Når viden redder liv og sikrer værdier

Senest opdateret d. 11/4-2012
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Anne Vorre Hansen
Projektleder

DBI lever af at formidle svært tilgængelig og højt specialiseret teknologisk viden til meget forskellige brancher. Det går nogle gange godt, mens vi andre gange oplever, at den viden vi formidler ikke bringes i spil når smv’ernes dagligdag rammer. I forbindelse med brand og sikring kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor ønsker vi at opbygge viden om, hvordan vi kan blive bedre til at sikre, at vores viden om brand- og  sikringsteknik bliver til læring, innovation og vækst hos smv’erne. Vi vil gå fra at tænke videnformidling og spredning til at tænke videnanvendelse hos smv’erne.

Ny viden og serviceydelser
DBI har en unik adgang til smv’erne via vores mange kunder og vi har mange konkrete eksempler på videnoverførsel der virkede og også det modsatte. Vi vil udnytte vores relationer, vores eksempler og den helt unikke driver, der ligger at i sikre liv og værdier til at få konkret viden og bliver bedre. Vores samarbejde med andre GTS-institutter, erhvervsskoler, brancheorganisationer og universiteter om bl.a. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen har tydeliggjort, at det er en italesat udfordring for andre videnaktører end DBI og aktiviteten vil naturligt ske i et fortsat samarbejde. Vores viden inden for brand- og sikringsteknik er specifik for os – og vores arbejde vil være målrettet de specielle karakteristika, som er forbundet med overførsel og anvendelse af viden inden for dette område. Samtidig har vi en ambition om, at den viden om videnoverførsel og anvendelse, som vi skaber, kan udbredes til andre videnaktører, så den kan finde mere generisk anvendelse.
DBI vil opbygge systematisk viden om, hvordan danske smv’ere optager og integrerer ny højteknologisk viden i deres daglige forretning. Vi vil opbygge viden om den internationale bedste praksis for videnoverførsel og anvendelse fra videnmiljøer til smv’ere. På den baggrund vil der blive udviklet metoder og værktøjer til læring og videnoverførsel, der tager empirisk afsæt i smv’ernes foretrukne læringsformer – også hvor det fører til at DBI må nytænke vores nuværende udbud af teknologiske serviceydelser. Videnopbygningen er forankret i praktiske cases fra DBIs hverdag kombineret med en tæt integration med DBIs øvrige aktivitetsplaner. Målet er at opbygge viden om videnintegration og anvendelse i en brand- og sikringsteknisk kontekst, hvor viden og teknologi kan redde menneskeliv og spare samfundet for økonomiske tab.
Projektet vil resultere i:
• Fornyelse af vores teknologiske serviceydelser, fx kurser og rådgivning, så den nyeste viden om videnoverførsel og anvendelse integreres med vores nuværende teknologiske serviceydelser.
• Train the trainer programmer for erhvervsskoler, væksthuse og lign. der har DBIs slutkunder som brugere.
• Udvikling af IKT-baseret undervisningsmateriale fx e-læring, simulering, animationer på baggrund af viden om forskellige læringsstile.
• Udvikling af teknologiske demonstratorer til forskellige typer af platforme fx pc, smartphone og tablets.
• Rådgivningsydelse inden for søgning efter teknologier, partnere og patenter, teknologivurdering, brand- og sikringsteknisk prototyping og match-making mellem internationale aktører og danske smv’ere.
Centrale aktiviteter
Betingelsen for at projektet kan gennemføres er, at DBI indgår strategiske partnerskaber med de relevante videnaktører som er universiteter, brancheorganisationer, erhvervsskoler og private rådgivere. I projektet vil DBI have fokus på, hvordan ovenstående aktører kan sætte deres kerneydelse i spil i håbet om at viden ikke blot formidles, men også integreres hos slutbrugerne. Projektet er derfor bygget op omkring følgende logik: vidensopbygning, videnspredning og videnintegration.
1. Vidensopbygning
• Teoretisk: afdække eksisterende viden blandt videnaktører samt afdække best practice blandt RTO´er internationalt.
• Empirisk: afdække foretrukne læringsformer blandt smv’erne på basis af konkrete cases fra bl.a. DBI’s videnoverførsel.
2. Metoder til videnspredning
• Udvikle metoder til læringsformer, videnspredning- og integration med afsæt i de forskellige aktørers kernekompetencer.
• Gennemføre eksperimenter med forskellige metoder i regi af de øvrige aktivitetsplaner samt DBIs nuværende teknologiske serviceydelser.
3. Ydelser til videnintegration
• Formidlingsmateriale (e-læring, animation, traditionel, lokal osv.).
4. Effektmåling
• Kvantitativ undersøgelse af effekten af videnaktørernes formidling til smv’ere – før og efter. Bredt ift. den operationelle servicesektor.
• Kvalitativ undersøgelse af effekten af videnaktørernes formidling til smv’ere – før og efter. Deltagere er projektets case-virksomheder, der repræsenterer DBIs slutbrugere.
Rationale for indsatsen
Rationalet relaterer sig til de behov og udfordringer omkring forskning i at omsætte og nyttigøre viden, der er beskrevet i forskningsindsatserne ”Konkurrenceevne, produktivitet og vækst” og ”Uddannelse, læring og kompetenceudvikling” i FORSK2020.
Der er et erkendt samfundsmæssigt behov for at forstå hvorfor danske smv’ere har svært ved at vækste. Trods stigende investeringer i forskning og mange videnaktører på området har det ikke givet mere innovation i dansk erhvervsliv. Det samme gør sig gældende i resten af Europa der halter bagefter i forhold til Asien, der formår at få deres F&U aktiviteter kommercialiseret og anvendt. SOS-projektet identificerede et forskningsmæssigt videnhul indenfor operationelle services og innovation – eller manglen på samme. Der har været og er fokus på innovation, men det lader til at selve begrebet og den tilhørende terminologi ikke giver mening i smv’ernes hverdagspraksis. Det betyder ikke, at der ikke foregår udvikling og procesoptimering, men det foregår ad hoc og usystematiseret. Derfor har projektet fokus på, hvordan smv’erne kan aktivere medarbejdernes uudnyttede potentiale i forbindelse med at optimere arbejdsgange og praksisser, og hvilke læringsformer der vil være behov for, for at skabe en kompetenceopbygning. En af udfordringerne i forhold til vækstproblematikken er, at der blandt danske smv’ere ikke nødvendigvis er et ønske om vækst, hvorfor fokus på vækst er et samfundsdrevet behov. At få danske smv’ere til at vækste er selve formålet. Vejen derhen er at forstå smv’ernes logik i forbindelse med udvikling og procesoptimering for derefter at formidle højteknologisk viden de kan integrere i deres forretningsudvikling.
Målgrupper
I forlængelse af ovenstående er hypotesen, at det i første omgang er andre vidensaktører, der vil efterspørge de udviklede kompetencer og serviceydelser.
Aktiviteten er en integreret del af de øvrige aktivitetsplaner, da vi vil arbejde case-baseret i forhold til de konkrete udfordringer som videnoverførslen inden for hvert felt medfører. Projektet bygger derudover ovenpå viden fra en række andre forskningsprojekter. Særligt SOS (DBI, AI) og Ny service (TI, HVR).
 
