Nye former for offentlig-privat samspil

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Der er behov for at øge både innovationshøjden og hastigheden i den offentlige sektor, set i lyset af de store udfordringer vi står overfor f.eks. hvad angår demografi, livsstilssygdomme, integration, klima m.m. Forskning viser, at udvikling af incitamenter for innovation – herunder forretnings- eller værdiskabende modeller – er centrale for realiseringen af innovationspotentialet i den offentlige sektor – specifikt den sociale sektor. Derudover skal innovation også organiseres på lidt andre vilkår og set-up end tilfældet i den private sektor. Her der med fordel trækkes på internationale erfaringer og analyser inden for f.eks. social innovation og sammenhængen mellem innovation og corporate social responsibility (CSR). I den sammenhæng er innovationssamspillet med virksomheder interessant at arbejde med - særlig for SMV’er - fordi det kan rumme perspektivrige fremtidige vækstmuligheder.

Med udgangspunkt i de gode erfaringer, der igennem det sidste 1 ½ år er høstet på Innovationsagentordningen for private virksomheder med under 250 ansatte. Her har Innovationsagenterne analyseret virksomhedernes behov for innovativ assistance og har konkret formidlet og etableret kontakt til danske videninstitutioner og eksperter.

Den offentlige sektor står overfor en ”ældreboble”, hvor sektoren i fremtiden skal servicere flere ældre med færre penge og hænder samt utilstrækkelige arbejdsredskaber hvis der ikke sættes ind i tide.
Formålet med AGENTIOS, er at udvikle nye processer og teknologier samt opbygge en innovationskultur i offentlige institutioner, som samlet set skal fremme nye løsninger som kompenserer for de manglende hænder og penge.
Resultater:

  • Udvikle nye innovations modeller og værktøjer – inkl. organisatoriske og uddannelsesmæssige – rettet mod det offentlige
  • Udvikle og demonstrere nye løsninger, som kan afhjælpe fremtidens udfordringer i den offentlige sektor, (eks. Total rengøringskoncept hvor én og samme person med specialudviklet udstyr, effektivt kan klare alle rengøringsopgaver i den givne situation).
  • At rette aktørerne ind imod offentlige initiativer, programmer og instrumenter som ABT-fonden og Forebyggelsesfonden
  • At lave konkrete demonstrationsprojekter – og formidle disse

At få deltagelse af 5 kommuner, én regional institution, én statsinstitution og 25 danske smv´er i pilotprojekter, som skal udvikle, modne og demonstrere metoderne.

Innovationsagenterne skal opsøge offentlige institutioner (hjemmepleje, ældrepleje, sygehuse, handicaphjælp mm.) og her identificere problemer og innovationsbehov ved at anvende et 360 – graders innovationsværktøj, der afdækker behovene inden for teknologi, strategi, organisation, forretningsudvikling, markedsudvikling m.v.

Innovationen skal kickstartes gennem tematiserede Innovationsseminarer og der skal gennemføres både individuelle innovationsforløb og i netværk hvor offentlige institutioner bliver sammenkoblet med private virksomheder og relevante videninstitutioner (eks. Robocluster, Alexandra, Hjælpemiddelinstituttet, DPU, Force, TI mfl.).

Aktiviteten handler således om at skabe et om innovationssamspil mellem offentlig og privat sektor, som skal opsamle viden om brugbare modeller og praktiske metoder til innovationssamspil. Nye innovationssamspil tæller bl.a. metoder til: åben innovation, social innovation, udvikling af business cases og incitamenter i offentlige sektor, CSR innovation, offentlige living labs, innovationsalliancer og netværk m.m.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lisbeth Christensen
Tirsdag d. 5/5-09 kl. 20:25

Det offentlige og leverandører af ny teknologi har brug for hinanden til at udvikle teknologier og arbejdsmetoder, der kan medvirke til at optimere service og relevante effektiviseringer i forhold til mange områder. Man har talt om dette i årevis, og er også kommet et godt stykke på vej. Men kreativitet og nytænkning i forhold til samarbejdsformer, relationer og partnerskaber for at få den rette teknologi i spil, er stadig meget relevant.

Lilly Jensen
Tirsdag d. 2/6-09 kl. 18:42

Den private sektor har brug for den viden og kompetance, som den offentlige sektor besidder om mennneskers liv med funktionsnedsættelser for er der kan udvikles produkter, der virkelig kan bruges i praksis i en sektor, hvor hvor hver enkel løsning ofte skal specialtilpasses og hvor arbejdskraften er skiftende og varieret.
Teknologi til den offentlige sektor handler ikke kun om at produkterne er der eller kan udvikles, det handler i høj grad også om information, instruktion og oplæring af dem, der skal bruge teknologien, samt strategier for vedligeholdelse og opfølgning.
Et projekt som Agentios ville kunne imødekomme begge aspekter i udviklingsprocessen, så teknologien bliver aktiv og brugbar.
Lilly Jensen, Hjælpemiddelinstituttet

Zenia Stampe
Fredag d. 26/6-09 kl. 16:55

Dette er et meget relevant indsatsområde, som vi i Københavns kommune lægger en del kræfter i at opdyrke. Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning har således med projekt ”Det Gode Ældreliv” lavet en fælles innovationsplatform for kommunen og virksomheder med henblik på at øge livskvaliteten for de ældre, der bor i plejeboliger gennem udvikling af nye produkter og services. Logikken i projektet er kort fortalt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennem brugerdreven innovation giver virksomhederne adgang til viden om brugernes behov. Dvs. at beboerne i plejeboligerne direkte involveres i udviklingen, afprøvningen og den endelige test. Virksomhederne udvikler på baggrund heraf deres produkter, som de herefter - ud fra både en kommunal business case og virksomhedens egen business case - skal vurdere mhp. deres markedsmæssige potentiale.

Zenia Stampe
Fredag d. 26/6-09 kl. 17:03

GTS har gennem det sidste halvandet år haft et forsøg med innovationsagenter for SMV’er. Vi er begejstrede for idéen om at udbrede ordningen til den offentlige sektor, da vi vurderer, at der er et stort potentiale i at tænke mere systematisk og konkret i anvendelsen af teknologi. Innovationsagenter kan bidrage med et overblik over eksisterende teknologi, kendskab til konkrete eksempler på anvendelse af teknologien og viden om, hvordan man ændrer organisation og arbejdsgange i fbm. integrationen af ny teknologi.