National Vindtunnel

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Klima og miljø
Søren V. Larsen
Teamleder

Hovedsigtet med den igangværende etablering af den Nationale Vindtunnel (NWT) er at understøtte universiteternes forskning i og virksomhedernes udvikling af fremtidens vindmøller. Gennem dette projektforslag inddrages FORCE’s årelange erfaring med etablering og kommerciel drift af vindtunneller og dermed understøttes at NWT bliver en kommerciel attraktiv facilitet med højt fagligt niveau og at den sammentænkes med FORCE’s fem eksisterende vindtunneller til et samlet vindtunnel cluster.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Den danske vindmølleproduktion er dominerende i Europa. F.eks. gælder det at de danske mølleproducenter Siemens Wind Power A/S (Brande) og Vestas Systems (Aarhus) tilsammen stod for 95.7% af den installerede havvindmølle-kapacitet (målt i MW) i Europa i 2014[1]. I løbet af de seneste 18 år er vindmølleindustrien globalt set vokset med omkring 26 pct. om året[2]. Med henblik på at fastholde denne dominans og i tråd med fremsynet for fremtidens innovationsinfrastruktur er der taget beslutning om at etablere en National Vindtunnel på DTU Campus Risø dedikeret til vindmølleindustriens udfordringer.

For nærværende foretages forsøg med vindmøllers aero-akustik og aerodynamik i vindtunneller i udlandet - typisk i Tyskland/Holland eller USA. Den Nationale Vindtunnel vil blive et vigtigt understøttende element for udvikling af fremtidens vindmøller og dermed også understøttende for væksten i den samlede danske vindmølleindustri, der består af både de store mølleudviklere og producenter samt branchens 200+ SMV’ere i form af underleverandører til hovedproducenterne.

Som formuleret i DTU’s projektforslag ”Stor National Vindtunnel” (Risø-I-3255(DA), 2011-11-30)  er processen med at etablere “….en ny stor national vindtunnel til brug for vindenergi-relateret forskning og udvikling hos universiteterne og virksomhederne. Den primære interesse for en national vindtunnel vil være til aerodynamiske og aeroakustiske forsøg med tykke og tynde profiler og vingesektioner….” på DTU/ Campus Risø nu i gang. At kunne tilbyde aerodynamiske og aeroakustiske undersøgelser i samme facilitet er unikt.

Det oprindelige – dvs. nuværende - resultatkontraktprojekt var motiveret af industriens udtrykte ønske om at inddrage FORCE Technology som styrende part i den kommercielle drift af vindtunnelen.  Industrien havde også et klart ønske om at FORCE Technology tog del i udviklingen af den Nationale Vindtunnel i henhold til industriens behov både mht. design, metoder og procedurer.

Med den aktuelle tidsplan står den Nationale Vindtunnel færdig medio 2016, hvorefter indkøring påbegyndes. Derfor er det relevant at fortsætte FORCE Technology’s inddragelse i næste resultatkontraktperiode med afsæt i de mål, som ikke hidtil har kunnet gennemføres. Dette gælder eksempelvis specifikation og implementering af måle- og analyseudstyr, samt deltagelse i gennemførelsen af de første projekter. Det vil blive tilstræbt at udbrede den Nationale Vindtunnels forsøgsportefølje til andre brancher som fx bro- og bygningsområdet samt skibs- og offshore området for at sikre høj udnyttelsesgrad af den Nationale Vindtunnel.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Denne aktivitets formål er at fortsætte arbejdet med indkøring, operationalisering og kommercialisering af den Nationale Vindtunnel, som er påbegyndt under den nuværende resultatkontrakt.

I og med at de tekniske forsøgsmuligheder i så høj grad adskiller sig fra FORCE Technology´s eksisterende muligheder fordrer det, at FORCE Technology opbygger nye forsøgstekniske kompetencer og analysemetoder, der på flere områder bevæger sig ud over FORCE Technology’s eksisterende kompetencer, og dermed udvikler instituttet til at favne langt bredere forsøgsteknisk og lang bredere markedsmæssigt. Med opbygningen af de nye tekniske kompetencer i at gennemføre forsøg i den nye Nationale Vindtunnel, udvider FORCE Technology sit serviceudbud til dansk industri.

