Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Ren luft i det urbane miljø er essentielt. Den danske styrkeposition indenfor renluftsteknologier udbygges gennem udvikling af teknologier og metoder til identifikation af forureningskilder til at undgå emissioner og til at rense luften.

Effektive løsninger til at sikre renere luft til borgerne og nedsætte luftforureningen fra punktkilder, kedler, brændeovne, transport, landbrug og produktionsmiljøer bliver stadigt vigtigere i den globale konkurrence. Ved at bringe relevante sektorer sammen i et nationalt udviklingscenter på tværs af brancher og industrier, vil denne aktivitetsplan udbygge den danske styrkeposition inden for renluftsteknologier- og produkter gennem:

  • Udvikling af måleteknologier og metoder til at identificere og monitorere kilder til forurening med gasser, partikler og mikroorganismer.
  • Udvikling af nye højteknologiske lavemissionsprodukter for at undgå unødig emission, ved bl.a. at udnytte de nyeste sensorteknologier til prøveudtagning og effektiv overvågning, styring og brugerfeedback samt udvikle lavemissionsprodukter baseret på nyeste viden indenfor forbrændingsteknologier.
  • Udvikling af nye teknologier til ’rens’ af luften, heriblandt nye teknologier målrettet kedler, brændeovne, sø- og landtransport, ventilation og landbrug.

Nøgleord

142 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erik Bjørn
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:22

Som producent af ventilationsanlæg har Airmaster A/S stor interesse i at samarbejde med et center for renluftteknologier. Vi oplever stigende fokus i samfundet på indeklima, herunder luftkvalitet, og energiforbrug. Der er som udgangspunkt ikke noget svært i at lave et basalt ventilationsanlæg. Hvis man skal differentiere sig i markedet og konkurrere med lavtlønslande, kræves der "intelligens" i produkterne, der giver kunden/brugeren en markant bedre løsning på de problemer, som ventilationsanlægget skal afhælpe - hvilket især vil sige luftbårne forureninger - uden at bidrage unødigt med uønskede omkostninger i form af støj, energiforbrug, fordyrelse, og pladsforbrug. Der er i nutiden udviklinger i gang i form af hurtige og billige microchips til processorer og sensorer, der tillader en lang højere grad af intelligens og kommunikation i produkterne, uden at det fordyrer produkterne væsentligt. Denne udvikling kan udnyttes til danske firmaers fordel, men kun i det omfang, vi har den fornødne indsigt til at lave bedre problemløsning. Det vil hjælpe et mellemstort firma som Airmaster meget, hvis der foregår en national indsats, vi kan læne os op ad, da et mellemstort firma vil have svært ved investere de fornødne ressourcer til at opnå resulter, der virkelig adskiller os fra den udenlandske konkurrence.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:59

Kære Erik Bjørn,

Mange tak for din kommentar. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at understøtte udviklingen hos de små og mellemstore virksomheder for at gøre dem i stand til at drive den nødvendige udvikling og opnå resultater der kan adskille dem fra internationale konkurrenter. Netop integrationen af ”intelligens” i produkterne er et af fokusområderne for os.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kjeld Vang
Mandag d. 23/4-18 kl. 19:34

Over de seneste 15 år har de danske brændeovnsproducenter - samlet i brancheforeningen DAPO - via løbende udvikling af design og ny forbrændingsteknologi reduceret partikeludslippet fra en brændeovn med mere end 60%. Det har skaffet danske brændeovne en position som nogle af de absolut mest miljøvenlige på markedet. Og den målrettede satsning på området er grunden til, at DAPO er inviteret med i arbejdet med at virkeliggøre en ’Ren-Luft-vision’ for Danmark i samarbejde med en række andre brancher og sektorer.
Udviklingen af danske brændeovne fortsætter. Men det siger sig selv, at der skal mere og mere avanceret viden til, for at danske brændeovne fortsat kan optimeres og reducere emissionen yderligere. Anvendelse af avanceret teknologi til styring af forbrændingen og nye metoder til rensning af røg fra brændefyring er helt åbenlyse veje at betræde. Derfor vil de foreslåede aktiviteter få stor relevans for hele den danske brændeovnsbranche. Vi støtter op og håber at kunne bidrage til yderligere landvindinger til gavn for miljøet og den danske eksport.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:04

Kære Kjeld Vang

Tak for din kommentar og støtten til aktivitetsforslaget. Det er, som du selv nævner, meget relevant hele tiden at have fokus på yderligere forbedringer af produkterne. Et mål i aktiviteterne er derfor at sikre at den avancerede viden og teknologi er til rådighed, for at sikre at brancherne, herunder brændeovnsbranchen, forsat kan udvikle deres produkter til at være blandt de bedste i verden miljømæssigt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Knud Jensen (Konstruktør, Rais A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:40

Rais A/S støtter op om Kjeld Vangs kommentar som til fulde beskriver situationen i brændeovns branchen.
vi støtter selvfølgelig ethvert tiltag der kan bringe brændeovns udviklingen endnu videre i forhold til nedbringning af emmisioner og udledning af skadelige stoffer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:29

Kære Knud Jensen
Tak for din opbakning til forslaget.

Det er godt at høre at branchen er samlet og at I, i fællesskab har et mål om at forbedre emissionerne og minimere udledningen af skadelige stoffer. Aktivitetsplanen arbejder jo med tre hovedaktiviteter, Identificer, Undgå og Rens hvor jo i særdeles hed Undgå og Rens skal være med til at underbygge den fortsatte udvikling af jeres produkter med lavere emissioner.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Nielsen (LS Control A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 20:54

LS Control A/S er en industriel teknologi leverandør til en række fabrikanter af ventilationsanlæg, varmepumper og forbrændingsanlæg og oplever også en interesse for styreelektronik og SW-løsninger til røgrensning.
For til stadighed at levere løsninger, som udover prisen også kan konkurrere på funktionalitet og reduceret energiforbrug, så er det essentiel t, at der løbende arbejdes og tilføres nye tekniske løsninger til at måle og monitorere de parametre der skal styres efter, såsom gasser og partikler – og at der arbejdes med styringsalgoritmer.
Det er et omkostnings- og videnstungt arbejdsfelt, og vi vil med alle 3 aktiviteter kunne drage fordel af de opnåede resultater, som vi løbende vil kunne overføre til vores kunders produkter.
Det vil dels være med til at styrke vores og vores danske kunders position, og vil samtidigt underbygge alles eksportaktiviteter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 06:16

Kære Per Nielsen,

Tak for din kommentar. Vi er glade for at du nævner, at aktivitetsplanen vil skabe resultater i kan anvende efterfølgende. og som bidrager med at styrke eksportaktiviteter.

Specifikt kan jeg nævne, at udviklingen af de tekniske løsninger til monitorering og styring af ventilationsanlæg, varmepumper og forbrændingsanlæg for at sikre ren luft er et af fokusområderne i vores aktivitetsplan.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Hermansen (adm. direktør, PHX innovation)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 12:02

Jeg deltog i topmødet hos DI om Ren-luft-vision i januar 2018. Hos PHX innovation glæder vi os over, at der er tanker om oprettelse af et ”Nationalt udviklingscenter for ren-luft-teknologi” til at understøtte den på topmødet præsenterede ”Luftvision”. Det hilser vi meget velkommen og det er der behov for, hvis Danmark skal opnå ambitionen om at være foregangsland inden for ren-luft-teknologi.

Hos PHX innovation arbejder vi med ren-luft-teknologi i form af elektrofiltre til brændeovne og kedler. Vores elektrofilter kan rense røgen fra brændeovne med op til 95% for antal ultrafine partikler (PM2,5).

Inden for partikelemissioner fra brænderøg arbejdes der med to grundlæggende forskellige målemetoder: målinger i varm røg (EN13240) og målinger i kondenseret røg (NS3058). Der har desuden i de sidste par år været arbejdet meget med ”Be Real” - et internationalt projekt om at få analyser og målemetoder til at afspejle den virkelige verden. Teknologisk Institut i Århus har været med i dette samarbejde og har haft fingeren på pulsen.

Vi har i udviklingen af 1. generation af vores elektrofilter haft et tæt samarbejde med TI i Aarhus og DTU i Kbh. Det er af meget stor betydning for os og vores produktudvikling, at vi har kompetente sparringspartnere til vurdering af vores egne måleresultater og til 3. parts uvildige målinger af vore produkter. TI har for os været en meget vigtig og kompetent sparringspartner i vores udviklingsprocess, da vi skulle beslutte, hvordan vi bedst tester og analyserer vores måleresultater samt ved 3. partsmålinger.

Aktivitetsforslaget vedrørende oprettelse af et ”nationalt center for ren-luft-teknologi” hos TI i Århus vil betyde både for os og andre, som arbejder inden for ren-luft-teknologi, at der kan arbejdes videre med den nyeste viden og testfaciliteter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:19

Kære Peter Hermansen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag.

Vi er meget glade for at du mener, at aktivitetsforslaget vil understøtte den nye Luftvision. Dette er er også et helt klart fokuspunkt i de foreslåede aktiviteter. Som du selv nævner sidst, så vil et nyt Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier sikre adgang til den nyeste viden og testfaciliteter for virksomhederne. Udviklingen, inden for dette højt specialiserede område, kræver at vi hele tiden er med helt fremme og vi er meget opmærksomme i aktivitetsforslaget på at viden skal give værdi for jer og de producenter og virksomheder der arbejder inden for dette felt.

Vi ser frem til at samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mathias Sørensen (Technor)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:35

Technor er en dimensionerende, projekterende og servicerende virksomhed indenfor luftrensning i flere brancher i såvel industrien samt agro miljøet både lokalt og globalt. Technor dimensionerer og projekterer komplette anlæg til filtrering af partikler i form af eksempelvis spåner, støv, røg, lugt mm. Da der til stadighed opleves skarpere krav til filtrering af partikler og arbejdsmiljøet internt vægtes højere og højere er det vigtigt at driften af udsugning- og filtreringsanlæg er optimal. Det vil være en stor fordel, at kunne udvikle løsninger i et nationalt udviklingscenter til gavn for miljøet, menneskeheden og økonomien.
Der er meget fokus på industri 4.0 og renluftsteknologier skal - for at følge med udviklingen - med på denne "vogn". Der er en stigende efterspørgsel på markedet for fjern overvågning/servicering af anlæggene. Dette kunne med fordel implementeres i anlæggene, således alle essentielle data er tilgængelige kontinuerligt. Der skal implementeres det rette måleudstyr og udfærdiges et overvågnings-/styrings program til anlæggene. Som eksempel foreligger der i langt de fleste tilfælde, hvor der er partikelforurening krav om emissionsudledningen. Det er selvfølgelig altid en fordel at kunne se, hvorvidt emissionsudledningen eller koncentrationen i produktionslokalet er overholdt eller ej, men det vil være en større fordel, at vide dette på forhånd, således drifts- fejl/forstyrrelser opdages inden skaden er sket. For at kunne opbygge systemer for fjern support af luftrenseanlæg vil det være en meget stor fordel med et nationalt udviklingscenter, så der opnås sparring på tværs af industrier og brancher for at udvikle de rette produkter og løsninger.
Vedvarende energi er nu og i fremtiden essentielt at fokusere på for at Danmark opretholder sin førende position indenfor dette felt. Som noget nyt er Technor blevet leverandør af komplette anlæg for ventilation og lugtreducering til biogasanlæg. Til lugtreducering benyttes en biologisk vådscrubber, som er et nyt koncept indenfor biogassektoren. Der er ydermere stort potentiale i flere grene indenfor industrisektoren, hvor støv, ammoniak eller lugtgener er et problem. Der er miljømæssige og økonomiske fordele ved dette koncept til både landbrug, biogas og industri, hvor et nationalt udviklingscenter vil kunne bidrage med, at få teknologien og konceptet ført steppet videre, så systemet kan benyttes på tværs af flere brancher både nationalt og internationalt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:56

Kære Mathias Sørensen

Mange tak for dit input og opbakning til aktivitetsforslaget.

