomi er det vigtigt, at vi har nogle tætte og stærke samarbejdspartnere brancherne på tværs.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:23

Kære Maria Bønnelykke

Mange tak for Allison A/S’
opbakning til vores forslag.

Vi er bekendte med Allison A/S ’s fokuserede arbejde med at finde metoder til genanvendelse af ubrugte ressourcer og indarbejdelse af cirkulær økonomi i jeres strategier.

Vi ser derfor frem til nye tværgående samarbejder med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Yahvi Frimand Paludan-Müller (Product Performance and Development, Beirholms Væverier)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:37

Cirkulær Økonomi har længe været et buzzword, men som med alt andet, er det nemt at tale om det - men knap så nemt at handle på. Det er meget positivt, at der her sættes ord på hvad cirkulær økonomi er og hvad det kræver at opnå succes med den cirkulære tænkning.

Det er vigtigt at der sondres mellem genanvendelse i bred forstand, hvor konventionelle produkter genanvendes / down-cycles ved afslutningen af deres levetid i den oprindelige form, og det der her betegnes som "design for recycling", hvor materialernes fulde levetid indtænkes fra begyndelsen. Dermed at vi kan arbejde mod et nyt produktudviklings- og forbrugsparadigme, hvor forbruget af nye råvare kan reduceres markant.

Der er behov for konkrete redskaber for at vi som samfund kan bringe den cirkulære økonomi fra overskrift og handleplaner, og ind i virksomhedernes dagligdagen. Jeg synes at dette aktivitetsforslag er et rigtig fint bud på dette. Vi er meget interesserede i at indgå i dialogen omkring hvordan dette kan implementeres.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:24

Kære Yahvi Frimand Paludan-Müller

Tusind tak for Beirholms Væveriers
kommentarer om at dette aktivitetsforslag er et rigtigt fint bud på konkrete redskaber, der kan bringe den cirkulære økonomi fra overskrift til handleplaner og ind i virksomhedernes dagligdag.

Jeg har noteret, at Beirholms Væverier er meget interesseret i at indgå i en dialog med os, hvilket vi sætter stor pris på.

Mvh. Sune D. Nygaard

Trine Larsen (Møbelpolstrer, Søren Lund Møbler A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:50

For vores virksomhed ,Søren Lund møbler ,med mere end 50 års erfaring , ved vi at bæredygtighed er vejen frem. Vi møder større og større krav fra vores kunder ,om at kunne lever møbler i bæredygtige matrialer. Og kan vi ikke leve op til deres krav ,kan vi miste ordreren. Det kan i sidste ende betyde at vi mister arbejdspladser. Vi er et firma der ligger stor vægt på at kunne gøre vores produktion så dansk som muligt. Vores brand er Made in Denmark. Så derfor er vi meget interesseret i dette projekt. Og syntes det er rigtig spændende.
Venlig Hilsen Trine.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:25

Kære Trine Larsen

Tak for Møbelpolstrer Søren Lund Møller A/S opbakning til forslaget.

Jeg er glad for at en virksomhed som jeres, der arbejder med bæredygtige materialer, er meget interesseret i vores projekt og finder det spændende. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mathias Hvam (Projektleder, CSR Udvikling, Coop Denmark)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:47

Denne indsats har stor værdi for vores virksomhed og er fuldkomment i tråd med Coop's strategi på området.
Når vi udvikler vores nye produkter har vi brug for en stærk samarbejdspartner, som kan hjælpe os, vores leverandører samt emballageproducenterne med at indfase nye teknologier.

Projektet har Coop's fulde opbakning.

Vh. Mathias Hvam, Projektleder i CSR Udvikling, Coop.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:26

Kære Mathias Hvam

Det er super godt at få COOP’s fulde opbakning til vores aktivitetsforslag og tak for kommentaren om at vores indsats er fuldkomment i tråd med COOP’s strategi på området.