FORCE Technology har i perioden 2013-2015 samarbejdet med DTU omkring design og anvendelse af den Nationale Vindtunnel herunder samtænkning med FORCE Technology’s eksisterende faciliteter, se tabellen nedenfor. Den nye Nationale Vindtunnel vil sammen FORCE Technology’s faciliteter dermed udgøre en vigtig komponent i den samlede danske vindtunnel innovations-infrastruktur.

Den Nationale Vindtunnel komplementerer fint FORCE Technology’s faciliteter.

3. Centrale aktiviteter

Når den Nationale Vindtunnel er færdigbygget forestår stadig et betydeligt arbejde før faciliteten er klar til kommerciel aktivitet: valg og indkøring af instrumentering og software, fastlæggelse og optimering af test procedurer, modeldesign og –produktion, som alle er områder hvor FORCE Technology har mange års erfaring. Dette arbejde blive søgt gennemført bl.a. gennem demonstrationsprojekter for og med industrien.

Da der er budgetteret med at 50 % af aktiviteterne i den Nationale Vindtunnel er kommercielle, er markedsføringen og kommercialiseringen vigtige elementer af det fortsatte samarbejde især inden for områder, hvor DTU-Vindenergi ikke har berøring med industrien.

Det er ønsket at udvide udnyttelsen af den Nationale Vindtunnel til andre sektorer i bl.a. FORCE Technology’s eksisterende kundegrundlag i rådgiverbranchen samt i skibs- og offshore-brancherne samt brug af den Nationale Vindtunnel til at udvide FORCE Technology’s vifte af ydelser til disse brancher. Her tænkes specifikt på skibs/offshore området (maritime engineering) samt bygnings/bro-området (civil engineering). Her forventes en interesse ved specielle forsøg, hvor der ønskes et højt Reynolds’ tal (= høj vindhastighed).

Desuden er den Nationale Vindtunnels aero-akustiske design relevant for udviklere og designere af lyd- og mikrofonudstyr, samt til lyd og aero-akustiske specialydelser i forbindelse med f.eks. vindstøj fra bygninger.

Det igangværende arbejde fortsættes med følgende delmål:

  • Specifikation af udstyr og software
  • Afprøvning af udstyr
  • Udvikling af forsøgsmetodiker herunder effektiv forsøgsafvikling
  • Udvidelse af forsøgsportefølje til andre industrier
  • Pilotprojekter i FORCE Technology’s vindtunneller
  • Demonstrationsprojekter sammen med industrien
  • Sammenlignende og komplementerende forsøg i FORCE Technology’s grænselags-vindtunneller
  • Komplementerende forsøg i FORCE Technology’s klimatiske vindtunnel

Komplementerende forsøg omfatter modelforsøg med modelrotorer, rotorernes slipstrøm og forskellige grænselag samt klimatiske forsøg. FORCE Technology har meget velegnede faciliteter til denne type forsøg.

4. Mulige samarbejdspartnere

Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med DTU-Vindenergi (Risø) samt med DTU-Byg. Indkøringsfasen vil ske i samarbejde med de fremtidige kunder som Vestas, Envision, Siemens, LM Wind Power etc. samt med kontakt til lignende faciliteter i udlandet.

Etableringen af den Nationale Vindtunnel følges af en ekstern følgegruppe bestående af Vestas, Siemens, LM Wind Power, Envision, Aalborg Universitet og FORCE Technology. Ydermere bliver Aarhus Universitet, DONG Energy og Brancheforeningen Vindmølleindustrien informeret om projektets udvikling.

Samarbejdet mellem DTU og FORCE Technology omkring den Nationale Vindtunnel er reguleret i en samarbejdsaftale.

Referencer: 

[1] “The European offshore wind industry - key trends and statistics 2014”, January 2015, European Wind Energy Association

[2] ”Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd”, Teknologi- og innovationsfremsyn, GTS, Januar 2015

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/politiske-indsatsomrader/forskningsinfrastruktur/danske-roadmap-for-forskningsinfrastruktur/roadmap-2011/roadmap-2011

http://www.dtu.dk/Nyheder/2012/05/Webnyhed_National-vindtunnel-til-DTU

http://sn.dk/Roskilde/National-vindtunnel-to-aar-forsinket/artikel/465865

Nøgleord

27 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Allan Larsen (Fagleder, Vindteknik, COWI AS)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:48

Innovation har stor betydning i bygge og anlagsbranchen. Inden for området bro-aerodynamik er der til stadighed brug for at udvikle nye typer af brodæk for at kunne konsstryere og bygge broer der spænder stadigt længere og længere. Inden for fagområdet aerodynamik af bygninger er der brug for øget teoretisk og praktisk vinden til at nedbrige vindstøj fra utraditionelt udformede bygningsfacader.