Jeg er glad for, at du pointerer vigtigheden af øget fokus på fjernovervågning og -service af renluftsteknologi, der kan blive til stor gavn for både jer og jeres kunder. Desuden vil online måling af luftrensningseffektivitet kunne bruges som dokumentation over for myndigheder.

Technor er ligeledes et godt eksempel på hvordan man kan teknologioverføre mellem brancher, såsom landbrug og industri, hvilket er noget vi vil have stor fokus på i et kommende Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier.

Vi se frem til et fortsat godt samarbejde med jer og resten af renluftsteknologi-branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Klaus Svendsen
Torsdag d. 26/4-18 kl. 10:52

MultiAir er en Rådgivende, dimensionerende og projekterende service virksomhed inden for Industriventilation.
Vi arbejder i mange forskellige miljøer, hvor der helt sikkert er brug for yderligere fokus på ren luft.
Kollegaen i det tidligere indlæg, beskriver det rigtig fint. så ingen grund til at gentage hans smørre.
Så vi kunne også have interesse i et nationalt udviklingscenter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:36

Kære Klaus Svendsen

Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi er glade for at høre din interesse for et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier, som netop vil sætte et stort fokus på vigtigheden af ren luft.

Mvh. Sune D. Nygaard

Bjarne Jensen (Direktør, Airmanager Technologies ApS)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:51

Airmanager Technologies ApS sælger teknologi til luftrensning. Det vil være et stort spring fremad hvis der bliver oprettet et nationalt center for at styrke luftrensningteknologier og metoder til måling og test i bred almindelighed. Jeg vil derfor give det nævnte aktivitetforslag min fulde støtte.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:19

Kære Bjarne Jensen

Mange tak for din støtte og store opbakning til aktivitetsforslaget.

Ambitionen er netop at kunne støtte op om udviklingen i virksomheder som din med den foreslåede aktivitetsplan.

Mvh. Sune D. Nygaard

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:25

Den internationale skibsfart har udfordringer omkring indførelse af ny teknologi til opfyldelse af nye og strengere miljøkrav. Udvikling af emissionsrensningsteknologier samt sikring af pålidelige målinger af emissioner for skibe er en forudsætning for at opfyldelse af gældende krav kan eftervises. Desuden er pålidelige målinger, kendskab til målemetoder og - usikkerheder afgørende for myndigheders effektive håndhævelse af gældende krav. Danske Maritime er brancheorganisation for den maritime industri i Danmark. Danske Maritime har medlemsvirksomheder som i dag er førende inden for udvikling og produktion af røgrensningsteknologier og på måling af emissioner. Vi ser gerne at Danmark fortsat er førende inden for disse områder og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for fremtidens teknologiudvikling inden for rensning af røg samt monitering af skibsfartens emissioner til atmosfæren.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 12:33

Kære Valdemar Ehlers
Tak for den klare opbakning til aktivitetsforslaget.

Danske Maritime og dets medlemmer er helt centrale aktører indenfor Det Blå Danmark og vi ønsker med denne aktivitet at kunne betjene branchen endnu bedre end tidligere. Som du nævner så er håndhævelse af krav helt centralt for at sikre lige konkurrencevilkår indenfor det maritime. Aktiviteten støtter op om dette gennem en videreudvikling af værktøjer til monitering af emissioner. Derudover så vi meget enige i vigtigheden af at vi i Danmark opretholder og udbygger vores position inden for det maritime område. Her vil denne aktivitet støtte op gennem teknologiudvikling indenfor både maritime motorer, filtre og sensorer.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med hele branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Steffen Petersen (Lektor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 13:20

Jeg har og er involveret i en del forskningsprojekter om indeluftkvalitet. Jeg mener tiden er inde til en mere rationel tilgang til at skabe god luftkvalitet i vores bygninger. Det indebærer bl.a. at have styr på hvad der er i den udeluft vi bringer ind i bygningerne for at fortynde forureningsniveauet indendøre. Har vi ikke det, risikerer vi jo det stik modsatte: at berige indeluften med forurening. Vi skal have teknologi til at sikre en mere rationel og energieffektiv tilvejebringelse af frisk luft inde og ude. Det kræver at vi først forsøger at detektere kilderne så vi evt. kan fjerne dem, og først derefter bruger energi på at filtrere forureningen ud af luften inden den fx kommer indendøre. Jeg vil være meget interesseret i at bidrage til en forsknings-baseret udvikling i denne retning fx gennem dette initiativ der foreslås her.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:20

Kære Steffen Petersen,

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Den forskningsbaserede udvikling fra Universiteterne og sikring af omsætningen af denne til produkter hos virksomhederne er netop essentielt for at sikre konkurrenceevnen hos den danske rentluftssektor.

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og andre videninstitutioner.

Mvh. Sune D. Nygaard

Vinay Venkatraman (CEO, Leapcraft)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:09

At leapcraft we deliver pervasive environmental intelligence (air quality/noise/traffic) for smart city & building applications via easy to deploy, robust sensors and simulation models via cloud computing. We have consider the built environment and indoor climate as a key value proposition moving forward. Our growth strategy is based on high quality data with inexpensive hardware solutions and our collaboration efforts with Teknologisk institut is key to that. We look forward to work closely with Jacob Ask Hansen and his colleagues on sensor signal processing, data characterisation, quality benchmarking, calibration etc in both gases and particles eventually evolving a robust strategy for better air quality monitoring. We are keen to support and participate with Teknologisk institut on multiple fronts and develop new innovative solutions.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:41

Dear Vinay Venkatraman,

Thank you very much for your support.

The possibility for utilizing inexpensive sensor solutions for distributed assessment of air quality both indoors and outdoors will be a key technology for identification and characterization of pollution sources and well as for targeted control of air cleaning.

Best regards,
Sune d. Nygaard

Klavs Kamuk (Teknisk Chef, EXHAUSTO A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:35

EXHAUSTO har i mange år beskæftiget sig med sundt indeklima og komfortventilation igennem mange år. Som producent af ventilationsaggregater og systemer arbejder vi dagligt med at skabe sundhedsfremmende, miljøvenlige og energieffektive teknologier og implementere dem i samfundet.
Der er ingen tvivl om, at et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier vil være et meget positivt tiltag for alle brancher der beskæftiger sig med den luft vi hver dag, hver time ja hvert minut indånder. Vi oplever konstant nye og meget forskellige krav fra både markeder og lovgiver. For at imødekomme krav og selv at kunne være med til at sætte en teknologisk dagsorden, er det nødvendigt med et konstant intensivt F&U arbejde på området. Dette arbejde vil også bidrage til at få yderligere fokus i samfundsdebatten om truslen mod vores friske luft og de mange nødvendige indsatsområder, som f.eks. for forbedret indeklima i vores daginstitutioner og skoler. Det er helt uforståeligt, at vi i Danmark accepterer at have de dårligste indeklimaforhold i Skandinavien i vores uddannelsesinstitutioner, der i praksis gør effektiv indlæring fysiologisk umuligt, når vi nu ved, at vi er nødt til at stille skrappere læringskrav til de fremtidige generationer for at Danmark kan klare sig in den globale konkurrence.
Der er ingen tvivl om at EXHAUSTO bakker op om et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier. Det vil bestemt indgå som en af vores fremtidige samarbejdspartnere i vores vigtige innovationsarbejde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:40

Kære Klavs Kamuk,

Mange tak for din klare opbakning til vores aktivitetsforslag.

Jeg er glad for at du understreger vigtigheden af at sikre fortsat innovation i løsninger rettet mod sikring af ren luft og for at være med-definerende på den teknologiske dagsorden. Som du selv pointerer er vigtigheden af et sundt indeklima svært at understrege nok og vi ser frem til at samarbejde omkring udviklingen af de fremtidige løsninger indenfor området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Michael Jensen (seniorforsker, SBi Ålborg Universitet)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:11

På Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet, har vi gennem en årrække forsket i brug af brændeovne i nye og gamle huse. Der kan være mange fordele forbundet med brug af brændeovne. Et af de store problemer med brændeovne er imidlertid, at de afgiver partikler. De målinger vi har lavet både af fine og ultrafine partikler i forbindelse med brug af brændeovne, viser at der kan være overordentlig stor forskel på mængden og karakteren af partikler knyttet til brændeovnsfyring. Dertil kommer at emnet partikler fra brændeovn er meget omdiskuteret, men desværre en diskussion mere baseret på tro end på viden.
Derfor har vi på SBi store forventninger til oprettelsen af en nationalt center, der kan stå for udvikling af måleteknologier og metoder til at identificere og monitorere kilder til forurening med partikler, fx fra brændeovne. Først da kan vi fra byggeforskningens side vurdere i hvilken udstrækning og på hvilken måde, det giver mening at udruste fx nye huse med brændeovne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:43

Kære Ole Michael Jensen
Mange tak for støtten til forslaget. Vi er glade for at vi med dette forslag også kan bidrage til området inden for byggeforskning.

Som du nævner så det vigtigt, at de diskussioner der er omkring ren luftområdet fortages på baggrund af viden og valide data.

Der vil i aktivitetsplanen være fokus på udviklingen af nye brændeovne som kan spille sammen med bygninger og energibehov og dermed reducere emissionerne ved at styre dem intelligent. Endvidere er det interessant at se på metoder til prisbillig monitorering af forurening med fx partikler i nærområder omkring mulige kilder såsom brændeovne og transport.

Vi er sikre på, at vi med dette arbejde kan være med til at styrke forskningen inden for området, og klæde branchen på til det forsatte arbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Poul Kodal Sørensen (Technical Advisor, Green Instruments)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:14

Som førende producent af emissionsmåleudstyr til den internationale skibsfart ser vi i Green Instruments meget positivt på et nationalt udviklingscenter for ren-lufts teknologier.
Fra Green Instruments spæde start med måling af NOx emission og sodpartikler omkring årtusindskiftet til i dag er der sket en stor udvikling som i disse år accelereres med øget fokus på emission fra skibe af skadelige gasser og partikler. En udviklingen som betyder store krav til effektive og pålidelige målinger og dermed behov for udvikling af løsninger der præcist dokumentere emission udledningen.
Green Instruments ønsker at forsætte den positive udvikling som global leverandør af emissions måle udstyr til marine industrien samt åben for land basered løsninger.
Green Instruments vil helt klart bakke op om et nationalt udviklingscenter for ren-lufts teknologier som samarbejdspartnere i vores vigtige innovationsarbejde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:59

Kære Poul Kodal Sørensen

Mange tak for den klare opbakning til forslaget.

Jeg er glad for at du nævner behovet for udvikling af løsninger der præcist dokumentere emissionerne fra forskellige kilder, såsom skibe, da det et vigtigt element i aktivitetsforslaget.

