Norm og standardisering

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Mogens Simonsen
Teknisk chef

FORCE vil gennem aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg sikre danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for deres udvikling. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/information, der ligger i eksisterende, såvel som nye standarder, således at industrien kan varsles om kommende regler/krav, og derved blive bedre rustet til at imødekomme disse.

1. Markeds- og samfundsbehov

Betydningen og vægtningen af standarder er ændret gennem de senere år, jf. EU Kommissionens The new approach direktiv. Således er de nu gået fra at være frivillige dokumenter til at være en del af lovgivningen, idet de fastlægger de specifikke krav, mens EU-direktiverne kun sætter de overordnede rammer. Samtidig er beslutningsprocessen flyttet til et område med mindre parlamentarisk grundlag, hvorfor det er blevet mere interessant og lettere for store (europæiske) interesseorganisationer at påvirke beslutningerne, f.eks. gennem egenfinansiering af undersøgelser og udviklingsprojekter. Resultaterne bliver så fremlagt som grundlag for beslutninger i standardiseringsprocessen. Konsekvensen er, at de store organisationer bestemmer udgangspunktet for de krav, som måtte blive stillet – og at danske virksomheder, herunder især danske SMV’er, har svært ved at påvirke processen.

Der er således et betydeligt behov for at sikre danske virksomheder indflydelse på udarbejdelsen af standarder, således at der ikke udvikles standarder, der virker hæmmende for deres udvikling. Et eksempel herpå er standarden for certificering af redningsbåde, der foreskriver brug af lavstyrke-håndoplægslaminat. Dette hindrer brug af nye lettere laminater (som produceres med højstyrkeglas), der har åbenlyse fordele, bl.a. den lavere vægt, som medfører lavere brændstofforbrug på båden.

Udover at sikre indflydelse på udarbejdelsen af standarderne, er det også nødvendigt for de danske virksomheder at kunne følge med og ikke mindst forstå nye og kommende krav, således at de har mulighed for at indrette deres produktudvikling herefter (og derved bevare/højne deres konkurrencekraft).

At deltage i standardiseringsarbejdet er imidlertid ofte tidskrævende, og kun enkelte magter at prioritere det i tilstrækkelig grad. Der er således behov for et ’mellemled’, der sikrer et tilstrækkeligt ’vidensflow’ begge veje – dvs. indflydelse og videnhjemtagning.

Målgruppen favner et bredt spektre af dansk industri - fra installatører, entreprenører og producenter af energiudstyr til servicevirksomheder inden for energi, ejere af energianlæg, institutioner og energiselskaber. Målgruppen omfatter også affaldsselskaber og  genvindingsvirksomheder samt producenter af affaldsbehandlingsudstyr. Derudover fremstillingsindustrien som f.eks. mindre maskinfabrikker, udstyrsproducenter til fødevareindustrien og virksomheder, som producerer og forarbejder termoplast, hærdeplast, kompositter og gummi, mv. Endelig skal nævnes myndigheder, styrelser, statsejede driftsselskaber, regioner mv., som også er blandt den brede målgruppe.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

FORCE vil gennem denne aktivitetsplan påtage sig rollen som det førnævnte ’mellemled’, der sikrer at danske virksomheder får indflydelse på udarbejdelsen af standarder og samtidig løbende bliver bragt ’up-to-date’ på nye og kommende krav. Vi påtænker deltagelse i ca. 45 standardiseringsudvalg (nogle af dem som formænd). Kombinationen af vores tekniske kompetencer på en række fagområder, vores uvildighed og vores mangeårige erfaring med standardiseringsarbejde gør os i stand til at udfylde denne rolle. Det er således en naturlig del af GTS instituttets forpligtelse at deltage i norm og standardiseringsarbejdet.

Vi vil fokusere på deltagelse i standardiseringsudvalg inden for områder, som repræsenterer fagområder, hvor standarder er særligt relevante for industrien og hvor FORCE besidder særlige tekniske kompetencer og knowhow.

 • Prøvningsteknologi
 • Produktstandarder
 • Materialeteknologi
 • Svejse- og produktionsteknologi
 • Maritim teknologi
 • Kvalitetssikring og systemer
 • Arbejdsmiljø, risiko og sikkerhed
 • Energi, miljø og procesteknologi
 • EU’s ETV program
 • Simuleringsteknologi og human factors management.