Vi ser frem til nye spændende samarbejder med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Wenzel (Professor, SDU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:48

Efter at have arbejdet med mange CØ projekter de senere år ser jeg et stort behov for en aktivitet som denne. Vi har nærstuderet mange end-of-life produkter, herunder splittet mere end 20 tons e-Waste ad for at finde ud af produkternes funktionstilstand, design, materiale-sammensætning med meget mere. En meget stor del af produkterne har stor residual værdi og funktionalitet, men det kan være en udfordring at høste denne - og der er store potentialer i design for recycling, herunder standardisering af design. Vi ser meget frem til, at man fra politisk side forstår at sætte handling bag ordene og sætter gang i etablering af de rammevilkår, der skal til for rent faktisk at realisere de ambitioner, der ligger i cirkulær økonomi. Mulighederne er store, men det kræver at vi forstår at skabe de fornødne rammer - både hvad angår produktdesign, standardisering og end-of-life produkt håndtering.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:27

Kære Henrik Wenzel

Tak for SDU’s kommentarer og for bemærkningen om, at der er et stort behov for en aktivitet som vores.

Vi ser frem til vidensdeling med SDU som opfølgning på tidligere samarbejder, hvor vi har haft stort udbytte af SDU’ s erfaringer fra mange års arbejde med CØ projekter, hvorfra I netop har et stort og indgående kendskab til produkternes funktionalitet, design og materialesammensætning mv.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mikkel Kongsfelt (CEO, RadiSurf ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:12

Et vigtigt emne og et grundlæggende interessant forslag. Dog er det mig lidt uklart, præcis hvad de beskrevne aktiviteter dækker over.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:29

Kære Mikkel Kongsfelt

Tak for RadiSurf Aps’ kommentar om at vores forslag omfatter et vigtigt emne og at der er grundlæggende interessant.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få uddybet, hvad de enkelte aktiviteter dækker over, så vi kan få en tættere dialog om hvordan en kommende aktivitetsplan kan støtte op jeres fremtidige udviklingsbehov.

Mvh. Sune D. Nygaard

franz cuculiza (Adm. direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:35

Implementering af cirkulær økonomi ved at tage udgangspunkt i ”design for recycling” er ikke kun en rigtig god ide, men også et nødvendigt tiltag for at kunne få cirkulær økonomi til at virke hele vejen rundt, og det bakker vi i Aage Vestergaard Larsen A/S selvfølgelig op om. Når produkterne designes med genbrug , adskillelse og genanvendelse for øje, så sikrer vi, at produkterne efter endt levetid ikke smides væk, men får et nyt liv, og dermed har vi praktiseret rigtig cirkulær økonomi

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:36

Kære Franz Cuculiza

Tak for din kommentar.

Det er dejligt med så klar en opbakning, og vi ser frem til at fortsætte vores spændende samarbejder med Aage Vestergaard Larsen A/S i de kommende år.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Poulsen (Senior Advisor, Flügger A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:53

Farve- og lakindustrien har i flere år arbejdet med erstatning af råvarer som er baseret på petrokemiske kemikalier. Dette tager sit udgangspunkt i de mål som sættes fra EU omkring fokus på anvendelse af livscyklus analyser og det arbejde der er undervejs omkring indførelse af dette redskab i fremtidige mærkningsordninger. I denne sammenhæng vil et fokus på de indgående råvarer være meget væsentligt og den cirkulære økonomi med brug af nye alternativer basis råvarer. Et af de væsentlige problemer i forbindelse med en omstilling til mere bæredygtige produkter er tilgængelighed af råvarer, hvor den cirkulære økonomi kan være en oplagt mulighed for at skabe denne tilgængelighed.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:40

Kære Søren Poulsen

Tak for opbakningen og tak for de mange relevante kommentarer fra Flügger A/S baseret på jeres egne værdifulde erfaringer og de samarbejder, som vi allerede har med jer.

Vi ser frem til at udbygge samarbejdet med jer og branchens andre aktører i fremtiden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Jensen (Direktør, joca a/s)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:10

Vi bakker i joca a/s naturligvis op omkring initiativet og ser en meget stor værdi i at udvikle produkter med genbrug, adskillelse og oparbejdning for øje. Når vi i dag sælger affaldsbeholdere (som typisk også indeholder genbrugsplast) ind til eksempelvis kommunerne via EU-udbud er der et stort fokus på netop C.Ø og "design for recycling" i løsninger og produkter. I forbindelse med indsamling af udtjente affaldsbeholdere samarbejder vi eksempelvis med Aage Vestergaard Larsen A/S om oparbejdning og genanvendelse af affaldsbeholderne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:41

Kære Søren Jensen

Mange tak for Joca A/S’ opbakning til aktivitetsforslaget.