Vi ser meget frem til et samarbejde med Green Instruments og andre aktører inden for udvikling af metoder til monitorering af emissioner.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jakob Bønløkke
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:35

Eftersom læge at have deltaget i forskningen i helbredseffekter fra partikelforurening i mange år kan jeg kun støtte ideen om et nationalt udviklingscenter. Den nyeste forskning bekræfter den formodning vi har haft i mange år, om at selv ved ret lave partikelniveauer ses der stadig skadevirkninger i store grupper af befolkninger. Udover en række aktive virksomheder indenfor dette felt har Danmark også grundforskning i nye metoder til luftrensning på flere danske universiteter og der er spændende perspektiver i et udviklingscenter. Som kommentaren fra Ole Michael Jensen (SBI) ovenfor illustrerer, så er der andet end god teknologi, der har betydning, nemlig brugen af teknologien. Det må være et vigtigt aspekt at arbejde med at teknologierne og værktøjerne anvendes og vedligeholdes korrekt af brugerne. Et par eksempler. Selv de bedste nye brændeovne kan forurene voldsomt, hvis de anvendes forkert og moderne ventilationsanlæg forbedrer kun luftkvaliteten indendørs, hvis de anvendes tilstrækkeligt og filtrene skiftes. Der er behov for at centret også har fokus på disse aspekter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:51

Kære Jacob Bønlykke

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag og for dine meget relevante synspunkter omkring
korrekt anvendelse af allerede udviklede renluftsteknologier.

Ikke kun inden for brændeovne og ventilationsanlæg, som du nævner, men også inden for transportsektoren er der nu stor fokus på brugeradfærd og miljørigtig anvendelse af vores køretøjer. Der er efter de seneste års afsløringer af snyd med dieselmotorer ekstra fokus på emissionsmålinger under realistiske driftsbetingelser, hvilket er beskrevet i det europæiske PEMS direktiv (Portable Emission Measurement System). Som en følge af dette kræves det nu at emissionsmålinger bl.a. foretages under kørsel på landevej og i vores bymiljøer. En teknologi som vi her på Instituttet er begyndt at tage i brug.

Udviklingen ligger i meget fin forlængelse af de dialoger vi allerede har haft med Institut for Folkesundhed. Jeres store faglighed inden for sundhed og jeres Instituts etablering af forsøgsfaciliteter danner et meget interessant fundament for tværfagligt samarbejde med jer, både inden for transport, brændeovne og ventilation.

Vi ser frem til samarbejdet med jer og de andre aktører i branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Richard Humlebæk Jensen (CTO, Exilator)
Fredag d. 11/5-18 kl. 10:40

Det er glædeligt, at erfarer Teknologisk Institut går foran og vil skabe bedre rammer for den danske maritime industri og dermed vores miljø. Exilator producerer og leverer forskellige løsninger af emissionsbegrænsende udstyr - Exilator hilser et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier meget velkommen, jf. der ofte mangler større initiativer til, at fjerne støj, partikler og dårlig lugt, forårsaget fra skibsdiesler. Exilator arbejder konstant på, at påvirke omgivelserne til, at tage de rette beslutninger specielt med henblik på det maritime miljø, og vi forestiller os at et nationalt center kan kunne gå foran og være bannerfører for et bedre nærmiljø i og omkring vores havne og de nære farvande.
Mvh. Richard Humlebæk Jensen

Richard Humlebæk Jensen (CTO, Exilator)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:27

PS: Når man pt. arbejder med, at facilitere eget testcenter, så er dansk center på dansk grund et rigtig godt alternativ. Dog har vi tidligere erfaret, at det er svært for mindre virksomheder at benytte sådanne testfaciliteter jf. tids og pris –begrænsninger, så et nationalt finansieret center hilses velkommen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:54

Kære Richard Humlebæk Jensen
Tak for din uddybende kommentar.

Med det nye udviklingscenter forventer vi at kunne tilbyde flere og endnu mere relevante ydelser til renluftsbranchen, herunder også nye mobile testydelser. Den statslige finansiering kan som udgangspunkt anvendes til formål såsom at sikre indhentning af ny viden fra udlandet, sikre formidling af viden, udvikling og implementering af nye teknologier samt til medfinansiering af FoU projekter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:52

Kære Richard Humlebæk Jensen
Tak for opbakningen til aktivitetsforslaget.

Med et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier vil Instituttet bedre kunne understøtte videreudvikling og markedsmodning af teknologier til renluftsområdet, såsom de støj og emissionsløsninger Exilator producerer og sælger globalt.

Hele branchen vil ligeledes stå stærkere ift. at løfte nye initiativer på området såsom det igangværende fyrtårnsprojekt hvor vi har samlet en række maritime aktører i et brancheprojekt omkring maritime emissionsløsninger. Skulle du have konkrete forslag til udviklingsaktiviteter, der kunne placeres i det nye center, så hører vi meget gerne fra dig.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Fredag d. 11/5-18 kl. 15:19

Skibsfarten er idag - og mange år ud i fremtiden afhængig af fossile brændstoffer. Vi begynder at se el-færger med batterier der oplades ved havneanløb, men nul-emission er desværre stadig en langsigtet vision for skibe i langfart eller skibe der ikke sejler i faste kortere ruter.

I farvandene omkring Danmark introduceredes strengere regler for emissioner i 2015 - og globalt bliver der indført det såkaldte global cap med strengere globale restriktioner for emissioner. Disse strengere krav kommer dog også med en pris, enten ved højere brændstof priser, investeringer i andre motortyper, eller energitab grundet rensning i f.eks. scrubbere.

Der er derfor yderst relevant at der fortsat udvikles nye løsninger til området, så f.eks. brændselsmotorer udvikles til at minimere emissioner, eller rensningsteknologier bliver mere effektive og man undgår unødigt energitab.

En Nationalt center for renluftsteknologier kan bidrage til dette og understøtte at den stærke danske position på området fastholdes og udbygges yderligere.

/Mikkel Hansen

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:44

Kære Mikkel Hansen
Tak for din kommentar og opbakningen til vores initiativ.

Vi er enige med dig i vigtigheden af at det Blå Danmark understøttes ifm. overgangen til mere miljøvenlige teknologier. Det skal sikres, at danske værfter og rederier får adgang til de bedste, og gerne danske, løsninger. Samtidigt bør danske underleverandører udnytte de nye muligheder der opstår og sikre at de rammer det globale maritime marked med state of the art komponenter, løsninger og services på rette tidspunkt.

Det er vores ambition at det nye center bliver en væsentlig brik i den sammenhæng og et samlingspunkt for mange aktører indenfor Det Blå Danmark, herunder mange SMV’er.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thorbjørn Høyer (CTO, Dinex)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:23

Som producent af After Treatment Udstødnings-systemer til lastvogne og busser, mener vi i Dinex at der er stort behov for et udviklingscenter for ren luft teknologi
Det vil kunne være med til at tiltrække, udbygge og fastholde folk med disse kompetencer, som der ellers ikke er mange af i Danmark
Det er en skam, da det jo netop er et område, som Danmark bør stå stærkt i, og hvor Dinex beviser at vi godt kan være med i den teknologiske frontlinje, sammenlignet med store internationale konkurrenter. Men konkurrenterne har ofte fordele i, at ligge i områder, hvor man har den slags udviklings center og tilhørende kompetencer. Produktionen har Dinex flyttet ud af Danmark, men vi vil meget gerne fastholde vores udviklings kompetencer i Danmark. Her kunne det hjælpe os, hvis vores eget testcenter i Middelfart, havde et kvalificeret udviklingscenter at spare med
Mvh
Thorbjørn Høyer
CTO, Dinex

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:58

Kære Thorbjørn Høyer
Mange tak for din kommentar og for den klare støtte til aktivitetsforslagets indhold og relevans.

Dit synspunkt omkring strategisk international positionering af den danske branche inden for emissionsområdet er helt essentiel, og ligger helt fremme i vores fokus i forhold til planlægning af indhold i vores udviklingscenter. Udvidet adgang til godkendelser og certificeringer iht. internationale standarder på dansk grund er eksempel på indsatser vi planlægger, lige som en fortsat markant indsats i forhold til udvikling og demonstration af nye teknologier er det.

Vi har igennem tiden haft et solidt samarbejde med Dinex og ser frem til yderligere faglig sparring og styrket samarbejde med jer og resten af branchen gennem det nye testcenter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 22:24

Udvikling af renluftsteknologier, herunder sensorer finder vi særdeles interessant, da disse teknologier genererer store datamængder med høj videns værdi. TimeXtender ser et stort potentiale i samarbejde omkring digitalisering og dataautomatisering i eventuelle fremtidige udviklingsprojekter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:39

Kære Anne-Marie Gebbink

Mange tak for din kommentar og støtte til vores aktivitetsforslag.

Netop udnyttelsen af de store datamængder er essentielt for værdiskabelsen ved brug af sensorer og vi vil se frem til fremtidigt samarbejde indenfor området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Clemmensen (Medejer, Kaas Staalbyg)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:01

Som producent af manuelt fyrede halmfyr oplever vi ændringer i lovgivningen der kræver en meget stor reduktion af partikelemission fra vores enheder for at de fremadrettet må sættes op. Det er derfor utrolig vigtigt for os at vi har adgang til viden og faciliteter, som kan hjælpe os med at forsætte udviklingen af vores produkter og være med til at fremtidssikre dem. Vi støtter derfor op om forslaget omkring et Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:38

Kære Thomas Clemmesen

Tak for din støtte til dette aktivitetsforslag.

Det er godt at høre, at vi med forslagets aktiviteter støtter op om halmkedelbranchen og dens nødvendige udvikling.

De mål som halmbranchen skal opnå inden for de næste år, for fortsat at kunne opsætte manuelt fyrede halmkedler, er, som du selv nævner, store og ikke trivielle at opnå. Et fokus i dette forslag er netop at understøtte udviklingen af rensningsteknologier, herunder til små og mellemstore kedler <1MW, specielt med fokus på partikelreduktion.

Vi håber at vi med dette forslag kan være med til at sikre at halmbranchen når miljøstyrelsens 2022 mål om reduktion af partiklerne til 60 mg/normal m3 ved 10 % O2 for manuelt fyrede halmkedler.

Mvh. Sune D. Nygaard

Champost Aps
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:58

Lækkert emne! Havebranchen kigger også meget efter planter og grønne miljøer, som afhjælper på den "urene" luft.
Mvh
Henrik Goul
Champost

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:25

Kære Henrik Goul

Mange tak for din kommentar.

Grønne planters evne til at rense luften for bl.a. benzen, ammoniak, acetone, formaldehyd og ozon er velkendt men der er helt klart behov for at se nærmere på denne teknologi, udvikle teknologien og dokumenterer effekterne yderligere.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peder Glud
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:24

Ren luft er et universel begreb og helt sikkert noget som alle i 2018 bør tænke over. På Jordbrugets UddannelsesCenter er arbejdet med vores elever omkring anvendt økologi og miljø en essentiel del af vores daglige virke. Brugen af bytræer, etablering af biodiversitet/habittater, naturgenopretning og håndtering af overfladevand er bare nogle af de emner som vi berør nærmest dagligt.
Vi syntes at det er et spændende emne og vil følge det tæt.

Mvh
Peder Glud
Jordbrugets UddannelsesCenter

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:38

Kære Peder Glud

Mange tak for kommentaren. Vi er særligt glade for at konstatere, at jordbrugets uddannelsescenter ser muligheder i et kommende ” Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier”.

