Nanoteknologi for klima- og miljøteknologier

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

De store klima- og miljøudfordringer såsom udnyttelse af vedvarende energikilder, tilvejebringelse og rensning af naturresourcer såsom vand og råstoffer er overvældende opgaver, som har skabt det nye forretningsområde Cleantech. Nanoteknologien vil kunne give nye løsninger på store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. udvikling af nye effektive katalysatorer og bæredygtige løsninger inden for energikonvertering, forureningsbe-kæmpelse, vandrensning og -behandling og bedre overvågning og sikring af miljøet generelt Nye funktionalise-rede overflader vil reducere friktion, begroning etc. og derved reducere energi-, kemikalieforbrug mm. til vedlige-holdelse. Nanosensorer og kommunikationsenheder vil muliggøre online monitering realtid med efterfølgende præcis, rettidig og energiøkonomisk styring og kontrol af produktionsprocesser. Nanosensorer og kommunikati-onsenheder vil muliggøre online monitering realtid med efterfølgende præcis, rettidig og energiøkonomisk sty-ring og kontrol af produktionsprocesser.

Nanoteknologi vil således ikke kun styrke eksisterende erhvervsliv, men også skabe basis for en stærk eksport-orienteret vækstøkonomi. Området er højt specialiseret og komplekst, og det kræver en målrettet og fokuseret videnhjemtagning fra udenlandske videninstitutioner samt tæt samarbejde med danske universiteter.

GTS vil udvikle og tilpasse løsninger og produkter baseret på generiske nanoteknologier til anvendelser indenfor klima- og miljøteknologier. Eksempelvis vil nye materialer med specifikke (funktionaliserede) overfladeegenska-ber blive udviklet, karakteriseret (herunder nanotoksiokologtiske effekter) og beskrevet for nævnte type anven-delser, såsom fotokatalytiske membraner, og anti-fouling overflader i procesanlæg. Nanosensorer vil blive udvik-let og testet som del af overvågnings- og moniteringssystemer. Vigtige instrumenter i aktiviteterne er fælles ud-viklingsprojekter (f.eks. innovationskonsortier) med universiteter, udenlandske universiteter, danske virksomhe-der indenfor nanoteknologi såvel som miljøteknologi.

GTS er i en speciel position til at kunne definere behovene og anvende nye nanoteknologier igennem den tekno-logiske service indenfor nicheområder såsom energi- og miljøteknologier med stort vækstpotentiale. Den ny vi-den som opbygges i GTS er brug af radikale landvindinger indenfor nanoteknologi, som kan skabe ”disruptive” innovationer for danske SMV. Herved styrkes den teknologiske service til også at inkludere applikationsoriente-ret nanoteknologier og fokuseret videnkoncentration omkring vækstnicherne energi- og miljøteknologier.