Norm og standardisering

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Jens Roedsted
Direktør for Marked og Innovation

Aktiviteten fokuserer på deltagelse i internationale og danske standardiseringsudvalg – inden for prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi, simuleringsteknologi og human factors management. EU-kommissionens new approach-direktiv betyder, at beslutninger om specifikke krav er flyttet fra parlamentariske beslutningsprocesser til standardiseringsorganerne. Konsekvensen er, at de store organisationer og store lande har stadig større indflydelse. Derfor bør vi som lille land fastholde deltagelsen.

NORM- OG STANDARDISERING

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Jens Roedsted

Ny viden og serviceydelser
FORCE Technology besidder kompetencer inden for en række fagområder, som gør os i stand til at kunne påvirke internationale standarders udarbejdelse, så dansk industri, og specielt danske små og mellemstore virksomheder, ikke bliver tvunget ind under regler, der er hæmmende for deres udvikling.
Nærværende aktivitet fokuserer på FORCE Technologys deltagelse i internationale og danske standardiseringsudvalg, hvor vi vil fokusere på følgende fagområder:

 • Prøvningsteknologi
 • Materialeteknologi
 • Svejse- og produktionsteknologi
 • Maritim teknologi
 • Kvalitetssikring og systemer
 • Energi, miljø og procesteknologi
 • Simuleringsteknologi og human factors management

Centrale aktiviteter
I regi af aktiviteten vil vi:

 • Deltage aktivt i en række arbejdsgrupper, udvalgt inden for vores kompetenceområder, og hvor vi har et godt kendskab til industrien og dens aktuelle markedssituation. Vi vil bruge vores kundekontakter til at give os den baggrund der er nødvendig for at kunne påvirke resultatet af arbejdet i grupperne.
 • Aktivt følge udviklingen i de relevante arbejdsgrupper, og vil på den baggrund kunne varsle industrien om de kommende regler, så de efter en velovervejet proces vil være klar til at implementere de nye krav og regler, når de træder i kraft.
 • Når standardernes indhold er fastlagt, vil vi fortolke og formidle den viden og information, som er indeholdt i dokumenterne, med det formål at gøre den reelle implementering lettere og mere smidig for industrien. Specielt SMV’erne vurderes at have brug for dette.
 • På særlig udvalgte områder vil vi benytte videnspredning om nye standarder til rekruttering af særligt innovative små og mellemstore virksomheder med henblik på at implementere relevante teknologiudviklingsforløb.

Rationale for indsatsen
Specielt europæiske standarder har en stadig større betydning for dansk industri, og mest afgørende har været implementeringen af EU-kommissionens The new approach-direktiv. Princippet er, at EU-direktiverne sætter de overordnede rammer, og at de europæiske standarder efterfølgende fastlægger de specifikke krav
Det betyder, at vigtige beslutninger om specifikke krav flyttes fra EU-kommissionens parlamentariske beslutningsprocesser til standardiseringsorganerne, hvor det parlamentariske grundlag selvsagt er betydeligt mindre. Til gengæld bliver beslutningerne taget af personer, der forventes at have en større faglig indsigt.
Ved at ændre betydningen og vægtningen af standarderne og dermed samtidigt flytte beslutningen til et område med mindre parlamentarisk grundlag, bliver det både betydeligt mere interessant og lettere for store (europæiske) interesseorganisationer at påvirke beslutningerne, f.eks. gennem egenfinansiering af undersøgelser og udviklingsprojekter; resultaterne bliver så fremlagt som grundlag for beslutninger i standardiseringsprocessen. Konsekvensen er, at de store organisationer bestemmer udgangspunktet for de krav, som måtte blive stillet.
Standarder går fra at være frivillige dokumenter til at være en del af lovgivningen, og i takt hermed øges landenes og organisationers interesse på området. De store lande og organisationer har ressourcerne til at påvirke udviklingen af standarder med meget større vægt inden for en lang række fagområder, end de gør i dag. Hvis ikke vi som lille land fokuserer på de fagområder, hvor vi har stor kompetence, kan vi risikere at miste den førerposition, som vi har bygget op over en meget lang årrække.
Målgruppen favner derfor et bredt spektre af dansk industri, der trækker på FORCE Technologys services og deltager i vore uddannelses og undervisningsforløb, fra installatører, entreprenører og producenter af energiudstyr og til servicevirksomheder inden for energi, ejere af energianlæg, institutioner og energiselskaber. Målgruppen omfatter også affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder samt producenter af affaldsbehandlingsudstyr. Derudover fremstillingsindustri som f.eks. mindre maskinfabrikker, udstyrsproducenter til fødevareindustrien og virksomheder, som producerer og forarbejder termoplast, hærdeplast, kompositter og gummi. Dele af norm- og standardiseringsaktiviteten finder målgrupper inden for det maritime område, og dele inden for bygherre-organisationer, rådgivende ingeniører, arkitekter, byggevareproducenter og elektronikproducenter. Målgruppen omfatter også myndigheder, styrelser, statsejede driftsselskaber, regionerne, bevilligende myndigheder og virksomheder inden for sygehusvæsenet.

Mulige samarbejdspartnere
Der vil være samarbejde med en række europæiske videninstitutioner og virksomheder i forbindelse med deltagelse i de enkelte udvalg og komiteer. De vigtigste samarbejdspartnere for FORCE Technology i forbindelse med vores norm og standardiseringsarbejde vil dog være de danske virksomheder og brancheorganisationer, både med henblik på at få deres input til eksempelvis standarder dækningsområde og dokumentationskrav og med henblik på at fortolke og formidle den viden og information, som er indeholdt i dokumenterne, med det formål at gøre den reelle implementering lettere og mere smidig for industrien.

3 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Angelo
Fredag d. 4/5-12 kl. 23:41

Indlægget fra FORCE er uhyre relevant og korrekt.

Det er vanskelligt at tilføje andet, end at indsatsen fra mit synspunkt er væsentlig for danske el-værker og forbrændingsanlæg.

Lone Skjerning
Torsdag d. 31/5-12 kl. 11:42

Den grundlæggende forudsætning for standardisering er, at deltagere i et åbent og transparent forløb bidrager med deres viden og indgår i diskussioner mellem de deltagende interessenter. Og når standarden er udgivet at denne formidles til de relevante brugerkredse med henblik på implementering i det daglige arbejde.

FORCE Technology er en væsentlig bidragyder i en række standardiseringsmæssige sammenhænge og evner at favne både den teknologiske og den demografiske profil, der kendetegner dansk erhvervsliv med henblik på at øve indflydelse på de internationale standardiseringsopgaver.

De beskrevne aktiviteter under Norm- og Standardisering er væsentlige for det danske standardiseringsmiljø og en af forudsætninger for, at dansk erhvervsliv kan begå sig på lige fod med selv store landes virksomheder og endog indtræde i reelle førerpositioner på specifikke områder som anført i de beskrevne aktiviteter.

Jan Hinnerskov
Onsdag d. 6/6-12 kl. 09:39

Det er vores opfattelse, at FORCE Technologys fortsatte aktive deltagelse i standardisering vil være relevant og berettiget. Specielt når denne følges op med varsling af nye regler samt fortolkning og formidling, som beskrevet under punktet Centrale Aktiviteter.