Oprettelse at grønne livsmiljøer som taghaver og grønne væge kan helt klart bidrage til bedre luftkvalitet og miljø i byerne. Vi ser frem imod fortsat samarbejdet omkring test og dokumentation af plantesystemer som miljøfremmende virkemiddel samt kursusaktivitet og certificering af anlægsgartnere i dette felt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henning Grønbæk (Institute Manager, EXHAUSTO Institute)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:43

Luft er eller bliver et nydelsesmiddel som man ikke bare kan forvente i fremtiden.
Vi omgiver os med mange forureningsprocessor som der skal tages højde for, for at sikre et godt indeklima.
Det er derfor væsentligt at vi involverer os i dette område og sikrer at niveauet lægges tilpas højt.
Det er her vi i Danmark har mulighed for at blande os i debatten

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:46

Kære Henning Grønbæk

Mange tak for din kommentar og perspektivering af aktivitetsforslaget.

Det er vigtigt at vi kan sikre et godt indeklima, og vi skal i Danmark ikke blot blande os i debatten men gøre vores for at være med helt fremme.

Mvh. Sune D. Nygaard

Werner J. Andresen (Produktchef, Lindab A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:14

Den stigende globale fokus på indeklima og herunder tilførsel af ren luft til lokaler gør, at der er et stort behov for kvalitetsfiltre, som er energieffektive. Det er vigtigt med certificeringsordninger for at kunne kvalitetssikre og dokumentere produkterne. Ordninger som Eurovent certificering og nye ordninger som IAQ (Indoor Air Quality) samt CIA (Clean Air Index) bør således have høj prioritet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:18

Kære Werner J. Andresen

Mange tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag.

Kvaliteten af den luft vi tilfører vores indeklima er meget vigtig og netop derfor er der behov for at sikre at udviklede løsninger bliver testet under virkelighedsnære betingelser.

Mvh. Sune D. Nygaard

Isak Navi (External Sales Engineer, Brdr. Jørgensen Instruments A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:35

Partikler, støvniveauer og aerosoler fra forskellige kilder, herunder forbrændingspartikler både inde og ude er medårsag til dårlig trivsel og unødvendig helbredseksponering og optræder både i mikrometer rangen og nanometer rangen. Aerosolerne, partikler og støvet er skadelige for menneskers organisme, især hvis de er kontamineret og bærer smitte og forurening.
Ofte er vi ude for at forskellige industrier søger grænseværdier og det er mere udfordrende for industrierne end nødvendigt er, at finde myndighedernes grænseværdier, så egenmålinger kan give mening.
Vi vil med interesse finde inspiration og byde mere "awareness" om emnet særdeles velkommen og håber samtidig også at den politiske arena i højere grad bliver involveret i emnet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:48

Kære Isak Navi

Tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag. Jeg er glad for at i vil følge aktivitetsforslaget som en kilde til viden og inspiration.

Du har ret i at partikeleksponering er en udfordring, og specielt er det vigtigt at der kommer mere fokus på de ultrafine partikler.

Vi ser frem til et eventuelt samarbejde omkring de muligheder der er omkring egenmålinger af ikke bare de ”store” partikl, men også de ultrafine.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mikkel Nilsson (CEO, Norby ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:51

Hos Norby kæmper vi for at forbedre luften for småbørn, som lever og ånder i byen. Det er velkendt fra forskningen, at børn i alderen 0-3 år er en af de mest udsatte grupper, når det kommer til luftforurening. Dels pga. deres anatomiske udvikling, dels pga. de indånder relativt set mere forurenet luft end ældre børn og voksne gør. For vores virksomhed er det således af kæmpe stor betydning, at der er tests, analyser og teknologier til rådighed som kan hjælpe os i vores bestræbelser på at gøre byen til et bedre sted at leve. Produktudvikling kræver teknisk viden og den er vi glade for, vi har adgang til via Teknologisk Institut, idet vores produkter på den måde både bliver testet og fremtidssikret på optimal vis inden de sendes på markedet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:52

Kære Mikkel Nilsson

Mange tak for din kommentar og for at sætte aktivitetsforslaget i et meget relevant perspektiv ift. til at sikre ren luft til småbørn.

Netop samarbejdet med virksomheder der udvikler løsninger til begrænsning af eksponering er yderst relevant. I denne sammenhæng vil vi have fokus specielt fokus på tests i virkelighedsnære scenarier, således at de opnåede resultater afspejler performance i real-life situationer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jens Ryhl (Partner, Nordic2Care - Lux Danmark)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:41

Vi arbejder med unikke, mobile luftrense-koncepter. Gennem de sidste 4 år har vi udviklet og implementeret vores koncept hos ca. 1.000 plejecentre, bosteder, børnehaver og sygehuse. Det er i høj grad dokumentation og forskning, der ligger til grund for, at vi kan udvikle os og udvikle løsninger til specifikke problemstillinger. Vi har i flere omgange samarbejdet med Teknologisk Institut og der er ingen tvivl om, at TI er med til at gøre en forskel i mange sammenhænge.
Et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier vil afgjort sætte os i stand til at udvikle flere og bedre løsninger - især i forhold til den stigende globale konkurrence.
Jens Ryhl
Partner, Nordic2Care - Lux Danmark

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:55

Kære Jens Ryhl,

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsplan.

Det tætte samarbejde med de virksomheder der udvikler løsninger til markedet er et af vores fokusområder. Netop derigennem vil vi kunne bidrage til at sikre konkurrencedygtige løsninger for virksomheder som jeres.

Mvh. Sune D. Nygaard

Simon Baagøe (Netværksleder, Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:31

Et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier vil hjælpe virskomhederne, og især SMV'erne, med at udvikle nye ren luftteknologier, ved at give dem adgang til faciliteter de ikke selv har. Det er en klassisk GTS service, og støttes fuldt ud af Innovationsnetværket for Miljøteknologi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:59

Kære Simon Baagøe

Mange tak for støtten til aktivitetsforslaget.

Vi ser det også som essentielt for vores GTS virke, at kunne støtte op om udviklingen af nye renluftsteknologier for der i gennem at kunne bidrage til styrkelsen af konkurrenceevnen for de danske virksomheder. Dette er særligt relevant for SMV’erne som ikke altid selv har muligheden eller ressourcerne til at sikre udviklingen ”in-house”.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Kirketerp (R&D Manager, Develco Products)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:07

Develco Products er involveret i en del forskningsprojekter om indeluftkvalitet. I parallel med disse forskningsprojekter har vi udviklet en VOC sensor og har brugt Teknologisk Institut og deres ekspertise til at validere og test performance af forskellige VOC sensors tilgængelig på markedet.

Vi hilser et nyt et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier meget velkommen og vil være meget interesseret i et samarbejde og vidensdeling i fremtiden.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:07

Kære Peter Kirketerp

Tak for din støtte til et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier.

Vi ser det som essentielt at kunne støtte op omkring udviklingen i virksomheder som jeres. Specielt fokus på mere direkte måling på og styring af luftkvalitet med andet end de traditionelle parametre som fugt, CO2 og temperatur, er en af vejene mod at kunne sikre et bedre indeklima.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jacob Larsen (Account Manager, Dräger)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:53

Som producent af sensorer til detektering af giftige og eksplosive ser gasser vi hos Dräger særdeles positivt på et nationalt udviklingscenter for ren-lufts teknologier. Da der i industrien stilles store krav til effektive og pålidelige målinger og dermed behov for udvikling af løsninger der enkelt og gerne digitalt dokumentere målingerne ser vi et behov for at forsætte udvikling af teknologier og viden. Dräger vil derfor gerne støtte ideen om et nationalt udviklingscenter for ren-lufts teknologier som kan støtte vores arbejde med at udbygge viden og udvikle bedre produkter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:07

Kære Jacob Larsen

Mange tak for jeres støtte og klare opbakning til vores aktivitetsforslag.

Det er dels vigtigt at sikre effektive og pålidelige målinger. Udover dokumentation er det mindst lige så vigtigt at gøre disse data tilgængeligt for beslutningstagere på en overskuelig måde der sikre de rigtige beslutninger.

Vi ser frem til at bidrage til dette i det kommende projekt og glæder os til et godt samarbejde med jer og resten af aktørerne i branchen for renluftsteknologi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Majbrit Hoppe
Onsdag d. 23/5-18 kl. 14:43

IMO's udmeldelse af reduktion af CO2 og andre emissioner i den internationale skibsfart, kalder på udvikling/videreudvikling af nye/eksisterende grønne teknologier. For at sikre, at løsningerne er optimale mhp. emissionsreduktion, bør det sikres, at der kan skaffes pålidelige målinger af emissionerne. Kendskabet til pålidelige målinger, målemetoder og måleusikkerheder er kritisk for effektiv eftervisning/håndhævning af myndighedernes skærpede krav, samt en mulighed for at påvise udledninger før såvel som efter installationen af de nyere teknologier.
Fyns Maritime Klynge består af 125 medlemsvirksomheder som tæller rederier, industri, værfter og uddannelse. Og tæller bl.a. virksomheder der producerer grønnere teknologier, røgrens og energieffektive løsninger, hvilket sikre reduktion af emissioner.
Vi ser gerne at vores virksomheder får mulighed for at teste deres løsninger i praksis og vi støtter derfor op om yderligere forskning og udvikling inden for fremtidens teknologiudvikling inden for monitering af skibsfartens emissioner til atmosfæren.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:10

Kære Majbrit Hoppe,

Mange tak for din kommentar og uddybning af behovet for renluftsteknologi (emissionsreduktion, målemetoder, etc.) indenfor skibsfart.

Pålidelige målinger under real-life betingelser ser vi også som essentielt for at få udviklet de rigtige teknologier til fremtidens løsninger og vi ser frem til muligt samarbejde omkring dette i det videre arbejde med projektet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Soren Torsbjerg Moller (Direktør, Instrutech)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:28

Som leverandør af trådløse løsninger til gas detektering er vi meget interesserede i at få al den sparing og kompetent med og modspil til udvikling af løsninger. Et nationalt kompetence center ville være en ideel samarbejdspartner for os.
Ren luft både i arbejdsmiljøet og i naturen er en af drivkræfterne for vores virke.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:12

Kære Søren Torsbjerg Møller,

Vi er meget glade for jeres støtte til vores aktivitetsforslag og påskønner at I ser et nationalt udviklingscenter som en ideel samarbejdspartner.

Udvikling af løsninger til trådløs detektering og monitorering af gasser er af stor interesse og ses som essentiel i forhold til mulighederne for at implementere bedre styring og kontrol af luftkvaliteten.

Vi ser frem til at rigtigt godt samarbejde med jer og branchens andre aktører.

Mvh. Sune D. Nygaard

Amparo Gomez Cortina (Miljøkonsulent)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:40

Som miljøkonsulent sætter vi prisen for at have et testcenter som kan bidrage med emissionsresultater fra landbrug og industri. Det er vigtigt for alle firma når de skal godkendes at emissionsdata er godkendt ens og valideret af eksperter. Ammoniak og lugtemissioner kan give i mange tilfælde begrænsninger i landbruget, og i dag bliver landbruget godkendt via modellerne. Et testcenter der kan sætte fokus på validering af modeller via nye metoder, sensor eller udstyr vil give et større troværdighed til de data vi arbejder med i hverdagen. I de sidste tid har der været fokus på kumulation målinger mellem gårdbiogasanlægget og landbruget, en fælles forståelse mellem landbrug og industri og flere valideret data vil give en smidigere proces når virksomheder skal godkendes af myndighederne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:18

Kære Amparo Gomez Cortina, LandbrugsRådgivningen (LMO).

Vi er glade for at du som miljøkonsulent for LMO støtter op omkring aktivitetsforslaget ”Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier”.