Forslagt ovenfor nævner ikke bro-aerodynamik; men aero-akustik i forbindelse med bygninger er dog nævnt.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:22

Jvf Kommentar fra Allan Larsen, COWI. Bro-aerodynamik er bestemt også relevant for den national vindtunnel især i forbindelse med høje Reynolds tal.

Mogens G Nielsen (Chief Advisor, Rambøll)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:06

Dette er spændende strategisk tiltag, som har stor betydning for vindmøllebranchen. I øjeblikket er der en stor udvikling i gang med at forøge hub-heights, hvor der opstår helt nye udfordringer. Der er nye tiltag i gang med nye strukturer som bl.a. bardunerede vindmølletårne og hybrid tårne med en jacket-konstruktion nederst. Det giver nye udfordringer med dynamisk modellering, aero-akustiske undersøgelser – ligesom betydningerne af Reynold’s-effekterne skal undersøges omkring vinger og cirkulære konstruktioner. Jeg ser frem til at følge dette initiativ!.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:22

Tak for de positive kommentarer. Godt at se at projektet har også interesse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Michael Selchau Sanggaard (Partner, ESP Consulting)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:28

Det er et rigtigt spændende forslag med stort potentiale til at skabe tekniske og kommercielle forbedringer i vindmøllebranchen og danske virksomheder. I takt med grænserne for eksisterende bl.a. vinge- og drive train teknologi udfordres, når vindmøllerne udvikles større og større, vil det være en stor fordel at kunne teste nye teknologier i miljøer som dette.

FORCE Technology med dets samarbejdspartnere virker rigtig godt positioneret til denne opgave.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:25

Vi er enige i at dette projekt giver et stort potentialle for innovation i vindmøllebranchen - og også inden for andre brancher.

Christian Bak (Seniorforsker, Leder af Poul la Cour Tunnelen, DTU Wind Energy)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:28

FORCE Technology’s forslag ”National Vindtunnel” er yderst relevant i mange henseender. Projektet vil således understøtte mange aktiviteter og strategier i Danmark.

På DTU Vindenergi vil projektet understøtte det igangværende arbejde med at etablere og indkøre den nationale vindtunnel, som er en national forskningsinfrastruktur, og som derfor gøres tilgængelig for forskning i halvdelen af tiden og for udviklings- og demonstrationsprojekter for industrien i den anden halvdel af tiden. DTU ejer tunnelen og vil derfor etablere den, drive den og være ansvarlig for driften, gerne i samarbejde med FORCE. I denne proces, som allerede er i gang, har DTU stort udbytte af et samarbejde med FORCE, da FORCE har mange års erfaring med design af instrumenteringer og den daglige drift. Projektet vil være nyttigt i forbindelse med opbygning af et vindtunnel-netværk i Danmark, hvor FORCE’s og DTU’s vindtunneler og begge parters lange erfaring til sammen kan understøtte de samlede aktiviteter både forskningsmæssigt og kommercielt. Ud over de vindtunneler, der nævnes i beskrivelsen, har DTU således ud over den nationale vindtunnel og det samarbejde, der har været ved etablering af FORCE’s WT5, den klimatiske vindtunnel, fem mindre tunneler: 1) den røde vindtunnel (testsektion på 0,5*0,5m og maks. hastighed 65m/s), 2) den grønne vindtunnel (testsektion på 0,8*0,8m og maks. hastighed 6m/s), 3) den gule vindtunnel (testsektion på 0,3*0,3m og maks. hastighed 60m/s), 4) den blå vindtunnel (testsektion på 0,6*0,3m og maks. hastighed 3m/s), 5) forsknings- og undervisningstunnelen (testsektion på 0,47*0,47m og maks. hastighed 38m/s). Alle disse tunneler kan således indgå i den samlede aktivitet inden for aerodynamik på vindmøller og bygninger og øvrige vindrelateret forskning, udvikling og demonstration. Visionen med et sådant netværk er således, at synergien ved et samarbejde omkring vindtunnelerne dels vil skabe en mere effektiv udnyttelse af vindtunnelerne, men også endnu større samlet aktivitet til gavn for forskning, erhvervsliv og undervisning.

