Nanosensorer og -systemer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Nanoteknologi er en såkaldt enabling teknologi, dvs. nanoteknologi kan tilføre mange produkter eller processer nye eller stærkt forbedrede egenskaber, som kan være vanskelige eller umulige at opnå med andre teknologier. Nanosensorer kan registrere forhold på nanoskala: de giver en forbindelse mellem ”nano-verdenen” og den ma-kroskopiske verden. Det kan f.eks. være om tilstedeværelsen af særlige molekyler, specielle strukturer som f.eks. ordnede metalpartikler i glasser eller polymerer eller morfologien i celler. Det forventes, at nanosensorer vil få en revolutionerende betydning for medicinsk diagnostik, for on-line forureningsmålinger, for processtyring og robotteknologi. Nanosensorer forventes også at blive helt afgørende i fremtidens IKT systemer, idet de kan sikre informationskobling på langt mindre skalaer end traditionelle sensorer og koblingselementer. Sensorernes kali-brering og sporbarhed er essentiel for at garantere ækvivalens mellem etablerede og fremtidens sensorsyste-mer.

GTS systemet råder over en bred vifte af teknologier, der muliggør udvikling og fremstilling både ud fra en bot-tom-up og en top-down metodik. Udvikling af nanosensorer for anvendelser, der udvælges i tæt samarbejde med potentielle brugere inden for medicinsk diagnostik, så som den ”digitale lægebehandling” med forhånds-screening via biometri, robotteknologi og til kobling af information i IKT, vil blive realiseret bl.a. støttet af strategi-ske samarbejder med danske og udenlandske forskningsmiljøer. Metoder til kalibrering og sikring af den nød-vendige sporbarhed etableres. Ligeledes etableres metoder til sporbar kvalitetssikring af produktionsfaciliteter som f.eks. rentrum.

GTS systemet vil opbygge en betydelig viden om den nuværende status, sandsynlige udvikling, og om anven-delser, fremstilling og implementering. Et udstrakt samarbejde opbygges med både nationale og internationale videninstitutioner. Der vil blive etableret nye GTS rådgivningsydelser vedrørende udvikling, anvendelser og regu-lative krav indenfor området. Desuden forventes det, at pilotproduktioner vil kunne udbydes til kunder under an-vendelse af de særlige faciliteter, som GTS systemet har eller får adgang til.