Du peger på et vigtigt emne inden for forbedring af måleteknologi og beregningsmetoder inden for luft og ammoniak fra landbruget som vi helt klart skal se nærmere på. Et andet meget vigtigt område, som du også påpeger, er de kumulerede effekter der kan opstå, når luftforurening fra forskellige kilder blandes. Dette er noget det kommende projekt vil have fokus på, da det implicerer forskellige brancher men kræver en fælles løsning.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Andersen (CEO, exodraft a/s)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:16

Hos exodraft har vi i mange år arbejdet med at optimere forbrændingen i brændeovne, kedler, mm. gennem regulering af skorstenstrækket vha. røgsugere og vi eksporterer til mange lande. Vi arbejder på mange markeder, hvor ren-luft-teknologi og lovgivning om emissioner har stor betydning.
Vi støtter op om Ren-luft-visionen og mener, at det foreslåede ”nationale center for ren-luft-teknologi” kan være et relevant og vigtigt element i forbindelse med afprøvning og udvikling af produkter. Vi har arbejdet sammen med TI i Århus og mener de er kompetente til at være grundstamme i centeret.

Venlig hilsen
Jørgen Andersen
Adm. Direktør/Managing Director

exodraft a/s
C.F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:32

Kære Jørgen Andersen
Tusind tak for din meget klare opbakning til aktivitetsforslaget.

Brændeovne kan ikke betragtes enkeltstående, de er en del af et system, hvor brændsel, forbruger, brændeovn og skorsten alle er vigtige elementer. Med jeres produkter kan i være med til at forbedre arbejdsbetingelserne for et sådant system. Videreudvikling af produkttyper som jeres og andres i branchen, ser vi som et vigtigt element i at opnå lavere emissioner.

Jeg ser meget frem til et forsat samarbejde med Exodraft og andre renluftteknologileverandører under ”Nationalt Udviklingscenter for Renluftsteknologier”.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Krøger Lemme (Direktør, NBE Production A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:32

NBE Production A/S har i mange år haft et udbytterigt samarbejde med Teknologisk Institut - såvel i forbindelse med test af vores træpillefyr som innovative projekter hvor vi sammen har skabt yderligere forbedring af drift og klima. Vi har planer om at fortsætte dette samarbejde, hvor der er et perfekt match af teori og praktik.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:35

Kære Jesper Krøger Lemme

Mange tak for opbakningen og dejligt at du finder et godt match imellem teori og praktisk, det er netop målet også med dette ”Nationale udviklingscenter for renluftsteknologier”.

Vi ser meget frem til samarbejdet med NBE Production og andre udstyrsleverandører med forventningen om at bidrage til udviklingen af fremtidens træpillefyr.

Mvh. Sune D. Nygaard

Helle Domino (Arbejdsmiljøchef, SEGES)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:10

I SEGES, som er det faglige hus ejet af Landbrug og Fødevarer, arbejder vi bl.a. med projekter og rådgivning inden for reduktion af emissioner og forbedring af arbejdsmiljø på landet. Det er meget vigtigt, at der arbejdes på at begrænse gasser og partikler til glæde for de mange medarbejdere vi har i landbruget som opholder sig i f.eks. stalde eller ved biogasanlæg hele dagen og derfor udsættes for partikler, ammoniak og bakterier. Desuden arbejder SEGES for at begrænse emissioner af især ammoniak til følsom natur og begrænse lugtgener fra landbrug. Et Nationalt Center for Renluftsteknologi kan forhåbentlig være med til at udvikle og indhente viden om ny og forbedret teknologi, som også landbruget kan få glæde af i forhold til forbedret Arbejdsmiljø og reduceret emission. Løsninger, der integrerer flere behov - som fx godt arbejdsmiljø og reduceret emission - vil være optimalt og interessant i samarbejde at udvikle/teste. Vi ser frem til fortsat at arbejde sammen med Teknologisk Institut.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:37

Kære Helle Domino
Tak for dine kommentarer og din perspektivering af aktivitetsforslagets relevans for landbruget.

I det ”Nationale Udviklingscenter for Renluftsteknologi” vil vi også fremme teknologier i landbruget til begrænsning af emission til naboer og natur samt sikre bedre arbejdsmiljø uden partikler, gasser og mikroorganismer. Vi er meget opmærksomme på de specielle udfordringer, der er med ved de mange arbejdspladser i stalde, herunder også risiko for patogene og multiresistente bakterier.

Vi ser frem til at videreudvikle teknologier i samarbejde SEGES og en række virksomheder, der arbejder med at løse disse udfordringer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Karsten (CTO, Liqtech International)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:41

Dette initiativ kan give stor værdi Liqtech International, idet det må forventes at lette adgangen til denne type komplekse analyser samt supplere med ekspertise der måske mangler internt i virksomheden.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:41

Kære Karsten

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for din vurdering af at initiativet vil kunne skabe stor værdi i jeres virksomhed.

Vi ser udviklingen af og adgangen til de rigtige analyser som et bærende element i vores arbejde med understøttelse af danske virksomheder så vi kan sikre udviklingen og positioneringen af virksomheder som jeres på et konkurrencepræget globalt marked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Claus Hermansen (Direktør, Dansk Agroindustri)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:35

Dansk Agroindustri er en brancheforening for virksomheder, der leverer maskiner og udstyr til landbruget og tilstødende erhverv.
Medlemskredsen består af knap 100 virksomheder, der har specialiseret sig i landbrugsmaskiner, maskiner til fødevareindustrien, staldudstyr, udstyr til gylle- og kornhåndtering samt bioenergi.
En række af virksomhederne arbejder direkte med at udvikle teknologi til at reducere emission af gasser og partikler ved kilden eller ved luftafkast f.eks. kemisk og biologisk luftrensning, køling af luft og gylle samt pH regulering af gylle til begrænsning af ammoniakemission, udbringningsteknik til husdyrgødning mv. Vi mener at der fortsat er behov for at arbejde bredt for at skabe bedre luft på en række områder i landbrugs- og fødevarebranchen, men vil gerne sikre at vores virksomheder konkurrerer på lige vilkår med udenlandske virksomheder, når det f.eks. drejer sig om krav til test af teknologier. Vi ser desuden et stort behov for at udvikle sensorteknologi til on-line målinger til brug for forbedret styring af teknologier og dokumentation.

Med venlig hilsen
Claus Hermansen
Direktør, Dansk Agroindustri

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:44

Kære Claus Hermansen
Tak for at du tog dig tid til at kommentere aktivitetsforslaget.

Vi er meget glade for at Dansk Agroindustri støtter op om en styrket indsats vedr. forbedret luftkvalitet i landbrugs- og fødevarebranchen sammen med dansk agroindustri, som udvikler teknologierne til formålet. Teknologisk Institut har gennem mange år arbejdet sammen med jeres medlemmer i en række F&U projekter herunder også inden for området vedr. udvikling af testprotokoller internationalt og inden for on-line målesetup til dokumentation af emissioner.

I et kommende ”Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologi” vil vi kunne styrke denne indsats sammen med agroindustrien og deres kunder i landbrugs- og fødevarebranchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Flemming Sandstrøm (Director, Fleet Management, Nordic Tankers)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:17

På det maritime område er der fra 2020 et globalt krav om reduktion af SOx-udledninger fra skibe. Fra 2021 er der krav om reduktion af NOx-udledninger fra nye skibe i Nordsøen og Østersøen. Endvidere må vi forvente, at der fremadrettet bliver krav om reduktion af partikeludledning fra skibe.
Vi giver derfor vores fulde støtte til opbygning af et Nationalt udviklingscenter for renluftteknologier. Et sådan center vil kunne yde en meget værdifuld støtte til rederier, udstyrsproducenter og myndigheder i deres bestræbelser på at reducere emissioner fra skibe.

Med venlig hilsen
Flemming Sandstrøm
Director, Fleet Management, Nordic Tankers

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:04

Kære Flemming Sandstrøm,

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Effektiv håndhævelse af de nye IMO regler inden for skibsfarten, bl.a. gennem sikring af valide emissionsmålinger og udvikling af kosteffektive målemetoder til monitorering af bl.a. SO2, NOx og partikler, er helt centralt og netop et fokusområde på Teknologisk Institut og i den foreslåede aktivitet.

Vi har i dag et stærkt samarbejde med den maritime branche gennem igangværende projekter og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med hele branchen fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Martin Hansen
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:45

Vigtigt og relevant projekt. Håber I også sætter fokus på videreudvikling af teknikker til måling af ammoniak og lugt fra åbne kilder i landbruget.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:07

Kære Martin Nørregaard Hansen, Landskonsulent SEGES PlanteInnovation

Tak for din opbakning og støtte til projektet.

Vi er glade for at du som repræsentant for landbrugsbranchens planteinnovation støtter op omkring videreudvikling af måleteknologi til måling af emissioner fra åbne kilder. Disse emissioner er meget udfordrende af måle grundet lave koncentrationer og usikkerheder i forbindelse med bestemmelse af luftskifte. Det er med andre ord behov for at vi udvikler nye og bedre metoder.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ulrik Schultz (Non-food Konsulent, COOP Danmark)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:44

Virkelig et interessant projekt som jeg håber, at vi kommer til at høre meget mere til! Tværfagligt samarbejde er måske den eneste rigtige måde at skabe de gode løsninger som holder. Vi er meget interesseret i hvordan forbrugernes indeklima kan forbedres til fordel for folkesundheden, og et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier har derfor en stor relevans for os.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:29

Kære Ulrik Schultz

Indeklima og indeklimaets påvirkning af folks sundhed har været et stort interesseområde, som vi har intensiveret vores indsats i de senere år. Vi arbejder med flere projekter, som har til formål at være med til at forbedre indeklimaet, som fx udvikling af nye lav-emissions lys og udvikling af nye røgrensningsteknologier til brændeovne, som både har indflydelse på indeklimaet og ude-miljøet.

Det bliver rigtig spændende at forsætte dette arbejde, og vi ser gerne et fortsat tværfagligt samarbejde med både store og små virksomheder omkring dette emne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Mogensen
Fredag d. 25/5-18 kl. 23:50

SKOV a/s udvikler og sælger ventilationsløsinger til landbruget herunder luftrensningssystemer til fjernelse af gasser, lugt, støv og bakterier samt overbrusningssystemer til reduktion af støv i stalde. SKOV ejer virksomheden SCIO+ som satser på bedre udnyttelse af data og forbedret management i husdyrproduktionen. Vi samarbejder med Teknologisk Institut på en række områder herunder også begrænsning af smittekim, der kommer ind i produktionen via ventilation i dag, da det er lige så vigtigt at have ren luft her som i omgivelserne.
Vi ser store potentialer i sensor systemer som kan bruges som input til reguleringssystemer som optimerer luftkvalitet
Vi vil derfor gerne støtte op om et nationalt center for renluftteknologi, som kan støtte udstyrsproducenter i innovationsforløb, tests mv.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:51

Kære Jesper Mogensen

Mange tak for SKOVs støtte til aktiviteterne i aktivitetsforslaget.