Ud over at understøtte den verdensførende forskning i aerodynamik for vindmøller i Danmark er årsagen til vindtunnelens etablering også at understøtte visionen om at sikre Danmarks position som Wind Power Hub, som er formuleret i strategien Megavind vedr. forskning i og udvikling og demonstration af vindmøller. Et stærkt samarbejde mellem FORCE og DTU vil således også understøtte denne overordnede strategi, hvor aerodynamik eksplicit er nævnt som en styrkeposition.
Det foreslåede projekt vil således understøtte bestræbelsen på at skabe et solidt grundlag, hvor forskningen og virksomheder kan teste deres nyeste idéer og innovative koncepter.

De nævnte delmål, er velvalgte, hvor FORCE kan samarbejde med DTU om opbygning og afprøvning af udstyr, software, metodikker og forsøgsafvikling, samt at lave sammenlignende målinger mellem DTU’s og FORCE’s vindtunneler, hvad angår målinger på vingesektioner, modelrotorer og grænselagsstrømninger. I den forbindelse kan man også tænke sig, at f.eks. FORCE’s WT1 aktiveres og benyttes til test af vingesektioner i mindre skala. Endelig vil en udvidelse af forsøgsporteføljen til andre industrier samt demonstrationsprojekter i samarbejde med industrien accelerere og styrke ikke blot anvendelsen af den nationale vindtunnel, men også samarbejdet mellem DTU og FORCE samt det samlede miljø inden forskning, udvikling og demonstration af vindpåvirkede konstruktioner.

Mikkel Tolstrup (Salgschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:35

Mange tak for de positive kommentarer! Vi glæder os til et fortsat stærkt samarbejde mellem FORCE og DTU.

Signe Arnklit (Projektleder, Offshoreenergy.dk)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:44

Den Nationale Vindtunnel vil blive en vigtig testfacilitet for den danske vindmølleindustri, som hidtil har måttet anvende udenlandske testfaciliteter, hvad angår aero-akustiske og aerodynamiske forsøg. Testfaciliteter som Høvsøre, Østerild og LORC har tydeligt vist betydningen af, at kunne teste på dansk grund i virksomhedernes nærmiljø. Udviklingsarbejdet, test og produktionen i en vindmøllevirksomhed hænger tæt sammen, og dermed er det vigtigt at være førende på testfaciliteter, hvormed man understøtter muligheden for fortsat at innovere og vækste i den danske vindmølleindustri. Derfor støtter innovationsnetværket Offshoreenergy.dk op omkring projektet.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:27

Vi takker for støtten til dette projekt.

Per Hessellund Lauritsen (Forskningschef, Siemens Wind Power A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:17

Den Nationale Vindtunnel vil få stor betydning for forskning og udvikling inden for vindmøllers aerodynamik og aeroakustik. Begge disse fagområder er væsentlige konkurrenceparametre for vindmøllebranchen og dermed for nuværende og kommende vindmøller fra Siemens Wind Power. Innovation inden for disse områder er en vigtig nøgle til at nedbringe omkostningerne for vindenergi og dermed bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.

En samtidig måling af vindmøllevingers aerodynamiske og aeroakustiske egenskaber under forhold der svarer til nutidens store vindmøller er en af de væsentligste tekniske drivere for etableringen af denne forskningsfacilitet og vil være en unik for såvel forskning som produktudvikling fremadrettet.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:47

Vi er glade for at industrien anerkender betydningen af dette initiativ.

Mikaael D. Pedersen (CTO, European Energy A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:45

Som opstiller af vindmøller er det særdeles vigtigt for os, at vi får en grundlæggende knowhow i Danmark omkring støj genereret fra vinger. Her vil dette testcenter kunne bidrage, ved meget hurtigere at kunne undersøge de enkelte løsninger til reduktion af støj som er en væsentlig faktor ved opstilling af vindmøller. I den forbindelse er det en gevinst at kunne udnytte FORCE’s store erfaring med vindtunneller og det samarbejde de har med de enkelte aktører indenfor branchen. Vi ser frem til at vindmøllefakbrikanterne kan levere gode løsninger der på en gang reducerer støjen samtidig med at produktionen stiger.