Nedenfor er listet eksempler på hvorledes danske virksomheder understøttes af vores deltagelse i standardiseringsudvalg:

 • Kvalitetssikring og systemer: Viden fra FORCE’s deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde har medført, at en virksomhed er i gang med at udvikle et nyt state-of-the-art integreret ledelsessystem baseret på de nye standarder, der er bedre tilpasset virksomheder, der leverer service i forhold til de tidligere standarder. Dette giver virksomheden bedre mulighed for at styre kvaliteten og dermed levere bedre service til kunderne, hvilket øger konkurrenceevnen.
 • Simuleringsteknologi: Via FORCE’s deltageles i standardiseringsudvalg har vi medvirket til udviklingen af flere sæt guidelines, som definerer præcist hvilke krav man som reder, havn eller myndighed (køber af simulatorydelser eller simulatorer) skal stille til simulatorer og præcis hvilke resultater og konklusioner, man kan forvente at opnå med de forskellige typer af simulatorer. Dette gør det nemt og sikkert for simulatorbrugere at specificere kravene til simulatorcentrene og simulatorproducenterne. 
 • Energi, miljø og procesteknologi: FORCE Technology deltager i standardiseringsgruppen EN 13725 hvor arbejdet har fokus på at udarbejde en fælles europæisk standard for hvorledes kvantitative lugtmålinger foretages, når disse skal indgå som en del af virksomheders miljøgodkendelse. Dansk deltagelse er vigtig for at sikre, at standarden er velfungerende i en dansk kontekst (dvs. er i overensstemmelse med reguleringen i den danske Lugtvejledning) og derved giver danske virksomheder et rimeligt og retfærdigt grundlag for at opnå en miljøgodkendelse.

3. Centrale aktiviteter

Centrale aktiviteter vil primært omfatte aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg og arbejdsgrupper.

Med aktiv deltagelse menes at vi – via den viden vi får gennem vores kundekontakter, ERFA grupper m.m. – vil søge at påvirke resultatet af arbejdet i grupperne. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/information, der ligger i eksisterende, såvel som nye standarder, således at industrien kan varsles om kommende regler/krav, og derved blive bedre rustet til at imødekomme disse. Specielt SMV’er vurderes at have behov for dette.

4. Mulige samarbejdspartnere

Norm- og standardiseringsarbejdet har en naturlig tilknytning til Dansk Standard med hvem vi indgår årlige aftaler om udvalgsdeltagelse og services. Internationalt set foregår samarbejdet gennem vore internationale udvalgs engagement. Endelig skal nævnes, at vores vigtigste samarbejdspartnere er de danske virksomheder og brancheorganisationer – både i relation til at få deres input til eksempelvis standarders dækningsområde og dokumentationskrav mv., men i høj grad også med henblik på at fortolke og formidle den viden og information, som er indeholdt i dokumenterne.

Nøgleord

15 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim Valbum (Direktør, Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 12:00

Samtidigt er vi som en brancheforening udfordret af de mange aspekter, der ligger i branchens faglighed. Aspekter og udfordringer, som vi ikke selv har mulighed for at varetage. Også derfor har vi et godt samarbejde med bl.a. FORCE om videnoverførsel, videnleverancer og opmærksomhed omkring varetagelse af de SMV'eres udfordringer i et mere og mere komplicerede tekniske og forvaltningsmæssige områder.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:35

Tak for tilkendegivelsen der meget præcist rammer FORCE Technology's mulige centrale rolle; nemlig neutralt at varetage især SMV'erne interesser på tværs af brancher - en rolle som de færreste SMV'ere magter!Udviklingen mod øget kompleksitet og flere internationale standarder øger tilsvarende behovet repræsentativ deltagelse i standardiseringsarbejdet og formidling af viden herom.

Rene Højmark (Ingeniørforeningen)
Onsdag d. 8/4-15 kl. 21:43

Ingeniørforeningen bakker op omkring a standarder er afgørende for de mindre virksomheder kan indgå i de globale værdikæder. Danske SMVer som. ikke bruger standarder mister i dag ordrer hos store globale slutproducenter. Det kunne være spændende, hvis aktiviteten skitserede hvordan ydelserne kan indgå i den opsøgende indsats over for de mindre virksomheder i regi af Væksthuse, Innovationsagenter m.m

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:49

Super kommentar!
Det er meget sandsynligt, at manglende kendskab til standarder og standiseringsarbejde er en reel barierre for især SMV'ers succes som leverandører i globale værdikæder. Det vil være oplagt, at definere mål i projektet der mere præcist beskriver opsøgende aktiviteter, for hvorledes flere SMV'ere involveres - også helt oplagt ved anvendelse af eksisterende platforme som Væksthusene, Innovationsagentordningen, brancheforeninger mm. - alle interessenter som FORCE Technology har godt kendskab til og samarbejde med.

Jesper Brix (CEO, Bramming Plast Industri A/S)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 10:17

Vi har som produktionsvirksomhed, der leverer nationalt såvel som internationalt, haft stor nytte af at samarbejde med Force Technology vedrørende den kommende ændring i den generelle ledelsessystem standard. Det er et værdiskabende samarbejde, som giver os mulighed for at blive hørt / påvirke udviklingen af ledelsessystem standarden via Force Technologys deltagelse i internationale standardiseringsudvalg. Som mellemstor produktionsvirksomhed er det vigtigt, at de internationale standarder ikke bliver for tunge, og dermed en hæmsko fremfor et værktøj. Bramming Plast Industri støtter fuldt ud Force Technologys deltagelse i dette arbejde.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:57

Dejligt at høre at FORCE Technologys arbejde gør en forskel.
Set i global sammenhæng er danske SMV'ere typisk meget små aktører, og netop derfor er det vigtigt at have dansk indflydelse på standardernes form og indhold - en indflydelse der skal medvirke til enkle og operationelle standarder.