Vi er enige i, at der er muligheder for at forbedre managementsystemer gennem monitering og udnyttelse af data fra sensorer der overvåger staldmiljø og teknologi i stalden. Overvågning og evt. rensning af indkommende luft har specielt perspektiver på eksportmarkederne og Instituttet har også fokus på at støtte op om dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Bent L. Hansen (Direktør, Danalytic ApS)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 11:02

Som distributør i tæt på 30 år for TSI Inc., Saint Paul, USA – som er en af verdens førende producenter af partikelanalyseudstyr for både forskning og monitorering, har jeg set hvordan udviklingen i såvel Danmark som i resten af verden har været på dette område – og den er løbet ganske stærkt. Der er gennem årene blevet en større og større bevidsthed omkring de potentielle skadevirkninger af de mange luftbårne partikler vi omgiver os med i både inde-og udeluften. Interessen for at måle og dokumentere disse ting er eksploderet i den tid, jeg har været beskæftiget med området. Der gøres meget for at begrænse skadelige partikelforekomster og mange nye regler og love laves. Finder vi én kilde til partikelforurening og får gjort noget ved den, så opdager vi nye og tillige er der i dag, i forhold til for mange år siden og før den industrielle revolution, partikler i luften, som stammer fra moderne menneskelig aktivitet og ligger i andre størrelsesområder end dengang og der kommer hele tiden ny viden om- og instrumentering til at måle på disse. Hvor man i starten alene koncentrerede sig om at måle massen, viste det sig efterfølgende, at der også var et behov for at se nærmere på størrelserne og størrelsesfordelingen og da vi således efterhånden skal kunne håndteret et størrelsesområde, der strækker sig helt nede fra 1 nanometer og op til meget store partikler, er det nødvendigt at bruge flere forskellige måleteknikker. Både forskning og instrument udbuddet er i dag stort og gør det nødvendigt, at producenter, forskere og brugere af partikelanalyseudstyr snakker sammen om disse ting på kryds og tværs, for at få udvekslet viden om målemetoder og betydningen af de forskellige resultater man opnår.
Set i lyset af alt dette, så finder jeg det en virkelig god idé at oprettet videncentre, hvor man kan udveksle erfaringer.
Danalytic ApS og TSI Inc. støtter derfor fuldt op om idéen med at oprette et ”Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier”

Med venlig hilsen
Bent Hansen
Danalytic ApS

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:06

Kære Bent Hansen

Tak for din kommentar og støtte til vores aktivitetsforslag.

Dit input, qua mange års erfaring med håndtering og distribution af måleudstyr, er meget værdsat. Som du nævner er der i høj grad behov for udveksling af viden om målemetoder og deres fordele og ulemper på tværs af forskellige aktører – ikke mindst med de mange muligheder der eksisterer i dag. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Danalytic og TSI samt resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Brian Hansen (Nordisk Salgsdirektør , Nilan A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:54

Nilan ønsker i høj grad at støtte op om denne aktivitet, i særdeleshed aktiviteten RENS. Den internationale fokus på filter i ventilationsanlæg er stærkt stigende både hvad angår den store problematik med den nye filterstandard og de tilhørende internationale lovkrav på ventilationsområdet. De kommende energimæssige krav sammenholdt med de øgede filteriningskrav kræver at vi som producent kan få udviklet og implementere lavenergi højeffektive filtre med lav kostpris, ikke kun som materiale men implementeret i vores produktet, hvor indbygningen ofte ændre på ydeevnen

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:21

Kære Brian Hansen,

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Jeg er meget glad for at konstatere, at der for en virksomhed som Nilan er særlig stor opbakning til aktiviteten omhandlende ”Rens”.

Netop understøttelsen af løsninger i virksomheder som jeres er essentielt for den fremtidige konkurrenceevne. Som du selv nævner er det her yderst relevant at se på effektiviteten af de samlede løsninger i forhold der er så tæt på brugs-konditioner som muligt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christen Galsgaard (Sektionschef, Veltek)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:28

Filtre – ren luft !!!
Det er i alle eksisterende Bygningsreglementer en de facto antagelse at vores udeluft er REN. Denne antagelse viser sig i stigende omfang ikke at være korrekt. Storbyerne på verdens plan – men også her i Danmark er vores udeluft i byerne – IKKE RENT nok.
I og med vi som homosapiens opholder os mere end 80 % af vores tilværelse inde i vores bygninger, arbejdspladser og boligerne, så er det ikke holdbart at, nøjes med indtag af udelugften uden filtrering. Diesel partikler, bremsetøv, skorstensrøg, vejstøv, emhætters afkast med mangeartede partikler og gasser, sætter behovet i et hastigtstiegnde behov for målrettet indsats. Viden og forskning er langt, industrien har produkterne for den nødvendige rensning, på så attraktivt billige vilkår, at yderligere udsættelser af den nødvendige indsats, ej kan forsvares længere.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:11

Kære Christen Galsgaard,

Mange tak for din kommentar.

Problematikken omkring kvaliteten af den luft vi benytter til at sikre et godt indeklima, er yderst aktuel og bliver bestemt ikke mindre med den øgede urbanisering. Både hvad angår brug og udvikling af filterløsninger, men også monitorering af kvaliteten af den luft der benyttes, står vi overfor et behov for mere udvikling og sikring af implementeringen af de udviklede løsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Kai
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:03

Danmark har for nuværende og i de kommende år store udfodringer med at imødekomme de nationale og internationale forpligtelser vi har i forhold til blandt andet luftkvalitet. Landbruget er en væsentlig bidragyder til emissioner af blandet andet ammoniak, drivhusgasser og partikler. Det foreslåede Nationalt Center for Renluftteknologi er et vigtigt element, som jeg finder vil spille godt sammen med universiteternes aktiviteter på området og tilsammen vil medvirke til at ny viden fra R&D omsættes hurtigt og effektivt. Ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet gennemfører vi mange F&U projekter relateret til landbrugsproduktion og miljø og samarbejder gerne med Teknologisk Institut. Jeg ser det foreslåede center som en mulighed for styrke samarbejdet.
Med venlig hilsen
Peter Kai, seniorrådgiver, phd.
Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus Universitet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:55

Kære Peter Kai

Tak for din kommentar og støtte til de foreslåede aktiviteter på landbrugsområdet.

Vi ser frem til fortsat samarbejde omkring de nye aktiviteter vedr. ammoniak, drivhusgasser, og partikler fra stalde, biomasseanlæg mv.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Andesen (Teknisk Chef, Systemair A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:55

Systemair leverer, som alle vores kollegaer i ventilationsbranchen, ren luft til masser af mennesker hver eneste dag. Problemet er blot, at vi kun kan leverer "relativ ren luft", vi har klart behov for hjælp til at begrænse emission i det mange kalder "frisk luft" - men som rettelig bør omtales som udeluft - da den jo ikke altid er specielt frisk.
For at forbedre indeklimaet vil der helt klart være behov for nye metoder til rensning af udeluft - -før det kan bruges som tilluft i fremtidens ventilationssystemer - - eller endnu bedre udvikling af teknologier der mindsker forureningen af vores udeluft.
På europæisk plan er allerede en stigende aktivitet på disse områder, så her bør vi altså være med . . . . gerne i dag for i morgen er det for sent.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:09

Kære Ole Andersen,

Mange tak for din kommentar.

Problematikken omkring kvaliteten af til-luft i ventilationssystemer er yderst relevant. Her er det vigtigt både at mindske emissioner ved udvikling af nye lavemissionsprodukter, men også at sikre at den luft der tilføres indeklimaet er tilstrækkeligt ren.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og de andre aktører i branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Buster Nissen (Salgschef, NB Ventilation A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:52

NB Ventilation A/S, står for at sikre ren luft til både komfort og industri behov, hos kunder overalt i Skandinavien.
Alle vores aggregater bliver produceret efter kundens ønsker og behov, som i stigende grad præges af national såvel som internationale krav. Krav som vi de seneste år ser fokusere mere og mere på hvad vi levere af indeklima og dermed filtrering af luften frem for det enkelte produkt, hvorfor vi selvfølgelig meget gerne bakker op og deltager i denne aktivitet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:06

Kære Buster Nissen,

Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag.

Fokus på det indeklima der leveres er også i vores øjne yderst relevant. Vi vil meget gerne bidrage til at sikre dette ved samarbejde med virksomheder som jeres.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kim Kronby (Direktør, JS ventilation A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:42

i. JS ventilation’s indgang til renluftsteknologier tager udgangspunkt i indeklimaet – ren luft indendørs, og dermed krav til ventilationsmængder, filtre og opsamling af data om luftkvalitet. Vores produkter og leverancer på områderne bygningsventilation og luftrensningsteknologier til storkøkkener, kan med et afsæt i samarbejdet med et videncenter, få endnu bedre muligheder på vores eksportmarkeder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:04

Kære Kim Kronby,

Tak for din kommentar. Jeg er særligt glad for at du nævner de muligheder et nyt videnscenter vil give for jer på eksportmarkederne.

Det glæder mig også at høre, at i ser potentialet i et samarbejde gennem et nationalt udviklingscenter for renluftteknologier for derigennem at kunne styrke jeres produkter og sikre god kvalitet i indeklimaet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Torsten Hvam Sølund (Udviklingschef, HWAM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:16

Som producent af højteknologiske brændeovne til det europæiske marked, ser HWAM A/S et stort potentiale i dette initiativ.
På DI Energi's årsmøde i april blev det bemærket, at der nu i flere år er fremkommet fantastiske produkter til energisektoren. Men også at der fremover spås et enormt potentiale i at få flere af disse produkter til at spille sammen, til fordel for helheden.
På samme måde vil et viddens center som det foreslås, kunne identificere og formidle synergier på tværs af brancher til fordel for bedre teknologier, og dermed renere luft.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:41

Kære Torsten Hvam Sølund

Mange tak for din tydelige støtte til dette forslag.

Jeg tror, du rammer hovedet på sømmet når du netop tager fat i potentialet ved udvikling igennem synergier på tværs af brancher. Netop det at viden flyttes kan skabe nye produkter for en fremadstormende branche i Danmark. Arbejdet på tværs af brancher og vidensoverførsel er derfor også en essentiel del af vores vision for det ”Nationale Udviklingscenter for Renluftsteknologier”.

Vi ser meget frem til samarbejdet med en innovation brændeovnsproducent som jer og resten af branchen og håber vi kan være med til at gøre jeres produkter endnu bedre.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anders Skibdal (CEO, PureteQ A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 02:51

Pureteq støtter op om etablering af et nationalt udviklingscenter for renlufteknologi, der kan sikre en hurtig udbredelse af de mest effektive teknologier og sikre videreudvikling af forbedrede styringer og sensorteknologi. Skibsfarten skal reducere svovludledning med 80% fra 2020, og det skal sikres at de bedste løsninger med lille klimaaftryk bliver taget i brug. Lignende tiltag kunne anvendes i andre brancher, hvor der med fordel kunne arbejdes på at skabe fælles regler f.eks. inden for EU. Et center vil kunne samle viden og overføre erfaringer mellem brancher. På dette område har Teknologisk Institut i forvejen stor erfaring og vil kunne inddrage andre vidensinstitutioner i arbejdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:10

Kære Anders Skibdal

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Udvikling af kosteffektive målemetoder til monitorering af gasser i flere brancher er helt centralt og netop et fokusområde på Teknologisk Institut og i den foreslåede aktivitet.

I skibsfarten er der fokus på håndhævelsen af nye IMP regler bl.a. via sikring af valide emissionsmålinger, mens det i andre brancher er mere fokus gasmålinger centrerede omkring optimering af processer og sikring af arbejdsmiljø. Vi har i dag et stærkt samarbejde med leverandører af teknologi til den maritime branche gennem igangværende projekter og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med hele branchen fremover. ”Nationalt center for renluftteknologi” vil også have fokus på overførsel af viden og samarbejde mellem brancher.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Jørgensen (CEO, Rotorcam)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:20

Interessant og væsentligt projekt. Rotorcam har i samarbejde med Teknologisk institut udviklet målesystemer til måling af emissioner fra landbruget opsamlet via. droner og ønsker at videreudvikle teknologien. Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier kunne være en platform for det videre samarbejde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:14

Kære Søren Jørgensen

Tak for din kommentar og støtte til projektet.