Mikkel Tolstrup (Salgschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:17

Tak for opbakningen til projektet. Vi ser frem til at kunne bidrage positivt til innovationen i vindindustrien.

Knud Erik Meyer (Lektor, DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:52

Der er en stigende interesse for at bruge vindtunneler i Danmark også til andre formål end vindenergi. Eksempler, som vi har haft i mindre skala i egne vindkanaler, er aerodynamisk udformning af lastbiler, nye koncepter for solfangere og udvikling af udstyr til sport, fx cykeludstyr. Det er meget positivt, at der nu kommer bedre forhold for at lave realistiske vindtunnelforsøg i Danmark, og det er vigtigt med en god koordinering. Jeg støtter derfor dette initiativ. Jeg foreslår også, at man tænker brug af studerende ind, fx til at afprøve nye anvendelser.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:07

Det er oplagt at inddrage studerende på samme måde som FORCE løbende stiller vindtunneller til rådighed for DTU's studerende i forbindelse med midvejs-, master- og PhD-projekter.

Anja Pedersen (Chefkonsulent, Vindmølleindustrien)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:22

Den Nationale Vindtunnel er en vigtig del af den samlede danske pallette af vindkraft testfaciliteter med tilknyttede forskningsaktiviteter.

Den danske klynge af både førende eksperter og adgang til moderne testfaciliteter har i flere tilfælde betydet, at udenlandske virksomheder har etableret R&D afdelinger i Danmark. Det har også medvirket til, at de danske virksomheder har investeret betydelige beløb i egne supplerende testfaciliteter og stadig har langt hovedparten af deres R&D aktiviteter her i landet.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:51

Vi er enige i at den Nationale Vindtunnel bliver et vigtig element i forhold til både de private og offentlige forskningsaktiviteter.

Torben Lorentzen (Administrerende Direktør, Lindoe Offshore renewables Center)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:16

Vi hilser det velkommen, at den danske test- og forsøgsinfrastruktur rettet mod vindenergisektoren nu udvides med en stor national vindtunnel.

Og vi ser det som helt naturligt, at DTU vælger at involvere FORCE Technology i driften af denne facilitet. FORCE Technology har drevet vindtunnel aktiviteter i mere end 50år og står med sine i dag 5 vindtunneler, som en helt central aktør, der er anerkendt både nationalt og internationalt.

Det vil være en sund balance i aktiviteterne på den nationale vindtunnel, at man parallelt med F&U-aktiviteter og uddannelsesrettede aktiviteter, involverer et forretningsdrevet kommercielt institut, som FORCE Technology, i at tage teten i de mere industrirettede og kommercielle aktiviteter, der trods alt kommer til at dække 50% af brugen.

Det synes også helt naturligt og velvalgt, at man ser de kommercielle rådgivningsopgaver, som en relevant GTS-aktivitet forankret i et institut med den årelange historik og kompetence indenfor feltet.

God vind fremadrettet

Jesper Madsen (Chief Engineer, Aerodynamics & Acoustics, LM Wind Power)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:08

LM Wind Power har i 2006 etableret en lignende vindtunnel skræddersyet til måling af vingeprofiler (airfoils) til møllevinger under realistiske driftsbetingelser. Vi har gennem årene i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner anvendt vores vindtunnel i forskellige forskningsprojekter.
Etablering af en stor National Vindtunnel vil bidrage positivt til udbygning af Danmarks forsknings- og uddannelsesposition indenfor vindkraftteknologi. Etableringen vil også have industriel interesse for LM Wind Power idet den Nationale Vindtunnel vil muliggøre målinger på vingeprofiler under forhold som ikke er mulige i LM’s egen vindtunnel. Den primære interesse vil være aeroakustiske målinger under realistiske driftsbetingelser ved høje Reynolds tal.

Søren V. Larsen (Teamleader - Aerodynamik, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:57

En facilitet hvor både aeroakustisk og aerodynamik kan afprøves er noget af det unikke ved den nationale vindtunnel.

Kaj Dam Madsen (Senior Specialist, Head of Turbine Noise, Vestas Wind Systems A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:44

Vestas Wind Systems anvender i stor udstrækning vindtunnel test til såvel innovation indenfor vingeprofiler og vingeelementer som til validering af design.

Optimering af både aerodynamisk og akustisk performance er altafgørende for et konkurrencedygtigt design, hvor vindens energi optages så effektivt som muligt med samtidig minimering af udstrålet støj.