Torben Christensen (Specialist, Vestas Wind Systems A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 21:54

Inden for svejseområdet udfører Force Technologys repræsentant et stort og ihærdigt arbejde for at dansk svejseinteresser bliver hørt og om muligt gennemført i internationalt samarbejde. Arbejdet forsøges gennemført til gavn for industrien, men uden at gå på kompromis med sikkerheden i svejsearbejdet. Det er vigtigt at dette arbejde fastholdes og stærkes fremover, da Force Technology (Svejsecentralen) igennem en lang årerække har været en vigtig faktor i udarbejdelse af specielt Europæiske svejsestandarder.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:41

Det er vigtigt at der løbende følges op og revideres på svejsestandarderne således, at de også er til at arbejde med i praksis uden at det selvfølgelig går ud over sikkerheden. FORCE Technology deltager i forskellige standardiseringsorganer og deltager endvidere indenfor IIW (International Institute of Welding).

Mads Rønnau (Svejseteknisk Chef, Migatronic A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 15:48

Som producent af udstyr til metalindustrien er det vigtigt at forstå de udfordringer industrien står over for. Mange og ikke mindst SMVér, har oplevet standarder og direktiver, svære at forstå og ofte som en reel barriere for deres virksomheds udvikling og overlevelse. Vi har gennem deltagelse i standardiseringsudvalget S-47, og ikke mindst i samarbejde med Force Technology, som den bærende kraft i udvalget, fået mulighed for aktivt at være med til at påvirke standardiseringsarbejdet. Det er vigtigt, at Force Technology med deres knowhow og internationale netværksanerkendelse, fortsat vil være én af de bærende kræfter i standardiseringsarbejdet både nationalt og internationalt.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 14:48

Svejseområdet skal ikke tilføres mere bureaukrati og papirvælde end nødvendigt. Dette kan, som du selv nævner, blive en økonomisk belastning specielt for mindre SMV'er.

Jørgen Vestergård Sørensen (Senior Lead Metallurgist, Maersk Oil)
Mandag d. 27/4-15 kl. 13:26

Force Technology er virkelig værdsat hos os. Dels som videns center for fabrikation, korrosion, materialevalg mm. og dels som en værdifuld institution, der bidrager aktivt med standardiseringsarbejde, herunder deltagelse i standardiseringsudvalg. Vi har selv haft gavn af medlemskab af et sådant udvalg og på den måde fået adgang til nye standarder såvel som nye revisioner af standarder og dermed været med til at forme standarder, der er relevante for offshore industrien.

Steen Erik Nielsen (Store konkurrencedygtige konstruktioner, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:28

Hele svejsebranchen kan være taknemmelige for at nogle påtager sig det vigtige hverv at udforme normer og standarder til fælles nytte. Det er prisværdigt at specielt private virksomheder kan afsætte resourcer til at deltage i et sådant arbejde. Dette betyder at man sikrer, at svejsekvaliteten til enhver tid er iorden og at der ikke kan slækkes på denne i tider, hvor ulige konkurrenceforhold ellers kunne indbyde til dette.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:49

Deltagelse i standardisering bliver stadig vigtigere, samtidig med at det er svært for mange MMV'er at få ressourcer til at deltage aktivt. Det vil derfor være meget positivt, hvis FORCE kan/vil påtage sig en bredere formidlingsopgave og sikre, at danske stemmer høres i europæisk og international standardisering. Den nyligt offentliggjorte strategi fra regeringen omkring vækst gennem øget anvendelse af internationale standarder understreger også målet om øget dansk deltagelse i arbejdet og øget formidling til MMV'er for anvendelse af standarder.

steen sabinsky (direktør, Europas Maritime Udviklingscenter)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:13

Det er vigtigt at sikre dansk kvalitetsskibsfart indflydelse på det internationale standardiseringsarbejde gennem deltagelse i f.eks. ITTC's og IALA's standardiseringsudvalg.

Standarder sikre ens internationale vilkår og er med til at sikre at Danmark kan konkurrerer på lige vilkår. Derfor er det vigtigt med Force's deltagelse i dette arbejde, så Danmark kan påvirke det fremadrettede arbejde.

Europa's Maritime Udviklings Center (EMUC) støtter derfor fuldt op om denne aktivitet.

Steen Sabinsky, Direktør Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Mikael Funk Andersen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:43

Det er vigtigt for danske SMV’er at kunne følge med i den fortsatte udvikling i EU’s ETV ordning. Jimco ser derfor meget gerne at FORCE følger arbejdet i den internationale arbejdsgruppe mhp. at påvirke processen og hjemtage viden