Vi ser frem til det videre samarbejde omkring udvikling og brug af droneteknologi til målrettet at måle og kortlægge emission fra diffuse kilder. Dette er relevant inden for både industri, transport og landbrug.

Mvh. Sune D. Nygaard

John Erland Østergaard (Direktør, Blue Ocean Robotics)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:28

Robotteknologien og anvendelser heraf er i rivende udvikling i disse år. Robotter tilbyder mobile platforme, robot-arme til at udføre arbejde og f.eks. robotter og droner til overvågning. Som en udviklingsvirksomhed med aktiviteter i en række brancher, som ser robotter som en vej til øget produktivitet, udførsel af farligt eller ergonomisk belastende arbejde for mennesker eller til at servicere mennesker mere fleksibelt f.eks. ældre eller handicappede, er der altid behov for at kombinere robotteknologien med stærk domæne kendskab indenfor forskellige brancher såvel i forhold til special teknologier som i forhold til kunder og markeder. Dette har vi set i innovationsfondsprojektet FRESH, hvor vi deltager sammen med Teknologisk Institut og en række andre partnere, og hvor udviklingsarbejdet er stærkt netop fordi det omfatter grundviden, specialviden, samt anvendelsesviden, herunder testmuligheder hos fremtidige kunder. Fremtidige robot- og drone løsninger indenfor dette miljøområdet vil på samme måde skulle udvikles i disse partnerskaber, og muligheden for at modne dem til markedsklare løsninger vil afhænge af adgang til måleteknologier og metoder til identifikation af f.eks. gasser, partikler og mikro-organismer, som kan implementeres i disse løsninger.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:39

Kære John Erland Østergaard

Mange tak for din kommentar.
Partnerskaber omkring udvikling af ny viden med fokus rettet mod anvendelse vil være en grundlæggende del af vores aktiviteter. Netop denne type partnerskaber der inkludere hele værdikæder ser vi som essentielle for at sikre at de udviklede løsninger kommer i anvendelse.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Telse Runge (Ejer, Teldust A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:36

Som medejer af firmaet Teldust, der laver industriventilation til rensning af støvende processer i industrien, kan jeg kun tilslutte mig, at det at lave et nationalt center for renluftsteknologier er et super tiltag. Ikke nok med det understøtter vores nye Luftvision , hvor Danmark skal være førende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft, til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse . Det nye tiltag understøtter også at vi i fælleskab med en fælles indsats, specielt som SMV virksomhed, kan få et andet fodfæste og fælleskab få udbygget de danske renluftsteknologier afsat på et marked der kræver " smart thinking" hvis vi skal være med i den internationale konkurrence. At have et fælles kommunikationsgrundlag og et fælles udgangspunkt for de samme teknologier vil uden tvivl være et aktiv for alle virksomheder i branchen.
Mvh Telse Runge,
Medejer Teldust A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:38

Kære Telse Runge

Mange tak for din klare opbakning til et ”Nationalt udviklingscenter for renluftteknologier”.

Vi er helt enige i din betragtning omkring vigtigheden i at kunne understøtte den udvikling der foregår hos de danske SMVer og sikre deres adgang til de nyeste teknologier for at styrke deres position i markedet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Sham Morten Gabr (Chief Strategy Officer, Multi-Wing, Dansk ISO & CEN Ventilator expert, medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, S313, EVIA, Asrahe og AMCA Fan Committee )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:37

Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier er et vigtigt indsatsområde. Som representant i flere Europæsiske foreninger observerer jeg at filtre får stor bevågenhed og at der fortsat en en kløft der kan drages fordel af, hvis danske viksomheder kan drage fordel af vidensudvikling og -deling på området.

De bedste hilsner
Sham Morten Gabr
Chief Strategy Officer, Multi-Wing Group
Medlem af Dansk Ventilation, Eurovent, EVIA, og AMCA
Delegeret i ISO og Cen

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:36

Kære Sham Morten Gabr
Mange tak for din støtte.

Understøttelse af vidensudvikling og deling indenfor renluftteknologier vil netop være en af hjørnestenene i dette aktivitetsforslag.

Mvh. Sune D. Nygaard

ole fanøe (direktør, ADNOX A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:40

Ole Fanøe CEO, ADNOX A/S;

Vi er et firma, der har udviklet og patentansøgt et nyt koncept for rensning af røggas fra marine dieselmotorer for NOx, og er nu på vej fra udviklingsfasen til produktionsfasen. Systemet er et SCR anlæg med dieselolie som reduktant. Systemet er blevet efterspurgt af det marine marked, pga. andre systemers besværligheder ved den daglige drift. Vi erfarer, at der er et globalt marked for vores produkter, at der fortsat vil være et marked i en rum tid endnu.
Men vi ved også, hvor komplekst det har været at udvikle ADNOX systemet. Som en lille virksomhed, der bevæger sig inden for et område, hvor der kræves megen empirisk viden, viden indenfor en række fag områder, samtidigt med vi ikke umiddelbart har haft mulighed for at ansætte personale med det brede detail kendskab som vi har haft behov for.
Vi har stræbt imod at finde praktiske løsninger på de udfordringer der har ligget. Vi har holdt os væk fra forskning, men har også måtte erkende, at vi har skullet opbygge en bred vifte af kompetencer, for at kunne nå målet.
Det synes klart, at adgang til dialog med og support fra en gruppe af fagpersoner med en samlet bred erfaring inden for områder som, forbrænding, gasbehandling, emissionsmålinger og databehandling kunnet have bragt os hurtigere til målet.
Vi kan derfor støtte ideen om at etablere et nationalt udviklings center for rentluftteknologier så andre opstartsvirksomheder kan få muligheden for at komme hurtigere til målet – at producere markedsføre og sælge nye produkter på det globale marked.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:35

Kære Ole Fanøe

Tak for din kommentar og støtte til det kommende center.

Vi oplever ligeledes en tiltagende opmærksomhed og interesse for teknologi til røggasrensning i den maritime sektor. Den teknologiske udvikling har i løbet af de seneste årtier sikret meget lave emissioner fra landbaserede kilder og landtransporten. Den maritime sektor har hidtil ikke været udsat for væsentlig regulering af luftbårne emissioner, og følgelig er der i dag et stort potentiale i også at nedbringe skibsfartens emissioner af særligt NOx, SOx og partikler. Det er imidlertid også vores erfaring, at de teknologier som anvendes til landbaseret transport ikke altid kan overføres direkte til maritime anvendelser.

Teknologier til røgrensning i maritime anvendelser er således et oplagt fokusområde for det ”Nationale udviklingscenter for Renluftsteknologi”. Centret vil kunne samle de kompetencer, som er nødvendige for at understøtte virksomheders udvikling af nye teknologier, og endvidere hjælpe disse teknologier videre ud på markedet gennem test og validering i demonstrationsprojekter.

Mvh. Sune D. Nygaard

John Steen Jensen (Direktør, EcoVent)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:14

i. Vi har med interesse læst om dette indsats område. HVAC filtermarkedet forventes at stige med 10% årligt (CAGR) fra 2016 til 2023. Der er med andre ord stærkt stigende fokus på filtre både i EU og fx i Kina. Ecovent har i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet et helt nyt filtersystem med meget lang levetid, hvilket er meget efterspurgt til etagebolig ventilation. Ecovent er desuden sammen med VækstMidt (Kina pulje) i gang med at udvikle et filtersystem til det kinesiske marked. Ecovent anser det for meget vigtigt, at de danske videninstitutioner i samarbejde med danske virksomheder udvikler nye filterløsninger med høj effektivitet og lavt energiforbrug og vil meget gerne bakke op om dette forslag.
De bedste hilsner
John Steen Jensen
Ecovent Int.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:34

Kære John Steen Jensen,

Først og fremmest tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Vi er helt enige i din betragtning omkring vigtigheden af samarbejdet mellem de danske vidensinstitutioner og virksomheder. Det er her vi sammen skal udvikle og modne de fremtidige løsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michael Mortensen (Salgschef, Camfil A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:14

Camfil har i mere end 50 år haft fokus på at hjælpe mennesker med at indånde renere luft. Som førende producent af renluftsløsninger, leverer vi kommercielle og industrielle løsninger til luftfiltrering, som forbedrer produktivitet og beskytter udstyr, minimerer energiforbruget og gavner menneskers sundhed og miljøet. Det er derfor, at vi hvert enkelt skridt på vejen - fra design til levering og over hele produktets livscyklus - overvejer virkningerne af hvad vi gør både for mennesker og verden omkring os. Gennem en ny tilgang til problemløsning, innovativt design, præcis processtyring og et stærkt kundefokus har vi til formål at spare mere, bruge mindre og finde bedre løsninger - så vi alle kan trække vejret lettere.

Camfil støtter uden tvivl op om et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier, hvor vi kan samle kræfterne på at udvikle endnu bedre løsninger, udføre dybdegående undersøgelser og kommunikere mere intensivt om vigtigheden ved minimering af luftforurening, og hvordan vi effektivt beskytter os selv mod forureningen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:33

Kære Michal Mortensen,

Mange tak for jeres klare støtte til vores aktivitetsforslag.

Nye tilgange til problemløsning, design og processtyring vil være blandt de bærende elementer for at sikre udviklingen af fremtidens renluftteknologier. Hvis disse løsninger kombineres med virkelighedsnære test, der sikrer effekten i virkelig brug, og en kommunikation omkring udfordringerne og mulighederne indenfor minimering af luftforurening inde som ude, vil globale konkurrencedygtigheden af den danske renluftsektor kunne styrkes markant.

Mvh. Sune D. Nygaard

Laura Bailon (konsulent, Aarhus Vand)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:32

Hos Aarhus Vand beskæftiger vi os primært med rensning af vand, med god luftkvalitet er også essentielt for os specielt i forbindelse med bynære anlæg. Emissioner af kvælstofgasser fra spildevandsanlæg er noget branchen har fået øget fokus på. Vi håber nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier kan være med til at finde nye løsninger på dels at kvantificere og at reducere emissionerne fra spildevandsrensning.
Mvh. Laura Bailon
Projektleder, Produktion - Udvikling

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:13

Kære Laura Bailon

Tak for din kommentar og støtten fra spildevandsbranchen.

Vi vil i projektet have stor fokus på at udvikle nye metoder til kvantificere emissionerne fra diffuse kilder herunder spildevandsrensning. Overblik og status er første skridt på vejen til at kunne rådgive omkring hvilke anlæg, processer og styringer der bedst kan begrænse emissionerne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Jacobsen (Senior Project Manager, Københavns lufthavne A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:46

Københavns Lufthavne A/S anvender i høj grad både ventilationsfiltre og måleløsninger til monitering af både ude- og indeluft. Enhver udvikling til bedre og billigere løsninger støttes herfra.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:32

Kære Jesper Jacobsen,

Mange tak for din kommentar og klare opbakning til aktivitetsforslagets indhold.