Der er derfor fuld opbakning fra Vestas til opbygningen af den nationale vindtunnel, hvor der kan foretages såvel aerodynamiske som akustiske test og dermed også til den her foreslåede aktivitet, der kan sikre at vi hurtigst muligt herhjemme får adgang til en fuld funktionsdygtig vindtunnel af international kaliber.

Den Nationale Vindtunnels beliggenhed i miljøet omkring DTU-Vindenergi(Risø) forventes også at have stor betydning for den fortsatte udbygning af forskningsmiljøet her til stor gavn for industrien.

Mikkel Tolstrup (Salgschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:13

Tak for den positive tilbagemelding. Vi ser frem til at kunne bidrage med viden til projektet.

Lars Høst Johansen (R&D Roadmap Manager - Roadmap 4 (WTG O&M), DONG Energy Wind Power)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:06

Et erklæret mål er at reducere CoE for vind og en fortsat optimering af vindmøllerne kan hjælpe med at reducere CoE. Det vil derfor være en fordel med en stor national vindtunnel så branchen kan fastholde og udbygge dens store viden om aerodynamik.

Mikkel Tolstrup (Salgschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:12

Tak for den positive tilbagemelding. Vi er glade for at få bekræftet at projektet har høj prioritet hos DONG og ikke mindst kan fremme innovationen i industrien.

Martin Løkke (Vice President, Programs & Systems, Terma A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 09:53

En sådan national vindtunnel er også interessant i forbindelse med udvikling af Terma's produkter. Både i forbindelse med udvikling af strukturdele til fly samt radar-systemer med roterende antenner. Sidstnævnte er op til 7m i diamater og roterer 24/7 worldwide.

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:26

I forbindelse med ansøgningen i 2011 om støtte til etablering af stor dansk vindtunnel, skrev DONG Energy den 29/8 2011 en støtteerklæring med en ordlyd, som i det store og hele stadig gælder:

"Til Hvem det måtte vedrøre,

DONG Energy bekræfter hermed, at have deltaget i de indledende møder vedr. etableringen af en "stor national vindtunnel" med afsæt i Videnskabsministerens invitation til Risø-DTU om samling af det bredest mulige nationale konsortium for denne forskningsinfrastruktur. Ligeledes har DONG Energy med interesse fulgt arbejdsgruppernes arbejde for at specificere og dimensionere en sådan vindtunnel.

DONG Energy har generelt interesse i, at der investeres i at fastholde og udvikle de stærke forsknings-, udviklings og testfaciliteter og -kompetencer indenfor vindenergi i Danmark, og at resultaterne af forskningen omsættes til forbedrede produkter til gavn for alle aktører i den danske vindindustri.

Det er DONG Energys erfaring, at de danske mølle- og vingeproducenter historisk har haft stort udbytte af at kunne forbedre og udvikle deres produkter baseret på arbejde i vindtunneler. Det har givet bedre møller og lavere "Cost of Energy" for vindkraft.

En stor national vindtunnel vil styrke og udvikle de danske kompetencer og vil give mulighed for at fastholde den førende position i industrien og på universiteterne med afsæt i forsknings- udviklings- og testfaciliteter i verdensklasse. Vindtunnelen kan således være med til at sikre, at der også i fremtiden kan være stærke danske vindmølleproducenter og underleverandører til industrien i Danmark, og at der ikke mindst kan rekrutteres højt kvalificerede forskere, ingeniører, m.m.

Det er mølleproducenterne og vingefabrikanterne, der er de primære interessenter i industrien i relation til vindtunnelen, og det er derfor afgørende, at disse bakker op bag etableringen af en stor dansk vindtunnel. DONG Energy har historisk ikke gjort brug af vindtunnel og forventer derfor heller ikke at deltage aktivt i finansieringen og den videre proces med etableringen.

Med baggrund i ovenstående støtter DONG Energy projektforslaget om etablering af en stor national vindtunnel i Danmark og vil følge udviklingen af projektet med interesse.

Venlig hilsen
DONG Energy"

Det er nu gået 4 år, og der er dette tidsrum sket en hel del i industrien.

DONG Energy håber, at det som planlagt vil lykkes at få vindtunnelen færdig medio 2016, så intentionerne og ambitionerne med vindtunnelen kan realiseres.