Mulige samarbejdspartnere
Brancheorganisationer: Teknik, Håndværksrådet, DI, FSR, ”Management konsulenter”
Erhvervsskoler: IBC Kolding
Universiteter: RUC, Karlstad Universitet, SDU, DPU, AAU Ballerup
Netværk: Animation HUB, Service Platform, DEA
GTS: AI, TI og Innovationsagentordningen

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Dorte Kulle
Torsdag d. 7/6-12 kl. 17:28

En af de største barrierer for innovation hos SMV'erne er manglende værktøjer. Ofte er innovationsværktøjer baseret på større virksomheders behov, sprog og læringsstile. Dette gør det vanskeligt for mange SMV'er at anvende innovative metoder, der kan styrke bl.a. deres konkurrenceevne.

Dette projekt vil tage afsæt i, hvilke læringsformer SMV'erne bedst kan anvende - og derved fokusere på videnanvendelse. Dette nye fokus vil kunne sikre en langt bedre effekt af de innovationstiltag man vælger at støtte. Ofte ligger fokus på udvikling og videnspredning mere end på implementering og anvendelse af nye innovative tiltag. Netop implementeringen er ift. at sikre vækst et af de væsentligste parametre.

At kunne (som de skriver)'forstå smv'ernes logik i forbindelse med udvikling og procesoptimering for derefter at formidle højteknologisk viden de kan integrere i deres forretningsudvikling' er helt essentielt ift. at kunne styrke og udnytte smv'ernes vækstpotentiale. Et meget nødvendigt projekt - med mulighed for at få ny metodisk viden til gavn for smv'erne!

Anne Vorre Hansen
Mandag d. 11/6-12 kl. 16:32

Kære Dorte

Tak for din kommentar.

Det er særligt interessant for os, hvis den viden et sådant projekt genererer kan bringes i anvendelse for andre, der arbejder professionelt med smv'ere. Hele projektet er netop afhængigt af, at vi går sammen og skaber nogle stærke partnerskaber i udviklingen af metoder til videnintegration.

Bedste hilsner,

Anne

Søren Meyer
Onsdag d. 13/6-12 kl. 21:34

Et yderst aktuelt projekt der vil øge kundernes tillid til SMV virksomhederne, og samtidig vil langt flere sikringsprojekter vil blive udført med afsæt i nyeste viden og teknologi.

Et projekt der kan må betragtes som et WIN / WIN projekt. Virksomhederne får lettere adgang til nye viden og teknologi, og kunden får størst mulighed sikkerhed inden for de rammer der er afsat i projektet.

Søren Meyer
Udviklingschef, GI