Vi vil med dette tiltag meget gerne være med til at sikre netop udviklingen af bedre og mere rentable løsninger indenfor rensning og monitorering af ude- og indeluft.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og alle andre med behov for monitorering af inde- og udeluft.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mie Zani Bennedsen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:47

I Arriva Danmark har vi flere interesser i ren luft teknologi. Både når det kommer til fremtidens drivmidler og transportformer og påvirkningen af det ydre miljø, men særligt også når vi arbejder med vores arbejdsmiljø. Her bakker vi også op om et nationalt forskningscenter som skal sikre der fortsat udvikles udstyr som kan hjælpe os til at tage de forholdsregler som er nødvendige. Samtidigt er pålidelige målinger med til at synliggøre de elementer i arbejdsmiljøet som kan være problematiske i forhold til medarbejdernes sundhed, hvis ikke vores medarbejdere overholder de retningslinjer de er underlagt.
Målinger gør det usynlige synligt - og lettere at forstå for os alle sammen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:30

Kære Mia Zani Bennedsen,

Mange tak for jeres kommentar og støtte til vores aktivitetsforslag.

Pålidelige og relevante målinger i arbejds- og nærmiljø er essentielle for at kunne identificere og karakterisere kilder og uhensigtsmæssige rutiner. Til dette vil specielt online målemetoder give en stor viden om de aktuelle forhold og derved give mulighed for at agere på udfordringerne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jes Paulsen (Materielchef, Aarsleff A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:47

Som bruger af større og mindre entreprenørmaskiner er det vores ønske at kunne bidrage til en så minimal luftforurening som muligt, hvorfor vi har som mål altid at anskaffe de mest miljøvenlige maskiner til vores projekter.

Dette er dog ikke uden ulemper, da vi ofte oplever driftsmæssige forstyrrelser og nedbrud på de teknologiske løsninger som de forskellige maskin -og motorfabrikanter anvender, herunder også på de underliggende systemer der f.eks. tilfører Adblue til røgrensningssystemerne, med det resultat at maskinerne i disse tilfælde er uproduktive indtil reparation er foretaget.

En anden faktor ved anvendelse af Adblue teknologien er opbevaring og håndtering af produktet på byggepladserne. En gravemaskine kører ikke uden videre lige ind forbi en tankstation, og får påfyldt diesel og Adblue, begge dele skal leveres direkte til byggepladsen og skal derefter transporteres ud til maskinerne og påfyldes.

Et nationalt udviklingscenter der kan og vil forske dels i forbedring af eksisterende og dels i ny teknologi til reduktion af emission fra forbrændingsmotorer vil således kunne bidrage til fremme af mindre luftforurening på både nationalt og internationalt plan.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:29

Kære Jes Paulsen

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.
En af de tre hovedelementer i dette er netop udviklingen af lavemissionsprodukter og emmisionsbegrænsende teknologier. Dette kan være både udvikling af nye og modning af eksisterende teknologier, men i særdeleshed også udnyttelse af den viden der eksisterer indenfor andre typer af røgrensning for at sikre en effektiv videns- og teknologioverførsel mellem brancher.

Mvh. Sune D. Nygaard

Hans Ole Andersen (Direktør, ZenZors A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:02

Som leverandør af måleudrustning til bestemmelse af forureninger i luft og gas er det ofte erfaret at interessenters mere eller mindre subjektive målinger eller mavefornemmelser lægges mere til grund for en politisk holdning (resursetildeling og lovgivning) end gennemarbejdede data. Derfor syntes jeg at det er kærkomment med et initiativ der fokusere på kildenærer analyseteknologier og testmetoder.
Ligeledes vil validerede data fra kildenære sensorer øge integriteten af data, netop fordi de er opstået i en sammenhængende handling. Ydermere gør de dem velegnet til uden tidsforsinkelser at regulere processen.
Hvorfor forbyde dieselmotoren og brændeovnen hvis teknologier kan bringe livstids emissionen ned på niveau med andre energigeneratorer.
Jeg ønsker jer held og lykke med jeres projekt.
Med venlig hilsen
Hans Ole Andersen
ZenZors A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:28

Kære Hans Ole Andersen,

Mange tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi ser også de kildenære målinger som særdeles vigtige i arbejdet mod at sikre de bedste beslutninger og udviklingen af de bedste løsninger. Det er netop vores erfaring at der kan være stor forskel på effekter set ved standartmålinger og typeprøvninger kontra dem der observeres ved de færdigt installerede løsninger.

Vi ser frem til at starte aktiviteten op og dele den opbyggede viden med jer og andre aktører på markedet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Eric Ahrenkiel (Chef, CPH Clean Air)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:27

CPH Clean Air har i en årrække arbejdet med løsninger til at nedbringe partikelmængden i indendørs luft – hvad enten kilden måtte stamme inde- eller udefra. Med andre ord er vi rigtig dygtige til at symptombehandle, men mangler mere viden om forebyggelse og identifikation af kilderne til forureningen. Derfor er udvikling af måleteknologier og metoder til at identificere og monitorere kilder til forurening med gasser, partikler og mikroorganismer et must i vore fælles bestræbelser for at kunne trække vejret frit. Vi er sideløbende også meget interesseret i nye teknologier til at rense af luften ved forskellige typer filtrering såvel som aktivt, i rummet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:26

Kære Eric Ahrenkiel,

Mange tak for din kommentar.

Måleteknologier til at identificere og karakterisere kilder vil være vigtige i udviklingen af de rigtige løsninger. Derudover vil muligheden for at monitorere luftkvaliteten og styre f.eks. luftrensning via disse data være med til at sikre et bedre indeklima mens energieffektiviteten i løsningerne kan optimeres.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og andre aktører på markedet for renluftsteknologi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten H. Jespersen (Natur- og Miljøchef, Silkeborg Kommune)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:42

Silkeborg Kommune bifalder ideen om et nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier, da et sådant center, forhåbentligt, vil kunne bidrage til mere faktabaseret viden på området.
Da vi generelt bevæger os mod en mere emissionsorienteret regulering, tror vi på at der vil blive behov for bedre måleteknologier i fremtiden.
Mvh Morten H. Jespersen, Natur- og Miljøchef, Silkeborg Kommune

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:23

Kære Morten H. Jespersen

Tak for jeres støtte til et udviklingscenter for renluftsteknologier.

Udviklingen af sensorteknologi med realtime dataopsamling og analyse går meget hurtigt og vi arbejder på at sikre valide data som vil kunne bruges til emissionsbaseret regulering en gang i fremtiden.

Vi arbejder sammen med virksomhederne på dette område og ser gerne kommuner inddraget i dette arbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Flemming Kragerup (Adm. Direktør, PRO|VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:19

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at levere et godt indeklima, hvor der er bla. fokus på korrekt og energieffektiv filtrering. Et fokus vi kan se der er stigende internationalt, og som vi meget gerne bakker op om også får tilsvarende fokus nationalt, med det nye nationale udviklingscenter for renluftsteknologier, især på skoleområdet, som vi desværre ser negligeret.
Flemming Kragerup
Adm. Direktør

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:44

Kære Flemming Kragerup,

Mange tak for din støtte til vores initiativ.

Vi er helt enige i din pointe i, at der er behov for et større fokus på hvordan vi kan sikre et godt indeklima og samtidigt opretholde energieffektiviteten i de udviklede løsninger. Her ser vi bl.a. mere intelligent styring, på baggrund af den aktuelle luftkvalitet både inde og ude, som en af de oplagte muligheder for at nå det mål.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kristian Lund (CEO, BLUNOX A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:40

BLUNOX A/S er markedsledende indenfor kompakte, luftfrie SCR løsninger til fjernelse af NOx emmissioner fra diesel- og gasmotorer. Vi hilser forslaget om Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier yderst velkommen, da det vil sætte fokus på eksisterende og fremtidige teknologiske løsninger på Danmarks og ikke mindst verdens udfordringer i forhold til bekæmpelse af luftforurening.
Kristian T. Lund
CEO
BLUNOX A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:45

Kære Kristian Lund,

Mange tak for din kommentar og støtte til et ”Nationalt Udviklingscenter for renluftteknologi”.

Vi er helt enige i behovet for at sikre de fremtidige løsninger til bekæmpelse af luftforurening. Her ser vi især stort potentiale i at samarbejde om teknologioverførsel af renseteknologier mellem brancher, fx søfart til landbrugs- og transportbranchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Jessen Lundorf (Project manager - B.Sc. Mech. Eng, Amminex)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:09

Amminex Emission Technology A/S har udviklet teknologi til effektiv reduktion af NOx-emissioner fra dieselmotorer baseret på dosering af ammoniak til SCR katalysatorer. Amminex har bl.a. stået for opgradering af ca. 300 bybusser i København og har senest bl.a. vundet et stort udbud på opgradering af bybusser i London. Pt. satser Amminex på at blive OEM leverandør til bilbranchen. Teknologien kan også anvendes til retrofit af eksisterende køretøjer.
Amminex´ succes er et eksempel på at danske virksomheder har potentiale til at udvikle og levere emissionsteknologi med et højere teknologisk niveau end konkurrenternes etablerede teknologier. Dette potentiale kan og bør understøttes ved at give flere virksomheder mulighed for at få hjælp til udvikling af gode ideer og lovende teknologier. Et nationalt udviklingscenter vil kunne understøtte og accelerere udviklingen hos mange små og mellemstore virksomheder, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at løfte opgaven selv.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:23

Kære Peter Jessen Lundorf,

Mange tak for din støtte til vores aktivitetsforslag.

Jeres virksomhed er et godt eksempel på den type af virksomhed vi skal have endnu flere af i Danmark. Vi tror på, at vi med et ”Nationalt udviklingscenter for renluftteknologier” vil kunne understøtte netop denne udvikling, hvor danske virksomheder kan udnytte de nyeste teknologier til at levere bedre produkter.

Vi ser frem til samarbejdet med jer og andre aktører i branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Rønholt (Global Industry Manager, Munters A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:45

Munters udvikler og forhandler teknologi til at skabe renere luft fra landbrug, Munters har et godt samarbejde med Teknologisk Institut omkring sensorer og dokumentation af teknologi. Vi mener at der er et stort behov for at satse yderligere på dette område og ser det gerne forankret i et nationalt center for renluftsteknologi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:26

Kære Peter Rønholt

Tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsplant vedr. udvikling og dokumentation af miljøteknologi og sensorer. Vi er, som du selv nævner, også glade for samarbejdet på bl.a. landbrugsområdet og håber, det kan udvikle sig til andre områder.

Netop på dokumentationen af teknologi er det essentielt at der udvikles virkelighedsnære tests, således at man sikre den bedst mulige effekt i installationerne. Udviklingen af sensorer til både identifikation, kvantifikation og styring vil være en klart integreret del af dette arbejde.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og andre renluftsteknologi aktører.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Brenting (Teknisk Direktør, PRO VENTILATION A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:23

PROVENTILATION er et teknik- ingeniør- og entreprenørhus hvor vi gennem bæredygtige og økonomiske løsninger inden for ventilation og indeklima ønsker at skabe en bedre dagligdag og forbedret arbejdsmiljø for de mennesker der bor og arbejder i de bygninger, hvor vi udfører installationer og service.
For os er det derfor essentielt at levere et godt indeklima, hvor der er bla. fokus på korrekt og energieffektiv filtrering. Et fokus vi kan se der er stigende internationalt, og som vi meget gerne bakker op om også får tilsvarende fokus nationalt, med det nye nationale udviklingscenter for renluftsteknologier, især på skoleområdet, som vi desværre ser negligeret.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:31

Kære Ole Brenting
Mange tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslagets indhold og relevans for PRO VENTILATION.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og branchens andre aktører.

Mvh. Sune D. Nygaard