Jeg er meget glad for dine kommentarer om, at der er stor værdi i at udvikle produkter med genbrug, adskillelse og oparbejdning for øje.

Vi vil helt klart være interesserede i at vidensdele og samarbejde omkring Joca A/S mangeårige erfaringer på området i tæt samspil med branchens andre aktører.

Mvh. Sune D. Nygaard

Helle Husum (Chefkonsulent, DI/VKH)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:00

Brancheforeningen VKH, som er en del af DI, repræsenterer danske producenter og distributører af vaske-, kosmetik- og husholdningsprodukter med fokus på produkter med en stærk miljø- og sundhedsprofil, hvorfor vi ser et stort potentiale i dette projekt. Vores medlemmer kan have - og har allerede - stor gavn af at samarbejde med Teknologisk Institut om fx at substituere uønskede stoffer og opnå bedre udnyttelse af ressourcer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:48

Kære Helle Husum

Jeg er rigtig glad for brancheforeningen VKH’s støtte til aktivitetsforslaget og kommentaren om, at I ser et stort potentiale i forslaget.

Jeg ser også en række fine samarbejdsmuligheder med DI/VKH i det fremtidige arbejde. Vi ser frem til den videre dialog.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Vinde (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:46

I Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) samarbejder vi med vores medlemmer om at fremme CØ i praksis. For at understøtte CØ dagsordenen er der brug for initiativer som dette, der fokuserer på udvikling af, hvordan CØ fremmes i praksis på konkrete produkter, så vi støtter op omkring dette initiativ. Jeg håber at TI vil inddrage regionale netværk som NBE, da vi har et tæt samarbejde med mange forskellige virksomheder at bygge videre på.

Dbh,
Morten Bandholm Vinde/NBE

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:09

Kære Morten Vinde

Tak for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudviklings støtte til vores aktivitetsplan.

Vi tager med glæde imod tilbuddet om at inddrage regionale netværk som NBE i det videre samarbejde og drage nytte af jeres indsats for at fremme CØ i praksis.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Heinzl (Salgs- og marketingchef, Dansk Affald A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:37

Det er et godt initiativ, som vi som affaldssorteringsvirksomhed gerne vil støtte op omkring. Her er et uudnyttet potentiale, hvor vi er enige i at der forsat kan gøres mere. Og selvom vi og andre allerede gør meget rundt i landet for at sikre genanvendelse af ressourcerne, er der et globalt perspektiv både i forhold til det fælles miljø men også store eksportmuligheder for dansk erhverv. Teknik kan adskille mange forskellige affaldstyper i genanvendelige sekundære råvarer. Og bliver med tiden også bedre og bedre. Derfor er samarbejde mellem design, produktion og sorteringsteknologi et vigtig fokus område til at sikre fremtidig nemmere adskillelse i brugbare råvarer, der kan bidrage til at sikre vejen mod øget cirkulær økonomi. Ligeledes vil produkter til styrkelse af netværk i værdikæden, gøre det nemmere eksempelvis for de der producerer affaldet og de som kan genanvende affaldet i nye varer at finde hinanden. Vi ønsker projektet god vind i sejlene.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:49

Kære Jesper Heinzl
Mange tak for din støtte op opbakning til aktivitetsforslaget. Og tak for din perspektivering af projektets relevans set fra en affaldssorteringsvirksomheds perspektiv.

Vi ser frem til at igennem projektet at komme til at arbejde endnu mere på at forbedre samspilet mellem design, produktion og sorteringsteknologi, som du også nævner i din kommentar, og dermed bidrage til at visen vejen mod en øget grad af cirkularitet i øknomien.

Endvidere ser vi frem til et godt samarbejde med jer og alle andre aktører i affalds- og ressourcebranchen.

Mvh. Sune D. Nygaard